ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2006-2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2005 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXV/150/2005 z 27.01.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady  ich przyznawania i wypłacania.
 
Uchwała Nr XXV/151/2005 z 27.01.2005 r. w sprawie podziału specjalnego funduszu nagród, oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kietrz (szkoły, przedszkola) za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 
Uchwała Nr XXV/152/2005 z 27.01.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Kietrz.
 
Uchwała Nr XXV/153/2005 z 27.01.2005 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Chróścielowie
uchwala_153.doc
 
Uchwała Nr XXV/154/2005 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miejskiego w Kietrzu na rok 2005.
 
Uchwała Nr XXV/156/2005 z 27.01.2005 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
 
Uchwała Nr XXV/157/2005 z 27.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  Kietrz
 
Uchwała Nr XXVI/158/2005 z 24.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
Uchwała Nr XXVI/160/2005 z 24.02.2005 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2005 rok.
 
Załącznik do uchwały Nr XXVI/161/2005 z 24.02.2005 r. - WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
 
Uchwała Nr XXVII/164/2005 z 31.03.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miejskiego w Kietrzu na rok 2005
 
Uchwała Nr XXVII/166/2005 z 31.04.2005 r. w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" sp. z o.o. w Kietrzu
 
Uchwała Nr XXVII/167/2005 z 31.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Dzierżysław
 
Uchwała Nr XXVII/168/2005 z 31.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Pilszcz
 
Uchwała Nr XXVII/169/2005 z 31.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Rozumice
 
Uchwała Nr XXVII/170/2005 z 31.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ściborzyce Wielkie
 
Uchwała Nr XXVII/171/2005 z 31.03.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
 
Uchwała Nr XXVIII/172/2005 z 26.04.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz.
 
Uchwała Nr XXVIII/174/2005 z dnia 26.04.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miejskiego w Kietrzu na rok 2005.
 
Uchwała Nr XXIX/179/2005 z 24.05.2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu
 
Uchwała Nr XXXI/180/2005 z 30.06.2005 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Chróścielowie.
 
Uchwała Nr XXXI/181/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kietrzu, ul. Kościuszki 14.
 
Uchwała Nr XXXI/182/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 
Uchwała Nr XXXI/183/2005 z dnia 30.06.2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXIII/161/2000 z dnia 28.11.2000 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych i ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zasad udzielania bonifikat.
 
Uchwała Nr XXXI/184/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2005.
 
Uchwała Nr XXXI/185/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/161/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.
 
Uchwała Nr XXXI/186/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie utworzenia obwodu do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w 2005 roku.
 
Uchwała Nr XXXI/187/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 roku.
 
Uchwała Nr XXXI/188/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za 2004 rok.
 
Uchwała Nr XXXI/189/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2005.
 
Uchwała Nr XXXII/190/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz
 
Uchwała Nr XXXII/192/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie uczczenia 25 rocznicy Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ “Solidarność”
 
Uchwała Nr XXXIII/193/2005 z dnia 29 września 2005roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/181/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kietrzu, ul. Kościuszki 14
 
Uchwała  Nr XXXIII/194/2005 z dnia 29 września 2005r.w  sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kietrza.
 
Uchwała Nr XXXIV/195/2005 z dnia 27.10.2005r. w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2005.
 
Uchwała Nr XXXVI/199/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.11.2005 r w sprawie podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr XXXVI/200/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie zmiany uchwały RM w Kietrzu Nr XXIV/141/2004 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie ustalenia wzory formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
Załącznik Nr 1 - ZN-1/A Dane o nieruchomościach
Załącznik Nr 2 - ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Załącznik Nr 3 - ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych
Załącznik Nr 4 - ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
Załącznik Nr 5 - ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych
Załącznik Nr 6 - ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
Załącznik Nr 7 - IN-2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik Nr 8 - IR-2 - Informacja w sprawie podatku rolnego
Załącznik Nr 9 - IL-2 - Informacja w sprawie podatku leśnego
 
Uchwała Nr XXXVI/201/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu , lokalu użytkowego położonego w Pilszczu ul. Wojska Polskiego 17/A , stanowiącego własność Gminy Kietrz
 
Uchwała Nr XXXVI/202/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006
 
Uchwała Nr XXXVI/203/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.11.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania
 
Uchwała Nr XXXVII/204/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2006
Załącznik Nr 1 - plan dochodów budżetu gminy
Załącznik Nr 2 - plan dochodów zadańzleconych i realizowanych na podstawie porozumień
Załącznik Nr 3 - plan wydatków budżetu
Załącznik Nr 4 - plan wydatków zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień
Załącznik Nr 5 - wykaz inwestycji gminnych
Załącznik Nr 7 - plan przychodów budżetu
Załącznik Nr 6 - plan wydatków na programy realizowane z funduszy strukturalnych
Załącznik Nr 8 - plan rozchodów budżetu
Załącznik Nr 9 - plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
Załącznik Nr 10 - dotacje celowe
Załącznik Nr 11 - Wieloletni Plan Inwestycyjny
 
Uchwała Nr XXXVII/205/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.12.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2005
 
Uchwała Nr XXXVII/206/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.12.2005 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 
Uchwała Nr XXXVII/207/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.12.2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Kietrz
 
Uchwała Nr XXXVII/208/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.12.2005 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
 
Uchwała Nr XXXVII/209/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.12.2005 r. w sprawie uchwalenia “Karty współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała Nr XXXVII/210/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.12.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Kietrz
Uchwała Nr XXXVII/211/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.12.2005 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu , lokalu użytkowego położonego w Pilszczu ul. Wojska Polskiego 17/A , stanowiącego własność Gminy Kietrz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-09 14:59:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-09 14:59:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-09 15:59:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

2006 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXVIII/212/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.01.2006 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania oświaty
Uchwała Nr XXXVIII/213/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.01.2006 w sprawie zmiany budżetu miejskiego w Kietrzu na rok 2006
Uchwała Nr XXXVIII/214/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.01.2006 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
Uchwała Nr XXXVIII/215/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.01.2006 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/216/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.01.2006 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXIX/217/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23.02.2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXXIX/218/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23.02.2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr XXXIX/219/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23.02.2006 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kietrz
Uchwała Nr XXXIX/220/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23.02.2006 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/203/2005 z dnia 29 listopada 2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania
Uchwała Nr XXXIX/221/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23.02.2006 w sprawie zmian w budżecie miejskim na rok 2006
Uchwała Nr XL/224/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.03.2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz.
Uchwała Nr XL/225/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.03.2006r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich nr 30, zbywanej na rzecz Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ściborzycach Wielkich.
Uchwała Nr XL/226/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.03.2006r. w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach.
Uchwała Nr XL/227/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.03.2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Uchwała Nr XL/228/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.03.2006r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Kietrz w ramach procedury repatriacyjnej dwóch rodzin polskiego pochodzenia.
Uchwała Nr XL/229/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.03.2006r. w sprawie zmiany budżetu miejskiego na 2006r.
Uchwała Nr XLI/230/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.04.2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza.
Uchwała Nr XLI/231/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.04.2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za 2005 rok.
załącznik do Uchwały Nr 231: bilans_2005.xls
Uchwała Nr XLI/232/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/179/2005 RM w Kietrzu z 24.05.2005 r. wsprawie Regulaminu przynawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów LO w Kietrzu.
Uchwała Nr XLI/233/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.04.2006r w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu "LEADER".
Uchwała Nr XLI/234/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.04.2006r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 31 marca 2006 roku dotyczącej działlności Burmistrza Kietrza w sprawie o przyznanie mieszkania komunalnego.
Uchwała Nr XLI/235/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27.04.2006r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 31 marca 2006 roku dotyczącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu.
Uchwała Nr XLII/240/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.05.2006r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku.
Uchwała Nr XLII/241/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.05.2006r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Kietrz.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-09 16:16:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-09 16:16:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-09 17:16:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2833 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały 2007

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Kietrzu
 
lp.numer uchwałydata sesjitreść
1.IV/15/200725.01.2007 r.w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007
2.IV/16/200725.01.2007 r.w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
3.IV/17/200725.01.2007 r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Kietrz
4.IV/18/200725.01.2007 r.w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu
5.IV/19/200725.01.2007 r.W sprawie uchylenia uchwały Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/203/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania
6.IV/20/200725.01.2007 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza
7.IV/21/200725.01.2007 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz
8.IV/22/200725.01.2007 r.w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
9.IV/23/200725.01.2007 r.w sprawie wyznaczenia osób do Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Rzeki Troi
10.IV/24/200725.01.2007 r.w sprawie załatwienia skargi z dnia 18 stycznia 2007 roku dotyczącej działalności kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu
11.V/25/200727.02.2007 r.w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 lutego 2006r
12.V/26/200727.02.2007 r.w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
13.V/27/200727.02.2007 r.w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
14.V/28/200727.02.2007 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
15.V/29/200727.02.2007 r.w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu
16.V/30/200727.02.2007 r.w sprawie odwołania z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu
17.V/31/200727.02.2007 r.w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu
18.V/32/200727.02.2007 r.w sprawie przystąpienia Gminy Kietrz do Polskiego Projektu 400 Miast
19.V/33/200727.02.2007 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania
20.V/34/200727.02.2007 r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Kietrz
21.VI/35/200729.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/202/97 z dnia 14 listopada 1997 roku
o przystąpieniu gminy Kietrz do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim
22.VI/36/200729.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/242/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu
23.VI/37/200729.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za rok obrachunkowy 2006
24.VI/38/200729.03.2007 r. w sprawie powołania z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu
25.VI/39/200729.03.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
26.VI/40/200729.03.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007
27.VI/41/200729.03.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego
28.VI/42/200729.03.2007 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
29.VII/43/200726.04.2007 r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza
30.VII/44/200726.04.2007 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza
31.VII/45/200726.04.2007 r.w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007
32.VII/46/200726.04.2007 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu za rok obrachunkowy 2006
33.VIII/47/200731.05.2007 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
34.VIII/48/200731.05.2007 r.w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007
35.X/49/200728.06.2007 r.w sprawie nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej, położonej w Pilszczu
36.X/50/200728.06.2007 r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Kietrz na lata 2007-2011
37.X/51/200728.06.2007 r.w sprawie przyjęcia strategii współpracy gmin pogranicza polsko-czeskiego
38.X/52/200728.06.2007 r.w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007
39.X/53/200728.06.2007 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza
40.X/54/200728.06.2007 r.w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu (uchylona przez nadzór Wojewody Opolskiego - popr. Nr XI/58/2007)
41.X/55/200728.06.2007 r.w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu
42.XI/56/200730.08.2007 r.w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Kietrz w ramach procedury repatriacyjnej jednej rodziny polskiego pochodzenia
42.XI/57/200730.08.2007 r.w sprawie przystąpienia Gminy Kietrz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż dobrej ziemi”
43.XI/58/200730.08.2007 r.w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu
44.XI/59/200730.08.2007 r.w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007
45.XI/60/200730.08.2007 r.w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Pilszcz
46.XI/61/200730.08.2007 r.w sprawie nadania nazwy ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Pilszcz
47.XI/62/200730.08.2007 r.w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata części nieruchomości gruntowej, położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
48.XI/63/200730.08.2007 r.w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
49.XI/64/200730.08.2007 r.w sprawie procedury uchwalania budżetu
50.XI/65/200727.09.2007 r.w sprawie współfinansowania inwestycji p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej dla budowy kanalizacji sanitarnej dorzecza rzeki Troi”, realizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Rzeki Troi.
51.XII/66/200727.09.2007 r.w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007
52. XIII/67/200725.10.2007 r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach
53.XIII/68/200725.10.2007 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
54.XIII/69/200725.10.2007 r.w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kozłówki.
55.XIII/70/200725.10.2007 r.w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007
56.XIV/71/200729.11.2007 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2007 roku
57.XIV/72/200729.11.2007 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
58.XIV/73/200729.11.2007 r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego
59.XIV/74/200729.11.2007 r.w sprawie podatku od środków transportowych.
60.XIV/75/200729.11.2007 r.w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007
61.XIV/76/200729.11.2007 r.w sprawie wystąpienia Gminy Kietrz ze Związku Gmin Dorzecza Rzeki Troi
62.XIV/77/200729.11.2007 r.w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego
63.XIV/78/200729.11.2007 r.w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
64.XIV/79/200729.11.2007 r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kietrz
65.XIV/80/200729.11.2007 r.w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego
„ Hydrokan ” Sp. z o .o w Kietrzu .
66.XV/81/200727.12.2007 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz
na rok 2008
67.XV/82/200727.12.2007 r.w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2007
68.XV/83/200727.12.2007 r.w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
69.XV/84/200727.12.2007 r.w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
70.XV/85/200727.12.2007 r.w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2008 rok.
71.XV/86/200727.12.2007 r.w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Kietrz podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
 
Treści uchwał - do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-21 08:16:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-21 08:33:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Buch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-02-21 09:33:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »