Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 31120
Burmistrz Kietrza 4391
Zastępca Burmistrza Kietrza 2378
Sekretarz Gminy 2965
Skarbnik Gminy 4505
Referaty 2918
Referat Organizacyjno - Prawny 7099
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 7123
Referat Gospodarki Nieruchomościami 7853
Referat Finansowo-Podatkowy 9209
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 9097
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 11214
Referat Projektów i Rozwoju 65
Jednostki organizacyjne 1792
Szkoły Podstawowe 6664
Zespół Szkół w Kietrzu 4079
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 2245
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 2276
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2238
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 3595
Oświadczenia majątkowe 3422
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 872
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 708
Pracownicy UM Kietrz 2979
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 3363
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 774
Pracownicy UM Kietrz 3746
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2839
Oświadczenie majątkowe radnych 4620
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1954
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 909
Pracownicy UM Kietrz 4893
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2033
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1083
Pracownicy UM Kietrz 3894
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1935
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 218
Pracownicy UM Kietrz 476
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 355
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 303
Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 257
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 167
Pracownicy UM Kietrz 660
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 445
Formularze 1652
Centralny Rejestr Umów 1267
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 3847
Rejestr Żłobków 146
Gmina Kietrz 5490
Herb i flaga 971
Statut 4612
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2840
Sołectwa 2805
Terminarz spotkań 6220
Sołectwa 20164
Rada Miejska 20088
Skład 4210
Komisje Rady Miejskiej 2181
Komisje 1118
Komisja Rewizyjna 3745
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 2287
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2659
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 2546
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 255
Protokoły 33851
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 4828
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 11860
Sesje 8097
Plan sesji 4770
Porządek 20546
Protokoły 28624
Zestawienia głosowań 41
Uchwały 2198
2018 2988
2019 966
2020 156
Do odsłuchania 29733
Odpowiedzi na pytania Radnych 15287
Transmisja online 4448
Archiwum 1660
2006-2010 1059
Skład 2732
Komisje Rady Miejskiej 899
Komisje 4355
Protokoły 884
2006 8796
2007 12543
2008 17514
2009 13948
2010 11321
Sesje 969
Plan sesji 1871
Porządek 861
Protokoły 956
2006 11998
2007 10630
2008 10845
2009 10742
2010 11123
Uchwały 1045
2006-2007 4860
2008 2318
2009 2289
2010 2328
2010-2014 1074
Skład 2402
Sesje 989
Plan sesji 6830
Porządek 20013
Protokoły 71383
Do odsłuchania 26725
Uchwały 1008
2010-2011 30594
2012 17226
2013 26887
2014 16798
Komisje Rady Miejskiej 836
Komisje 5540
Protokoły 955
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1991
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2726
2014-2018 142
Skład 113
Komisje Rady Miejskiej 47
Komisje 42
Komisja Rewizyjna 188
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 59
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 64
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 59
Protokoły 1188
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 125
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 394
Sesje 87
Plan sesji 113
Porządek 642
Protokoły 1345
Uchwały 84
2014-2015 1022
2016 1088
2017 1073
2018 563
Do odsłuchania 2765
Odpowiedzi na pytania Radnych 2045
Młodzieżowa Rada Miejska w Kietrzu 198
Informacje 106
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 33346
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 4503
Obwieszczenia 47387
Zarządzenia 168291
Przetargi 6034
Nieruchomości 200025
Finanse 13200
Zapytanie ofertowe 3372
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 79431
Ogłoszenia 33654
Nabór pracowników 108612
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 137104
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 39042
Nabór ławników 6253
Konkursy 18132
Pożytek Publiczny 1974
2011 865
Konkursy na Rok 2011 3862
Wzór oferty 2258
Wzór sprawozdania 1986
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 4083
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 5491
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1874
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 5402
2012 880
Konkursy na Rok 2012 4224
Wzór oferty 1937
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 3082
Poza trybem konkursowym 2270
Informacje 5152
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2548
2013 936
Konkursy na rok 2013 8792
Poza trybem konkursowym 5014
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 2222
2014 963
Konkursy na rok 2014 8907
Poza trybem konkursowym 7144
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1705
2015 1022
Konkursy na rok 2015 8589
Poza trybem konkursowym 4500
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1702
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 4856
2016 879
Konkursy na rok 2016 37730
Wzór oferty 2255
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1867
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 838
2017 624
Konkursy na rok 2017 11632
Wzór sprawozdania 851
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 949
Poza trybem konkursowym 608
2018 288
Konkursy na rok 2018 9401
Poza trybem konkursowym 384
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2019 98
2019 56
Konkursy na rok 2019 10962
Poza trybem konkursowym 271
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 47
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2020 85
2020 28
Konkursy na rok 2020 2259
Plan Zamówień Publicznych 2630
Zamówienia publiczne 169597
Lobbing 2325
Petycje 595
Centralny Rejestr Umów 603
Ochrona Środowiska 21429
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 4369
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł 31686
Dotacje z budżetu gminy 465
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 23780
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 306521
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 4494
Archiwum 30
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 22
Informacje dot. energetyki wiatrowej 30
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 96
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 23
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 17
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 42
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 9681
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3859
Zasady z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 74365
Gospodarka odpadami 10409
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 6368
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4909
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 27904
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 6654
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 8467
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2839
Wycinka drzew 1485
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2018 rok 227
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 816
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 868
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 813
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 949
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 1698
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 1846
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 1213
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 208
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 309
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 254
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 237
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 266
Łowiectwo 91
Gospodarka przestrzenna 3783
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 9733
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 3273
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 6146
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 1058
Finanse i podatki 6425
Podatki 1350
Podatek od nieruchomości 13344
Podatek rolny 10826
Podatek leśny 9744
Podatek od środków transportowych 12790
Opłaty 4790
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1901
Klauzula RODO 39
Nowe wzory informacji i deklaracji 129
Informacje 39
Deklaracje 50
Finanse 1523
Budżet 1093
Budżet 2006 1996
Budżet 2007 2717
Budżet 2008 2885
Budżet 2009 2310
Budżet 2010 2615
Budżet 2011 2772
Budżet 2012 8485
Budżet 2013 11714
Budżet 2014 13684
Budżet 2015 16902
Budżet 2016 5478
Budżet 2017 353
Budżet 2018 494
Budżet 2019 140
Budżet 2020 87
Sprawozdania z wykonania budżetu 1277
Sprawozdania 2006 5856
Sprawozdania 2007 5863
Sprawozdania 2008 5623
Sprawozdania 2009 5432
Sprawozdania 2010 7409
Sprawozdania 2011 5442
Sprawozdania 2012 7214
Sprawozdania 2013 12020
Sprawozdania 2014 12317
Sprawozdania 2015 7954
Sprawozdania 2016 3837
Sprawozdania 2017 1901
Sprawozdania 2018 628
Sprawozdania 2019 49
Rachunki bankowe 871
Konto dochodów budżetowych 1821
Konto sum depozytowych 1652
Informacja o przelewach z zagranicy 1698
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 957
Projekty uchwał 8031
Projekty WPF 7469
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 4804
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 5035
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 6618
Mienie Komunalne 788
2010 1540
2011 1684
2012 1555
2013 1650
2014 1802
2015 989
2016 561
2017 246
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10441
Informacje z realizacji budżetu 948
Informacja za rok 2012 1652
Informacja za rok 2013 1669
Informacja za rok 2014 1701
Informacje za rok 2015 1877
Informacje za rok 2016 1694
Informacje za rok 2017 569
Informacje za rok 2018 75
Sprawozdania finansowe 64
2018 263
Obligacje 5063
Kredyt 298
2017 639
2018 84
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 352
2017 rok 1526
2018 rok 343
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 253
Rok 2017 807
Rok 2018 70
Wybory 4143
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 971
Wybory uzupełniające marzec 2019 r. 328
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 9990
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 6333
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 649
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 11318
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 13347
Wybory Samorządowe 1283
2014 15016
2010 12310
2018 1498
Wybory do Parlamentu Europejskiego 818
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r. 509
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 10719
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 3181
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 624
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 292
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 9800
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 8430
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 662
21 października 2007 4900
9 października 2011 9165
25 października 2015 6302
13 października 2019 635
Referendum Ogólnokrajowe 715
Referendum Ogólnokrajowe 2015 10650
Wzory dokumentów 1823
Miejska Komisja Wyborcza 1073
Druki wyborcze do pobrania 786
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 74
Wybory do Europarlamentu 21
2019 168
Urzędnik Wyborczy 432
Aktualności 19510
Pomoc Społeczna 18955
Konsultacje Społeczne 9810
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 24496
Kontrole 6499
Protokoły kontroli 15517
Wystąpienia pokontrolne 4350
Odpowiedzi na wystąpienia 3912
Statystyka e-Deklaracji 7318
Prawo 14009
Projektowanie aktów normatywnych 5940
Pomoc prawna - formularze 1827
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 4499
Partnerstwo Nyskie 2020 20024
Do pobrania 19700
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2895
Wzory dokumentów 8671
Honorowy Patronat Burmistrza Kietrza 144
Obsługa osób niesłyszących 5585
Przejrzysta Polska - archiwum 14079
Zarządzenia 6367
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4858
Zasada Partycypacji 7607
Zasada Fachowości 15000
Zasada Przejrzystości 14952
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5911
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5689
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 15262
Dodatek mieszkaniowy 4900
Świadczenia opiekuńcze 4238
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4873
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4566
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4821
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4784
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 7053
Świadczenia rodzinne z dodatkami 4270
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 19540
Działalność Gospodarcza 6538
Dział mieszkaniowy 3361
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 16721
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 4039
Stypendium szkolne 3813
Zasiłek szkolny dla uczniów 3692
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 18063
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3494
Nadawanie numeracji porządkowej. 3858
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3495
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3267
Sprzedaż nieruchomości 4007
Rozgraniczenie nieruchomości 3668
Podział nieruchomości 3518
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3262
Wydzierżawienie nieruchomości 4059
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 18435
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3782
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3320
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3488
Decyzja o warunkach zabudowy 3609
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3878
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3368
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 22434
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3134
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 5159
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3588
Ulga żołnierska w podatku rolnym 3205
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3501
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3424
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4422
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4962
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3905
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4827
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4365
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6832
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4822
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 17743
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2624
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3337
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3357
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3549
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6738
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4975
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 4131
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 6458
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3142
Zasada Przeciw Korupcji 6157
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4920
Ankieta 4708
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4954
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 4241
Zasada Przewidywalności 6010
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4992
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 4201
Zasada Rozliczalności 7246
Oświadczenia Majątkowe 2667
Petycje 331
Petycje kierowane do Burmistrza Kietrza 247
Petycje kierowane do Rady Miejskiej w Kietrzu 71
Kanał RSS 1366
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 502
Deklaracja dostępności 76

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11302
Redakcja serwisu 10054
Statystyki 6352
Rejestr zmian 1222780
Redaktorzy 5667
Strona główna 0
Mapa serwisu 6793