ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół III sesji - 28.12.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 28 grudnia 2006 roku

Protokół Nr III/2006
Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 28 grudnia 2006 roku
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 14 radnych; obecnych: 14 radnych
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- sołtysi: Nowa Cerekwia, Dzierżysław, Pilszcz, Rogożany, Ludmierzyce, Wojnowice, Nasiedle, Kozłówki
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Franciszek Sobczuk, powitał zebranych i przedstawił porządek obrad – w załączeniu do protokołu.
Ponieważ przedstawiony porządek różni się od przesłanego w zawiadomieniu ponieważ Burmistrz wniósł o zdjęcie uchwały o opłacie administracyjnej, której ustalenie, ze względu na zmianę prawa, nie leży w kompetencji Rady, Przewodniczący Rady poddał go głosowaniu.
W głosowaniu jawnym zmieniony porządek obrad przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006 roku. Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje
- Burmistrz Kietrza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – materiały w załączeniu do protokołu,
- P. Duda – Przewodniczący Komisji mieszkaniowej – przedstawił informację z wspólnego posiedzenia komisji wiejskiej i mieszkaniowej – jak w protokole posiedzenia,
- A. Wójtowicz – Przewodniczący Komisji miejskiej – przedstawił informację z wspólnego posiedzenia komisji miejskiej i rewizyjnej – jak w protokole posiedzenia,
- S. Antoszczyszyn – Przewodniczący Komisji rewizyjnej – przedstawił informację z posiedzenia tej komisji – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- A. Taratuta – nawiązując do sprawozdania Burmistrza stwierdza, że administracja ma pół roku na sporządzenie bardzo dobrego projektu do RPO,
- F. Sobczuk – zapis protokołu z posiedzenia komisji miejskiej jest niepełny, brak informacji, że dyskusja w sprawie dróg dotyczyła dróg administrowanych przez Kombinat Rolny – wewnętrznych dróg na osiedlu ul. Głowackiego, Zatorze i osiedle Pilszcz – w tym dróg transportu rolnego,
- Cz. Świętanowski – konieczne jest uregulowanie kwestii dotyczących wałęsających się psów – tu proponuje wprowadzenie rejestracji psów, wydawania świadectw pochodzenia a także egzekwowania zaświadczeń o utylizacji, - w odniesieniu do projektu uchwały dotyczącej opłaty targowej wyraził pogląd, że uzależnienie opłaty od wielkości stoiska jest nieprzemyślane (jak to mierzyć), że opłaty są „ogromne” i będą działać jak straszak, a także iż należałoby najpierw zrobić na targowisku porządek a dopiero potem pobierać opłaty, - czy w roku przyszłym, w Kozłówkach, remontowana będzie świetlica a także odcinek drogi, którego remont obiecywano już dawno, - kiedy sołtysi otrzymają wypłatę prowizji za inkaso ostatniej raty podatku.
 
Ad. 6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2007.
Radni i sołtysi otrzymali materiały na inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej. W komentarzu Burmistrz Kietrza przedstawił kolejne etapy i terminy przygotowywania projektu budżetu gminy, przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej i opiniowania przez stałe komisje Rady. Elementem materiałów przekazanych radnym i sołtysom był budżet w układzie zadaniowym i tu można było znaleźć informacje o planowanych do realizacji w roku przyszłym zadaniach, w tym o remoncie drogi, przepustu i rozpoczęciu remontu świetlicy w Kozłówkach. Z kolei przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2007 rok. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/7/2006.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – w załączeniu do protokołu. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/8/2006.
 
7.2. opłaty targowej – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do projektu uchwały Burmistrz Kietrza przedstawił dotychczasowy sposób naliczania opłat wykazując, iż proponowany nie czyni handlującym żadnej krzywdy tym bardziej, że wynika z ich sugestii. Również stawki są porównywalne z dotychczas obowiązującymi u nas oraz na innych targowiskach. Nowe stawki obowiązywałyby od kwietnia 2007r. – do tego czasu chcielibyśmy uporządkować i utwardzić targowisko. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/9/2006.
 
7.3. zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kietrz – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu przedstawił Zastępca Burmistrza – w załączeniu do protokołu. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/10/2006.
 
7.4. zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza – L. Wilk – jak w materiałach sesji. Proponuje się ustalenie stawek na poziomie 15 zł - klasy liczące do 16 uczniów; 30 zł – klasy od 17 do 24 uczniów i 45 zł w klasach powyżej 24 uczniów
– wniosek I. - S. Antoszczyszyn – w imieniu komisji rewizyjnej Rady – aby zlikwidować uznaniowość przyznawania proponuje stałe kwoty w wysokości 15 zł, 25 zł i 35 zł przy liczebności klas jak wyżej
– wniosek II - K. Tracz – proponuje ustalenie stawek na poziomie proponowanym przez NSZZ „Solidarność” to jest – 25 zł, 35 zł i 45 zł przy liczebności klas jak wyżej
– wniosek III, - T. Grabczyński – z czego wynika dodatek wiejski,
- L. Wilk – to wymóg ustawowy,
- A. Taratuta – kto decyduje o przyznaniu wychowawstwa,
- L. Wilk – dyrektor szkoły, po konsultacjach,
Przewodniczący Rady poddał wnioski pod głosowanie jawne i tak:
- wniosek I – otrzymał 3 głosy za,
- wniosek II – otrzymał 8 głosów za,
- wniosek III – otrzymał 3 głosy za,
a tym samym przyjęto wniosek II (Komisji Rewizyjnej). Innych uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały uwzględniając przyjęty wniosek. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/11/2006.
 
7.5. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do projektu uchwały Sekretarz Gminy poinformował, że środki dla organizacji pozarządowych zapisane są w budżecie gminy natomiast program jest niezbędny, aby móc je wydać. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/12/2006.
 
7.6. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – radni otrzymali materiały. W komentarzu Burmistrz stwierdził, że P. Leszek Wilk powołany na Zastępcę Burmistrza a wcześniej wybrany na radnego, zrzekł się mandatu (wymóg prawa) – Rada musi stwierdzić jego wygaśnięcie. Uwag do projektu nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/13/2006.
 
7.7. planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2007 rok – radni otrzymali materiały.
Przewodniczący Rady przedstawił własne propozycje tematów – do ubiegłorocznych dodano administrowanie gminą (w sierpniu).
- T. Grabczyński – w planie nie uwzględniono odnowy wsi,
- J. Matela – ten temat mógłby być w marcu przy ochronie środowiska,
- F. Sobczuk – zgadza się z wnioskiem – przypomina, że na sesji absolutoryjnej informację składa także Kierownik OPS,
W głosowaniu jawnym wniosek radnego Grabczyńskiego przyjęto jednogłośnie. Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/14/2007.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
- wniosku do RPO nie robimy sami lecz wspólnie z Branicami i mamy trochę więcej czasu. W dniu jutrzejszym odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Rzeki Troi i ta działalność ruszy. W urzędzie powstanie komórka, która będzie przygotowywać wnioski (3 osoby), ale też będziemy musieli korzystać z pomocy z zewnątrz,
- drogi o nawierzchni gruntowej przejęte od Kombinatu są w różnym stanie, instalacje, np. wodociągi, nie są przekazane, trwa korespondencja w tej sprawie ale Agencja nie robi nic aby ten problem rozwiązać,
- problem wałęsających się psów występuje co roku, kiedy sprowadzeni przez gminę pracownicy schroniska przystępują do akcji psy znikają pochowane przez właścicieli. Za ostatnią akcję zapłaciliśmy 1.200 zł, wyłapano część psów ale problem pozostał,
- prowizja wypłacona zostanie zaraz po nowym roku,
- na temat drogi i świetlicy w Kozłówkach mówił przy okazji omawiania projektu budżetu na przyszły rok.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
Burmistrz Kietrza poinformował o planowanym na 4 stycznia spotkaniu w sprawie odnowy wsi zapraszając na nie wszystkich sołtysów; zaprosił również chętnych do współpracy w organizacji turnieju sołectw.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy zobowiązani w terminie złożyli oświadczenia majątkowe – ich analizę przedstawi na kolejnej sesji Rady.
Przedstawił również propozycję Regionalnego Instytutu Samorządowego w Katowicach przekazania danych radnych (indywidualnie) do przygotowywanej publikacji „Radni województwa opolskiego” w ramach serii „Kto jest kim”. Po krótkiej dyskusji radni nie wykazali zainteresowania publikacją.
Wiceprzewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności rozliczenia kampanii wyborczej.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,3o.
Protokołowała: A. Skalska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-31 09:04:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-31 09:08:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-01-31 10:08:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2924 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół II sesji - 06.12.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 06 grudnia 2006 roku

PROTOKÓŁ Nr II/2006
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 06 grudnia 2006 roku
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 15 radnych
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Sołtysi: Nasiedle, Wojnowice, Ludmierzyce, Rogożany, Nowa Cerekwia, Pilszcz, Dzierżysław
- Starosta – Józef Kozina
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Franciszek Sobczuk, powitał zebranych radnych i innych uczestników sesji a szczególnie Starostę gratulując mu jednocześnie wyboru a następnie przedstawił porządek obrad posiedzenia – w załączeniu do protokołu.
Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono.
 
Ad. 3. Przyjęcie ślubowania radnej Rady Miejskiej w Kietrzu oraz Burmistrza Kietrza.
3.1. ślubowanie radnej Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania radnego – radna Helena Kułaga wypowiedziała słowo „ślubuję; tak mi dopomóż Bóg
3.2. ślubowanie Burmistrza Pan Józef Matela, wybrany w dniu 12 listopada 2006 roku na Burmistrza Kietrza, złożył przed Radą ślubowanie – „Obejmując urząd Burmistrza Kietrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” - tak mi dopomóż Bóg.
Przewodniczący Rady przekazał Burmistrzowi życzenia owocnej pracy na powierzonym stanowisku.
Burmistrz Kietrza przedstawił wystąpienie dotyczące zamierzeń na najbliższą kadencję – w załączeniu do protokołu.
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w dnia 28 listopada 2006 roku
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym protokół przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
 
Ad. 5. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację z posiedzenia tej komisji w okresie międzysesyjnym – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 6 Zapytania i wolne wnioski.
- A. Wójtowicz – droga do Rozumic (od ściborzyckiej) jest pełna dziur, konieczne jest jej połatanie, - pozostawione po remoncie nawierzchni ul. Wojska Polskiego drobne kamyczki strzelają spod kół pojazdów, dobrze więc byłoby uprzątnąć je,
- T. Grabczyński – na ulicy, przy której mieszka w dniu wczorajszym postawiono znak informujący, że nie będzie ona odśnieżana – kto wobec tego ma ją odśnieżać ?
- A. Taratuta – na potrzeby nowej inwestycji w PGR Pilszcz zaanektowano część terenu osiedla w tym osiedlowe boisko konieczne więc byłoby wyznaczenie nowego placu, - w imieniu mieszkańców wsi prosi o pomoc w doprowadzeniu energii elektrycznej do powstałej kaplicy na cmentarzu w Pilszczu, a także o sponsorowanie (stałe) przejazdów emerytów na różne imprezy, Innych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – w załączeniu do protokołu. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr II/4/2006.
 
7.2. ustanowienia pomnika przyrody, drzewa rosnącego w Pilszczu – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza – w załączeniu do protokołu.
Sołtys Pilszcza poinformowała, że o to drzewo wieś dba już od lat, uporządkowano jego otoczenie i położono chodnik. Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, która nieco różni się od tej przesłanej radnym – dodany został paragraf 3 w brzmieniu: ”Wymieniony w § 1 pomnik przyrody podlega wpisowi do rejestru pomników przyrody województwa opolskiego”. Oznaczenia dotychczasowych paragrafów od 3 do 5 otrzymują oznaczenie od 4 do 6. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr II/5/2006.
 
7.3. uzupełnienia składów stałych komisji Rady – radni otrzymali materiały. Wobec zaprzysiężenia w dniu dzisiejszym radnej P. Heleny Kułaga, radny P. Duda (przewodniczący komisji mieszkaniowej) zgłosił jej kandydaturę do składu tej komisji – radna wyraziła zgodę. Z kolei radny A. Wójtowicz (przewodniczący komisji miejskiej) zgłosił kandydaturę radnej H. Kułaga do składu komisji miejskiej – radna wyraziła zgodę. Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały powołującej radną H. Kułaga do składu komisji mieszkaniowej i komisji miejskiej. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się – Uchwała Nr II/6/2006.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
- w sprawie wydzielenia boiska dla osiedla rozmawiał już wcześniej, nie dały one jednak spodziewanych efektów. Wznowi rozmowy z nowym prezesem kombinatu a o efektach poinformuje Radę,
- cmentarz jest własnością parafialną toteż gmina nie może finansować podłączenia energii może jednak pomóc w rozmowach z zakładem energetycznym,
- wyjazdy emerytów sponsorowano nieformalnie; zgodnie z prawem dotację na ten cel gmina może dać tylko wówczas jeśli związek jest organizacją pożytku publicznego, należy więc sprawdzić status prawny koła emerytów.
Starosta Powiatu udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące jego kompetencji jak następuje:
- tegoroczne środki powiatu na remonty dróg zostały już wykorzystane będzie więc to możliwe dopiero na wiosnę; uprzedza jednak, że powiat optuje za odcinkowym pokrywaniem dziur a nie łataniem,
- dywanik na ul. Wojska Polskiego to ponoć najnowszy a zarazem najtańszy trend – zobaczymy jak się sprawdzi. Sprawę kamyczków przekaże jutro odpowiednim służbom, - nie wszystkie drogi mogą być objęte zimowym utrzymaniem. W dniu wczorajszym ogłoszono drugi przetarg (na pierwszy nikt się nie zgłosił) na zimowe utrzymanie dróg w gminie Kietrz, poszły już specyfikacje na ilość kilometrów – nie wie czy będzie to można odkręcić.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
Burmistrz Kietrza rozdał radnym materiały dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych oraz poinformował o działaniach w tym zakresie zachęcając jednocześnie do przyłączenia się do tego ruchu. Poinformował również o odbytym posiedzeniu składy redakcyjnego gazetki, z którego wynika, że wyborcy domagają się większego kontaktu z radnymi, prosi więc radnych o indywidualne określenie preferowanych form kontaktu (stały dyżur, adres domowy, kontakt telefoniczny, mailowy lub inny).
Prosi również o fotografie (dysponuje aparatem fotograficznym) ponieważ społeczeństwo nie zna wszystkich radnych. Przewodniczący Rady poparł inicjatywę – radnym jest się dla całej gminy a nie tylko dla „swojego” okręgu. Przedstawił pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego – zaproszenie do przystąpienia do Związku. Przypomniał, że byliśmy już jego członkiem a nasza rezygnacja spowodowana była zbyt wysoką składką członkowską. Pismo to jest dostępne w biurze Rady. Przedstawił pismo Wojewody Opolskiego dotyczące oświadczeń majątkowych radnych oraz skutkach niezłożenia oświadczenia w terminie a także dokładnie omówił zapisy druku oświadczenia i sposób jego wypełnienia. Poprosił przewodniczących komisji o ustalenie terminów wspólnych posiedzeń komisji nad projektem budżetu na rok przyszły – posiedzenia winny się odbyć w przyszłym tygodniu. Kończąc sesję Przewodniczący zaapelował do radnych i sołtysów o składkę (datki pieniężne) na rzecz zorganizowania – jak co roku – kolacji wigilijnej dla samotnych i niezamożnych osób.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,2o.
Protokołowała: A. Skalska.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
/-/ Franciszek Sobczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-03 12:12:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-03 12:13:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-01-03 13:13:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół I sesji - 27.11.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 27 listopada 2006 roku

PROTOKÓŁ Nr I/2006
inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 27 listopada 2006 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 12,oo.
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych Nieobecni: H. Kułaga – usprawiedliwiona
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Sekretarz Gminy - Skarbnik Gminy - Sołtysi: Nowa Cerekwia, Rogożany, Ludmierzyce, Nasiedle, Pilszcz, Dzierżysław, Wojnowice
Inauguracyjną sesję Rady Miejskiej otworzył najstarszy wiekiem radny, Pan Franciszek Sobczuk, powitał zebranych i poczynił przygotowania do złożenia przez radnych ślubowania.
Z kolei odczytał rotę ślubowania; najmłodszy wiekiem radny, Tomasz Grabczyński, wyczytał kolejno nazwiska radnych, którzy, powstając, wypowiadali słowo „ślubuję”, przy czym niektórzy dodawali „tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowania nie złożyła, nieobecna na sesji radna, Pani Helena Kułaga.
Następnie przewodniczący obradom przedstawił porządek obrad sesji (w załączeniu do protokołu), do którego nie wniesiono uwag.
 
Ad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu – podjęcie uchwały.
Przewodniczący obradom F. Sobczuk poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej – komisja ta posłuży również do późniejszego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Wójtowicz zgłosił kandydatury radnych Leszka Wilka, Leszka Dudka oraz Henryka Lechowicza do składu komisji skrutacyjnej – zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
W głosowaniu jawnym skład komisji przyjęto 11 głosami za, 0 przeciw, przy 3 wstrzymujących się.
Z kolei przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Rady.
Radny Piotr Duda zgłosił kandydaturę Pana Franciszka Sobczuka do funkcji Przewodniczącego Rady – radny Sobczuk wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wobec zgłoszenia tylko jednej kandydatury Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące brzmienie karty do głosowania – „Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu; 1. Franciszek Sobczuk; TAK; NIE”.
Komisja przygotowała 14 kart do głosowania o ustalonej wyżej treści, opatrzyła je na odwrocie pieczęcią Rady poczym rozdała je radnym informując, że głosować należy poprzez obwiedzenie otoczką preferowanej odpowiedzi.
Jeden z członków komisji zebrał głosy do przygotowanej w tym celu urny, następnie komisja przystąpiła do przeliczania głosów i sporządzenia protokołu głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wynik głosowania – Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został radny Franciszek Sobczuk – stosowne materiały w załączeniu do protokołu sesji.
Pan Sobczuk podziękował Radzie za zaufanie i zobowiązał się godnie wypełniać swoje obowiązki.
Z kolei przedstawił treść uchwały stwierdzającej dokonany wybór – w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie (14 głosów za) – Uchwała Nr I/1/2006.
 
Ad. 5. Sprawozdanie o stanie gminy – wystąpienie Burmistrza Kietrza.
Burmistrz Kietrza, Pan Józef Matela, złożył sprawozdanie o stanie gminy – stosowna informacja w załączeniu do protokołu sesji.
 
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu,
Radny Leszek Wilk zgłosił kandydaturę radnego Leszka Dudka do funkcji Wiceprzewodniczącego Rady – radny wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
W związku ze zgłoszoną kandydaturą do funkcji wiceprzewodniczącego, wystąpiła konieczność zmiany składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.
W miejsce radnego Dudka zaproponowano kandydaturę radnego Andrzeja Taratuty – radny wyraził zgodę.
W głosowaniu jawnym zmieniony skład komisji przyjęto jednogłośnie. Wobec zgłoszenia tylko jednej kandydatury Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące brzmienie karty do głosowania – „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu; 1. Leszek Dudek; TAK; NIE”. Komisja przygotowała 14 kart do głosowania o ustalonej wyżej treści, opatrzyła je na odwrocie pieczęcią Rady poczym rozdała je radnym informując, że głosować należy poprzez obwiedzenie otoczką preferowanej odpowiedzi. Jeden z członków komisji zebrał głosy do przygotowanej w tym celu urny następnie komisja przystąpiła do przeliczania głosów i sporządzenia protokołu głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wynik głosowania – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został radny Leszek Dudek – stosowne materiały w załączeniu do protokołu sesji. Pan Dudek podziękował Radzie za okazane zaufanie.
Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały stwierdzającej wybór. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się – Uchwała Nr I/2/2006.
 
6.2. wybór przewodniczących stałych komisji Rady
Zgłoszenia kandydatów na przewodniczących komisji:
1. Radny P. Duda zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Antoszczyszyna na przewodniczącego komisji rewizyjnej – radny wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Radny L. Wilk zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Wójtowicza na przewodniczącego komisji miejskiej – radny wyraził zgodę na kandydowanie,
3. Radny A. Wójtowicz zgłosił kandydaturę radnego Piotra Dudy na przewodniczącego komisji mieszkaniowej – radny wyraził zgode na kandydowanie,
4. Radny A. Taratuta zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Sucheckiego na przewodniczącego komisji wiejskiej – radny wyraził zgodę na kandydowanie,
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W głosowaniu jawnym kandydatury:
1. Radnego S. Antoszczyszyna – przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się,
2. Radnego A. Wójtowicza – przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się,
3. Radnego P. Dudy – przyjęto 12 głosami za, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się,
4. Radnego A. Sucheckiego – przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę aby umożliwić przewodniczącym komisji ustalenie składów osobowych komisji. Po wznowieniu obrad wybrani przewodniczący komisji zgłosili kandydatury na członków komisji:
- S. Antoszczyszyn zgłosił kandydatów na członków komisji rewizyjnej w osobach radnych: - Henryka Lechowicza – radny wyraził zgodę - Andrzeja Wójtowicza – radny wyraził zgodę - Jana Czekańskiego – radny wyraził zgodę
- A. Wójtowicz zgłosił kandydatów na członków komisji miejskiej w osobach radnych: - Piotra Dudy – radny wyraził zgodę, - Tomasza Grabczyńskiego – radny wyraził zgodę
- A. Suchecki zgłosił kandydatów na członków komisji wiejskiej w osobach radnych: - Kazimierza Tracza – radny wyraził zgodę - Andrzeja Taratuty – radny wyraził zgodę - Tomasza Grabczyńskiego – radny wyraził zgodę - Dariusza Zajdy – radny wyraził zgodę
- P. Duda zgłosił kandydatów na członków komisji mieszkaniowej w osobach radnych: - Henryka Lechowicza – radny wyraził zgodę - Romana Rybaka – radny wyraził zgodę - Andrzeja Taratuty – radny wyraził zgodę
W głosowaniu jawnym kolejno przyjęto kandydatury na członków komisji: -rewizyjnej – H. Lechowicza (13 za, 0 prz.,1 wstrzym.) - A. Wójtowicza (12 za, 0 prz.,2 wstrzym.) - J. Czekańskiego (13 za, 0 prz.,1 wstrzym.) - miejskiej – P. Dudy (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - T. Grabczyńskiego (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - wiejskiej – K. Tracza (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - A. Taratuty (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - T. Grabczyńskiego (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - D. Zajdy (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - mieszkaniowej – H. Lechowicza (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - R. Rybaka (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - A. Taratuty (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) Przewodniczący Rady przestawił treść uchwały o powołaniu przewodniczących i ustaleniu składów osobowych komisji. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr I/3/2006.
 
Ad. 7. Informacje bieżące.
Przewodniczący Rady poinformował o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych i sankcjach za niewypełnienie tego obowiązku – radnym rozdano stosowne druki. Skarbnik Gminy poinformowała o przygotowanym projekcie budżetu gminy na 2007 rok – obszerne materiały rozdano radnym – z prośbą o zapoznanie się i ewentualne uwagi.
Sesja budżetowa odbędzie się końcem grudnia bieżącego roku.
Burmistrz Kietrza przedstawił następujące sprawy:
- poprosił o zgłoszenie się chętnych do pracy w redakcji biuletynu informacyjnego,
- po świętach rozpocznie się kolejna edycja turnieju sołectw – prosi o zgłoszenie się chętnych do współpracy przy jego organizacji,
- prosi o ustalenie terminu posiedzenia komisji rewizyjnej, która musi zaopiniować projekt uchwały dotyczącej zmian w tegorocznym budżecie,
- poinformował o ukonstytuowaniu się Rady Powiatu i jego władz wykonawczych oraz o radnych powiatu pochodzących z naszej gminy,
- zgłosił pomoc przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych.
Radny A. Wójtowicz poinformował, że relację z I sesji Rady Powiatu można obejrzeć w telewizji kablowej o godz. 9,oo,13,oo,17,oo i 21,oo.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
/-/ Franciszek Sobczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-03 12:07:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-03 12:07:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-01-03 13:07:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XLVII sesji - 26.10.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 26 października 2006 roku

PROTOKÓŁ Nr XLVII/2006
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 26 października 2006 roku.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych Nieobecny: Stanisław Idzi
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu nadkom. Zbigniew Masiuk
- Komendant Straży Miejskiej w Kietrzu Roman Pasikowski
- Wicestarosta Stanisław Preisner
- Sołtysi: Dzierżysław, Ściborzyce Wlk. Nowa Cerekwia, Pilszcz, Ludmierzyce, Wojnowice, Nasiedle
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, Franciszek Sobczuk, powitał zebranych i przedstawił porządek obrad – w załączeniu do protokołu. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady z dnia 28 września 2006 roku. Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył sprawozdanie ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym – jak w załączonych materiałach,
- P. Duda – złożył sprawozdanie z wspólnego posiedzenia komisji wiejskiej i mieszkaniowej oraz odrębnego posiedzenia komisji mieszkaniowej – jak w protokołach tych posiedzeń,
- L. Wilk – złożył sprawozdanie z wspólnego posiedzenia komisji miejskiej i rewizyjnej – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- F. Sobczuk – spowodować, aby administrator oświetlenia ulicznego skorygował i ujednolicił czas włączania i wyłączania tego oświetlenia a także aby działało ono wówczas, kiedy jest ciemno,
- St. Preisner – podziękował za współpracę, przeprosił za ostry język, życzył powodzenia tym, którzy startują, a także tym, którzy przechodzą w stan spoczynku,
- F. Sobczuk – również podziękował staroście za współpracę.
 
Ad. 6. Debata o stanie bezpieczeństwa.
Komendant Straży Miejskiej – Roman Pasikowski – przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2006 – w załączeniu do protokołu.
Komendant Komisariatu Policji – Zbigniew Masiuk – przedstawił informację o stanie zagrożenia w gminie Kietrz – w załączeniu do protokołu.
- E. Stankiewicz – dziękuje Straży Miejskiej za współpracę i pomoc przy zabezpieczaniu imprez i innych okolicznościowych spotkań a także działania w ramach odnowy wsi,
- J. Kozina – prosi o liczby w odniesieniu do przestępstw narkotykowych (nie %) a także czy policja bada doniesienia nie poparte dowodami (anonimowe, będące tzw. „tajemnicą poliszynela”),
- Z. Masiuk – w informacji nie podano danych procentowych, to 31 czynów stwierdzonych ale mogą dotyczyć kilku osób w ramach jednego działania operacyjnego; prowadzą te sprawy na bieżąco i dość intensywnie; są otwarci na wszelkie informacje i czekają na nie od każdego (bez znaczenia jest forma, czy sposób) – liczą na pomoc społeczeństwa,
- J. Kozina – proponuje spotkanie w szerszym gronie osób i instytucji, które winny działać przeciw narkomanii i alkoholizmowi,
- F. Sobczuk – prosi o zwrócenie szczególnej uwagi i uwzględnienie w dyżurach w te dni (noce) kiedy młodzież wraca z dyskotek i powoduje znaczne zniszczenia (kosze, znaki drogowe itp.),
- Z. Masiuk – działają w miarę sił i środków ale nie zawsze SA w stanie wszystko wychwycić (jeden patrol w nocy) prosi więc o telefony od świadków tych zdarzeń (nawet anonimowe),
- L. Wilk – należy wyjść do mieszkańców i uświadomić im, że współpraca z policją jest konieczna i nie jest hańbą,
- Z. Masiuk – apelują o to w mediach, są telefony alarmowe,
- A. Wójtowicz –prosi o częstsze patrole na ul. Głowackiego w okolicach szkoły – pojazdy jeżdżą tam bardzo szybko, - dziękuje za współpracę w imieniu telewizji kablowej, na jej stronach można zamieścić informacje o potrzebie współpracy i numerach telefonów,
- F. Sobczuk – jaka jest rola straży miejskiej przy kontrolach nadzoru budowlanego,
- R. Pasikowski – stanowią asystę zapewniającą bezpieczeństwo kontrolujących, - podziękował radnym za współpracę i pomoc oraz życzył sukcesu wyborczego tym, którzy ubiegają się o mandat. Innych uwag nie wniesiono. Za zgodą Przewodniczącego salę obrad opuścił radny A. Bednarski.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – radni otrzymali materiały, Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza – jak w materiałach sesji. - L. Wilk – dlaczego proponuje się tak małą bonifikatę (50%) – dotychczas stosowano nawet 80 – 90% - J. Matela – były to rozstrzygnięcia jednostkowe i dotyczyła kwestii regulacji działek, teraz chcemy to rozwiązać systemowo (na przyszłość) choć już niewiele pozostało do przekształcenia. Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLVII/253/2006.
 
7.2. zmiana budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały. Komentarz do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – jak w załączonych materiałach. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLVII/254/2006.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje: - w przyszłym tygodniu, po zmianie czasu, dokonany zostanie przegląd zegarów astronomicznych.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
Przewodniczący Rady przedstawił propozycję Związku Gmin Śląska Opolskiego przystąpienia naszej gminy do związku proponując pozostawienie decyzji przyszłej radzie. Radni zgodzili się z sugestią.
Burmistrz Kietrza poinformował, że, kosztem radnych, przygotowano informację o mijającej kadencji – omówił jej treść.
Przewodniczący Rady, jako że sesja jest ostatnią w tej kadencji, podziękował radnym, władzom i pracownikom samorządowym oraz sołtysom za owocną pracę na rzecz gminy w mijającej kadencji.
P. E. Stankiewicz – w imieniu społeczeństwa Pilszcza i innych wsi odnowy podziękowała wszystkim stwierdzając, że sukces wsi nie byłby możliwy gdyby nie ta pomoc natomiast w imieniu wszystkich sołtysów podziękowała za dostarczanie sołtysom materiałów i podwyżkę diet.
Radny Marek Gawroński podziękował za współpracę w imieniu wszystkich radnych.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
/-/ Franciszek Sobczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-03 11:59:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-03 11:59:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-01-03 12:59:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XLVI sesji - 28.09.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 28 września 2006 roku

Protokół Nr XLVI/2006
Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 28 września 2006 roku
 
Posiedzenie Rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych; obecnych: 14 radnych Nieobecny: S. Idzi
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Pracownicy domów kultury i bibliotek w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nowej Cerekwii, Nasiedlu,
- przedstawiciele klubów i związków sportowych: Marian Węgrzynowicz, Zbigniew Piaskowy, Grażyna Skoczylas, Jakub Mróz, Mariusz Leśniak,
- do odznaczenia: Kazimierz Rocz
- sołtysi: Nowa Cerekwia, Dzierżysław, Ściborzyce, Pilszcz, Ludmierzyce, Wojnowice, Nasiedle, Kozłówki,
- uczniowie wytypowani do nagrody Burmistrza
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Franciszek Sobczuk, powitał zebranych i przedstawił porządek obrad – w załączeniu do protokołu. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
1.1. wręczenie odznaczeń
Burmistrz Kietrza wręczył odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa” Panu Kazimierzowi Roczowi składając odznaczonemu gratulacje w uznaniu jego zasług.
1.2. wręczenie nagród Burmistrza
Burmistrz Kietrza wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia wyróżnionym uczniom:
  • Dominikowi Konopce,
  • Justynie Świdzińskiej,
  • Annie Tołpie i
  • Przemysławowi Zającowi
gratulując im jednocześnie osiągnięć.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady z dnia 31 sierpnia 2006 roku.
Do protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym treść protokołu przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – jak w materiałach sesji
- Przewodniczący Komisji miejskiej – złożył informację o pracy tej komisji w okresie międzysesyjnym – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- F. Sobczuk – zbyt wysoko wyceniono działki niewykazane pod budownictwo stąd brak chętnych do ich zakupu,
 
Ad. 6. Debata na temat kultury i sportu.
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Kietrza stwierdzając między innymi, że sport jest oczkiem w głowie władz gminy, więcej środków będzie kierowane tam gdzie osiągane są dobre wyniki; w 2005 roku nasi zawodnicy uczestniczyli w 17 imprezach sportowych
Zastępca Burmistrza stwierdził, iż sport w gminie rozwija się w dobrym kierunku, działają kluby: w Kietrzu „Włókniarz”, na wsiach „Orzeł” i kluby zrzeszone w gminnym zrzeszeniu LZS – tu przedstawił dyscypliny uprawiane w tych klubach. Działa również szkolne zrzeszenie sportowe, uczniowski klub sportowy a także strzelecki klub sportowy „Orlęta”. Poinformował o turniejach odbywanych w ciągu roku. Podziękował również wszystkim nauczycielom wf, którzy społecznie pomagają przy organizacji turniejów, podziękował koordynatorom sportu szkolnego i wszystkim działającym społecznie (bez wynagrodzeń i gratyfikacji) działaczom i trenerom w klubach. Być może nie prezentujemy zbyt wysokiego poziomu – ważny jest liczny udział młodzieży.
Pan Marian Węgrzynowicz – koordynator sportu w szkołach – przedstawił organizację i strukturę sportu w szkole w obecnym kształcie oraz kształt optymalny, po osiągnięciu którego praca z uczniem rozpoczynałaby się już w klasie zerowej a od klasy 4 możliwe byłoby tworzenie klas sportowych bez specjalizacji, natomiast w gimnazjum i liceum byłyby to klasy o poszerzonym programie wychowania fizycznego. Sport szkolny w naszej gminie jest na wysokim poziomie – tu omówił osiągnięcia uczniów w różnych dyscyplinach sportowych – przedstawił również możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, w tym unijnych, na finansowanie zajęć z najbardziej uzdolnioną młodzieżą oraz poinformował o podjęciu starań o nawiązanie współpracy ze szkołami przygranicznymi w Czechach. O osiągnięciach sportowych uczniów informują lokalne media, szkolne tablice ogłoszeń, a także, co 4 lata, organizowana jest wystawa osiągnięć. Podziękował Radzie, Burmistrzom, Sekretarzowi (przewodniczącemu komisji antyalkoholowej) oraz wszystkim, którym na sercu leży usportowienie młodzieży, za przychylność i pomoc. Burmistrz Kietrza poinformował zebranych, że od kilku lat rywalizujemy o tytuł najbardziej usportowionej gminy w powiecie – dwa razy otrzymaliśmy puchar (2005r. i 2006r.). Podziękował opiekunom, trenerom, wychowawcom i wszystkim uczestnikom rywalizacji.
Z kolei P. Zuzanna Zapotoczna – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury- omówiła strukturę, finanse i pracę merytoryczną Miejskiego Domu Kultury, wiejskich domów oraz biblioteki miejskiej i jej filii – materiały w załączeniu do protokołu.
W dyskusji nad przedstawionymi zagadnieniami udział wzięli:
- M. Węgrzynowicz – uważa, że placówki kultury mogłyby zająć się organizowaniem zajęć popołudniowych dla młodzieży uczącej się poza gminą i wracającej do miejsca zamieszkania; dotyczy to również zajęć wakacyjnych – na ten cel („dochodzący” obóz) można otrzymać pieniądze z kuratorium i urzędu marszałkowskiego,
- F. Sobczuk – w jaki sposób wyliczono średnie wynagrodzenie – na etat, czy zatrudnionego ? - przy przebudowie wejścia do domu kultury występują duże przestoje, panuje bałagan, teren budowy nie jest zabezpieczony, - w jakiej dyscyplinie zbiera laury A. Tołpa ? - jakie dyscypliny są uprawiane poza piłką nożną?
- Z. Zapotoczna – średnie wynagrodzenie wyliczono na pełny etat, - przestój wystąpił z przyczyn obiektywnych, konieczne było ustalenie granicy działek, dokonanie zmian w projekcie, pozostałe pytania należy kierować do wykonawcy,
- M. Węgrzynowicz – A. Tołpa ma najlepsze wyniki w badmintonie, ale uczestniczyła ponadto w wielu innych zawodach i dyscyplinach, - młodzież uczestniczy (obowiązkowo) w zawodach lekkoatletycznych a także w badmintonie, piłce nożnej, siatkowej, koszykówce, biegach przełajowych, tenisie stołowym i innych – łącznie uczestniczyła w 67 różnych imprezach sportowych,
- T. Grabczyński – czy na 2007 rok przewidywane są działania w świetlicach wiejskich (kursy tańca, gotowania itp.), - czy w ramach środków z funduszu przeciwalkoholowego można zakupić sprzęt dla zawodników będących uczniami?
- Z. Zapotoczna – nie ma możliwości wysyłać pracowników merytorycznych do świetlic, poza tym gotowanie czy szycie to nie są zadania ośrodka kultury może w ramach współpracy z kołami gospodyń lub liderami odnowy wsi,
- P. Duda – jako wykonawca remontu wejścia do domu kultury nie zamierza polemizować z Przewodniczącym na temat prowadzonych prac i ich zabezpieczenia,
- L. Wilk – konieczne jest eksponowanie osiągnięć tak kulturalnych jak i sportowych we wszelki możliwy sposób,
- J. Kozina – podpowiada Sołtysowi Grabczyńskiemu, że fundacja Danone prowadzi program finansujący taką działalność, -świetnie ogląda się dyplomy, należałoby wcześniej interesować się działalnością,
- Z. Zapotoczna – domy kultury zawsze eksponują osiągnięcia dzieci i ich prace,
- E. Stodolak – zapisy regulaminu nie zezwalają na takie działanie, przydziału dokonuje cała komisja, być może trzeba zmienić regulamin – przedstawi tę kwestię komisji, - prosi sołtysów o konkretyzację wniosków: co chcą, kto będzie dokonywał zakupów i w jakiej formie,
- M. Węgrzynowicz – informacje o wynikach zawodów na każdym szczeblu podaje Radio Opole, Echo Gmin, każda gazetka szkolna a także strona internetowa gminy,
- J. Kozina – taką informację zamieści każda gazeta, nawet kościelna oraz NTO, z którą gmina ma bardzo dobry kontakt. Innych uwag nie wniesiono.
O godz. 15,15 salę obrad opuścił Przewodniczący Rady – F. Sobczuk powierzając prowadzenie obrad zastępcy – Leszkowi Dudkowi.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu przedstawiła Skarbnik Gminy – jak w załączonych materiałach. Uwag do projektu nie wniesiono. Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLVI/252/2006.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Na salę obrad powrócił przewodniczący Rady i przejął prowadzenie obrad.
- J. Matela – w planie zagospodarowania przestrzennego są drobne błędy, mimo zapewnień ze strony projektantów nie uwzględniono wszystkich wniosków; gmina podjęła działania prawne zmierzające do usunięcia błędów.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
Burmistrz Kietrza poinformował, że firma produkująca okna odkupiła od amerykanów zakład III dawnego weluru. Docelowo zamierzają zatrudnić ok. 100 osób.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,3o.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
/-/ Franciszek Sobczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-03 11:54:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-03 11:54:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-01-03 12:54:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XLV sesji - 31.08.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 31 sierpnia 2006 roku

 
PROTOKÓŁ Nr XLV/2006
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 31 sierpnia 2006 roku.
 
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo.
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 13 radnych
Nieobecni: P. Duda, S. Idzi
 
 
W sesji uczestniczą:
- Burmistrz Kietrza
- Z-ca Burmistrza
- Skarbnik Gminy
- Wicestarosta St. Preisner
- Sołtysi: Rogożany, Wojnowice, Pilszcz, Ludmierzyce, Nasiedle, Chróścielów.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady, powitał zebranych i przedstawił porządek obrad – w załączeniu do protokołu. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady z dnia 29 czerwca 2006 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym, protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- H. Lechowicz – przedstawił informację z dwóch posiedzeń komisji mieszkaniowej – jak w protokołach posiedzeń.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- J. Podkalicki – krążą plotki, że basen w Kietrzu nie będzie budowany, prosi o informacje w tej kwestii,
- A. Wójtowicz – jakiś czas temu na ul. Głowackiego w Kietrzu ustawiono nowe słupy sieci elektrycznej, dotychczas nie uprzątnięto ziemi po wykopach i podczas opadów tworzy się z niej błoto,
- A. Woniakowska, – kiedy i jaką pomoc otrzymają rolnicy za poniesione straty w uprawach, - na drodze z Dzierżysławia do Pilszcza załatano tylko dziury, pobocza pozostały wymyte, - nie zakończono naprawy odcinka drogi gminnej od sklepu do ul. Krasickiego w Pilszczu,
- S. Antoszczyszyn – kiedy odbędzie się przetarg na wykonanie drogi od osiedla do granic gminy w Wojnowicach,
- E. Stankiewicz – dziękuje Burmistrzowi i jego służbom, a w szczególności ref. ochrony środowiska i ref. Budownictwa, za współpracę i pomoc w działaniach odnowy wsi. Przedstawiła przygotowania do konkursu, zaangażowanie społeczeństwa całej wsi, szczególnie dyrektorki szkoły P. Danuty Rudnickiej – z tego miejsca dziękuje wszystkim,
- J. Podkalicki – na ul. Długiej poniżej przystanku zapadł się fragment chodnika, konieczna jest naprawa,
- L. Wilk – konieczne jest nawiezienie kruszywa na odcinek ul. Kościuszki (bez utwardzonej nawierzchni) jeszcze przed jesiennymi deszczami, - nawiązując do informacji przekazanej przez Burmistrza wyraża poparcie dla działań Marszałka w sprawie podziału środków – myśli, że jest wyrazicielem stanowiska całej Rady w tej sprawie, Rada, przez aklamację, przyjęła zaprezentowane stanowisko.
- E. Andruchowicz – konieczna jest przebudowa przepustu pod drogą gminną (ul. Okrężna) w Wojnowicach,
- L. Wilk – na zakręcie ul. Polnej w Kietrzu należy oczyścić rów oraz ściąć krzaki zasłaniające widoczność,
- F. Sobczuk – wysypany na ul. Żymierskiego grys zmywany jest przez deszcz do kanałów ściekowych – lepiej byłoby go pozamiatać, - ok. 1 m za nową nawierzchnią położoną na części ul. Głowackiego pozostawiono wpust do kanału bardzo nisko, co stwarza zagrożenie dla pojazdów - konieczne jest podniesienie do poziomu jezdni,
- P. Beleć – kiedy zostanie wykonana nawierzchnia ul. Kolejowej w Nasiedlu, - ktoś w powiecie zlecił ekspertyzę drogi transportu rolnego znajdującej się obok posesji P. Urszuli Pączko w Nasiedlu, skąd powiat wziął na to środki skoro brak ich nawet na łatanie ubytków,
Innych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad. 6. Realizacja budżetu w I półroczu 2006 roku.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o realizacji budżetu gminy w I półroczu br. – radni otrzymali materiały.
Burmistrz Kietrza poinformował, że realizacja budżetu przebiegała rytmicznie, zwrócił uwagę na akapit w opinii RIO dotyczący poziomu zadłużenia gminy, który jasno zadaje kłam rozpuszczanym przez „Diariusz Głubczycki” pogłoskom o rychłym bankructwie naszej gminy.
Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo realizację budżetu – jak w materiałach sesji.
- F. Sobczuk – prosi o informację, kiedy i w jakiej formie wracają środki utracone z tytułu zastosowanych ulg inwestycyjnych,
- Z. Roik – w subwencji uzupełniającej, po 2 latach, pod warunkiem, że, w roku udzielenia ulgi, dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca będzie niższy niż średni dochód na 1 mieszkańca w kraju. Wyjaśniła również sprawę ewentualnej kolejnej ulgi dla kombinatu,
- J. Matela – próbowaliśmy upominać się o te pieniądze poprzez P. Kuleszę – bez efektu. Od 2004 roku zmieniło się prawo, teraz nie jesteśmy w stanie udowodnić straty,
- F. Sobczuk – w zał. nr 3 w pozycji 17 wykazano bardzo wysoki procent realizacji wydatków, prosi o wyjaśnienie przyczyny,
- Z. Roik – ujęte są tu zadania związane z realizacją zadań odnowy wsi, które sfinalizowano w I półroczu. Innych uwag nie wniesiono.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – jak w materiałach sesji. Burmistrz Kietrza wyjaśnił kwestię zwiększenia kwoty za budowę nawierzchni drogi ul. Zwycięstwa, zaszła konieczność dokonania takiej zmiany a w tym czasie nie było sesji Rady,
- F. Sobczuk – dużym kosztem zrobiono dojazd do kilku posesji, był przekonany, że będzie to droga przelotowa – a dodatkowo postawiono zakaz zatrzymywania. Droga mogła być krótsza a przez to tańsza – wnosi o zdjęcie tego wydatku z budżetu w projekcie uchwały,
- J. Matela – czy więc – przez analogię – skoro na wodociąg zaplanowano 400 tys. zł a po przetargu wyszło 230 tys. zł – wydać mimo wszystko 400 tys. bo tyle zaplanowano ? Konieczna jest elastyczność, w tej drodze są wszystkie przyłącza i kable. Więcej niż planowano będzie kosztować samochód – nie wszystko można przewidzieć do złotówki,
- L. Wilk – ze względów bezpieczeństwa (bezpośrednie sąsiedztwo szkoły) jest nawet lepiej, że droga nie jest przelotowa,
- M. Gawroński – w kwestii polepszenia komunikacji lepszy efekt dałoby wykonanie nawierzchni ul. Różanej, myśli, że z czasem i to będzie zrobione,
- J. Kozina – względy bezpieczeństwa są bardzo ważne, tak zresztą było planowane. Komunikację znaczniej poprawiłoby przedłużenie drogi Głowackiego przez Gródczanki do Pietrowic,
- F. Sobczuk – jest przekonany, że te pieniądze przeznaczone na łatanie wykorzystanoby bardziej efektywnie podtrzymuje więc swój wniosek o zmniejszenie, w § 1 pkt 2, planu wydatków o kwotę 47.500 zł, W głosowaniu jawnym 1 głosem za, 8 przeciw, przy 4 wstrzymujących się wniosek został odrzucony.
Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 12 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się – Uchwała Nr XVL/248/2006.
 
7.2. określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu przedstawił Zastępca Burmistrza (w materiałach sesji) informując, że jest to wymóg ustawowy. Uwag do projektu nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLV/249/2006.
 
7.3. zmieniająca uchwałę nr XL/225/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Ściborzycach Wlk. nr 30 zbywanej na rzecz Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ściborzycach Wlk. – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu przedstawił Burmistrz Kietrza – w materiałach sesji. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLV/250/2006.
 
7.4. udzielenia bonifikaty od ceny ½ części nieruchomości położonej w Kietrzu ul. Raciborska 125 zbywanej na rzecz jej współwłaściciela – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu przedstawił Burmistrz Kietrza – jak w załączonych materiałach – wnioskując jednocześnie zastosowanie ulgi w wysokości 80% ceny. Innych wniosków i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały z uwzględnieniem treści wniosku Burmistrza. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 11 głosami za, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się – Uchwała Nr XLV/251/2006.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
- budowa basenu wpisana jest we wszystkie obowiązujące dla gminy plany i programy, dokumentacja jest przygotowana. Ma nadzieję, że przyszła Rada je przyjmie, poczyni starania o pozyskanie dalszych środków i rozpocznie budowę,
- dopilnuje, aby zapadnięty chodnik został zrobiony przed dożynkami,
- ul. Głowackiego jest drogą powiatową, jego służby, więc powinny dopilnować uporządkowania po wykopach, - dokumentację strat dostarczono już do Wojewody, to od niego zależy dalszy tok spraw.
W uzupełnieniu radny Bednarski poinformował, że Wojewoda na dniach będzie to rozstrzygał, - o drodze do Pilszcza będzie rozmawiał z Marszałkiem przy okazji jego udziału w dożynkach,
- brak już pieniędzy na naprawę drogi w Pilszczu, może na następną sesję zaproponować zmianę budżetu – po doświadczeniach z ul. Zwycięstwa sam nie zdecyduje,
- w najbliższym czasie (po samochodzie) przygotowywany będzie przetarg na drogę w Wojnowicach,
- spowoduje, aby w najbliższym czasie nawieziono kruszywa na ul. Kościuszki,
- na wykonanie przepustu w Wojnowicach ulokowano zlecenie w „Hydrokanie”- wyegzekwuje jego realizację, - grys na ul. Żymierskiego zostanie pozamiatany.
Z kolei uczestniczący w sesji Wicestarosta St. Preisner odpowiedział na pytania kierowane pod jego adresem: - przedstawił zadania wykonane przez powiat (dzięki niemu) w okresie kadencji na terenie gminy Kietrz, - podnoszenie studzienek wykonywał, na zlecenie powiatu, „Hydrokan” i tam należy zgłosić potrzebę podniesienia jeszcze tej jednej, - niezbędny zakres prac na ul. Polnej został wykonany, przy ulewie nie pomoże żaden, nawet wykoszony, rów, zresztą na koszenie nie ma pieniędzy. Nie wie też „czyje” są krzaki i kto powinien je przycinać, na to też powiat nie ma pieniędzy (specjalistyczną firmę musiałby ściągać z Opola); był tam znak „stop”, ale został ukradziony,
- w Nasiedlu nie robiono żadnych ekspertyz, mieszkanka zwróciła się o ustawienie znaków drogowych toteż właściwa komisja dokonała wizji lokalnej, - nie są w stanie połatać wszystkich dziur ze względu na brak środków, - w tym roku będą jeszcze robić nawierzchnię ul. Wojska Polskiego i drogę w Ludmierzycach,
- P. Beleć – na poprzedniej sesji Wicestarosta obiecał, że ul. Kolejowa będzie łatana a teraz wycofuje się z tego, - S. Preisner – nie jest w stanie obiecać i nie obieca, dziur jest mnóstwo a pieniędzy nie ma.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
- J. Kozina – prosi sołtysów o wzięcie i kolportaż plakatów dożynkowych,
- F. Sobczuk – czy wykonawca wejścia do domu kultury zdąży przed dożynkami,
- J. Kozina – umowa przewiduje zakończenie prac do końca września, zadanie podjęto nie „na dożynki”, ale dlatego, że rozpadały się schody,
- M. Gawroński – Burmistrz o tym nie wspomniał, chciałby więc poinformować radnych, że wieś Rozumice również została wyróżniona w odnowie wsi,
- L. Wilk – przekazał informację o działalności klubów 4H oraz poinformował, że P. Kozina zakwalifikował się do edycji wojewódzkiej nagrody „kryształowa koniczyna”,
- J. Matela – wyjaśnił kwestię oświetlenia osiedla na ul. Głowackiego – linii nie przekazano gminie, ponoć jest własnością wspólnot. Zakład energetyczny dokonałby naprawy gdyby udostępniono monterom klucz do skrzynki, który jest podobno w kombinacie.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-10-03 14:16:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-10-03 14:17:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-10-03 16:17:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XLIV sesji - 29.06.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kietrz, dnia 29 czerwca 2006 roku
 
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2006
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 29 czerwca 2006 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych
Nieobecny radny: L. Dudek
 
W sesji uczestniczą:
- Burmistrz Kietrza
- Zastępca Burmistrza
- Skarbnik Gminy
- Sołtysi: Nasiedle, Ludmierzyce, Wojnowice, Rogożany, Dzierżysław, Pilszcz, Nowa Cerekwia, Ściborzyce Wlk.
- Stanisław Wodyński – członek Zarządu Powiatu
- Stanisław Preisner – Wicestarosta
- Zbigniew Lenartowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Franciszek Sobczuk, powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad sesji proponując jednocześnie jego korektę - wobec nieobecności Dyrektora Urzędu Pracy i telefonicznego zapewnienia przyjazdu na godz. 14,oo – tj. przeniesienie podjęcia uchwał do punktu 6, a debaty na temat bezrobocia do punktu 7.
Burmistrz Kietrza wniósł o ujęcie w porządku obrad podjęcie uchwał:
1. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu – w punkcie 6.1. porządku obrad,
2. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2006 roku – w punkcie 6.6. porządku obrad, które to, z przyczyn niezależnych, nie mogły być przygotowane w stosownym terminie. Innych uwag nie wniesiono.
 
W głosowaniu jawnym zaproponowane poprawki przyjęto:
1. – jednogłośnie,
2. – 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
Porządek obrad, uwzględniający przyjęte wnioski, w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołów: XLII sesji Rady z dnia 25 maja 2006r. oraz XLIII sesji Rady z dnia 9 czerwca 2006r.
Do treści protokołów nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym treść protokołu:
* Nr XLII – przyjęto jednogłośnie,
* Nr XLIII – przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- P. Duda – przedstawił informację o pracy komisji mieszkaniowej – ja w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- P. Beleć – otrzymał informację o planowanej przebudowie ul. Kolejowej w Nasiedlu, o frezowaniu jej poboczy; jest to historyczna droga, pod zniszczonym, szkodliwym asfaltem jest kostka (ekologiczna), jeśli jednak asfalt zostanie zerwany załamią się pobocza, zostanie wąska droga na której nie będzie można minąć się. Prosi o interwencję i wyjaśnienie tej sprawy,
- J. Kozina – cząstkowy remont dróg (powiatowych) miał być wykonany do 30.06. a to już jutro – niewiele wykonano poza miastami; termin wykoszenia rowów minął 25.06. – również nie dotrzymany – czy wykonawcy poniosą karę ?
- S. Antoszczyszyn – w Wojnowicach wykonano tylko częściowo, jak na ironię koło sołtysa i radnego; prosi ponadto o informację na jaki cel wykorzystane zostaną środki pozostałe z drogi do PGR Wojnowice,
- S. Idzi – po dożynkach w Kozłówce pozostał fragment zniszczonej drogi (Hydrokan wyciął asfalt), którego dotychczas nie naprawiono – prosi o interwencję.
 
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu – radni otrzymali materiały w dniu sesji. W komentarzu do projektu Burmistrz poinformował, iż jutro mija dodatkowy termin składania wniosków na rok szkolny 06/07 stąd taki pośpiech. W uzupełnieniu Zastępca Burmistrza poinformował, że w stosunku do już uchwalonego regulaminu zmieniły się tylko kwoty i oznaczenie roku szkolnego. Z dodatkowych środków skorzysta 20 uczniów przez 10 miesięcy. Uwag do projektu nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLIV/242/2006.
 
6.2. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – w materiałach sesji.
- A. Wójtowicz – dlaczego zabrano 50 tys. z zadania ul. Głowackiego,
- J. Matela – kwota ta była i tak za mała w stosunku do zakresu prac na ul. Głowackiego wystarczy natomiast na naprawę bruku na ul. Wieżowej, którą będzie przechodził korowód dożynkowy. Ulicę Głowackiego trzeba będzie ująć w budżecie na 2007 rok, Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLIV/243/2006.
 
6.3. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLIV/244/2006.
 
6.4. zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Kietrz funkcjonujących na terenie miasta Kietrza – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do projektu Burmistrz Kietrza przypomniał, że sprawa była już omawiana, przeprowadzone zostały konsultacje, w których uczestniczyło 170 osób z czego 169 opowiedziało się za likwidacją osiedli w mieście. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLIV/245/2006.
 
 6.5. załatwienia skargi z dnia 02.06.2006 roku dotyczącej działalności Burmistrza Kietrza w sprawie wykonania remontu w budynku komunalnym – radni otrzymali materiały. Burmistrz Kietrza przedstawił komentarz do projektu uchwały podnosząc argumenty zawarte w uzasadnieniu będącym załącznikiem do uchwały – dokumentacja w materiałach sesji.
- F. Sobczuk – czy jest dokument potwierdzający kontrolę nadzoru budowlanego,
- J. Matela – to ustalenie z rozmowy telefonicznej, mimo naszej prośby dokumentu dotychczas nam nie przesłano,
- F. Sobczuk – proponuje więc skreślenie w załączniku zdania dotyczącego przeglądu dokonanego przez powiatowy inspektorat skoro nie dysponujemy dokumentem potwierdzającym ten fakt, Rada zgodziła się z sugestią Przewodniczącego. Innych uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały z uwzględnieniem zmiany. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLIV/246/2006.
 
6.6. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2006 roku – radni otrzymali materiały. W Komentarzu do projektu Burmistrz Kietrza przypomniał radnym , że uchwalając budżet na rok bieżący zakładaliśmy zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu stąd przedkładany projekt uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się – Uchwała Nr XLIV/247/2006.
 
Ad. 7. Debata na temat bezrobocia.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy P. Zbigniew Lenartowicz omówił problem bezrobocia na terenie powiatu a w tym kontekście w gminie Kietrz - jak w załączonych materiałach. Materiały te przekazał również radnym. Z kolei członek Zarządu Powiatu P. Stanisław Wodyński poinformował, że również samorząd powiatowy podejmuje rozliczne działania zmierzające do ograniczenia bezrobocia. Powiat jest dużym pracodawcą i dużym inwestorem, tworzy nowe miejsca pracy w sektorze sprzedaży usług obywatelskich (prowadzenie domów pomocy społecznej), utworzono placówkę interwencyjną dla dzieci będących w sytuacji kryzysowej a także zakład aktywności zawodowej (zatrudniają 43 osoby). Powiat chroni również rynek pracy poprzez utrzymanie istnienia szpitala oraz daje zajęcie przedsiębiorcom wydatkując 8 milionów złotych na inwestycje.
- A. Wójtowicz – jaki jest stan bezrobocia w Głubczycach na koniec maja,
- Z. Lenartowicz – nie dysponuje liczbami w odniesieniu do Głubczyc, może powiedzieć, że proporcjonalnie (do innych gmin) spada,
- F. Sobczuk – udział Kietrza w programach jest niewielki – skąd się to bierze – brak chętnych ?
- Z. Lenartowicz – nie jest w stanie określić przyczyn, jest ich wiele, mniej firm, mniej ofert, brak osób spełniających kryteria, nie mają kwalifikacji w stosunku do potrzeb pracodawców i inne. Np. na szkolenia muszą być chętni ale też muszą być gwarancje zatrudnienia,
- F. Sobczuk – prosi o wyjaśnienie kwestii dotyczących prac interwencyjnych, - gmina nasza, po cichu, została pozbawiona swojego przedstawiciela w Radzie Zatrudnienia, nie jest prawdą, że Pan Tracz reprezentuje w niej gminę, jest on reprezentantem rolników, nawet nas nie poinformowano o zmianach – jest to żenujące,
- S. Wodyński – radę zatrudnienia powołuje Starosta i skorzystał z tego uprawnienia, za swoje decyzje odpowiada przed bogiem i ojczyzną,
- Z. Lenartowicz – po zakończeniu kadencji poprzedniej rady jej członkowie otrzymali podziękowanie; nie komentuje braku takowego dla P. Sobczuka, - ustawowo zmieniono sposób realizowania prac interwencyjnych, podzielono bezrobotnych na różne kategorie i na tej bazie ustalono finansowanie prac interwencyjnych – szczegółowo omówił temat,
- A. Wójtowicz – ilu Kietrza znalazło miejsca pracy dzięki działaniom starosty,
- S. Wodyński – w tej kwestii udzieli informacji na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,
- P. Duda – syn starał się o dofinansowanie – nie otrzymał nic, mimo że stworzył wiele (ok. 18) miejsc pracy. Do pracodawców (firm) nie docierają informacje z urzędu pracy, oczekują pomocy a tej z urzędu pracy nie dostają, - startował w przetargu na prace w szpitalu powiatowym ale dawane są zaporowe ceny lub stawiane wymagania eliminujące mniejsze firmy,
- S. Wodyński – to nie powiat a SP ZOZ na podstawie umowy o przekazaniu dotacji przeprowadzał przetarg,
- Z. Lenartowicz – jest urzędnikiem wykonującym zadania zgodnie z prawem – prosi o konkrety kto i kiedy (w jego urzędzie) postąpił niewłaściwie, niezgodnie z prawem – będzie wyciągał konsekwencje,
- Z. Gawroński – 2 plakaty promujące programy dla całej gminy to chyba pomyłka, - urzędnicy (PUP) nie wychodzą do pracodawców, - państwo szkoli młodych, którzy następnie wyjeżdżają za granicę, - czy PUP szuka miejsc pracy za granicą, - powiat nie preferuje w przetargach firm z gminy,
- S. Wodyński – takie preferencje są prawnie niedopuszczalne,
- P. Duda – na poprzednim spotkaniu obiecano, że pracownicy PUP odwiedzą większe firmy co najmniej raz w roku,
- Z. Lenartowicz – nie on to obiecał, ale dostosuje się, urząd jest otwarty, zawsze można do nich przyjść, - nie broni urzędów pracy, jest tylko urzędnikiem, pośrednictwo pracy jest w sieci Eurek, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, oferty są w urzędzie w Głubczycach (dotyczące również pracy za granicą), - to bezrobotny, w sposób aktywny, winien poszukiwać pracy - efektywność to nie ilość plakatów, informacje są w kablówce, w lokalnej prasie, pośrednicy wzywają bezrobotnych, urząd pracy był inicjatorem spotkania z firmą WUREX w sołectwach i wiele innych działań,
- T. Grabczyński – pracodawcy nie chcą ludzi po czterdziestce – co robi urząd pracy dla tych ludzi, - na wsiach potrzebni są ludzie do koszenia trawy, opieki nad świetlicami – czy w tym kierunku podejmowane są jakieś działania,
- Z. Lenartowicz – urząd pracy nie tworzy miejsc pracy – to pytanie do Burmistrza, który może załatwić te kwestie w ramach prac społeczno-użytecznych, - ludzie po czterdziestce objęci są szczególną opieką – zatrudniani są w ramach prac subsydiowanych, pracodawcy zatrudniający takich ludzi mają ulgi, - urząd pracy nie odpowiada za sytuację gospodarczą kraju stąd też nie może odpowiadać za wyjazdy młodych za granicę, nie są upoważnieni do prowadzenia badań statystycznych w tym zakresie choć są o ich wynikach informowani,
- J. Kozina – jakich inwestorów ściągnięto na teren powiatu, nie tworzy się miejsc pracy dla ludzi z zawodowym wykształceniem – DPS-y nie mają dla nich miejsc pracy, - czy urząd pracy mógłby w gimnazjum przedstawiać analizy potrzeb rynku pracy w przyszłości, - urząd pracy winien wspomagać gminy w ściąganiu i zatrzymywaniu inwestorów,
- S. Wodyński – powiat jest pracodawcą w takim zakresie na jaki pozwala prawo a są to właśnie DPS-y – rozbudowują usługi obywatelskie, które następnie sprzedają, zaprasza do obejrzenia któregokolwiek DPS-u – to również jest biznes mimo że nic nie produkuje,
- J. Kozina – nie ma nic przeciwko DPS-om ale to monokultura, która odbije się czkawką; tu trzeba współpracy do ściągnięcia prawdziwego biznesu,
- Z. Lenartowicz – odbywają takie spotkania w szkołach średnich, z maturzystami, nie analizował takich potrzeb w odniesieniu do gimnazjów, tu decydują rodzice, lecz jeśli będzie taka inicjatywa przyjedzie z przyjemnością. Urząd pracy nie posiada instrumentów przyciągania inwestorów (to może marszałkowi powiedzieć w oczy), nie dysponuje terenami do zagospodarowania, nie tworzy planów zagospodarowania przestrzennego itp. I nie jest to obowiązkiem urzędu pracy,
- S. Idzi – firmy przekształcają się, ludzie muszą przekwalifikowywać się na koszt własny lub pracodawcy – tego urząd nie finansuje,
- S. Lenartowicz – kiedyś było to możliwe, obecnie (od 2004 roku) jest to o wiele trudniejsze, pracodawca musi tworzyć fundusz i wiele innych barier. Szkolenia są indywidualne, obłożone warunkami, i jeśli później się ich nie spełni trzeba zwrócić koszt szkolenia,
- J. Matela – gmina ma duże wsparcie i pomoc ze strony urzędu pracy, bardzo dobry był program „praca za czynsz”, może stworzyć taki program w odniesieniu do potrzeb wsi (świetlice, koszenie), - prosi radnych, aby kolportowaną w czasie sesji gazetę (Wieści) przekazać na makulaturę – to będzie wkład powiatu w rozwój naszej gminy (8 milionów na inwestycje, których w Kietrzu nie widać),
- Z. Lenartowicz – gminy i tak są uprzywilejowane w pracach interwencyjnych, - urząd pracy przygotował program „letnie porządki”, który został odrzucony ponieważ nie osiągnął 50% efektywności. Jeśli gmina zapewni udział finansowy w programie będą mogli zrobić coś więcej,
- J. Matela – informację o proponowanym programie winniśmy otrzymać najpóźniej w październiku aby współfinansowanie zapisać w budżecie na rok następny,
- Z. Lenartowicz – deklaruje przygotowanie programu jeśli ze strony gminy będzie miał deklarację współfinansowania i efektywności poprzez zatrudnienie,
- L. Wilk – prosi o informację (w %) ilu bezrobotnych objętych jest opieką urzędu pracy i ilu znalazło pracę dzięki urzędowi, - czy przeprowadzają analizy funkcjonowania ustaw dotyczących bezrobocia,
- Z. Lenartowicz – 16% to ci, którzy znaleźli pracę dzięki urzędowi, opieką objęci są wszyscy, - nie wyliczają stóp procentowych, bo nie mają stosownych informacji dotyczących gmin, - piszą do swoich przełożonych, ministerstwo zwraca się do nich o uwagi odnoszące się do stosowania aktów prawnych, robią na ten temat spotkania – tak więc ten przekaz jest, choć nie zawsze wykorzystywany,
- P. Duda – nie przyjmuje uczniów bo są traktowani jak pracownicy (obciążenia) a także dlatego, że musiałby co chwilę robić papiery mistrzowskie w różnych branżach. Nie ma też dobrych doświadczeń z kontaktów z urzędem pracy,
- Z. Lenartowicz – z każdej sytuacji wyciąga wnioski tak w stosunku do siebie jak i podległego personelu, - sprawy uczniów nie są jego kompetencją lecz OHP – coś jest nie tak, ale nie ma na to wpływu, Innych uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. Członek Zarządu Powiatu, P. Stanisław Wodyński, podziękował za umożliwienie spotkania (w zastępstwie Starosty), przyjął i zobowiązał się przekazać zgłoszone uwagi oraz poinformował o jutrzejszej sesji Rady Powiatu, która przyjmie min. program inwestycyjny obejmujący 4 drogi na terenie gminy Kietrz.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
- S. Preisner – sprawa ul. Kolejowej w Nasiedlu to nieporozumienie, nie ma i nie było żadnej decyzji dotyczącej frezowania tej drogi; nikt też nie upoważnił radnego Belecia do prowadzenia konsultacji w tej sprawie. Warto jednak zwrócić uwagę na budynek stacji w Nasiedlu oraz bruk na placu przed stacją. Roboty prowadzone są na drogach w kolejności natężenia ruchu, przy dysponowaniu środkami publicznymi nie uznaje koleżeństwa. Terminy podane na stronie internetowej będą przestrzegane i jeśli nie będzie wniosków o przesunięcie terminu wykonania będą stosowane kary.
- J. Matela – są problemy z wykonawcami dywaników cienkopowłokowych – nie stają do przetargu. Łatanie dziur odbywa się w dalszym ciągu. Z drogi do PGR Wojnowice pozostało trochę pieniędzy – zostaną wykorzystane na drogi, musi się jednak odbyć przetarg. We wtorek obejrzy drogę w Kozłówkach i postara się spowodować naprawę.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
- E. Stankiewicz – zaprasza Burmistrza do obejrzenia dróg również w Pilszczu, Przewodniczący Rady poinformował o wszczęciu przez Wojewodę postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały dot. wynajmu lokalu w GZLO a także o dwóch pismach – informacjach z pracy Związku Gmin Śląska Opolskiego w 15 rocznicę powstania związku – z ich treścią można zapoznać się w biurze Rady.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 18,oo.
Protokołowała: A. Skalska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-10-03 14:00:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-10-03 14:00:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-10-03 16:00:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XLIII sesji - 09.06.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 09 czerwca 2006 roku

PROTOKÓŁ Nr XLIII/2006
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 9 czerwca 2006 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 18,oo
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 13 radnych
Nieobecni radni: S. Idzi, H. Kułaga
 
W sesji uczestniczą zaproszeni goście oraz społeczeństwo gminy.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady, powitał zebranych i przedstawił jej program – jak niżej:
1. Wystąpienie prof. Mariusza Oriona Jędryska – „Geologia, gospodarka – rola geologa powiatowego”
2. Nadanie honorowego obywatelstwa miasta Panu Prof. Mariuszowi Orionowi Jędryskowi
3. wręczenie statuetki „Zasłużony dla Gminy Kietrz” Panu Františkowi Petrošowi – staroście Sudic
4. występ chóru z Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zaprosił gości na kameralne spotkanie w sali kawiarni Domu Kultury.
Realizacja porządku obrad i lista zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.
 
Protokołowała: E. Cyrupa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-10-03 13:51:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-10-03 13:51:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-10-03 15:51:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XLII sesji - 25.05.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 25 maja 2006 roku
 
 
PROTOKÓŁ  Nr XLII/2006
 
Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 25 maja 2006 roku
 
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
 
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 12 radnych
Nieobecni: L. Dudek – usprawiedliwiony, M. Gawroński, S. Idzi
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza
                                 - Zastępca Burmistrza
                                 - Skarbnik Gminy
                                 - E. Bondarewicz – Dyrektor GZLO
                                 - Sołtysi: Nasiedle, Ludmierzyce, Pilszcz, Wojnowice,
Rogożany, Nowa Cerekwia, Dzierżysław,
  Ściborzyce Wielkie
 
 
Sesję otworzył  Przewodniczący Rady, powitał zebranych radnych i zaproszonych gości  oraz przedstawił porządek obrad poszerzony – w stosunku do przesłanego w zawiadomieniu – o punkt dotyczący rozpatrzenia wniosku o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz” (jako pkt 8 porządku); zmiana 1
 
Burmistrz Kietrza wnosi o ujęcie w porządku obrad trzech projektów uchwał, których podjęcie jest konieczne a  przesłanie ich radnym w ustawowym terminie nie było możliwe ponieważ niezbędne do nich dane merytoryczne otrzymaliśmy w ostatnich przed sesją dniach. Są to projekty uchwał:
·        w sprawie zmiany budżetu miejskiego na 2006 rok – jako pkt 7.3.; zmiana 2
·        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Kietrz – jako pkt 7.4.; zmiana 3
·        w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku – jako pkt 7.5.; zmiana 4
 
Wnosi również, aby z okazji zbliżających się „Dni Kietrza” nadać honorowe obywatelstwo miasta Panu Mariuszowi Orionowi Jędrysikowi – tę kwestię rozstrzygnąć w punkcie 10 porządku obrad; zmiana 5 (uzupełnienie)
 
Zmiany porządku obrad zostały poddane głosowaniu i zostały przyjęte:
- zmiana 1 – jednogłośnie
- zmiana 2 – jednogłośnie
- zmiana 3 – jednogłośnie
- zmiana 4 – jednogłośnie
- zmiana 5 – jednogłośnie
 
Porządek obrad, po zmianach, w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady z dnia 27 kwietnia 2006 roku.
 
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
 
- Burmistrz Kietrza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – jak w załączonych materiałach,
 
- Przewodniczący Komisji mieszkaniowej przedstawił informację o pracy tej komisji w okresie międzysesyjnym – jak w protokole posiedzenia,
 
- Przewodniczący Komisji miejskiej przedstawił informację o pracy tej komisji w okresie międzysesyjnym – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
 
- P. Duda – kiedy rozpocznie się remont ul. Zielonej,
                - prosi o przygotowanie, w formie pisemnej, wykazu najważniejszych inwestycji realizowanych przez gminę w mijającej kadencji przy udziale środków zewnętrznych z wyszczególnieniem kosztów poniesionych przez gminę,
 
- Z. Roik – prosi radnego o sprecyzowanie zakresu informacji,
 
- F. Sobczuk – prosi, aby wniosek radny sprecyzował na piśmie – tego wymaga regulamin pracy Rady,
 
- Z. Roik – informacje, których radny żąda, są dostępne w rocznych sprawozdaniach z wykonania budżetu,
 
- P. Duda – prosi więc o sporządzenie i przekazanie mu takiego wykazu,
 
- F. Sobczuk – konieczna jest interwencja w sprawie remontu nawierzchni ul. Głowackiego, która, dla służb powiatowych, kończy się przy szkole – dziury w dalszej części tej ulicy nie zostały połatane,
 
- T. Grabczyński – czy „Hydrokan” przyspieszy prace przy pokryciu cieku wodnego za remizą w Ściborzycach,
 
Innych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad. 6. Debata o służbie zdrowia.
 
Zastępca Burmistrza przeprosił radnych za opóźnienie w przygotowaniu materiałów informacyjnych spowodowane zamieszaniem wprowadzonym pismem Wojewody w sprawie odwołania z członkostwa w Radzie Społecznej P. Sobczuka.  Rada Społeczna nie zgadza się z postawą Wojewody, zresztą jego pismo jest nie do końca zgodne z prawem. Działanie Wojewody zmierza do upolitycznienia najniższych struktur stąd nasz sprzeciw a zarazem prośba o uzasadnienie decyzji – obecnie oczekujemy odpowiedzi Wojewody. Przedstawił ponadto sprawozdanie z pracy Rady Społecznej – materiały w załączeniu do protokołu.
 
P. Edward Bondarewicz – Dyrektor Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu – przedstawił szczegółową informację o strukturze i funkcjonowaniu GZLO a także o zamierzeniach na przyszłość – stosowne materiały w załączeniu do protokołu.
 
- L. Wilk – czy zanotowano skargi na postępowanie lekarzy w stosunku do pacjentów np. lekceważenie, chamstwo, pijaństwo – czy te sprawy są monitorowane,
 
- E. Bondarewicz – nie twierdzi, że jest idealnie, niemniej nie zgłoszono dotychczas żadnych skarg,
 
- J. Kozina – była jedna skarga dotycząca nieobecności lekarza w czasie, kiedy powinien przyjmować pacjentów; sprawę wyjaśniono i podjęto wobec lekarza stosowne działania,
 
- E. Bondarewicz – przychodzą ludzie i mówią o pewnych sprawach ale  nie są to skargi. Brak personelu powoduje takie sytuacje, nowi lekarze stawiają wysokie warunki, szczególnie płacowe,
 
- A. Wojtowicz – słyszał zarzuty w odniesieniu do usług gabinetu ginekologicznego; czy jest możliwość zatrudnienia drugiego ginekologa,
 
- E. Bondarewicz – gabinet świadczy usługi trzy razy w tygodniu, ma dużą ilość porad, zatrudniając kolejnego przekroczyliby limit i zwiększyłyby się koszty, poza tym nie ma chętnych. Podjął rozmowy z ZOZ Głubczyce ale stawiają niedogodne warunki, które umniejszyłyby nasz kontrakt, trwają jeszcze rozmowy w tej sprawie,
 
- A. Woniakowska – opisała sytuację świadczącą, w jej mniemaniu, o nieprawidłowym funkcjonowaniu pogotowia w Głubczycach; prosi o podjęcie interwencji w celu wyjaśnienia zasad funkcjonowania pogotowia w Głubczycach,
 
E. Bondarewicz – pacjent niepotrzebnie jechał na pogotowie, winien je wezwać,
 
- P. Duda – czy zaproszono na sesję przedstawicieli powiatowego ZOZ,
 
- F. Sobczuk – nie przewidywaliśmy debaty o lecznictwie ponad gminnym,
                     - Rada może przyjąć stanowisko w sprawie pogotowia prosi jednak  radną o sprecyzowanie zarzutu bądź zapytania,
 
- E. Bondarewicz – z przedstawionej sytuacji ocenia, że pracownicy pogotowia postąpili prawidłowo, pacjent (ewentualnie) winien zgłosić się na stały dyżur w Kietrzu,
 
- F. Sobczuk – uznał, że chodzi o sytuację, w której pacjent zgłaszając się do pogotowia nie uzyskuje porady,
 
- A. Woniakowska – prosi o wyjaśnienia dotyczące zasad funkcjonowania pogotowia w Głubczycach ponieważ rok temu dyr. Majcher zapewniał, iż będzie to pełne pogotowie,
 
- J. Kozina – wnosi, że chodzi tu raczej o tendencję, o kierunki działania szpitala rejonowego, które nie współgrają z obietnicami,
 
- F. Sobczuk – precyzuje więc:  wnosi o skierowanie zapytania do dyrektora ZOZ w Głubczycach (jednostki zawiadującej pogotowiem) o informację na temat funkcjonującego sposobu działania pogotowia w Głubczycach
W głosowaniu jawnym wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
Innych uwag nie wniesiono.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
       7.1. zmiany uchwały Nr XXX/207/97 z dnia 14 listopada 1997 roku o przystąpieniu Gminy Kietrz do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim – radni otrzymali materiały.
 
Komentarz do projektu przedstawił Burmistrz Kietrza – w materiałach sesji.
 
Uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W Głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/236/2006.
 
       7.2. wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu – gabinetu, usytuowanego w budynku Przychodni Rejonowej w Kietrzu ul. Kościelna 1 – radni otrzymali materiały.
 
Komentarz do projektu przedstawił Zastępca Burmistrza – w materiałach sesji.
 
Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/237/2006.
 
       7.3. zmiany budżetu miejskiego na 2006 rok – radni otrzymali materiały w dniu sesji.
 
Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – kwoty dotacji wprowadza się do budżetu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach (3 tys.) oraz na repatriantów (remont budynku w Dzierżysławiu). Zmiany wprowadza się również w programie inwestycyjnym poprzez przeniesienie kwoty 40 tys. zł z zadania ul. Kościuszki na zadanie ul. Zwycięstwa ponieważ w rozstrzygniętym przetargu jedyny oferent skalkulował remont tej drogi powyżej naszej wyceny.
Burmistrz Kietrza udzielił dodatkowych wyjaśnień dotyczących kosztorysu i ofert złożonych w przetargu, braku wykonawców oraz zmiany ustawy o zamówieniach publicznych. Przetarg na ul. Zieloną, Żymierskiego oraz drogę w Wojnowicach wygrała firma PRIM z Kędzierzyna-Koźla – nie rozpoczęła jednak robót, natomiast do przetargu na ul. Zwycięstwa przystąpiła tylko firma Telemar z Raciborza.
 
Do projektu nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/238/2006.
 
       7.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Kietrz – radni otrzymali materiały w dniu sesji.
 
Burmistrz Kietrza przedstawił komentarz do projektu uchwały – jest on dla gminy niezbędny, w tym dla planowanej budowy drogi 1/46.
 
Do projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/239/2006.
 
       7.5. wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku – radni otrzymali materiały w dniu sesji.
 
Burmistrz Kietrza przedstawił komentarz do projektu – jak w załączonych materiałach – proponując przyjąć wszystkie stanowiska jedną uchwałą.
 
Rada zgodziła się z propozycją Burmistrza.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/240/2006.
Ad. 8. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”.
 
Przewodniczący Rady odczytał treść wniosku Burmistrza Kietrza o przyznanie wyróżnienia Panu Frantiąkowi Petroąowi – w załączeniu do protokołu.
 
Zgodnie z regulaminem wyróżnienia, w głosowaniu jawnym - jednogłośnie, dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w osobach radnych Leszka Wilka i Andrzeja Wojtowicza, którzy przeprowadzili głosowanie tajne.
W jego wyniku Rada 12 głosami przyznała wyróżnienie zgodnie z wnioskiem – w załączeniu protokół komisji skrutacyjnej.
Statuetka wręczona zostanie uhonorowanemu na uroczystej sesji Rady z okazji „Dni Kietrza” w dniu 9 czerwca 2006 roku.
 
Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
 
·        na remont ul. Zielonej zawarto umowę, jednak wykonawca do tej pory nie rozpoczął robót – gmina nalicza odsetki; jeśli odstąpią od wykonawstwa opiszemy to w referencjach,
·        zgodnie z wnioskiem przygotuje informację o inwestycjach w okresie mijającej kadencji; na zakończenie kadencji taka informacja obejmie również inne zakresy działania gminy,
·        byłoby dobrze, aby w sprawie pominięcia części ul. Głowackiego przez wykonawcę remontu nawierzchni, do gminy zwrócili się mieszkańcy tego rejonu (podpisy na petycji) – gmina miałaby mocniejsze argumenty w rozmowach z powiatem,
·        zwrócił „Hydrokanowi” na to uwagę – do końca tygodnia mają dać wycenę zadania a następnie ustalone zostaną terminy realizacji.
 
Ad.  10. Informacje bieżące.
 
Burmistrz Kietrza zwrócił się z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa miasta Panu Mariuszowi Orionowi Jędryskowi – pochodzącemu z naszego miasta Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Głównemu Geologowi Kraju – przedstawił krótką charakterystykę postaci.
 
W głosowaniu jawnym wniosek, w formie uchwały, przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/241/2006.
 
Przewodniczący rady przedstawił pokrótce odpowiedź ministerstwa na nasze stanowisko w sprawie funkcjonowania oświaty – pełna treść do wglądu w biurze Rady,  oraz ofertę bezpłatnych badań mammograficznych.
Zaapelował również, aby – jak co roku – radni i sołtysi zrezygnowali z diet za uroczystą sesję przeznaczając je na sfinansowanie poczęstunku dla gości – zebrani zgodzili się z propozycją.
 
 
Burmistrz Kietrza przedstawił informacje:
 
·        pismo Wojewody Opolskiego w sprawie odwołania Franciszka Sobczuka ze składu Rady Społecznej GZLO oraz treść naszego pisma do Wojewody w tej sprawie,
·        o zlocie i manifestacji w Warszawie w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, która odbędzie się 28 czerwca br. – prosi o zgłaszanie chęci wyjazdu,
·        ulotkę posła SLD dotyczącą 55 mln.€
 
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-12 10:32:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-12 10:32:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-06-12 12:32:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XLI sesji - 27.04.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia  27 kwietnia 2006 roku
 
 
 
 
PROTOKÓŁ  Nr  XLI/2006
 
Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 27 kwietnia 2006 roku.
 
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
 
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych
Nieobecny: Stanisław Idzi
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza
                                 - Zastępca Burmistrza
                                 - Sekretarz Gminy
                                 - Skarbnik Gminy
                                 - Kierownik Ref. Ochrony środowiska UM
                                 - Kierownik M-GOPS w Kietrzu
                                 - Sołtysi wsi: Nowa Cerekwia, Kozłówki, Dzierżysław, 
                                   Nasiedle, Ludmierzyce, Rogożany, Ściborzyce Wlk.,
                                   Pilszcz
                                 - liderzy „odnowy wsi”: T. Grabczyński, E. Stankiewicz,
                                   W. Polak, S. Taratuta, M. Gawroński
 
Posiedzenie otworzył P. Franciszek Sobczuk – Przewodniczący Rady Miejskiej – powitał zebranych radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad sesji.
 
Do przedstawionego porządku nie wniesiono uwag.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady z dnia 30 marca 2006 roku.
 
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje.
 
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – jak w 
  załączonych materiałach,
 
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację o pracy tej komisji w okresie
  międzysesyjnym – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5.  Zapytania i wolne wnioski.
 
- L. Dudek – kiedy zostaną połatane nawierzchnie dróg w mieście – ulice: Wojska
  Polskiego, Okrzei, Nowa są w fatalnym stanie,
 
- F. Sobczuk – jaka jest polityka gminy w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych,
  tworzenia wspólnot, zasady ich tworzenia a w szczególności wydzielania działek tych
  posesji.
 
Ad. 6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
 
W komentarzu do sprawozdania – analizowanego przez wszystkie stałe komisje Rady – Burmistrz przedstawił plan dochodów i wydatków budżetu, przebieg zmian planu na przestrzeni roku oraz sumy końcowe zamykające budżet. Dzięki pozyskanym z zewnątrz środkom i oszczędnemu gospodarowaniu udało się zamknąć budżet przy pomocy mniejszego, niż zaplanowano, kredytu. W całości spłacony został już kredyt na rozbudowę gimnazjum w kwocie miliona złotych. Jeśli radni mają jeszcze jakieś zapytania lub wnioski prosi o ich zgłoszenie.
 
Nie zgłoszono żadnych uwag.
 
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok.
 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił uchwałę tej komisji zawierającą pozytywną opinię o sprawozdaniu oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kietrza a także pozytywną opinię o wniosku absolutoryjnym wyrażoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Uchwale Nr 214/2006 Składu Orzekającego tej Izby z dnia 19 kwietnia 2006 roku.  
 
Rada nie zgłosiła uwag do przedstawionych dokumentów.
 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Kietrza.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) – Uchwała Nr XLI/230/2006.”
 
 
 
 
Ad. 7. Realizacja programu „Odnowa wsi” na terenie gminy Kietrz.
 
Burmistrz Kietrza, w krótkim komentarzu, poinformował o historii realizacji programu w naszej gminie, pierwszym sołectwem, które przystąpiło do programu był Pilszcz a następnie Dzierżysław, Rozumie, Ściborzyce Wielkie i Kozłówki. W tym roku wolę przystąpienia wyraziła Nowa Cerekwia. Sołectwa uczestniczące w programie będą mogły korzystać ze środków unijnych.
Osiągnięcia sołectw, uczestników programu, przedstawili kolejno:
 
- P. Stanisława Taratura – lider odnowy wsi Dzierżysław,
- P. Wojciech Polak – lider odnowy wsi Kozłówki,
- P. Tomasz Grabczyński – lider odnowy wsi Ściborzyce Wlk.,
- P. Elżbieta Stankiewicz – lider odnowy wsi Pilszcz,
- P. Marek Gawroński – lider odnowy wsi Rozumie.
 
Treść wypowiedzi załączono do protokołu.
Do treści prezentacji nie wniesiono uwag.
 
P. E. Stankiewicz podziękowała P. Wróbel i Burmistrzowi za pomoc okazaną przy realizacji programu.
 
- F. Sobczuk – bardzo cenna jest inicjatywa wsi Pilszcz dokumentowania realizacji zadań
  w ramach programu przy pomocy fotografii; dobrze byłoby, aby pozostali uczestnicy
  skorzystali z tego doświadczenia,
 
- J. Wróbel – wszystkie sołectwa prowadzą taką dokumentację; dziękuje za pozytywną
  ocenę jej pracy jednakże jej rolą jest tylko koordynacja, to wsie inicjują, planują i
  organizują prace i imprezy.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
8.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za 2005 rok – radni otrzymali materiały.
 
Temat skomentował Zastępca Burmistrza a jednocześnie Przewodniczący Rady Społecznej GZLO i w jej imieniu zawnioskował o przyjęcie sprawozdania.
 
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLI/231/2006.
8.2. zmiany uchwały Nr XXIX/179/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu – radni otrzymali materiały.
 
W komentarzu do uchwały Burmistrz poinformował, że jest to stypendium unijne, które w roku bieżącym może być wypłacane w formie pieniężnej i tego dotyczy zmiana obowiązującej uchwały
 
Uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLI/232/2006.
 
8.3. wyrażenia woli przystąpienia do Programu „LEADER” – radni otrzymali materiały.
 
Komentarz do tematu przedstawił Burmistrz Kietrza – jak w załączonych materiałach.
 
Uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLI/233/2006.
 
8.4. rozpatrzenia skargi P. Damiana Bosowskiego na działalność Burmistrza Kietrza – radni otrzymali materiały.
 
W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz podniósł kwestie merytoryczne i prawne zawarte w korespondencji przesyłanej skarżącemu oraz poinformował, iż te wyjaśnienia przedstawiał również P. Bosowskiemu w ustnych rozmowach podczas przyjęć stron.
 
- L. Wilk – przedłożone radnym materiały wyraźnie wskazują, że skarga jest bezzasadna
  wnioskuje więc o jej odrzucenie, pan ten zajmuje mieszkanie bezprawnie – kto w tej
  sytuacji poniesie koszty eksmisji,
 
- J. Matela – zarządca wezwał go do opuszczenia lokalu, ale nie przyjmuje wezwań stąd
  konieczne jest wystąpienie do sądu – koszty wyegzekwujemy od Pana Bosowskiego.
 
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się – Uchwała Nr XLI/234/2006.
 
8.5. rozpatrzenia skargi P. Wandy Jędrysek na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu – radni otrzymali materiały.
 
Komentarz merytoryczny i prawny do tematu przedstawił Kierownik Ośrodka P. Ryszard Kasprzycki – jak w załączonych materiałach.
 
- E. Stodolak – Pani ta kilka razy była u niego ale nie jest w stanie określić czego
  oczekiwała po tych wizytach,
 
- M. Gawroński – z przedłożonych materiałów wynika, że P. Jędrysek objęta jest wszelką
  możliwą (w granicach prawa) opieką ośrodka a przyznawane jej kwoty są wyższe niż
  dla pozostałych beneficjentów ośrodka stąd też wnosi o uznanie skargi za bezzasadną.
  Skądinąd jest mu wiadome, że rodzina ta utrzymuje (w Rozumicach) drugi dom,
  ruderę, której nie chcą sprzedać,
 
- R. Kasprzycki – aby dodatkowo pomóc tej rodzinie skontaktował się z powiatowym
  centrum pomocy rodzinie – jeśli wyrażą zgodę zostaną skierowani do Zakładu
  Aktywności Zawodowej w Branicach.
 
Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLI/235/2006.
 
Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
 
- na łatanie ubytków ogłoszony został przetarg, poprzedzono go obmiarem,
  obliczeniami, cała procedura trwa w czasie, łącznie z terminem odwołania. Nie możemy
  naginać ustawy o zamówieniach publicznych, bo za to grozi odpowiedzialność karna. W
  tym roku remontowana będzie ulica Zielona, Żymierskiego oraz droga do osiedla PGR
  w Wojnowicach. W sprawie napraw dróg powiatowych i wojewódzkich może
  wystosować pisma do ich zarządców, może to zrobić również Rada. Nie może jednak
  gmina realizować zadań na cudzym mieniu – za to również grozi odpowiedzialność
  karna.
 
- prawo nasze jest niestałe stąd w różnych latach różnie sprzedawano lokale mieszkalne -  po obrysie budynku, metr od budynku a także całe place. Każda niemal wspólnota w
  mieście jest inna. Sprzedaż kolejnych mieszkań w ramach wspólnoty musi być   
  dokonywana na warunkach pierwszej. Po sprzedaży wszystkich mieszkań wspólnota  
  może wystąpić o kupno dodatkowego gruntu.
 
- F. Sobczuk – mieszkania w budynku ul. Różana 3 sprzedano po obrysie więc gmina
  musi im sprzątać podwórko. Dobrze byłoby, aby tworząc nowe wspólnoty sprzedawać
  więcej gruntu,  - w innych gminach trwa już łatanie – czyżby mieli krótsze procedury ?
 
- J. Kozina – do zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich skierowano już bardzo
  wiele pism, nie odnoszą one jednak skutku; może więc doprowadzić do spotkania
  władz powiatu i gminy w tym również osób odpowiedzialnych  za drogi oraz radnych,
 
- L. Dudek – z wyjaśnieniami dotyczącymi dróg (ich statusu i remontów) należy dotrzeć
  do społeczeństwa poprzez wszelkie dostępne media,
 
- J. Matela – stosowne informacje zostaną zamieszczone w gminnych informatorach,
 
- F. Sobczuk – wnosi, aby Burmistrz, uwzględniając stanowisko Rady, wystąpił do
  zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich w kwestii remontów tych dróg,
 
W głosowaniu jawnym wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 10. Informacje bieżące.
 
Burmistrz Kietrza przekazał informacje o:
 
- odbywającym się w niedzielę w świetlicy wiejskiej w Nowej Cerekwii turnieju
  strzeleckim,
 
- warunkach zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze,
 
- fachowej pomocy przy wypełnianiu wniosków o dotacje unijne dla rolników – prosi o
  rozpropagowanie akcji wśród zainteresowanych,
 
- terminie wypłat stypendiów uczniowskich – tu również prosi o przekazywanie
  informacji zainteresowanym,
 
- zarządzeniu konsultacji społecznych dotyczących likwidacji osiedli w mieście – prosi
  radnych o rozpropagowanie  oraz zbieranie podpisów.
 
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,15.
Protokołowała: A. Skalska
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-05-15 10:38:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-05-15 10:38:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-05-15 12:38:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji