ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 31116
Burmistrz Kietrza 4390
Zastępca Burmistrza Kietrza 2378
Sekretarz Gminy 2964
Skarbnik Gminy 4504
Referaty 2917
Referat Organizacyjno - Prawny 7099
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 7123
Referat Gospodarki Nieruchomościami 7853
Referat Finansowo-Podatkowy 9209
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 9097
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 11214
Referat Projektów i Rozwoju 65
Jednostki organizacyjne 1791
Szkoły Podstawowe 6664
Zespół Szkół w Kietrzu 4079
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 2245
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 2276
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2238
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 3594
Oświadczenia majątkowe 3421
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 872
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 708
Pracownicy UM Kietrz 2979
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 3363
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 774
Pracownicy UM Kietrz 3746
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2839
Oświadczenie majątkowe radnych 4620
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1954
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 909
Pracownicy UM Kietrz 4893
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2033
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1083
Pracownicy UM Kietrz 3894
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1935
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 218
Pracownicy UM Kietrz 476
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 355
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 303
Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 257
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 167
Pracownicy UM Kietrz 660
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 445
Formularze 1652
Centralny Rejestr Umów 1266
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 3846
Rejestr Żłobków 145
Gmina Kietrz 5490
Herb i flaga 970
Statut 4611
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2839
Sołectwa 2805
Terminarz spotkań 6219
Sołectwa 20163
Rada Miejska 20088
Skład 4209
Komisje Rady Miejskiej 2180
Komisje 1117
Komisja Rewizyjna 3744
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 2286
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2658
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 2545
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 254
Protokoły 33850
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 4827
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 11859
Sesje 8096
Plan sesji 4769
Porządek 20545
Protokoły 28623
Zestawienia głosowań 40
Uchwały 2197
2018 2987
2019 965
2020 155
Do odsłuchania 29732
Odpowiedzi na pytania Radnych 15286
Transmisja online 4447
Archiwum 1659
2006-2010 1058
Skład 2731
Komisje Rady Miejskiej 898
Komisje 4354
Protokoły 883
2006 8795
2007 12542
2008 17513
2009 13947
2010 11320
Sesje 968
Plan sesji 1870
Porządek 860
Protokoły 955
2006 11997
2007 10629
2008 10844
2009 10741
2010 11122
Uchwały 1044
2006-2007 4859
2008 2317
2009 2288
2010 2327
2010-2014 1073
Skład 2401
Sesje 988
Plan sesji 6829
Porządek 20012
Protokoły 71382
Do odsłuchania 26724
Uchwały 1007
2010-2011 30593
2012 17225
2013 26886
2014 16797
Komisje Rady Miejskiej 835
Komisje 5539
Protokoły 954
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1990
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2725
2014-2018 141
Skład 112
Komisje Rady Miejskiej 46
Komisje 41
Komisja Rewizyjna 187
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 58
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 63
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 58
Protokoły 1187
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 124
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 393
Sesje 86
Plan sesji 112
Porządek 641
Protokoły 1344
Uchwały 83
2014-2015 1021
2016 1087
2017 1072
2018 562
Do odsłuchania 2764
Odpowiedzi na pytania Radnych 2044
Młodzieżowa Rada Miejska w Kietrzu 198
Informacje 105
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 33346
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 4502
Obwieszczenia 47386
Zarządzenia 168290
Przetargi 6033
Nieruchomości 200024
Finanse 13199
Zapytanie ofertowe 3371
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 79430
Ogłoszenia 33653
Nabór pracowników 108611
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 137103
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 39041
Nabór ławników 6252
Konkursy 18131
Pożytek Publiczny 1973
2011 864
Konkursy na Rok 2011 3861
Wzór oferty 2257
Wzór sprawozdania 1985
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 4082
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 5490
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1873
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 5401
2012 879
Konkursy na Rok 2012 4223
Wzór oferty 1936
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 3081
Poza trybem konkursowym 2269
Informacje 5151
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2547
2013 935
Konkursy na rok 2013 8791
Poza trybem konkursowym 5013
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 2221
2014 962
Konkursy na rok 2014 8906
Poza trybem konkursowym 7143
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1704
2015 1021
Konkursy na rok 2015 8588
Poza trybem konkursowym 4499
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1701
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 4855
2016 878
Konkursy na rok 2016 37729
Wzór oferty 2254
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1866
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 837
2017 623
Konkursy na rok 2017 11631
Wzór sprawozdania 850
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 948
Poza trybem konkursowym 607
2018 287
Konkursy na rok 2018 9400
Poza trybem konkursowym 383
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2019 97
2019 55
Konkursy na rok 2019 10961
Poza trybem konkursowym 270
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 46
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2020 84
2020 27
Konkursy na rok 2020 2258
Plan Zamówień Publicznych 2629
Zamówienia publiczne 169596
Lobbing 2324
Petycje 594
Centralny Rejestr Umów 602
Ochrona Środowiska 21425
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 4368
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł 31685
Dotacje z budżetu gminy 465
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 23780
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 306521
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 4494
Archiwum 30
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 22
Informacje dot. energetyki wiatrowej 30
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 96
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 23
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 17
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 42
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 9680
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3858
Zasady z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 74365
Gospodarka odpadami 10409
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 6368
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4909
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 27904
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 6654
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 8466
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2838
Wycinka drzew 1484
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2018 rok 227
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 816
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 868
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 813
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 949
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 1698
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 1846
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 1213
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 208
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 309
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 254
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 237
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 266
Łowiectwo 90
Gospodarka przestrzenna 3783
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 9732
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 3272
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 6145
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 1057
Finanse i podatki 6425
Podatki 1349
Podatek od nieruchomości 13343
Podatek rolny 10825
Podatek leśny 9743
Podatek od środków transportowych 12789
Opłaty 4789
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1900
Klauzula RODO 38
Nowe wzory informacji i deklaracji 128
Informacje 38
Deklaracje 49
Finanse 1522
Budżet 1092
Budżet 2006 1995
Budżet 2007 2716
Budżet 2008 2884
Budżet 2009 2309
Budżet 2010 2614
Budżet 2011 2771
Budżet 2012 8484
Budżet 2013 11713
Budżet 2014 13683
Budżet 2015 16901
Budżet 2016 5477
Budżet 2017 352
Budżet 2018 493
Budżet 2019 139
Budżet 2020 86
Sprawozdania z wykonania budżetu 1276
Sprawozdania 2006 5855
Sprawozdania 2007 5862
Sprawozdania 2008 5622
Sprawozdania 2009 5431
Sprawozdania 2010 7408
Sprawozdania 2011 5441
Sprawozdania 2012 7213
Sprawozdania 2013 12019
Sprawozdania 2014 12316
Sprawozdania 2015 7953
Sprawozdania 2016 3836
Sprawozdania 2017 1900
Sprawozdania 2018 627
Sprawozdania 2019 48
Rachunki bankowe 870
Konto dochodów budżetowych 1820
Konto sum depozytowych 1651
Informacja o przelewach z zagranicy 1697
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 956
Projekty uchwał 8030
Projekty WPF 7468
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 4803
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 5034
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 6617
Mienie Komunalne 787
2010 1539
2011 1683
2012 1554
2013 1649
2014 1801
2015 988
2016 560
2017 245
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10440
Informacje z realizacji budżetu 947
Informacja za rok 2012 1651
Informacja za rok 2013 1668
Informacja za rok 2014 1700
Informacje za rok 2015 1876
Informacje za rok 2016 1693
Informacje za rok 2017 568
Informacje za rok 2018 74
Sprawozdania finansowe 63
2018 262
Obligacje 5062
Kredyt 297
2017 638
2018 83
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 351
2017 rok 1525
2018 rok 342
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 252
Rok 2017 806
Rok 2018 69
Wybory 4143
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 970
Wybory uzupełniające marzec 2019 r. 327
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 9989
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 6332
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 648
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 11317
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 13346
Wybory Samorządowe 1282
2014 15015
2010 12309
2018 1497
Wybory do Parlamentu Europejskiego 817
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r. 508
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 10718
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 3180
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 623
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 291
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 9799
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 8429
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 661
21 października 2007 4899
9 października 2011 9164
25 października 2015 6301
13 października 2019 634
Referendum Ogólnokrajowe 714
Referendum Ogólnokrajowe 2015 10649
Wzory dokumentów 1822
Miejska Komisja Wyborcza 1072
Druki wyborcze do pobrania 785
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 73
Wybory do Europarlamentu 20
2019 167
Urzędnik Wyborczy 431
Aktualności 19481
Pomoc Społeczna 18946
Konsultacje Społeczne 9788
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 24484
Kontrole 6498
Protokoły kontroli 15516
Wystąpienia pokontrolne 4349
Odpowiedzi na wystąpienia 3911
Statystyka e-Deklaracji 7308
Prawo 14009
Projektowanie aktów normatywnych 5939
Pomoc prawna - formularze 1826
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 4495
Partnerstwo Nyskie 2020 19992
Do pobrania 19700
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2894
Wzory dokumentów 8670
Honorowy Patronat Burmistrza Kietrza 140
Obsługa osób niesłyszących 5581
Przejrzysta Polska - archiwum 14075
Zarządzenia 6366
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4858
Zasada Partycypacji 7606
Zasada Fachowości 14999
Zasada Przejrzystości 14951
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5911
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5689
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 15262
Dodatek mieszkaniowy 4900
Świadczenia opiekuńcze 4238
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4873
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4566
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4821
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4784
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 7053
Świadczenia rodzinne z dodatkami 4270
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 19540
Działalność Gospodarcza 6538
Dział mieszkaniowy 3361
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 16721
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 4039
Stypendium szkolne 3813
Zasiłek szkolny dla uczniów 3692
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 18063
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3494
Nadawanie numeracji porządkowej. 3858
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3495
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3267
Sprzedaż nieruchomości 4007
Rozgraniczenie nieruchomości 3668
Podział nieruchomości 3518
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3262
Wydzierżawienie nieruchomości 4059
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 18435
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3782
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3320
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3488
Decyzja o warunkach zabudowy 3609
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3878
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3368
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 22434
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3134
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 5159
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3588
Ulga żołnierska w podatku rolnym 3205
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3501
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3424
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4422
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4962
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3905
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4827
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4365
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6832
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4822
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 17743
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2624
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3337
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3357
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3549
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6738
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4975
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 4131
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 6458
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3142
Zasada Przeciw Korupcji 6156
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4920
Ankieta 4708
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4954
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 4241
Zasada Przewidywalności 6009
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4992
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 4201
Zasada Rozliczalności 7245
Oświadczenia Majątkowe 2665
Petycje 331
Petycje kierowane do Burmistrza Kietrza 246
Petycje kierowane do Rady Miejskiej w Kietrzu 70
Kanał RSS 1365
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 498
Deklaracja dostępności 72

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11301
Redakcja serwisu 10053
Statystyki 6351
Rejestr zmian 1222779
Redaktorzy 5666
Strona główna 0
Mapa serwisu 6792
« powrót do poprzedniej strony