ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu - 27.12.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr 14 /2007
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 27 grudnia 2007r.

Protokół wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Kietrzu - 23.11.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr 4 /2007
wspólnego posiedzenia komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi i
komisji rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 23 listopada 2007r.

Protokół wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Kietrzu - 22.11.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr 9 /2007
wspólnego posiedzenia komisji ds. Rozwoju miasta , oświaty i usług i komisji ds. Mieszkaniowych,
rodziny i świadczeń socjalnych Rady Miejskiej
w dniu 22 listopada 2007r.  

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu - 19.11.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr 12 /2007
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 19 listopada 2007 roku.

Protokół wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej w Kietrzu - 06.11.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ Nr /2007
wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 6.11.2007 roku

Protokół kom. miejskiej i mieszkaniowej - 24.10.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr 7 /2007
wspólnego posiedzenia komisji ds. Rozwoju miasta , oświaty i usług i komisji ds. Mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych Rady Miejskiej
w dniu 24 października 2007r.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13.00
Stan komisji: miejskiej 5 członków: obecnych 4 czł. nieobecny: H. Kułaga
mieszkaniowej 4 członków: obecnych 3 czł. nieobecny: H. Kułaga
 
W posiedzeniu uczestniczą:
- Burmistrz Kietrza, z-ca Burmistrza,
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji miejskiej Andrzej Wójtowicz powitał wszystkich obecnych i poinformował o porządku obrad.
 
Ad. 1. Omówienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy - lokalizacja farm wiatrowych.
 
Temat zreferowała pani Ewa Sobola pracownik referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa. Komisje zapoznały się z mapami studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz(teren miasta i całej gminy) z naniesionymi wnioskami zmian w tym studium. W planie zostały wprowadzone zmiany dotyczące 5 działek pod urządzenia energetyki wiatrowej. Koszty związane ze zmianami planu ponosi firma GAMAR z Jastrzębia Zdroju. Ponadto komisje zapoznały się ze zmianami przeznaczenia obiektów lub działek w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz.
Chodzi tu o:
- budynek przedszkola w Ściborzycach Wlk jest klasyfikowany jako usługi oświaty, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe,
- budynek Rodzinnego Domu Dziecka w Rozumicach jest usługi oświatowe zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nie uciążliwe,
- budynek przedszkola w Dzierżysławiu, Pilszczu, na osiedlu PGR i Nasiedlu jest usługi oświaty zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe,
- budynek przedszkola w Pilszczu jest usługi oświaty, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi zdrowia,
- budynek szkoły w Nasiedlu, Lubotyniu, Chróścielowie jest usługi oświaty, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe,
- boisko w Rogożanach jest teren upraw polnych, zmienić na usługi sportu i rekreacji,
- budynek szkoły w Wojnowicach jest usługi oświaty i usługi kultury, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe,
- budynek Domu Kultury w Wojnowicach zaznaczyć jako usługi kulturalne,
- budynek sklepu pana Myśliwego w Ściborzycach Wlk. oznaczyć jako usługi handlowe,
- budynek kościoła w Ściborzycach Wlk. oznaczyć jako usługi kultury i teren pod kaplicę pogrzebową oznaczyć jako usługi publiczne.
 
Na terenie miasta Kietrz:
- zaproponowanie terenu pod usługi - lewa strona ulicy Okopowej przy wędzarni pana Nasieniaka jest zieleń, zmienić na usługi szeroko rozumiane (pawilony handlowe bądź usługowe, wielko powierzchniowe - powyżej 400m2 powierzchni)
- zieleń przy kościółku i ogródki przy ul. Okopowej zmienić na usługi szeroko rozumiane,
- tereny stodół przy ul. Okopowej są oznaczone jako mieszkaniówka wysoka z usługami wbudowanymi, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi szeroko rozumiane,
- pawilon GS przy ul. Wojska Polskiego jest mieszkaniówka wysoka z usługami wbudowanymi, dodać drugą funkcję usługi szeroko rozumiane,
- kiosk pana Sieńkiewicza przy ul. Głowackiego jest mieszkaniówka jednorodzinna, dodać drugą funkcję usługi szeroko rozumiane,
- lewa strona Żeromskiego zieleń przy drodze, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nie uciążliwe(nie zostały ujęte budynki mieszkalne, które są wybudowane),
- tereny koło przystanku są oznaczone jako mieszkaniówka wysoka z usługami wbudowanymi, dodać drugą funkcję usługi handel szeroko rozumiany,
- kamienice na ul. Wieżowej są oznaczone mieszkaniówka wysoka z usługami wbudowanymi, oznaczyć jako zabudowa staromiejska,
 
Zmiany w zapisach ogólnych:
- rozszerzyć zapis dotyczący budynków jednorodzinnych nowopowstających 10-10x12 i kąt pochylenia 40-45 mniejsze i większe,
- do funkcji mieszkalnictwo jednorodzinne na wsiach i na mieście dodać drugą funkcję usługi nieuciążliwe,
- do zapisu terenów przemysłowych dodać drugą funkcję usługi szeroko rozumiane, - do zabudowy zagrodowej dodać drugą funkcję mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi nie uciążliwe (na wsiach i na mieście),
- w tekście planu zmienić zapis wielkości działek na: zabudowy jednorodzinnej – 500 m2, zabudowy willowej – 1000 m2,
- ująć lokalizację ferm wiatrowych na terenie miasta i gminy (wszędzie gdzie możliwe),
- zmienić zapis dotyczący zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakazujący lokalizacji obiektów gospodarczych wolnostojących dla powstających budynków.
 
Wniesiono też o uzupełnienie zapisów:
- dotyczącego przemysłowej eksploatacji gipsu w Dzierżysławiu - działki nie leżące pod zbiornikiem ująć jako kierunek rekultywacji rolnej lub leśnej,
- do zapisu terenów przemysłowych dodać funkcję usługi szeroko rozumiane i uzupełnić o zapis dotyczący obiektów handlowych i usługowych wielko powierzchniowych bez ograniczeń powierzchni sprzedażnej tj. powyżej 400 m2,
- uzupełnić zapis odnośnie turbin-elektrowni wiatrowej o odległość od zabudowy mieszkaniowej przeznaczonej na pobyt stały ludzi min. 500 m, lokalizacja kolejnych turbin w odległości nie mniejszej niż 400 m, lokalizacja kolejnych turbin w systemie pasmowym równoległym w odległości nie mniejszej niż 1200 m,
- uzupełnić zapis o zabudowę szeregową do zabudowy jednorodzinnej w Kietrzu przy ul. Fabrycznej,
- zmienić zapis o zakazie stosowania lukarn i innych elementów w połaci dachu na zezwalający stosowanie w miejscach architektonicznie dostosowanych do istniejących już budynków.
Wszystkie zmiany w studium są opiniowane przez nas, następnie przez komisję urbanistyczną i projekt wszystkich zmian wysyła się do wszystkich wymaganych instytucji. Następnie jest wyłożenie zmian planu dla mieszkańców gminy. Wyłożenie jest ogłaszane w BiP-ie, w gazecie, na tablicy ogłoszeń urzędu. Do 15 lutego 2008r. jest termin wykonania zmian w studium łącznie z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym województwa opolskiego.
Komisja nie wniosła żadnych sprzeciwów do propozycji wprowadzenia zmian w studium i przychyliła się do tego aby przyszły plan zagospodarowania przestrzennego był bardziej elastyczny i przyjazny dla inwestorów i mieszkańców gminy - jednogłośnie.
 
Ad. 2. Sprawy podatków i opłat lokalnych na 2008 rok.
Komentarz do propozycji podatków i opłat lokalnych na 2008r. przedstawił Burmistrz Kietrza.
Podatek rolny - propozycja GUS na 2008r - 58.29 zł. za 1q żyta obliczona na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. Jest to wzrost o 60%, m-cznie za hektar wychodzi około 12 zł. Burmistrz zaproponował utrzymaniem podatku rolnego w kwocie 58.29 zł za 1q. Komisja propozycję Burmistrza przyjęła – jednogłośnie.
Podatek od nieruchomości - radny P. Duda zaproponował obniżenie rocznej stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Kietrz od budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej: stawka obowiązująca – 17,37 zł propozycja burmistrza – 18,52 zł propozycja komisji – 18,05 zł
Propozycja obniżenia stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części do 18,05 zł. została przyjęta przez komisje: 3 głosami za, 1 głosem przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się.
Propozycja komisji rewizyjnej i wiejskiej w sprawie obniżenia stawki podatku od nieruchomości, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni: - stawka obowiązująca – 0,12 zł - propozycja burmistrza – 0,24 zł - propozycja komisji – 0,20 zł została przyjęta przez komisję miejską i mieszkaniową: 5 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się.
Wprowadzona została obniżka o 1% stawki podatku od nieruchomości od wysypiska - w tamtym roku tego nie było. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości są podnoszone zgodnie z wysokością inflacji i nie są zbyt wysokie. W projekcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz podatku rolnego w §1 pkt.1 jest zapis: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: nieruchomości będące własnością gminy, nie oddane innym podmiotom w posiadanie zależne.
Komisje rewizyjna i wiejska pytała o posiadanie zależne. Burmistrz powiedział, że chodzi tu głównie o pustostany, których gmina jest właścicielem i których nie wydzierżawiła. Więcej uwag nie wniesiono do stawek podatku od nieruchomości. Komisja przyjęła wysokość pozostałych stawek podatku od nieruchomości - jednogłośnie.
Opłata targowa - komisja zaproponowała aby wysokość opłaty targowej została na tym samym poziomie co obecnie - jednogłośnie.
Opłata od posiadania psów - od 1 stycznia 2008r. zniesiony zostnie podatek od posiadania psów a wejdą przepisy dotyczące opłaty od posiadania psów. Górna granica stawki wynosi w 2008r. - 100zł. od jednego psa. Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy. Burmistrz zaproponował aby z tej opłaty na razie zrezygnować gdyż nie mamy możliwości egzekwowani tej opłaty(brak ewidencji psów).
Komisja propozycję Burmistrza przyjęła - jednogłośnie.
 
Ad. 3. Wyrażenie opinii na pismo mieszkańców ul. Traugutta w Kietrzu w sprawie umieszczenia znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h.
Mieszkańcy ul. Traugutta proszą u ustawienie znaku „ograniczenia prędkości do 40 km/h na ul. Traugutta od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Żymierskiego. Prośbę swoją uzasadniają przejeżdżającymi tirami, które jadąc z nadmierną prędkością powodują zagrożenie w ruchu drogowym, wywołują duży hałas dla mieszkańców domów mieszkalnych usytuowanych przy ul. Traugutta. Komisja stwierdziła, że w całym mieście obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, natężenie ruchu tirów na tej ulicy nie jest bardzo duże i nie ma potrzeby stawiania tam znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h.
Komisje zagłosowały o nie stawianiu tam znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h – jednogłośnie.
 
Ad. 4. Wyrażenie opinii na pismo pana Barlika z ul. Różanej w sprawie postawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju pojazdów – przedstawienie opinii Policji.
Przewodniczący komisji miejskiej pan A. Wójtowicz odczytał notatkę służbową z wizji lokalnej z dnia 10.10.2007r., która odbyła się w Kietrzu przy ul. Różanej1 obok posesji pana Stanisława Barlika w sprawie postawienia znaków „zakaz zatrzymywania się i postoju” na odcinku drogi.
Obecni byli: Z-ca Burmistrza – Leszek Wilk, Starszy poster. Komisar. Policji – Grzegorz Mazurkiewicz, Przew. Kom. Miejskiej – Andrzej Wójtowicz
W wyniku oględzin stwierdzono, że postawienie w/w znaku na odcinku drogi wyjazdowej do posesji jest bezzasadne.
Uzasadnienie: W celu wyrażenia takiej opinii posłużono się samochodem policyjnym VW BUS, ustawiając go po lewej stronie drogi. Stwierdzono, że po prawej stronie jest na tyle miejsca aby mogły przejechać inne samochody osobowe, karetka czy kubłowóz. Drugim argumentem jest to, że w 2008r. Będzie remontowana droga i lewa strona drogi/wjazd do posesji/ może zostać poszerzona o odcinek 1 metra co zapewni bardziej swobodny przejazd samochodów. Podczas wizji lokalnej zwrócono szczególną uwagę na blokowanie drogi i niemożliwość przejazdu samochodów do posesji. O takich zaistniałych przypadkach należy zawiadomić policję, która dokona interwencji i pomoże rozwiązać zaistniały problem.
Komisja zgodziła się z opinią policji z wizji lokalnej – jednogłośnie.
 
Ad. 4. Sprawy bieżące.
- A. Taratuta – poruszył kwestię postawienia znaków w Pilszczu. Komisja zaproponowała zrobić wizję lokalną, objechać wszystkie wioski i sprawdzić stan oznakowania.
- L. Wilk – zasygnalizował problem w wyposażeniu szkół – chodzi o wysokość ławek dla dzieci i stan obiektów budowlanych – szkoła podstawowa ma okna do wymiany, CO. Może być sytuacja, że sanepid każe zamknąć obiekt a naszym obowiązkiem jako gmina jest zapewnić naukę dla dzieci.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz:14:30
Protokołowała: J.Wach.
 
Przewodniczący Komisji Miejskiej
Andrzej Wójtowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-09 12:44:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-09 13:01:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-09 14:01:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół kom. wiejskiej i rewizyjnej - 23.10.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr 3 /2007 
wspólnego posiedzenia komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi i komisji rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 23 października 2007r.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.00
Stan komisji:
wiejskiej 5 członków: obecnych 4 czł. nieobecny: K. Tracz
rewizyjnej 4 członków: obecnych 3 czł. nieobecny: J. Czekański
 
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza, z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji wiejskiej Andrzej Suchecki powitał wszystkich obecnych i poinformował o porządku obrad.
Skarbnik Gminy poprosiła o przesunięcie pkt.4 porządku - zmiana budżetu miejskiego na rok 2007 przed sprawy bieżące porządku obrad.
Komisja przyjęła propozycję zmiany porządku obrad - jednogłośnie.
 
Ad. 1. Omówienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy - lokalizacja farm wiatrowych.
Temat zreferował Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa pan Kazimierz Bedryj i pani Ewa Sobola pracownik referatu. Komisje zapoznały się z mapami studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz(teren miasta i całej gminy) z naniesionymi wnioskami zmian w tym studium. W planie zostały wprowadzone zmiany dotyczące 5 działek pod urządzenia energetyki wiatrowej. Koszty związane ze zmianami planu ponosi firma Gamar z Jastrzębia Zdroju.
Ponadto komisje zapoznały się ze zmianami przeznaczenia obiektów lub działek w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz.
Chodzi tu o:
- budynek przedszkola w Ściborzycach Wlk jest klasyfikowany jako usługi oświaty, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe.
- budynek Rodzinnego Domu Dziecka w Rozumicach jest usługi oświatowe zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nie uciążliwe,
- budynek przedszkola w Dzierżysławiu, Pilszczu, na osiedlu PGR i Nasiedlu jest usługi oświaty zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe,
- budynek przedszkola w Pilszczu jest usługi oświaty, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi zdrowia,
- budynek szkoły w Nasiedlu, Lubotyniu, Chróścielowie jest usługi oświaty, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe,
- boisko w Rogożanach jest teren upraw polnych, zmienić na usługi sportu i rekreacji,
- budynek szkoły w Wojnowicach jest usługi oświaty i usługi kultury, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe,
- budynek Domu Kultury w Wojnowicach zaznaczyć jako usługi kultury,
- budynek sklepu pana Myśliwego w Ściborzycach Wlk. oznaczyć jako usługi handlowe,
- budynek kościoła w Ściborzycach Wlk. oznaczyć jako usługi kultury i teren pod kaplicę pogrzebową oznaczyć jako usługi publiczne.
Na terenie miasta Kietrz:
- zaproponowanie terenu pod usługi - lewa strona ulicy Okopowej przy wędzarni pana Nasieniaka jest zieleń, zmienić na usługi szeroko rozumiane (pawilony handlowe bądź usługowe, wielko powierzchniowe - powyżej 400m2 powierzchni),
- zieleń przy kościółku i ogródki przy ul. Okopowej zmienić na usługi szeroko rozumiane,
- tereny stodół przy ul. Okopowej są oznaczone jako mieszkaniówka wysoka z usługami wbudowanymi zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi szeroko rozumiane,
- pawilon GS przy ul. Wojska Polskiego jest mieszkaniówka wysoka z usługami wbudowanymi dodać drugą funkcję usługi szeroko rozumiane,
- kiosk pana Sienkiewicza przy ul. Głowackiego jest mieszkaniówka jednorodzinna dodać drugą funkcję usługi szeroko rozumiane,
- lewa strona Żeromskiego zieleń przy drodze, zmienić na mieszkaniówkę jednorodzinną i usługi nie uciążliwe(nie zostały ujęte budynki mieszkalne, które są wybudowane),
- tereny koło przystanku są oznaczone jako mieszkaniówka wysoka z usługami wbudowanymi, dodać drugą funkcję usługi, handel szeroko rozumiany,
- kamienice na ul. Wieżowej są oznaczone mieszkaniówka wysoka z usługami wbudowanymi oznaczyć jako zabudowa staromiejska,
Zmiany w zapisach ogólnych:
- rozszerzyć zapis dotyczący budynków jednorodzinnych nowopowstających 10-10x12 i kąt pochylenia 40-45 mniejsze i większe,
- do funkcji mieszkalnictwo jednorodzinne na wsiach i na mieście dodać drugą funkcję usługi nieuciążliwe,
- do zapisu terenów przemysłowych dodać drugą funkcję usługi szeroko rozumiane,
- do zabudowy zagrodowej dodać drugą funkcję mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi nie uciążliwe( na wsiach i na mieście),
- w tekście planu zmienić zapis wielkość działek na: zabudowy jednorodzinne - 500 m2, zabudowy willowe - 1000 m2,
- ująć lokalizację ferm wiatrowych na terenie miasta i gminy(wszędzie gdzie możliwe),
- zmienić zapis dotyczący zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakazujący lokalizacji obiektów gospodarczych i garażowych wolnostojących dla powstających budynków.
Robiony jest też projekt zagospodarowania ogródka jordanowskiego pod nazwą „Park 4 żywiołów” i planowane jest zlecenie projektu parku za cmentarzem pod nazwą „Park 4 pór roku”.
Wniesiono też o uzupełnienie zapisów:
- dotyczącego przemysłowej eksploatacji gipsu w Dzierżysławiu - działki nie leżące pod zbiornikiem ująć jako kierunek rekultywacji rolnej lub leśnej,
- do zapisu terenów przemysłowych dodać funkcję usługi szeroko rozumiane i uzupełnić o zapis dotyczący obiektów handlowych i usługowych wielko powierzchniowych bez ograniczeń powierzchni sprzedażnej tj. powyżej 400 m2,
- uzupełnić zapis odnośnie turbin-elektrowni wiatrowej o odległość od zabudowy mieszkaniowej przeznaczonej na pobyt stały ludzi min. 500 m, lokalizacja kolejnych turbin w odległości nie mniejszej niż 400 m, lokalizacja kolejnych turbin w systemie pasmowym równoległym w odległości nie mniejszej niż 1200 m,
- uzupełnić zapis o zabudowę szeregową do zabudowy jednorodzinnej w Kietrzu przy ul. Fabrycznej,
- zmienić zapis o zakazie stosowania lukarn i innych elementów w połaci dachu na zezwalający stosowanie w miejscach architektonicznie dostosowanych do istniejących już budynków.
Wszystkie zmiany w studium są opiniowane przez nas, następnie przez komisję urbanistyczną i projekt wszystkich zmian wysyła się do wszystkich wymaganych instytucji. Następnie jest wyłożenie zmian planu dla mieszkańców gminy. Wyłożenie jest ogłaszane w BiP-ie, w gazecie, na tablicy ogłoszeń urzędu. Do 15 lutego 2008r. jest termin wykonania zmian w studium łącznie z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym województwa opolskiego.
Komisja nie wniosła żadnych sprzeciwów do propozycji wprowadzenia zmian w studium i przychyliła się do tego aby przyszły plan zagospodarowania przestrzennego był bardziej elastyczny i przyjazny dla inwestorów i mieszkańców gminy - jednogłośnie.
 
Ad. 2. Sprawy podatków i opłat lokalnych na 2008 rok.
Komentarz do propozycji podatków i opłat lokalnych na 2008r. przedstawiła Skarbnik Gminy.
Podatek rolny - propozycja na 2008r - 58.29 zł. za 1q żyta obliczona na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. Jest to wzrost o 60%, m-cznie za hektar wychodzi około 12 zł. ściągalność tego podatku jest bardzo dobra.
Komisja głosowała za utrzymaniem podatku rolnego w kwocie 58.29 zł za 1q - jednogłośnie.
Podatek od nieruchomości - radny S. Antoszczyszyn zaproponował obniżenie rocznej stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Kietrz od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni: stawka obowiązująca - 0,12 zł stawka burmistrza - 0,24 zł stawka komisji - 0,20 zł
Propozycja obniżenia stawki podatku od nieruchomości do 0.20 zł. została przyjęta przez komisje: 6 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się, 0 głosów przeciw.
Wprowadzona została obniżka o 1% stawka podatek od nieruchomości od wysypiska - w tamtym roku tego nie było. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości są podnoszone zgodnie z wysokością inflacji i nie są zbyt wysokie.
W projekcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz podatku rolnego w §1 pkt.1 jest zapis: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: nieruchomości będące własnością gminy, nie oddane innym podmiotom w posiadanie zależne.
Radny S. Antoszczyszyn spytał się czy jest to dobre sformułowanie i poprosił o definicję posiadania zależnego.
Burmistrz powiedział, że przedstawi definicję posiadania zależnego na sesji, a sformułowanie jest dobre gdyż chodzi tu głównie o pustostany, których gmina jest właścicielem i których nie wydzierżawiła. Zwolnienia od podatku są takie same jak w tamtym roku ale są ujęte w osobnej uchwale gdyż jest to uchwała wieloletnia i nie trzeba jej w razie potrzeby zmieniać.
Więcej uwag nie wniesiono do stawek podatku od nieruchomości. Komisja przyjęła wysokość stawek podatku od nieruchomości - jednogłośnie.
Opłata targowa - komisja zaproponowała aby wysokość opłaty targowej została na tym samym poziomie co obecnie - jednogłośnie.
Opłata od posiadania psów - od 1 stycznia 2008r. wchodzą przepisy dotyczące tej opłaty. Górna granica stawki wynosi w 2008r. - 100zł. od jednego psa. Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy. Burmistrz zaproponował aby z tej opłaty na razie zrezygnować gdyż nie mamy możliwości egzekwowani tej opłaty(brak ewidencji psów). Komisja propozycję Burmistrza przyjęła - jednogłośnie.
 
Ad. 3. Zmiana budżetu miejskiego na rok 2007.
Komentarz przedstawiła Skarbnik Gminy. Omówiła zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenie planu wydatków i przychodów budżetowych tak jak w załączeniu do projektu uchwały.
Komisja zaopiniowała propozycję zmiany budżetu gminy na rok 2007 bez uwag, pozytywnie - jednogłośnie.
 
Ad. 4. Sprawy bieżące.
- S. Antoszczyszyn - czy komisje dostaną wersję z budżetu zrównoważonego wcześniej do wglądu i zaopiniowania. Druga sprawa to do BiP nie są na bieżąco wprowadzane uchwały.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz: 16.10.
Protokołowała:J. Wach.
 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
Andrzej Suchecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-09 12:44:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-09 12:53:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-09 13:53:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół kom. miejskiej - 20.07.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr 5 /2007
posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług
Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 20 lipca 2007 roku
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz.13.00.
Stan komisji: miejskiej 5 członków: obecnych 5 członków.
 
W posiedzeniu uczestniczył: z-ca Burmistrza Kietrza Przewodniczący Rady Miejskiej
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji miejskiej Andrzej Wojtowicz powitał wszystkich obecnych i poinformował zebranych o porządku obrad.
 
Ad.1. Zmiana organizacji ruchu na ul. Krasińskiego.
Temat zreferował z-ca Burmistrza. Już dawno próbowaliśmy rozwiązać problem zmiany organizacji ruch na ul. Krasickiego, ponieważ droga ta nie jest przystosowana dla samochodów ciężarowych. W tym roku będziemy chcieli zrobić projekt ul. Krasickiego i ul. Okopowej a na drugi rok, jak będą pieniądze to będziemy je remontować. Komisja zaproponowała aby do czasu remontu postawić znaki zakazu odnoszące się do tonażu - ul. Trauguta, Krasickiego, Wojska Polskiego - do 5 ton, ul. Niepodległości, Okopowa - powyżej 5 ton. W głosowaniu propozycję umieszczenia znaków B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 5 ton na ul. Krasickiego, Trauguta, Wojska Polskiego i powyżej 5 ton na ul. Niepodległości, Okopowej przyjęto - jednogłośnie.
 
Ad.2. Wyrażenie opinii w sprawie umieszczenia znaków drogowych D-40 „strefa zamieszkania „ przy ul. Reja w Kietrzu.
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców ul. Reja, Prusa, Konopnickiej, Kochanowskiego, Kołłątaja, w sprawie umieszczenia na całym osiedlu wnioskodawców, znaków drogowych D-40 „strefa zamieszkania”. Komisja zaproponowała umieszczenie 6 znaków D-40 „strefa zamieszkania” na osiedlu wnioskodawców i 1 znaku D-40 na ul. Zielonej . W głosowaniu propozycję umieszczenia 7 znaków drogowych D-40 „strefa zamieszkania” na ul. Reja, Prusa, Konopnickiej, Kołłątaja, Zielonej przyjęto - jednogłośnie.
 
Ad.3. Wyrażenie opinii w sprawie umieszczenia znaków drogowych B-36 „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Różanej 3 i 3a.
Komisja zapoznała się z pismem Pana Stanisława Barlika z ul. Różanej w sprawie umieszczenia na drodze dojazdowej do posesji Różana 3 i 3a, znaków „zakaz zatrzymywania się”. Mieszkańcy domu przy ul. Różanej zatrzymują się, stają na wjeździe do posesji i blokują wjazd innym pojazdów np.: Kubłowóz, Karetka Pogotowia. Komisja postanowiła dowiedzieć się jak regulują to przepisy prawa ruchu drogowego i zaciągnąć opinii Policji w tej sprawie i wtedy da odpowiedź Panu Barlikowi.
 
Ad. 4. Sprawy bieżące.
1. A. Wojtowicz - na znakach informacyjnych obok Urzędu i na Wojska Polskiego nie ma tabliczki gdzie znajduje się Poczta. Czy nie można dołożyć takiej tabliczki.
2. Radny P. Duda - czy coś wiadomo w sprawie wywozu śmieci z terenu gminy. W odpowiedzi z-ca Burmistrza powiedział, że HYDROKAN jest umówiony z firmą NAPRZÓD Rydułtowy w połowie sierpnia na dalsze rozmowy.
3. F. Sobczuk - zauważyłem, że na ul. Głowackiego i innych ulicach jest za mało koszy na śmieci lub brakuje ich zupełnie a na innych ulicach kosze są niewykorzystane. Może można rozwiązać jakoś ten problem.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz.14.00.
Protokołowała: J. Wach
 
Przewodniczący Komisji
Andrzej Wójtowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-23 11:53:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-23 11:53:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-23 13:53:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół kom. miejskiej - 20.06.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr 4 /2007
posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług
Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 20 czerwca 2007 roku
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz.14.00.
Stan komisji: miejskiej 5 członków: obecnych 4 członków,
nieobecny - T. Grabczyński
W posiedzeniu uczestniczył: Burmistrz Kietrza z-ca Burmistrza Kietrza kierownik referatu OŚRM - J. Wróbel
Prezes firmy NAPRZÓD - Rydułtowy
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji miejskiej Andrzej Wojtowicz, powitał wszystkich obecnych i poinformował zebranych o porządku obrad.
 
Ad.1. Rozpoznanie oferty firmy NAPRZÓD - Rydułtowy - wywóz i segregacja śmieci.
Firma - NAPRZÓD - Rydułtowy przedstawiła 4 wariantową ofertę dotyczącą zbiórki pojemników segregacyjnych 1100l z terenu Gminy Kietrz.
I Wariant - końcem czerwca 2007r. zbieramy po raz ostatni surowce z pojemników 1100l oraz zbieramy pojemniki,
II Wariant - końcem czerwca 2007r. zbieramy po raz ostatni surowce z w/w pojemników i odsprzedajemy pojemniki miastu w cenie 550,00 zł za 1 szt.,
III Wariant - dalej prowadzimy zbiórkę surowców wtórnych z w/w pojemników ale odpłatnie, w wysokości 32,00 zł. netto za 1 szt. pojemnika 1100l,
IV Wariant - świadczymy usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kietrz w cenach: - pojemnik 120l - 5.80 zł. brutto za 1 szt. - pojemnik 240l - 11,20 zł. brutto za 1 szt. - pojemnik 1100l - 46,10 zł. brutto za 1 szt. - kontener KP-7 - 300,00 zł. brutto za 1 szt.
Od klientów, którzy podpiszą z firmą umowę na odbiór odpadów komunalnych odbierać będziemy również surowce wtórne w cenie(pod warunkiem ustawienia stacji segregacji na wysypisku): - 0,90 zł. brutto za odbiór 1 worka segregacyjnego - od klientów indywidualnych, - 3,00 zł. brutto za odbiór 1 worka segregacyjnego - od podmiotów gospodarczych, - 32,00 zł. brutto za odbiór 1 pojemnika 1100l. W przypadku przejęcia odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kietrz wykonamy inwestycje na wysypisku odpadów komunalnych w wysokości około 1 mln PLN, ustawiając Modułową Stację Segregacji, gdzie przeprowadzać będziemy segregację odpadów. Ponadto wydzierżawimy klientom pojemniki 120 lub 240l w cenie 1,00 zł. brutto za 1 m-c. Prezes firmy NAPRZÓD - Rydułtowy powiedział, że na dzień dzisiejszy cena surowca spadła w dół i segregacja śmieci przestała się opłacać. Firma jest dalej zainteresowana zbiórką odpadów na terenie gminy Kietrz ale odpłatnie. Może zbierać także inne śmieci typu: gruz, opony, meble. Jeżeli zostanie przyjęty Wariant IV naszej propozycji to możemy rozmawiać dalej o cenach i przejmiemy firmę HYDROKAN jako podwykonawcę.
Burmistrz powiedział, że potrzebujemy czasu na poinformowanie mieszkańców o zmianach w odbiorze śmieci i czy przez ten okresie przejściowy będzie firma odbierała śmieci.
W odpowiedzi Prezes firmy NAPRZÓD powiedział, że tak ale nie za darmo. Przygotuję ofertę uwzględniającą okres przejściowy do momentu uruchomienia linii na wysypisku śmieci i jeżeli myślimy o Wariancie IV to do końca czerwca musimy podpisać porozumienie gwarantujące obydwu stronom wejście tego systemu. Komisja zagłosowała za przyjęciem Wariantu IV - jednogłośnie.
 
Ad.2. Wyrażenie opinii w sprawie umieszczenia 2 szt. znaków drogowych B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t „ przy ul. Reja w Kietrzu.
Komisja zapoznała się z pismem Pana Biedronia w sprawie ustawienia ponownie znaków na ul. Reja - poprzednie znaki uległy zniszczeniu.
Radny P. Krawiec zaproponował postawienie na wszystkich Koloniach takich znaków nie tylko na ul. Reja bo drogi te nie są przystosowane do jazdy dla samochodów ciężarowych.
Komisja odrzuciła wniosek Radnego P. Krawca i wniosek Pana Biedronia w sprawie umieszczenia 2 szt. znaków drogowych B-18 przy ul. Reja ze względu na rozpoczynającą się niedługo rekultywację wysypiska i równocześnie na wniosek z-cy Burmistrza - L. Wilka na następnej komisji rozpatrzony zostanie wniosek umieszczenia znaku „strefa zamieszkania” na wszystkich Koloniach.
W głosowaniu propozycję nie umieszczania znaków drogowych B-18 na ul. Reja i na wszystkich Koloniach i w przyszłości umieszczenia znaków „strefa zamieszkania” przyjęto 3 - głosami za i 1 - głosem wstrzymującym się.
 
Ad.3. Przeznaczenie środków budżetu na inwestycje i remonty w latach 2007-2011.
Temat zreferował Burmistrz. Co roku 200 tys. zł z budżetu gminy jest przeznaczanych na remonty. Z tego 100 tys.zł. to fundusz remontowy, 100 tys.zł. to czynsze mieszkaniowe. Komisja postanowiła przeznaczyć na remonty w latach 2007-2008 po 200 tys.zł. w latach 2009-2010 po 250 tys.zł. i w 2011 - 300 tys.zł. Na inwestycje przeznaczono w 2009r. - 500 tys.zł. a w latach 2010 - 2011 po 100 tys.zł. Propozycja przeznaczenia środków z budżetu na inwestycje i remonty w latach 2007-2011 została zaopiniowana pozytywnie - jednogłośnie.
 
Ad.4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Pilszczu.
Temat zreferował Burmistrz. Chodzi tu o nieruchomość położoną w Pilszczu przy ul. Wojska Polskiego 32 - była strażnica. Rada Sołecka z Grupą Odnowy wsi Pilszcz wystąpiła z propozycją, żeby Gmina Kietrz nieodpłatnie nabyła od Skarbu Państwa tą nieruchomość i po przystosowaniu budynek wykorzystany byłby na cele urządzenia mieszkań, min. dla repatriantów. Aby przejąć ten budynek musimy zwrócić się do starostwa z zapytaniem czy możemy go przejąć. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna to go przejmiemy a jeżeli negatywna to nie. Komisja zaproponowała aby w uzasadnieniu do starostwa zaznaczyć, że budynek przeznaczony będzie „na cele mieszkaniowe”. Komisja projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Pilszczu zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.
 
Ad. 5. Sprawy bieżące.
1. Z-ca Burmistrza - L.Wilk poprosił o jak najszybsze zasypanie ul. Młyńskiej w Kietrzu przez firmę pana Dudy,
2. Radny A. Wojtowicz - czy targowisko w Kietrzu będzie dalej utwardzane, jest coraz więcej handlarzy i powoli brakuje miejsca. Druga sprawa - co z laboratorium GZLO - lidzie mówią, że ma być zamknięte.
W odpowiedzi Burmistrz zaprzeczył tym pogłoskom i powiedział, że w najbliższym informatorze samorządowym zamieścimy informację o planowanych zmianach i pomysłach na ulepszenie pracy laboratorium.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz.15.30.
Protokołowała: J. Wach
 
Przewodniczący Komisji
Andrzej Wójtowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-23 11:47:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-23 11:47:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-23 13:47:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół kom. rewizyjnej - 19.06.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kietrz, dnia 19 czerwca 2007 roku
 
Protokół Nr 9 /2007
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 19 czerwca 2007r.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz.11.00.
Stan komisji: 4 członków; obecnych: 4 członków
 
Tematem pierwszej części posiedzenia komisji była kontrola działalności Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Ściborzycach Wielkich i Nowej Cerekwi głównie pod względem prowadzonych w tych szkołach zajęć pozalekcyjnych i przepracowanych godzin nadliczbowych za II semestr roku szkolnego 2006/2007.
1. ŚCIBORZYCE WIELKIE
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ściborzycach Wielkich od 1.09.1993 roku, kieruje mgr Krzysztof Łobos. Obwód szkolny obejmuje miejscowości Ściborzyce Wielkie i Rozumice. Z Rozumic dojeżdża do szkoły zorganizowanym transportem 16 dzieci.
W kontrolowanym okresie w placówce uczy się 43 dzieci w oddziałach 1-6 oraz 14 w przedszkolu i oddziale zerowym. Najwięcej uczniów jest w klasie V-10 osób, najmniej w klasie III-4 osoby.
Zatrudnienie pracowników obsługi: sekretarka-3/4 etatu, 2 sprzątaczki po 3/4 etatu, wożny 1/2 etatu oraz w sezonie grzewczym palacz na 1/2 etatu. W szkole zatrudnionych jest 16 nauczycieli, w tym tylko siedmiu na pełnych etatach, pozostali na etatach cząstkowych - łącznie 9 i 14/18 etatu. Ponadto w szkole zatrudniony jest logopeda na 1/20 etatu.
Komisja zapoznała się z Projektem Organizacyjnym szkoły w tym szczegółowo z tygodniowym rozkładem zajęć w poszczególnych oddziałach szkolnych. W szkole planowo jest 13 godzin nadliczbowych tygodniowo, zgodnych z projektem organizacyjnym szkoły. Dyrektor szkoły przedstawił komisji szczegółowo wszystkie warunki, jakie musi spełnić układając plan lekcji. Dodatkowo Dyrektor wyjaśnił zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych i stażystów. Komisja uznała wyjaśnienia dyrektora za zasadne. Ponadto kontrolowano ilość nieplanowanych godzin nadliczbowych wynikających z absencji chorobowej lub np. z urlopów nauczycieli dla podratowania zdrowia. W kontrolowanym okresie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ściborzycach Wielkich nie było płatnych godzin nadliczbowych. W przypadku absencji chorobowej stosowano tzw. zastępstwa koleżeńskie.
W szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne: kółko polonistyczne dla klas 1-3, kółka: sportowe, przyrodnicze, historyczne, matematyczne i informatyczne dla klas 4-6. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone są przez nauczycieli nieodpłatnie. W szkole funkcjonuje również biblioteka prowadzona społecznie przez polonistkę.
 
2. NOWA CEREKWIA
W posiedzeniu uczestniczy zastępca Burmistrza Kietrza Leszek Wilk. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Cerekwi kieruje mgr Joanna Jacheć. Obwód szkolny obejmuje miejscowości Nowa Cerekwia, Rogożany i Wojnowice.
W kontrolowanym okresie w placówce uczy się 118 dzieci w oddziałach 1-6 oraz 32 w przedszkolu i oddziale zerowym. Najwięcej uczniów jest w klasie III - 22 osoby, najmniej w klasie II - 15 osób.
Zatrudnienie pracowników obsługi: 7 osób - tj: 6,75 etatu. Wyższe niż w Ściborzycach Wielkich zatrudnienie pracowników obsługi spowodowane jest koniecznością prowadzenia w placówce stołówki dla przedszkola i dojeżdżających dzieci, z której korzystają wszyscy chętni uczniowie. W stołówce przygotowuje się codziennie ok. 70 posiłków.
W szkole nauczyciele zatrudnieni są w łącznym wymiarze 13 i 1/4 etatu. Większość z tych godzin realizowana jest przez pełnozatrudnioną kadrę nauczycieli. Nauczyciele niepełnozatrudnieni realizują aktualnie tylko 43 godziny lekcyjne tygodniowo.
Komisja zapoznała się z Projektem Organizacyjnym szkoły w tym szczegółowo z tygodniowym rozkładem zajęć w poszczególnych oddziałach. W szkole planowano jest 26 godzin nadliczbowych zgodnych z projektem organizacyjnym. Dyrektor wyjaśniła komisji, że prowadzona jest świetlica oraz, że uczy się 6 uczniów, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym 4 uczniów jest objętych programem indywidualnego nauczania i 2 uczniów - zajęciami rewalidacyjnymi. Powoduje to wyższą niż w poprzedniej placówce ilości etatów nauczycielskich. Komisja uznała wyjaśnienia dyrektora dotyczące ilości etatów za zasadne. W kontrolowanym okresie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Cerekwi nie wystąpiły płatne godziny nadliczbowe. W przypadku absencji stosowano tzw. zastępstwa koleżeńskie.
W szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze; kółka polonistyczne, matematyczne, 4H, Liga Ochrony Przyrody, drużyna harcerska i zespół śpiewaczy. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez nauczycieli nieodpłatnie. W szkole prowadzone są również zajęcia w ramach SKS-u w wymiarze 1 godziny tygodniowo na 1 oddział - łącznie 4 godziny płatne w ramach tzw. godzin do dyspozycji dyrektora.
 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007.
Temat zreferował Z-ca Burmistrza. Zmiany dotyczą przyjęcia do budżetu dotacji w kwocie 35.413 zł. na zadanie pn ”Pogranicze sztuk i kultur Kietrz-Bilowec 2007” oraz zmiany w załączniku nr 10 do uchwały nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.12.2006r. - wpisanie dotacji celowej w kwocie 25.000 zł. na Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach. Jest to kwota wcześniej planowana w ramach programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi na dofinansowanie letnich obozów harcerskich. Po krótkiej dyskusji i dodatkowych wyjaśnieniach Skarbnik Gminy P. Zofii Roik, propozycja zmian budżetu zaopiniowano pozytywnie - jednogłośnie.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz.15.00.
Protokołował: S. Antoszczyszyn.
Przewodniczący Komisji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-23 11:42:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-23 11:42:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-23 13:42:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji