ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Referat Organizacyjno - Prawny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasiłek szkolny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stypendium szkolne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla pracodawcy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wynajem lokali mieszkalnych/ zamiana lokalu mieszkalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG  Nr OP/06  
w Kietrzu         
 
  
Nazwa usługi: WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH/
                       ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO

 

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXVII/262/02 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz ; Dziennik Ustaw Nr 71 poz.733  z 2001 roku z dnia 21 czerwca 2001 roku ( wraz z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty:
·         Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego lub o jego zamianę,
·         Zaświadczenie o wynagrodzeniu,
·         odcinek z renty lub emerytury,
·         inne zaświadczenia określające dochody,
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu, referat organizacyjno – prawnym  pokój Nr 10.
Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa :   referat organizacyjno – prawny pokój Nr 10,  numer tel.(77) 485 43 56. godz. pracy;  poniedziałek 8 00 – 16 00 , wtorek – piątek  7 30 –15 00  
Rodzaj rozstrzygnięcia : propozycja wynajmu lokalu mieszkalnego lub zamiany przesyłana listem poleconym lub  oświadczenie złożone osobiście przez zainteresowanego
  
Termin załatwienia sprawy:
- przewidywany termin załatwienia sprawy to 30 dni,
Tryb odwoławczy:
brak
Opłaty:    
Brak
Uwagi:
Brak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-27 12:52:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-27 12:52:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-27 14:52:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogólny opis
 1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, zmieniają się także zasady rejestracji działalności gospodarczej.
  Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
 2. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..
 3. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
  Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 4. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz nr NIP należy wystąpić o duplikat.
 5. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
 6. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
  1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PLACÓWKACH DETALICZNYCH I GASTRONOMICZNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
KARTA USŁUGI
 
 
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PLACÓWKACH DETALICZNYCH I GASTRONOMICZNYCH
 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski Kietrzu
ul. 3 Maja 1
           Urząd czynny od poniedziałku do piątku
          
Bernadetta Wituszyńska – podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
 pokój nr 22
                                     tel.: (077) 485-43-56 w.37
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń (m. in. pozyskanie opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych)   w n i o s k i  należy składać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wniosek o wydanie zezwolenia,
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą  spełnienie  warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
 4. dowód wniesienia opłaty.
OPŁATY:
Opłaty podstawowe za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą :
 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu
  ( za wyjątkiem piwa)
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wartość sprzedaży należy obliczać  oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła :
 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowy w terminach:  do 31 stycznia, do 31 maja , do 30 września  na rachunek gminy: BS Racibórz o/ Kietrz  nr konta;22 8475 1016 2002 0000 4011 0005 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kietrzu pokój nr 3
TRYB ODWOŁANIA:
W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia od decyzji przysługuje odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od  dnia doręczenia decyzji.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 nr 70 poz. 473 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3. Uchwała nr IV/23/2003 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 lutego 2003 roku   w sprawie ustalenia limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Kietrz.
 
Imię i nazwisko/ Stanowisko
Data
Opracował:
Bernadetta Wituszyńska podinspektor ds. działalności gospodarczej
 
Zatwierdził:
Leszek Wilk- Sekretarz Gminy
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Wilk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Wilk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-28 14:44:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-28 14:44:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-28 16:46:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »