ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2007

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół XV sejsji - 27.12.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 27 grudnia 2007 roku
PROTOKÓŁ Nr XV /2007
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 27 grudnia 2007 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 13,00
Stan Rady: 14 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych
W posiedzeniu uczestniczą:
- Burmistrz Kietrza
- Zastępca Burmistrza
- Starosta Głubczyc - Józef Kozina
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy
- Sołtysi: Nowa Cerekwia, Rogożany, Lubotyń, Wojnowice, Dzierżysław, Rozumice, Ludmierzyce , Pilszcz, Nasiedle. Ściborzyce Wlk
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk, powitał zebranych radnych i gości, następnie przedstawił porządek obrad.
W głosowaniu jawnym i porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady z dnia 29 listopada 2007 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym treść protokołu przyjęto jednogłośnie.
 Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację z posiedzenia tej komisji – jak w protokole posiedzenia,
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- T. Grabczyński - 17 grudnia 2007r. z Z-cą Burmistrza uczestniczyłem w spotkaniu w Starostwie w Raciborzu ze Starostami z Czech. W wyniku spotkania ustalono, że w styczniu odbędzie się spotkanie z właścicielami drogi Ściborzyce - Sudice. Strona czeska postawiła po swojej stronie znak zakaz wjazdu. Proponuję przygotować wspólny wniosek - Kietrz, Sudice, Ściborzyce Wlk co do użytkowania tego przejścia przez nas i aby to przejście otworzyć.
- F. Sobczuk - w okresie przedświątecznym śmieci nie zostały wywiezione. Od nowego roku ceny śmieci nie posegregowanych wzrosną. Mój wniosek to zwiększyć ilość pojemników albo zobligować firmę do prężniejszego działania. Następna sprawa to Burmistrz czytał w swoim sprawozdaniu o wydzierżawianiu dużej ilości działek. Proszę określić jakie są tego przesłanki.
- Starosta Józef Kozina - w sprawie wypowiedzi radnego T. Grabczyńskiego - jest to droga powiatowa, bez zgody powiatu proszę nic nie ustalać, proszę nas informacje o ustaleniach i ewentualnych planach związanych z tą drogą.
- L. Dudek - na ul. Okrzei pojemnik na szkło od dwóch miesięcy jest zdewastowany. Śmieci leżą porozrzucane na ziemi. Wniosek do firmy o wymianę pojemnika.
- Sołtys Ściborzyce Wlk M. Leśniak - przeprosił za swoje zachowanie na ostatniej sesji w sprawie dożynek. Dożynki są narzędziem w ręku Burmistrza a dla nas sołtysów jest to zadanie priorytetowe i równocześnie promocja wsi. Kolejność organizowania dożynek nie odbyło się w duchu demokracji. Niektóre wioski są faworyzowane.
- Sołtys Nasiedla J. Kopaniecki - podziękował za spotkanie 15 grudnia 2007r. w Nasiedlu, na którym obecny był też Poseł RP A. Krupa. Spotkanie było bardzo udane. Mam też kilka pytań do Burmistrza:
- W tym roku kończy się kadencja dożynek i trzeba się zastanowić i naradzić co dalej. 25 października 2007r na sesji RM nic nie było mówione na ten temat. Burmistrz spotkał się z naszym proboszczem i przedstawił nas w złym świetle.
- Następna sprawa to remont drogi szkolnej. Miała być robiona w tamtym roku i do tej pory nic nie zostało zrobione. Chciałbym dostać zapewnienie, że ta droga w 2008 roku zostanie zrobiona.
- ul. Kolejowej - droga powiatowa w Nasiedlu została załatana odcinkami. Czy na wiosnę jest możliwość zebrania pobocza. Jest ono wyższe o 15 cm.
- Starosta J. Kozina - odpowiem na to ostatnie pytanie gdyż dotyczy to drogi powiatowej. W tym roku zrobiliśmy 60 tys. metrów bieżących ścinki pobocza. Nie wiem czy na drugi rok będzie to możliwe, jest planowane ale nie mogę dać gwarancji. Jeżeli zima nie będzie ostra to postaramy się to zrobić.
- F. Sobczuk - zniszczenia po wywozie buraków są duże np.: droga Rogożany-Wojnowice. Czy nie można zmusić Cukrownie, przewoźników i właścicieli pól do naprawienia tych szkód.
- Starosta J. Kozina - prawnych możliwości nie ma. Prawnie można tylko zmusić te podmioty do usunięcia zanieczyszczeń z dróg. Jest to duży problem dlatego wiosną wystosuję pismo do Cukrowni w tej sprawie.
Ad. 6. Wyrażenie opinii przez Radę w sprawie przekazania części kontraktu NFZ w 2008r. dla SP ZOZ w Głubczycach firmie FALCK - ratownictwo medyczne i firmie GAMBRO - dializoterapia.
Starosta Józef Kozina przedstawił obecną sytuację z działalności obydwu firm. Z firmą GAMBRO współpracuje się dobrze, nie mamy z nią żadnych problemów, żadnych zastrzeżeń co do jej działalności i poziomu świadczonych usług. Do firmy FALCK mamy małe zastrzeżenia co do ich rozliczeń finansowych za ubiegłe lata i do poziomu usług medycznych. Obowiązkiem jest zebranie ze wszystkich jednostek powiatu opinii w tej sprawie
- A. Taratuta - dużo w szpitalu zmieniło się na plus w ostatnim czasie. Czy mamy przychylić się do tej opinii pozytywnie, czy nie. Co Pan myśli na ten temat.
- Starosta J. Kozina - prawdopodobnie 2 mln. zł. zostanie nam umorzone z zadłużenia szpitala. Proponuję wyrazić pozytywną opinię w tej sprawie. W sprawie firmy FALCO nie podejmiemy żadnej uchwały do czasu wyjaśnia wszystkich wątpliwości. Jeżeli nie wyjaśnią nam wszystkiego to nie podejmiemy uchwały w ich sprawie i nie będzie żadnego problemu.
- A. Suchecki - jeżeli dojdzie do cesji, czy starostwo będzie miało nad tym kontrolę
- Starosta - kontrolę będzie sprawował NFZ w Opolu, my nie. Nie mamy obawy, że firmy nie będą świadczyć usług albo zmienią zakres swojej działalności, ponieważ sporo zainwestowały - m.in.: gruntownie wyremontowały budynki, w których się mieszczą.
Innych uwag nie wniesiono.
Rada Miejska w Kietrzu wyraziła pozytywną opinię w sprawie przekazania części kontraktu NFZ przewidzianego w 2008r. dla SP ZOZ w Głubczycach firmie „FALCK” Medycyna na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego oraz firmie „GAMBRO” Heath Care Poland na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie dializoterapii - jednogłośnie.
Ad. 7. Uchwalenie budżetu miejskiego na rok 2008.
Komentarz przedstawił Burmistrz Kietrza. W październiku projekt budżetu na 2008 rok został przygotowany, w listopadzie wszystkie komisje Rady dyskutowały dwa razy nad tym projektem. Opinie były pozytywne. Projekt budżetu został złożony do uchwalenia w RIO w Opolu. Opinię z RIO otrzymaliśmy pozytywną z jednym zastrzeżeniem - brak wyszczególnienia w budżecie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dlatego w § 10 uchwały budżetowej rezerwa celowa została podzielona na ogólną i celową. Prośba aby ten budżet w takiej postaci uchwalić. Jest on bardzo ambitny, jest dużo zadań do realizacji wg. dotacji.
Przewodniczący Rady odczytał uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kietrza projekcie budżetu na 2008r. i uchwałę w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prawidłowości prognozy kwoty długu.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono więcej uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałą przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XV/81/2007.
Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
      8.1 zmiana budżetu miejskiego na rok 2007
- radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Jest to uchwała czyszcząca, korygująca pewne dane jak w komentarzu do uchwały.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałą przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XV/82/2007.
    8.2. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok – radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Od 2003 roku od wejścia w życie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie co roku podejmowana jest na sesji taka uchwała. Jest ona potrzebna po to aby można było realizować zadania i dofinansowywać organizacje pożytku publicznego i organizacje pozarządowe. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie Uchwała Nr XV/83/2008.
     8.3. gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych – radni otrzymali materiały.
Komentarz przedstawił Sekretarz Gminy. Co roku musi być ta uchwała podejmowana. Składa się z trzech części: działalność społeczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów społecznych oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii. Co roku niektóre zadania się powtarzają. Wymogiem ustawowym jest przedstawienie co zostało zrobione w poprzednim roku a co będziemy robić w roku następnym.
- T. Grabczyński - dobrze by było aby w okresie zimowym zatrudnić osoby do otwierania, pilnowania i zamykania świetlic wiejskich. Wpłynęłoby to dobrze na dzieci, które nudzą się i spożycie alkoholu przez nieletnich na pewno zmaleje. Czy nie można wprowadzić takiego zadania do tej strategii i wtedy można sfinansować to z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Sekretarz - nie ma to nic wspólnego z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Chodzi o profilaktykę i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, a nie o osoby pilnujące świetlic. Jest to niezgodne z przepisami i niestety nie ma takiej możliwości finansowania tego z tej dziedziny. Takie działania należą do zadań MGOK w Kietrzu.
- A. Taratuta - 2-3% PKB budżet państwa wydaje na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych. Jaki jest dochód budżetu gminy ze sprzedaży alkoholu.
- Sekretarz - ok. 140 tys. za 2007 rok i spożytkowane zostało to w dobrym kierunku.
- Sołtys Pilszcza E. Stankiewicz - proszę poszukać w Internecie jest tam fundacja Kamińskiego, która zajmuje się pomocą dla dzieci i tam można znaleźć pieniądze na świetlice wiejskie.
- P. Duda - w uchwale jest zapis, że komisja alkoholowa współpracuje z komisją mieszkaniową. My jako komisja chcąc przyznać mieszkanie osobie w nagłej, trudnej sytuacji życiowej w trybie pilnym jesteśmy zablokowani ustawowo.
- Sekretarz - w ekstremalnych sytuacjach trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Prawo jest złe gdyż osoba maltretowana musi szukać mieszkania zastępczego, a nie osoba która maltretuje. Trzeba robić wszystko aby znaleźć mieszkanie zastępcze dla maltretowanej rodziny.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono więcej uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XV/84/2008.
     8.4. plan pracy Rady Miejskiej – radni otrzymali materiały
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XV/85/2008.
     8.5. zgoda na utworzenie na terenie miasta Kietrz podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” – radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz. Pomimo problemów z przyłączeniem do katowickiej albo wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej chcielibyśmy jeszcze w tym roku wejść do której ze stref. Jeżeli nam się to nie uda to będziemy próbować na drugi rok. Staramy się o spotkanie w Ministerstwie Gospodarki w tej sprawie. Jeżeli spotkanie dojdzie do skutku i będziemy wiedzieli na pewno do której strefy powinniśmy należeć to wtedy będziemy zmieniać tą uchwałę. Na razie chciałbym aby podjąć tą uchwałę w takiej postaci jaka jest teraz.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XV/86/2008.
     Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
- J. Matela - w odpowiedzi na pytanie p. F. Sobczuk: - rzeczywiście śmieci nie zostały wywiezione, jest to niedopatrzenie firmy. Jesteśmy teraz w okresie przejściowym, nie mamy jeszcze sfinalizowanej umowy dotyczącej wywozu śmieci. Firma będzie robiła cesje umów z właścicielami nieruchomości, z każdym osobno. Dlatego w przyszłości będziemy starać się dopracować wszystkie szczegóły. Worki na śmieci będzie można kupować na ul. Głubczyckiej 3, będzie tam biuro firmy i u każdego Sołtysa - 1 zł. za worek. Ze strony Gminy i naszej firmy Hydrokan nie było niedopatrzenia to firma NAPRZÓD trochę zaniedbała swoje obowiązki.
- F. Sobczuk - może trzeba powiększyć liczbę kontenerów, jest ich za mało.
- Burmistrz - jeżeli kontenery są przepełnione to zarządca powinien zgłosić firmie ten fakt i wtedy firma ma obowiązek wywieźć śmieci. Jeżeli chodzi o dzierżawę działek - działki wydzierżawiamy na 3 lata. Jak kończy się okres dzierżawy, przeważnie jest to koniec roku. Żeby można je było dalej dzierżawić ogłasza się to publicznie i całą procedurę przeprowadza się od początku dlatego jest ich tak dużo, szczególnie początkiem roku.
- w odpowiedzi na pytanie p. L. Dudka - zdewastowany pojemnik na szkło na ul. Okrzei - kontenery na śmieci będą powoli znikać i będziemy przechodzić na segregację śmieci w workach. Kontenery zostaną tylko na dużych osiedlach. Gmina będzie odchodzić od własności kontenerów gdyż jest to interes firmy wywożącej śmieci.
- w odpowiedzi na pytanie Sołtysa Ściborzyc Wlk M. Leśniak - w sprawie dożynek - na ostatniej sesji dyskutowaliśmy o tej sprawie i dzisiaj jeszcze raz nie będę się powtarzał. Odsyłam do protokołu z poprzedniej sesji. Jeżeli chodzi o demokrację to rację mają ci co są i oni decydują, a nie ci co ich nie ma.
- w odpowiedzi na pytanie Sołtysa Nasiedla J. Kopaniecki - dożynki i remont drogi - na sesji październikowej mówiłem o spotkaniu sołtysów z Posłem Markowiakiem i że będziemy omawiać sprawę dożynek. Jest to w protokole proszę zajrzeć. Remont ul. Szkolnej jest ujęty w planie remontów na ten rok i będzie wykonany.
 Ad. 10. Informacje bieżące.
- F. Sobczuk - odczytał pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Kietrzu - w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych. Powiedział, że Rada Miejska nie decyduje o wysokości wynagrodzenia tych pracowników. Dyrektor szkoły o tym decyduje, on dostaje pewną kwotę i on dzieli ją na poszczególnych pracowników. W styczniu jest sesja poświęcona oświacie, wtedy można szerzej ten temat omówić. Oświadczenia lustracyjne proszę składać w biurze rady albo u Sekretarza.
- Burmistrz - grupa tych osób była u mnie na spotkaniu. To prawda nie zarabiają dużo. Zaproponowałem im, że zastanowimy się nad nimi na komisjach. Rada może jedynie określić wskaźnik podwyżki % o jaki mogą wzrosnąć płace a reszta jest w rękach pracodawcy.
- Z-ca Burmistrza l. Wilk - 4 sołectwa zgłosiły się do turnieju sołect, każdy dostał informację. Proponuję aby zakończenie odbyło się w Dzierżysławiu 2 marca br. Mam też dla wszystkich zainteresowanych analizę kosztów funkcjonowania placówek oświatowych za 2007 rok - zostaną wysłane meilem albo będą do wglądu u mnie lub w biurze rady.
Na zakończenie sesji przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,00. Protokołowała: J. Wach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-22 15:08:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Buch
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-23 09:39:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Buch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-23 10:39:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XIV sesji - 29.11.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 29 listopada 2007 roku
PROTOKÓŁ Nr XIV /2007
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 29 listopada 2007 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 13,00
Stan Rady: 14 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza
- Zastępca Burmistrza
- Starosta Głubczyc - Józef Kozina
- Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Radny Powiatu - Radosław Gorzko
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Kietrzu
- mjr. Mariusz Wiśniewski
- Sołtysi: Nowa Cerekwia, Rogożany, Lubotyń, Wojnowice, Rozumice, Ludmierzyce , Pilszcz, Nasiedle.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk, powitał zebranych radnych i gości, następnie przedstawił porządek obrad, proponując jednocześnie, aby: wykreślić pkt. 7 porz. obrad ponieważ to samo jest w pkt. 8.2. porz. obrad, wykreślić pkt 8.11 porz. obrad z przyczyn praktycznych(należymy do strefy ekonomicznej wałbrzyskiej, obecnie trwają rozmowy, aby nasz wniosek przenieść do strefy ekonomicznej katowickiej, czekamy na odpowiedź Katowic).
Przystąpiono do głosowania propozycji Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu jawnym obie propozycje poprawek do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Porządek obrad z wniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady z dnia 25 pażdziernika 2007
roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym treść protokołu przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- Przewodniczący Komisji mieszkaniowej złożył informację ze wspólnego posiedzenia komisji miejskiej i mieszkaniowej - jak w protokole posiedzenia,
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację ze wspólnego posiedzenia komisji rewizyjnej i wiejskiej – jak w protokole posiedzenia,
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- T Grabczyński - co znaczą tablice informacyjne, że drogi nie są objęte zimowym utrzymaniem. Czy budżet starostwa jest już zamknięty, bo chciałby aby droga powiatowa w Ściborzycach została naprawiona.
- spotkanie sołtysów w sprawie dożynek: dlaczego tak mało sołtysów wzięło udział w spotkaniu? Prawdopodobnie dlatego, że w zaproszeniu nie było napisane, iż poruszana będzie kwestia dożynek, a poza tym niektórym sołtysom w tym dniu wypadły sprawy osobiste, choroby itp. Należałoby to wziąć pod uwagę. Chciałby jeszcze wrócić do tematu.
- P. Zajdel - otrzymała decyzję przyznającą stypendium jej dziecku w wysokości 100 zł, za cały rok szkolny 2006/07 chciałaby wiedzieć dlaczego otrzymała pieniądze dopiero za jeden m-c, a nie za cały rok.
- E. Stankiewicz - na spotkaniu sołtysów z burmistrzem pomimo, że było nas mało ustaliliśmy tak dożynki a nie inaczej i nic nie będziemy zmieniać. Jeżeli któryś z sołtysów nie mógł uczestniczyć, to mógł wyznaczyć kogoś innego z rady sołeckiej.
- P. Duda - jak przedstawia się sytuacja ZOL-u w Kietrzu.
Ad. 6. Przystąpienie Polski do układu z Schengen.
Informację na ten temat przedstawił zaproszony dowódca Placówki Straży Granicznej w Kietrzu Mariusz Wiśniewski.
- 21 grudnia Br. Polska przystępuje do układu z Schengen. Podstawowym dokumentem regulującym tę kwestię jest Rozporządzenie Wspólnot Europejskich - kodeks graniczny Schengen. Jest to równoznaczne ze swobodnym przekroczeniem granic zachodnich i południowych w każdym czasie i o każdej porze. W portach lotniczych będzie to możliwe dopiero w końcu marca 2008r.
- T. Grabczyński - czy w powiecie planuje się remonty dróg prowadzących do przejść, co z naszymi terenami przygranicznymi.
- M. Wiśniewski - nie ma jeszcze takiej informacjico z terenami przygranicznymi. Wszystkie znaki są własnością wojewody. Czesi drogi mają już oznakowane my jeszcze nie.
- J. Kozina - praktycznie wszędzie można przekraczać granice. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej drogi wyremontowanej i przystosowanej na przejścia. Planujemy przystosować wszystkie przejścia ze środków współpracy transgranicznej. Aby skorzystać z tych funduszy wniosek musi być złożony jako inwestycja obustronna czyli Czesko-Polska. Obecnie trwają rozmowy ze stroną Czeską. Na zarządcy dróg spoczywa obowiązek dostosowania drogi tak, aby bezpiecznie i prawidłowo przekraczać granice.
- F. Sobczuk - co z obiektami i budynkami.
- M. Wiśniewski - w związku z tym, że czeka nas reorganizacja, placówki przestają istnieć. Nikt nie będzie bezrobotny. Ludzie dostaną pracę w Opolu i Raciborzu.
- T. Grabczyński - jeżeli po wejściu Schengen my sobie wyremontujemy drogę to Czesi mogą sobie postawić znak zakazu ruchu.
- M. Wiśniewski - oczywiście, my nie możemy ingerować w ustawianiu znaków drogowych w żadnym państwie.
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach.
      7.1. Długoterminowego kredytu w 2007 roku.
Komentarz do uchwały przedstawiła pani Skarbnik informując, że nie potrzeba robić przetargu na ten kredyt ponieważ wysokość kwoty to gwarantuje.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIV/71/07
     7.2. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Komentarz przedstawił Burmistrz informując, że od 3 lat podatek nie był podwyższany tak więc nadszedł czas, aby tego dokonać.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Treść uchwały odczytał Przewodniczący Rady.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIV/72/07
    7.3. Zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego.
Burmistrz wyjaśnił, iż ideą podjęcia takiej uchwały jest to, żeby gmina nie przekładała pieniędzy z kieszeni do kieszeni.
Przewodniczący Rady odczytał pismo z Komendy Wojewódzkiej w Opolu z prośbą o zwolnienie z opłat.
- Z. Roik - uważa, że jeśli nasze państwo stać na inne mniej ważne wydatki to powinno je być stać aby te 400 zł. rocznie gminie zapłacić.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIV/73/07
    7.4. Podatku od środków transportu.
Burmistrz wyjaśnił, iż podobnie jak podatek od nieruchomości, podatek od śr. transportu był niezmienny, tak więc w tym roku niewielka podwyżka zawsze coś wniesie do budżetu gminy.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIV/74/07
    7.5. Zmiany budżetu miejskiego na rok 2007.
Pani Roik poinformowała, że wprowadza się zmiany do planu poprzez wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej (jak w komentarzu do uchwały).
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIV/75/07
    7.6. Wystąpienie Gminy Kietrz ze Związku Dorzecza Rzeki Troi.
Burmistrz wyjaśnił, że taką uchwałę należy podjąć z uwagi na fakt wystąpienia gminy Branice ze Związku zostawiając nas w nim samych, sami jednakże Związku tworzyć nie możemy.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIV/76/07
    7.7. Oświadczenia lustracyjne.
Sekretarz przedstawiając krótki komentarz do uchwały wyjaśnił, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował poprzednią ustawę w tej kwestii. Organ powołujący przyjmuje ponownie oświadczenia na nowych zasadach i drukach. Nie będzie zwrotu wcześniej składanych oświadczeń. Padła propozycja aby nowe oświadczenia składać u Sekretarza w terminie do końca roku. Potem pismem przewodnim i potwierdzeniem odbioru wysłać do wojewody.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIV/77/07
    7.8. Rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
L. Wilk z-ca Burmistrza wyjaśnił, że organ prowadzący obligatoryjnie jest zobowiązany do corocznego zabezpieczenia środków finansowych oraz określenia rodzajów i warunków przyznawania pomocy nauczycielom. Temat szczegółowo omawiany był na komisjach.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIV/78/07
    7.9. Ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz.
L. Wilk - z rozstrzygnięcia WSA w Opolu wynika, że jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach przedszkolnych to za ten czas należy zwrócić dziecku pieniądze. Do projektu uchwały, które otrzymali radni należy nanieść nast. poprawki. Do §1 w ust.1 odpowiednio w pkt.1,2 wpisać 35 zł., 70 zł., dodać ust 3 Do §2 ust. 1 dodaje się po słowach żywieniowa…oraz 1/22 opłaty pokrywającej koszty przygotowania posiłków-za każdy dzień nie obecności dziecka, ust. 2 warunkiem zwrotu opłat jest zgłoszenie nieobecności dziecka dyr. przedszkola do godz.8.oo rano…., ust.3 ulega wykreśleniu.
Do poprawionego projektu uchwał nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIV/79/07
    7.10. Wniesienie aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu.
J. Matela - inwestycje najlepiej przekazać Zarządcy - „Hydrokan” jako ich kapitał.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIV/80/07
    Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
- J. Kozina - tablice informują, że droga jest odśnieżona do końca domostw. Budżet jest już oczywiście zatwierdzony, ale remont drogi w Ściborzycach nie jest ujęty. W przyszłości należy się tym tematem zająć. Starostwo chciało żeby w każdej gminie był inny wykonawca na odśnieżanie, niestety nie udało się. Przedsiębiorcy z Kietrza i Baborowa nie przystąpili w ogóle do przetargu. Zgłosił się tylko jeden wykonawca na odśnieżanie dróg na cały powiat i w związku z tym są problemy z nadążaniem odśnieżania wszystkich dróg.
- Szpital przygotowuje się do resocjalizacji, chcemy żeby się rozwijał, ale jest dużo problemów polemicznych. Dyr. Bury chce przejąć ZOL w Kietrzu i przyłączyć do szpitala, ale starostwo chce aby pozostał w Kietrzu pozostawiając ten problem gminie. W woje. opolskim funkcjonują jako niezależne trzy ZOL-e. Jest to problem natury organizacyjnej i ekonomicznej. Prowadzimy rozmowy z dyr. Łukawieckim Opolu jest dużo papierów do załatwienia. Gdyby jednak doszło do likwidacji ZOL-u to osoby w nim zatrudnione znajdą pracę na pewno, problemem będzie tylko kwestia dojazdów.
- J. Matela - nie może dzisiaj odpowiedzieć pani Zajdel ponieważ nie posiada odpowiednich dokumentów.
- F. Sobczuk - odczytał pismo sołtysa wsi Nasiedle z prośbą o rozpatrzenie ponownie sprawy dożynek i zwołania zebrania sołtysów w tej sprawie - w zał. do protokołu.
- T. Grabczyński -ci co nie uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem mogą mieć kłopoty w relacjach z mieszkańcami.
- Sołtys Komaniecki - chce wyjaśnić, że nie mógł być na spotkaniu i nie było to spowodowane złośliwością z jego strony, ale ważnymi sprawami osobistymi. Zwraca się z prośbą do Burmistrza, aby ponownie zorganizował takie spotkanie całego grona sołeckiego.
- A. Suchecki - jest też zdania, aby się nie kłócić i spotkać ponownie tym bardziej, że jeszcze nie zapadły żadne decyzje finansowe. Można się przecież dogadać.
- E. Stankiewicz - była na spotkaniu i uważa, że to co zostało ustalone tak powinno zostać czyli pierwsze 5 lat, następne 5 lat można przedyskutować, ale ci co nie byli, sobie to tylko zawdzięczają i nie rozumie dlaczego z tego tytułu trzeba się spotykać ponownie tylko dlatego, że komuś się nie chciało przyjść. Pełnienie funkcji zobowiązuje.
- L. Dudek - też uważa, że spotkanie sołtysów można zorganizować jeszcze raz,. Sprawa nie jest zamknięta.
- J. Matela - ci co nie przyszli na spotkanie spowodowali, że się kłócimy. Ja jako burmistrz mam prawo zwoływać zebrania z sołtysami i wcale nie muszę ogłaszać tematu spotkania po prostu mogą to być tematy różne nurtujące gminę i wg mojej oceny powinienem omówić je z sołtysami jako przedstawicielami środowisk wiejskiej naszej gminy.
- E. Stankiewicz - uważa, że spotkanie się odbyło, zostało postanowione to co zostało i nie ma potrzeby, aby spotykać się ponownie. Dlaczego ci co spełniają swoje obowiązki mają się podporządkowywać tym, którzy tego nie czynią.
- A. Wojtowicz - uważa, że Burmistrz ma rację.
- F. Sobczuk - nic nie stoi na przeszkodzie aby pozostali sołtysi się spotkali i ustalili następne 5 lat. Nie ma argumentu na to, aby odwoływać to co już zostało ustalone.
- P. Duda - poprosił o przybliżenie likwidacji szkół w Barlinku.
- L. Wilk - pełne informacje można przygotować na następną sesję.
- F. Sobczuk - odczytał podanie K. Gierłacha z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o przydział mieszkania. Wobec tego, że sprawą tą zajmowała się szczegółowo komisja miejska radni nie wnieśli żądnych zastrzeżeń co do decyzji komisji. Przewodniczący Rady poinformował, że wystosuje odpowiedź p. Gierlachowi w imieniu rady, że podtrzymuje stanowisko komisji miejskiej.
W głosowaniu wszyscy byli za wystosowaniem takiej odpowiedzi.
- odczytał pisma Naczelnika US w Głubczycach i Raciborzu, którzy wypełniając obowiązek ustawowy informują o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych(pisma w załączeniu do protokołu).
- odczytał informację Zarządu Województwa Opolskiego w Opolu w sprawie podjętej uchwały Sejmiku Woj. Opolskiego w sprawie wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczni-Położniczej(w załączeniu do protokołu).
Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń do poruszonej kwestii w piśmie.
W głosowaniu za wyrażeniem pozytywnej opinii wszyscy byli za, przy jednym głosie wstrzymującym się.
- E. Stodolak - odczytał informacyjne pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu na temat wyboru ławników do Sądu Pracy w K. Kożlu(pismo w załączeniu do protokołu).
- A. Taratuta - chce powiedzieć, że wycieczka do Holeminde - Niemcy była bardzo udana zostali przyjęci bardzo dobrze, wszyscy byli niesamowicie życzliwi i gościnni. Starosta Waske wyraził chęć podpisania współpracy partnerskiej, zależy im na tym ponieważ dostają na ten cel ogromne pieniądze.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16.45.
Protokołowała: E. Tarnowska.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-22 14:24:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Buch
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-22 14:49:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Buch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-22 15:49:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XIII sesji - 25.10.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 25 października 2007 roku
 
PROTOKÓŁ Nr XIII /2007
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 25 października 2007 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,00
Stan Rady: 15 radnych Obecnych na sesji: 14 radnych
 
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - z-ca Burmistrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Radny Powiatowy: Radosław Gorzko
- Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu nadkom. Zbigniew Masiuk
- Komendant Straży Miejskiej w Kietrzu Roman Pasikowski
- Sołtysi: Kozłówki, Rogożany, Lubotyń, Ludmierzyce , Rozumice, Pilszcz Wojnowice, Dzierżysław,
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk, powitał zebranych radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady z dnia 27 września 2007 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym treść protokołu przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu, Poinformował też, że w dniu dzisiejszym wyjeżdża do Katowic do Konsulatu Republiki Czeskiej, gdzie o godz. 15,00 zostanie mu wręczony Medal honorowy za długoletni aktywny wkład w rozwój czesko-polskiej współpracy transgranicznej przyznany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Medal wręczy Pan Josef Byrtus – Konsul Generalny Republiki Czeskiej. Gmina Kietrz współpracuje z samorządami czeskimi od 1992 r., owocem tej współpracy są m.in. wspólne polsko-czeskie projekty dotyczące płaszczyzny kulturalnej, sportowej i samorządowej.
- Przewodniczący Komisji miejskiej złożył informację z wspólnego posiedzenia komisji miejskiej i mieszkaniowej – jak w protokole posiedzenia,
- Przewodniczący Komisji wiejskiej złożył informację z wspólnego posiedzenia komisji wiejskiej i rewizyjnej – jak w protokole posiedzenia.
- Przewodniczący Komisji mieszkaniowej złożył informację z posiedzenia komisji - jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- Cz. Świętanowski - sołtys Kozłówki - poprosił o zaproszenie sołtysów na posiedzenie komisji opiniującej przyszłoroczny budżet.
- F. Sobczuk - weźmiemy to pod uwagę i wyślemy informację, kiedy odbędzie się komisja opiniująca budżet. - Burmistrz Kietrza - wszystkie posiedzenia sesji czy komisji rady są to posiedzenia otwarte. Można brać w nich udział, ale tylko jako słuchacz, bez prawa głosu.
 
Ad. 6. Debata o stanie bezpieczeństwa.
Komendant Straży Miejskiej - Roman Pasikowski - przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2007 - w załączeniu do protokołu.
Komendant Komisariatu Policji - Zbigniew Masiak - przedstawił informację o stanie zagrożenia w gminie Kietrz - w załączeniu do protokołu.
- T. Grabczyński - pytanie do pana Z. Masiuka - struktura pracy Policji w Kietrzu, jakie jest zapotrzebowanie policji i z czego to wynika. Drugie pytanie: co mówią przepisy o zabrudzeniach dróg z powodu wywozu buraków.
- Z. Masiuk - Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu - strukturę działania komisariatu określa Komenda Powiatowa Policji i zatwierdzone jest to przez Komendę Główną. Komisariat policji w Kietrzu liczy 17+1 etatów i mamy szansę w przyszłym roku na jeszcze jeden etat. Potrzebujemy więcej policjantów na terenie gminy ale na obsadę komisariatu nie mamy żadnego wpływu. W sprawie zabrudzenia dróg - obowiązek posprzątania spoczywa na tym kto je wywozi. Firma robiąca wywóz buraków powinna ustawić tablicę ostrzegawczą. Liczymy na sygnały od mieszkańców w tej sprawie, jak ktoś zauważy zanieczyszczenia pasa ruchu to proszę dzwonić, przyjedziemy i ta osoba będzie musiała oczyścić drogę.
- Cz. Świętanowski - Sołtys Kozłówki - trzeba zobowiązać firmy zajmujące się wywozem buraków aby ustawiały znaki ostrzegawcze i pilnowały czystości dróg w tym czasie. Dobrym pomysłem jest też zorganizowanie na terenie Kietrza małego miasteczka ruchu drogowego i prowadzenie edukacji najmłodszych. Następne pytanie to ilu jest dzielnicowych na terenie gminy, jak są oni rozdzieleni na danym terenie i jaki jest kontakt z mieszkańcami.
- Z. Masiuk - Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu - liczba dzielnicowych - 5 osób na 2 gminy( Kietrz, Branice). Jeden dzielnicowy - wiejski, dwóch dzielnicowych jest w Kietrzu i dwóch w gminie Branice. Jeżeli chodzi o miasteczko ruchu drogowego dla dzieci to popieram ten pomysł. Skontaktuję się z wydziałem ruchu drogowego, dowiem się jak to funkcjonuje w innych miastach i potrzebne będzie na pewno zawiązanie jakiegoś komitetu i można spróbować coś w tym kierunku zrobić.
- K. Tracz - chciałbym się dowiedzieć co robi się w sprawie walki z narkomanią. Ludzie mówią, że w naszym mieście jest diler narkotykowy i jest cały czas na wolności. Dlaczego nic nie robi się w tej sprawie.
- Z. Masiuk - narkomania jest to duży problem szczególnie wśród młodzieży. Są podjęte działania operacyjne, których nie mogę ujawnić. To, że wszyscy wiedzą o istnieniu dilera nie znaczy, że można coś od razu zrobić. Trzeba tej osobie udowodnić sprzedaż narkotyków, udokumentować wszystko. Jeżeli ktoś ma informacje na ten temat to może przyjść i my wszystkie informacje sprawdzimy. Potrzebna jest tu duża pomoc społeczeństwa w tej sprawie.
- A. Taratuta - czy policja ma prawo monitować do właściciela drogi o załatanie np. dziur.
- Z. Masiuk - właściciel drogi powinien robić przegląd dróg na jesień i wiosnę. Po stwierdzeniu ubytków na drodze powinien je jak najszybciej usunąć. W razie uszkodzenia auta właściciel danej drogi powinien zapłacić za to uszkodzenie.
- Cz. Świętanowski - pytanie do R. Gorzko - radnego powiatu - na drodze Kietrz-Kozłówki mierzy się, zaznacza dziury już istniejące i dalej cisza, służby drogowe nic nie robą w sprawie załatania tych dziur.
- R. Gorzko - droga Kietrz-Kozłówki jest to droga wojewódzka. Zarząd dróg wojewódzkich nad tym czuwa. Nasza grupa, która zajmuje się drogami powiatowymi działa dobrze i jest nad tym nadzór z powiatu.
- E. Andruchowicz - droga Wojnowice jest to droga powiatowa i nic nie jest na niej robione.
- R. Gorzko - drogi są remontowane wg. harmonogramu i dostępnych środków. Są to remonty ciągłe a nie zadaniowe. Na drugi rok starosta będzie się kontaktował bezpośrednio z sołtysami i wszystkie drogi wymagające remontu będą sukcesywnie robione.
- F. Sobczuk - spadek przestępczości o 60% jest to dużo. Z czego to wynika.
- Z. Masiuk - wykrywalność przestępczości w gminie wzrosła do 88% i jest to przestępczość ogólna. Struktura przestępczości się zmieniała - najgroźniejsze przestępstwa, rozboje, pobicia - jest coraz mniej. Dużo ludzi wyjechało za granicę i problem przestępczości przesunął się teraz na inne państwa.
- A. Wojtowicz - w czasie dni wolnych - sobota, niedziela - obserwuje się znaczną dewastację mienia komunalnego - powyrywane znaki drogowe, popalone, powywracane kosze. Czy planuje się zwiększenie patroli policji w tym okresie.
- Z. Masiuk - bardzo chętnie chciałbym zwiększyć patrole w tym okresie ale jest to niemożliwe ze względu na ludzi. Okresowo będziemy starali się częściej patrolować miasto w tym czasie.
- E. Andruchowicz - jakie uprawnienia ma straż graniczna. Czy może kontrolować dokumenty pojazdu i stan techniczny auta.
- Z. Masiuk - straż graniczna może przeprowadzić kontrolę dokumentów i ogólny stan techniczny pojazdu np.: działanie oświetlenia, sygnalizacji dźwiękowej, wyposażenie auta w gaśnicę, trójkąt itp.
- F. Sobczuk - prawidłowe oświetlenie ulic to też bezpieczeństwo dla mieszkańców. Konieczne jest egzekwowanie od zakładu energetycznego aby co jakiś czas kontrolował godziny zapalania się i gaśnięcia oświetlenia.
- L. Wilk - jeżeli ktoś zauważy jakieś złamanie porządku powinien zawiadomić odpowiednie służby. Policja musi mieć poparcie w społeczeństwie. Będzie to w jakimś stopniu bezpieczeństwo dla nas i naszych rodzin przed potencjalną przestępczością.
- L. Dudek - na zachodzie honorem jest współpraca obywateli z policją. U nas w świadomości jest coś innego. Trzeba zmienić mentalność ludzi, wyjść do ludzi i uświadomić mieszkańcom, że współpraca z policją jest konieczna i nie jest hańbą.
- Z. Masiuk - liczymy cały czas na to aby ludzie przychodzili, dzwonili i zgłaszali nam przypadki łamania prawa. Informacja złożona przez mieszkańców nie musi być od razu protokołowana, można ją złożyć anonimowo. Telefony alarmowe 112, 997 wszystkie połączenia z tymi telefonami i rozmowy są automatycznie nagrywane ale dzwoniąc można też anonimowo złożyć zawiadomienie. Chodzi o to, że mając jakiś sygnał, informację od ludzi możemy jechać na miejsce zdarzenia, sprawdzić ją i interweniować.
- A. Wójtowicz - przy zespole szkół działa grupa porządkowa, która współpracuje z policją. Radiowóz przejeżdża koło szkoły dwa razy w ciągu dnia. Jest to też dobry pomysł na współpracę z policją dla innych szkół. Innych uwag nie wniesiono.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach - radni otrzymali materiały.
Przewodniczący Rady przedstawił krótki komentarz do projektu uchwały i poinformował o warunkach ważności głosu. Stanisław Antoszczyszyn członek komisji opiniującej kandydatów na ławników przedstawił informację o pracy komisji i odczytał protokół z tego posiedzenia - w załączeniu do protokołu.
Powołanie Komisji skrutacyjnej - zgłoszenie kandydatur: Zgłoszono kandydatury:
- Henryka Lechowicza
- Jana Czekańskiego
- Andrzeja Taratuty
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Przewodniczący Rady wniósł o zamknięcie listy kandydatów. W głosowaniu jawnym skład komisji skrutacyjnej przyjęto - jednogłośnie. Członkowie komisji rozdali karty do głosowania i przeprowadzili głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu wyborców przewodniczący komisji J. Czekański przedstawił wyniki wyborów - protokół i zabezpieczone głosy w aktach sesji. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIII/67/2007.
 
7.2.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - radni otrzymali materiały.
- F. Sobczuk - ze względu na śmierć jednego z członków rady potrzebne jest podjęcie tej uchwały. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIII/68/2007.
 
7.3.zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Kozłówki - radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawił z-ca Burmistrza. Sołectwo Kozłówki przystępując do programu Odnowa Wsi stworzyło strategię rozwoju miejscowości aby móc starać się o pieniądze z UE. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIII/69/2007.
 
7.4. zmiany budżetu miejskiego na rok 2007 - radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Omówiła szczegółowo plan dochodów i wydatków budżetowych, plan rozchodów i wydatków inwestycyjnych - jak w materiałach sesji. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr XIII/70/2007.
Za zgodą Przewodniczącego salę obrad opuścił radny H. Lechowicz.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Brak zapytań.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
Przewodniczący Rady: - złożył informację o oświadczeniach majątkowych radnych - w załączeniu do protokołu, - odczytał propozycję szkolenia dla członków rady.
- L. Wilk - poinformował o godzinie wyjazdu na turniej siatkówki w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15.40.
Protokołowała: J. Wach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-09 12:25:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-09 12:39:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-09 13:39:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XII sesji - 27.09.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 27 września 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr XII /2007
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 27 września 2007 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,00
Stan Rady: 15 radnych Obecnych na sesji: 14 radnych
 
W posiedzeniu uczestniczą:
- Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Wicestarosta Głubczyc - Piotr Soczyński - radny powiatowy Radosław Gorzko
- Dyr. MGOK - Zuzanna Zapotoczna - WDK Pilszcz - Ewa Pawęska, WDK Nowa Cerekwia - Jolanta Bedryj WDK Nasiedle - Jolanta Socha WDK Dzierżysław - Bogusława Nowak Z-ca Dyr. ds. bibliotek - Teresa Kupiec Główna księgowa MGOK - Zofia Cybińska
- Sołtysi: Kozłówki, Nowa Cerekwia, Rogożany, Lubotyń, Wojnowice, Dzierżysław, Rozumice, Ludmierzyce , Pilszcz,
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk, powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego radnego Pana Romana Rybak. Następnie przedstawił porządek obrad.
Przewodniczący Rady wniósł o ujęcie w porządku obrad dodatkowej uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie na rok 2007 - w punkcie 7.2 porządku obrad, która to z przyczyn niezależnych, nie mogła być przygotowana w stosownym terminie Innych uwag nie wniesiono.
W głosowaniu jawnym zaproponowaną poprawkę i porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady z dnia 30 sierpnia 2007 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym treść protokołu przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację z posiedzenia tej komisji – jak w protokole posiedzenia,
- Przewodniczący Komisji mieszkaniowej złożył informację z posiedzenia komisji – jak w protokole posiedzenia.
- Przewodniczący Komisji wiejskiej złożył informację z posiedzenia komisji - jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- A. Taratuta - pytanie do wicestarosty Głubczyc - droga Pilszcz - Uciechowice, brak jest dojazdu z drogi głównej na pola i przepustów, które zostały rozebrane. - pytanie do Burmistrza - co z przekazaniem mienia i uporządkowaniem własności w Pilszczu po Straży Granicznej, - pytanie do Dyr. MGOK - co w sprawie przyłącza internetowego do Domu Kultury w Pilszczu.
- K. Tracz - od kilku sesji Burmistrz czyta o sprzedaży działek, a my nie wiemy o jakie działki chodzi, gdzie są one położone. Druga sprawa to oświetlenie na Kombinacie - co się z nim dzieje.
- L. Dudek - czy jest prawdą, że na terenie po KR ma powstać sklep Biedronka.
- F. Sobczuk - co z awarią oświetlenia na Osiedlu Kombinatu Rolnego w Kietrzu, część oświetlenia jest nieczynna. Potrzebna jest też regulacja oświetlenia na terenie całego Kietrza - światło albo za późno albo za szybko się zapala i gaśnie.
- T. Grabczyński - w stosunku do przejścia granicznego Ściborzyce - Hnevosice dobrze będzie jak opowiedzą się ludzie
- A. Wójtowicz - pytanie do wicestarosty Głubczyc - jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja szpitala powiatowego w Głubczycach i czy Pan Doktor Radosław Gorzko odejdzie do szpitala w Kędzierzynie - Koźlu
- Cz. Świętanowski - Sołtys Kozłówki - chciałbym podziękować Burmistrzowi za wykonanie drogi w Kozłówce. Mieszkańcy sołectwa mają obok domów działki - jaka jest możliwość sprzedaży tych działek osobom prywatnym zainteresowanym budową tam domów jednorodzinnych. Są chętne osoby. Jak się do tego zabrać. Druga sprawa to remont drogi Kozłówki - Księże Pole. Zgłaszałem to już w tamtym roku na sesji i komisji i do tej pory nic nie słychać w tej sprawie.
- A. Tworek - Sołtys Ludmierzyc - chciałabym podziękować Burmistrzowi, Wicestaroście, K. Bedryj - Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, Z. Zapotocznej - Dyr. MGOK w Kietrzu za wkład pracy włożony w zorganizowanie dożynek. Szczególne podziękowania dla radnych J. Czekańskiego i P. Duda za wkład finansowy w przygotowanie dożynek.
- S. Antoszczyszyn - co z budową wodociągu w Wojnowicach, czy zostało to już uregulowane. W 2008 roku rozpoczyna się następny cykl dożynek, trzeba się do tego przygotować i zagwarantować jakieś środki w przyszłorocznym budżecie Wicestarosta Głubczyc udzielił odpowiedzi na pytania Radnych: - jeżeli chodzi o zasypane przepusty na drodze Pilszcz-Uciechowice to proszę napisać pismo do starostwa i opisać w nim stan rowu przed remontem i po remoncie. Jeżeli wykonawca usunął kamienie graniczne to jest to niedopuszczalne
- A. Taratuta - pisałem pismo w tej sprawie w kwietniu. - Wicestarosta - w takim razie dowiem się i zawiadomię jak ta sprawa wygląda. Jeżeli chodzi o szpital powiatowy to dzieje się dobrze. Lekarze nie protestują, piszemy wnioski o dofinansowanie i Pan Radosław Gorzko nie przechodzi do szpitala do Kędzierzyna - Koźla.
 
Ad. 6. Debata na temat kultury i sportu.
Zastępca Burmistrza stwierdził iż rolę sportu ciężko przecenić. Jest to ważna dziedzina w naszym życiu i chcemy aby objął on jak największą liczbę osób, dzieci z naszego regionu. Działające kluby na naszym terenie: w Kietrzu „Włókniarz”, na wsiach „Orzeł” Dzierżysław i kluby zrzeszone w gminnym zrzeszeniu LZS (3 kluby - Pogoń Wojnowice, Joker Ściborzyce Wlk., FC Pilszcz) - tu przedstawił sekcje działające w tych klubach, wyniki rozgrywek, ilość zawodników. Działa również szkolne zrzeszenie sportowe, uczniowski klub sportowy a także strzelecki klub sportowy „Orlęta”. W pozostałych sołectwach kluby rozwiązano z uwagi na brak zawodników. Sytuacja jest niedobra. Związane jest to z wysokim odsetkiem osób emigrujących za granicę. Dodatkowo zniechęcającym do prowadzenia LZS-ów jest podejście PZPN do małych zespołów. Poinformował o turniejach odbywających się w ciągu roku, wysokości dotacji z gminy otrzymanych przez organizacje sportowe, wynikach współzawodnictwa sportowego szkół gmin powiatu głubczyckiego - materiały w załączeniu do protokołu. Podziękował koordynatorom sportu szkolnego, nauczycielom wf i wszystkim działającym społecznie działaczom i trenerom w klubach.
Z kolei P. Zuzanna Zapotoczna - Dyr. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na początku zwróciła się z pytaniem do Wicestarosty. W październiku odbędzie się festiwal kultury powiatowej w Głubczycach i my nic na ten temat nie wiemy. W każdej gminie dzieje się coś ciekawego - imprezy sportowe, kulturalne. Dobrze by było, aby w takich imprezach brały udział też dzieci z innych gmin i aby było to zapisane w budżecie powiatu, gdyż my jako małe kluby nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. - Wicestarosta - dowiem się jak najszybciej kiedy odbędzie się festiwal i przekażę Pani. Jeżeli chodzi o udział dzieci z różnych gmin we wspólnych imprezach to powiat przez ostatni czas został wyłączony ze współpracy z gminami. Nie mamy partnerów ze strony czeskiej, odbudowujemy kontakty z Niemcami i Ukrainą bo zdajemy sobie sprawę, że są to duże pieniądze do wykorzystania na kulturę. Następnie Pani dyrektor zaprosiła wszystkich obecnych na krótką wycieczkę po Domu Kultury w celu pokazania tego obiektu, co jest ładne a co jest brzydkie, co trzeba zmienić, poprawić. Po powrocie podziękowała wszystkim za obejrzenie budynku i przedstawiła informację dotyczącą struktury zatrudnienia oraz działalności merytorycznej i finansowej MGOK w Kietrzu od stycznia do września br. - materiały w załączeniu do protokołu. Szczególną uwagę zwróciła na wynagrodzenie osób pracujących w takich jednostkach. Jest to ciężka praca, wykonuje się wiele różnych prac - nie trzymamy się sztywno swojego stanowiska pracy. W ślad za tym co robimy nie idą płace. Średnia płaca to 1564 zł. brutto. Ludzie pracują tu od 20-25 lat, od poniedziałku do niedzieli w dni wolne. Dlatego proszę ocenić czy nasze wynagrodzenie jest adekwatne do tego co robimy. Chcielibyśmy aby w przyszłym roku spojrzano na nas przychylniej i w budżecie zapisać podwyżki dla nas.
Inspektorzy ds. kultury z Wiejskich Domów Kultury przedstawili zestawienie z działalności WDK-ów od stycznia do września 2007r. - w załączeniu do protokołu w kolejności: WDK Pilszcz - Ewa Pawęska, WDK Nowa Cerekwia - Jolanta Bedryj WDK Nasiedle - Jolanta Socha WDK Dzierżysław - Bogusława Nowak Z-ca Dyr. ds. bibliotek - Teresa Kupiec Główna księgowa MGOK - Zofia Cybińska
- E. Stankiewicz - Sołtys Pilszcza - chciałabym podziękować Pani Dyr. MGOK za Panią Ewę Pawęską, bardzo dobrze się z nią pracuje. Dostaliśmy też z Odnowy Wsi nowe firanki do domu kultury i materiał na pokrowce na krzesła. Mam tylko jeden problem, przecieka dach w domu kultury aby jak najszybciej go zrobić gdyż szkoda pieniędzy na remont który był przeprowadzony.
- Cz. Świętanowski - Sołtys Kozłówki - cena 1q żyta poszła w górę, podatek od gruntów na drugi rok pewnie też wzrośnie. Jest szansa, że będzie więcej pieniędzy do wykorzystania. Żeby coś się działo to ktoś musi to zrobić ale rozbija się to wszystko o pieniądze. Inwestycje planowane co roku w budżecie np: kryta pływalnia w Kietrzu. Czy jest to aż tak ważne aby ją budować. Może poczekać rok aby zrobić pilniejsze sprawy typu dach w WDK w Dzierżysławiu.
- Burmistrz - z budową krytego basenu możemy poczekać nawet 3 lata. Nie możemy jedynie przegapić terminów składania wniosków o pieniądze z UE. Powstała wspaniała rzecz jaką jest lokalna grupa działania i będziemy chcieli to dalej wspierać. Wszystkie Panie z WDK-ów mówiły o potrzebach finansowych - spróbować rozwiązać te problemy w sposób organizacyjny. Jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzeń - spróbujemy wygospodarować pieniądze i myślę, że uwzględnimy w następnym budżecie podwyżki dla pracowników WDK-ów. Problem braku zawodników w drużynach LZS-ów. Można się zastanowić czy nie zorganizować wewnętrznej ligi - 6 zawodników zamiast 11zawodników. W każdej miejscowości jest boisko i niech młodzież gra. Zapłacimy sędziom, ubezpieczymy zawodników. Przedyskutujemy to na jakiejś komisji i może to zrobimy.
- A. Taratuta - w trakcie wycieczki po domu kultury zauważyłem, że sala kinowa jest do remontu. Można się zastanowić czy remontować ją pod kątem kina czy może zrobić ją pod kątem sali weselnej, organizować tam wesela i będą dodatkowe pieniądze.
- T. Grabczyński - jest 12 miejscowości, mamy dwa rodzaje świetlic - świetlice ze stałym opiekunem i świetlice bez takiego opiekuna. Jakie są koszty utrzymania takich świetlic - prąd, jakie są różnice w funkcjonowaniu świetlic przy WDK-ach i świetlice bez takich filii.
- F. Sobczuk - pytanie w kwestii bibliotek. Jak ktoś nie oddaje książek, jak to wygląda, czy ktoś za nie płaci.
- T. Kupiec - wysyłamy upomnienia do osób, które nie oddają książek i możemy tylko domagać się od nich pieniędzy za upomnienie (koszt 2-3 zł). Nie mamy prawa iść do kogoś do domu i prosić go o oddanie książki albo domagać się zwrotu równowartości zgubionej książki. Są to odgórne rozporządzenia i my nic nie możemy zrobić.
- Z. Zapotoczna - odpowiedź dla Pana T. Grabczyńskiego - w ramach statutu wchodzi MGOK w Kietrzu, 4 WDK w Pilszczu, Nasiedlu, Dzierżysławiu, Nowej Cerekwi i 8 świetlic. Koszty ogrzewania - za opał w okresie grzewczym zapłaciliśmy 14 tys. zł., za 4 zabawy w Ściborzycach za prąd - 15 tys. zł. Albo jest tam wadliwy system grzewczy albo trzeba tego pilnować. Jest to duża sala i nie da się jej zagrzać w ciągu jednego dnia. Są to koszty stałe, które trzeba zapłacić a nie da się ich wcześniej przewidzieć. Sala kinowa
- odp. Dla Pana A. Taratuta - dom weselny - nie będziemy prowadzić działalności kulturalnej bo będziemy wynajmować salę na wesela. Nie widzę tego. Jaki jest sens reaktywowania kina jeżeli blisko mamy kino w Raciborzu - ale my mamy dużo spektakli dla dzieci. Przyjeżdżają do nas dzieci z Opola i innych miejscowości. Myślę, że nie da się tego dobrze pogodzić. Chciałabym aby szybciej sala konferencyjna na górze została wyremontowana i przygotowana na takie imprezy
- A. Taratuta - ma Pani harmonogram spektakli, imprez, kiedy one się odbędą.
- Z. Zapotoczna - nie można przewidzieć rok naprzód imprez, kiedy dokładnie się odbędą. Nie da się zaplanować spektakli, programów autorskich. Trzeba się też zastanowić nad kosztami gdyż przy organizacji wesel wzrosną i to znacząco.
- Burmistrz - nie da się zrobić w domu kultury w Kietrzu domu weselnego gdyż nie ma zaplecza na krzesła, na stoły, nie ma zaplecza kuchennego, obsługi. Można w jakimś sołectwie zrobić dom weselny.
- T. Grabczyński - pytanie do Pani księgowej MGOK - jakie są koszty funkcjonowania poszczególnych ośrodków.
- Z. Cybińska - Główna księgowa MGOK - nie ma podziału kosztów na poszczególne ośrodki. Do tej pory nie było potrzeby robić takie rozgraniczenia. Na przestrzeni kilku m-cy jestem w stanie przygotować takie sprawozdanie ale nie na teraz.
- T. Grabczyński - chciałbym zawnioskować o przygotowanie takich danych, które trafią pod obrady komisji. Proszę wybrać jednostkę z biblioteką i bez np. Ściborzyce Wlk. i Nasiedle i przygotować takie porównanie.
- Z. Cybińska - dobrze, w ciągu miesiąca jestem w stanie przygotować takie porównanie.
- T. Tracz - w pobliżu domu kultury brakuje parkingu, który na pewno jest potrzebny. Innych uwag nie wniesiono.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. współfinansowania inwestycji p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej dla budowy kanalizacji sanitarnej dorzecza rzeki Troi”, realizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Rzeki Troi - radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza. Związek Gmin Dorzecza Rzeki Troi tworzą gminy członkowskie Branice i Kietrz. Związek reprezentuje gminy w konkretnym celu - budowy kanalizacji. W 2008 roku Związek będzie realizował inwestycję tej kanalizacji i gminy członkowskie będą tą inwestycję współfinansowały. Na podstawie tej uchwały gminy wprowadzą do przyszłorocznego budżetu środki przeznaczone na projekt. Po naszej stronie jest to koszt 400 tys. zł. Koszt opracowania całej dokumentacji projektowej to około 700-800 tys. zł.
-F. Sobczuk - co obiecano nam u Marszałka w ramach Regionalnego Program Rozwoju województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Ostatnio mówi się też o niewielkim wykorzystaniu przez Polskę środków z Funduszu Spójności - może powinno się zmienić koncepcję jeżeli jest on mało wykorzystywany.
- Burmistrz - równoważna ilość mieszkańców obliczona dla naszej gminy wynosi 13 tys. RLM-ów. Wskaźnik na jednego mieszkańca x 12 tys. mieszkańców). Do Funduszu Spójności potrzebny jest 15 tys. RLM-ów. Regionalny Program Operacyjny jest natomiast przeznaczony dla mniejszych zadań i mamy gwarancję od Marszałka, że tam gdzie są budowane zbiorniki wodne, kanalizacja to pieniądze będą przeznaczone w pierwszej kolejności na te inwestycje. Do przedłożonego projektu nie wniesiono więcej uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałą przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XII/65/2007.
 
7.2. zmiana budżetu miejskiego na rok 2007 – radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza. Na ostatniej sesji Rada przyjęła uchwałę o zaproszeniu kolejnej rodziny z Kazachstanu do osiedlenia się na terenie naszej gminy. Została podpisana już umowa z wojewodą opolskim w sprawie przyjęcia repatriantów. Na to zadanie do gminy wpłynie 115 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie mieszkania dla rodziny z Kazachstanu. Zamieszkają oni w budynku po byłej poczcie w Dzierżysławiu. Dlatego umieściliśmy tą kwotę w obecnym budżecie gdyż musimy rozliczyć się z tych pieniędzy do końca roku.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XII/66/2007.
 
Ad. 8. Powołanie zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach.
Przewodniczący Rady odczytał notatkę Sekretarza Gminy w sprawie działań jakie Rada Miejska winna podjąć w związku z wyborami ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach. Na dzisiejszej sesji powołać zespół (2 lub 3 osoby) - tylko radni. Zespół ten sprawdzi dokumenty złożone przez kandydatów na ławników i ewentualnie zarekomenduje radzie - lub nie na następnej październikowej sesji. Sprawdzenie dokumentów może nastąpić po otrzymaniu opinii o kandydatach z Komisariatu Policji w Kietrzu. Ostateczny termin wyboru ławników do końca października br. Dla gminy Kietrz limit ławników wynosi 4 osoby - zgłosiło się tylko dwie osoby. Na sesji październikowej w głosowaniu tajnym Rada dokona wyboru lub odrzuci. Radni zgłosili kandydaturę Kazimierza Tracza i Stanisława Antoszczyszyna na członków zespołu. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę. Radny L. Dudek zawnioskował o zamknięcie listy zespołu. Propozycję przyjęto - jednogłośnie. Radni zaakceptowali członków komisji opiniującej kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach - 12 głosów za, 2 osoby wstrzymały się.
 
Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
- J. Matela - w odpowiedzi na pytanie p. A. Taratuty: - aby uporządkować i uregulować własność i przejąć to trzeba wyłożyć na to pieniądze. Dla nas najpilniejszą sprawą jest teraz budowa wodociągu w Wojnowicach i Pilszczu.
- w odpowiedzi na pytanie p. K. Tracza - jak zostanie wyremontowana duża sala w urzędzie, zamontowany ekran, rzutnik i wtedy jest możliwość pokazania o jakie działki chodzi i gdzie one są położone. Jeżeli chodzi o oświetlenie - na ul. Głowackiego jest wada, przerwany kabel zasilający - wada jest zlokalizowana. Są tu działania już podjęte. Na Zatorzu nie mam żadnych sygnałów awarii. Sprawdzę czy całe oświetlenie jest na stanie gminy.
- w odpowiedzi na pytanie p. L. Dudka - czy powstanie sklep Biedronka. Nieoficjalnie doszły mnie słuch, że ktoś szykuje się do tego aby na tym placu coś powstało. Oficjalnie do gminy nie wpłyną żaden wniosek o zabudowę.
- w odpowiedzi na pytanie p. T. Grabczyńskiego - starości Trebomia i Hnevosic chcą aby powstały drogi dojazdowe do granicy i aby granice udrożnić.
- w odpowiedzi na pytanie Sołtysa Kozłówki - jeżeli chodzi o sprzedaż działek nie ma chyba żadnych ograniczeń. Nie mamy na obszary wiejskie planu zagospodarowania przestrzennego, jest studium uwarunkowań przestrzennych. Jeżeli buduje się rolnik to nie trzeba takiej działki odralniać, jeżeli nie rolnik to trzeba ją odrolnić - tylko teren pod drogę dojazdową i budynek. Przy sprzedaży musi być projekt podziału działki i pierwszeństwo pierwokupu ma Agencja Nieruchomości Rolnej. Gmina nie może być pośrednikiem w sprzedaży chyba że byłby to cel publiczny np. droga.
- w odpowiedzi na pytanie p S. Antoszczyszyna - p. Góżda namawiał nas aby coś zrobić jeszcze w tym roku z budową wodociągu w Wojnowicach, gdyż są na to pieniądze - 80% możemy dostać z Agencji Nieruchomości Rolnych a 20 % nasz wkład. Sugerował aby podpisać z gminą porozumienie. Wodociąg przechodzi przez działki wielu właścicieli dlatego trzeba zrobić projekt, plany i w tym roku nie da się tego zrobić. Zrobimy to na drugi rok.
 
Ad. 10. Informacje bieżące.
- Burmistrz - w 2008 roku kończy się cykl dożynek. Nie wiadomo czy wszyscy chcieliby robić dożynki od nowa, czy jest to potrzebne. Trzeba się naradzić i pomyśleć nad tym. W przyszły piątek odbędzie się spotkanie sołtysów z Posłem RP Andrzejem Markowiakiem porozmawiamy na różne tematy, wynegocjujemy propozycje i przedstawię je na następnej sesji.
- F. Sobczuk - do biura Rady przyszło zamówienie na Gazetę Sołecką. Czy sołtysi są zainteresowani zamówieniem tej gazety.
- Sołtys Pilszcza - w tamtym roku czytałam ją co miesiąc i uważam, że każdy sołtys powinien ją przeczytać.
- F. Sobczuk - poprosił o zamówienie Gazety Sołeckiej. Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała opinię z wykonania budżetu za I półrocze br. - do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
- Burmistrz - zaprosił do uczestnictwa w sobotnim biegu pod nazwą „Polska biega”. Koordynatorem biegu jest Pan A. Wójtowicz , M. Karpina. Rozpoczęcie biegu godz. 10.00. Zachęcił wszystkich do wzięcia udziału w biegu.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 18,00.
Protokołowała: J. Wach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-09 12:17:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-09 12:17:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-09 13:17:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XI sesji - 30.08.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 30 sierpnia 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr XI /2007
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 30 sierpnia 2007 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,00
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych. Nieobecny: Jan Czekański.
 
W posiedzeniu uczestniczą:
- Burmistrz Kietrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Starosta Głubczycki - Józef Kozina
- Radni Powiatowi: Radosław Gorzko, Mieczysław Bedryj
- Prezes ZNP - Danuta Szwiec
- Sołtysi: Nowa Cerekwia, Rogożany, Lubotyń, Ściborzyce Wlk., Ludmierzyce , Rozumice, Wojnowice, Dzierżysław,
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk, powitał zebranych radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu X sesji Rady z dnia 28 czerwca 2007 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym treść protokołu przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- Przewodniczący Komisji miejskiej złożył informację z posiedzenia komisji – jak w protokole posiedzenia,
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację z posiedzenia komisji – jak w protokole posiedzenia.
- Przewodniczący Komisji mieszkaniowej złożył informację z posiedzenia komisji - jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- A. Taratuta - co dalej z budynkiem po strażnicy Straży Granicznej w Pilszczu? - droga Pilszcz - Dzierżysław była łatana i dalej są na niej dziury. Co dalej z tą drogą?
 
Ad. 6. Realizacja budżetu w I półroczu 2007 r. Administrowanie gminą.
Burmistrz przedstawił informację o sposobie administrowania gminą. Gmina to obszar i mieszkańcy, którzy na tym terenie mieszkają. Gmina wybiera swoich reprezentantów spośród mieszkańców. Burmistrza - jest to organ wykonawczy i Radę - organ stanowiący Gminy. Gmina wykonuje zadania własne, zlecone i nie zastrzeżone ustawowo dla innych podmiotów. Zadania te określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Gmina działa w oparciu o prawo, na które składa się około 60 aktów prawnych. Do każdej czynności wykonywanej w stosunku do petenta musi być podana podstawa prawna.
Gmina kontrolowana jest przez organy:
- Regionalną Izbę Obrachunkową - kontroluje gospodarkę finansową gminy,
- Nadzór Prawny Wojewody - każda uchwała przyjęta przez Radę musi być skierowana do wojewody,
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze - każda osoba zwracająca się do Urzędu, Burmistrza w jakiejś sprawie i nie zadowolona z wyniku jej załatwienia może odwołać się do tego organu.
Oprócz tego gminę kontrolują też: Urząd Kontroli Skarbowej, PIP, Sanepid, NIK. Gmina wykonuje zadania wynikające z ustawy za pomocą urzędu miejskiego. W naszym urzędzie pracuje 47 pracowników(43 urzędników i 4 pracowników obsługi). Dla sprawnego funkcjonowania służb obsługujących mieszkańców gminy urząd podzielony został na referaty.
W pracy spotyka się dużo problemów - ciągłe zmiany prawa, zmiany ustaw, dlatego pracownicy urzędu często jeżdżą na szkolenia. Od jakiegoś czasu powstały problemy z pracownikami i jest to związane z niskimi płacami dlatego postanowiłem pracownikom szeregowym podnieść wynagrodzenie. Zrobiłem porównanie płac pracowników oświaty i samorządu do średniej krajowej w latach 2002 - 2007 i chciałbym żeby Rada zapoznała się z tymi danymi. Burmistrz rozdał wszystkim radnym dane - w załączeniu do protokołu.
W sprawie realizacji budżetu za I półrocze 2007 roku Burmistrz poinformował, że realizacja budżetu była bardzo trudna. Przychodziły terminy płatności a pieniądze nie spływały terminowo. Trzeba je było gromadzić przez cały rok.
Skarbnik gminy przedstawiła szczegółowo realizację budżetu za I półrocze 2007 roku - jak w materiałach sesji.
- A. Taratuta - jaka będzie podwyżka dla pracowników urzędu.
- Burmistrz - nie mamy możliwości podnieść płacy do średniej krajowej. Mamy oszczędności z funduszu płac ponieważ kilka osób odeszło na emeryturę, przyjęliśmy kilku nowych pracowników. Kwota podwyżki ok. 300 zł brutto na osobę.
- A. Suchecki - czy są informacje jak wyglądają płace w sferze pozabudżetowej w gminie.
- Burmistrz - dla mnie wskaźnikiem problemu jest płaca w banku spółdzielczym w Kietrzu - pracownicy zarabiają więcej niż u nas, kombinat rolny - więcej.
- F. Sobczuk - płaca w strefie pozabudżetowej rośnie. Większe zarobki wynikają nie z ośmiogodzinnego czasu pracy ale z tego co można zrobić. Kombinat ma różne okresy. Okres letni, żniwa - pracownicy zarabiają 2 tys. zł. i więcej, okres zimowy - pensja spada. Wyjazdy młodych ludzi za granicę, dużo osób znajduje też pracę w Raciborzu gdzie stawka godzinowa jest wyższa niż w Kietrzu. Dlatego my też powinniśmy podnieść stawki, płace.
 
Ad. 7. Zawarcie umowy partnerskiej z Tismenicą na Ukrainie.
Od dwóch lat utrzymujemy przyjazny, stały kontakt z gminą Tismenica. Dwa lata temu byliśmy z delegacją na Ukrainie, w tym roku też jedziemy. Żeby można było robić wymianę młodzieży, kulturową, sportową czy gospodarczą musimy podpisać z nimi umowę. Stąd też taka propozycja aby taką umowę zawrzeć i potrzebna jest zgoda Rady na zawarcie takiej umowy. Tekst wyjściowy umowy został przetłumaczony i przesłany. Mer Tismenicy Pan Jarema Gałyga powiedział, że potrzebuje czasu na przeczytanie i zastanowienie się nad nią i zostanie podpisana później. Rada wyraziła zgodę na podpisanie umowy partnerskiej z Tismenicą na Ukrainie.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Kietrz w ramach procedury repatriacyjnej jednej rodziny polskiego pochodzenia - radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz. Posiadamy niewykorzystane budynki, które chcemy zagospodarować, przeznaczyć je na mieszkania dla ludzi - rodzin z polskim pochodzeniem z terenów po byłym ZSRR. Chcemy dalej im pomagać i zapraszać ich do nas. Rodzina, która przyjechała w lutym br. wszystkie osoby dorosłe pracują. Rodzina, która przyjechała w sierpniu myślę, że też nie będzie miała problemu z zatrudnieniem. - P. Duda - jest też budynek w Ludmierzycach, który można wyremontować i przeznaczyć dla dwóch rodzin repatriantów - Burmistrz - pomysł jest dobry. Na zebraniu w Ludmierzycach pytałem mieszkańców czy nie chcieliby aby ktoś tam zamieszkał to zgodzili się chętnie. Następne pieniądze na ten cel dostaniemy dopiero w styczniu czyli możemy podjąć uchwałę i przyjąć jeszcze jedną rodzinę. Do przedłożonego projektu nie wniesiono więcej uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr 56/XI/2007.
 
8.2. przystąpienia Gminy Kietrz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Płaskowyż dobrej ziemi” - radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz. Stowarzyszenie powstało i zostało zarejestrowane w 2006 roku. Celem stowarzyszenia jest rozwój obszarów wiejskich, ochrona przyrody, promocja firm i produktu lokalnego, promocja turystyczna. Powstanie stowarzyszenia umożliwia podpisywanie umów o ubieganie się w latach 2007 - 2013 o środki finansowe z UE w ramach programu „Leader”. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Branicach ale teraz chcemy przenieść siedzibę do Kietrza. Prezesem stowarzyszenia jest osoba z terenu Kietrza Pani Danuta Szwiec.
- F. Sobczuk - czy inne gminy uczestniczą w tym projekcie.
- Burmistrz - do stowarzyszenia należą gminy: Głubczyce, Baborów, Branice. Gminy te podjęły już uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia. W skład Zarządu stowarzyszenia muszą wchodzić reprezentanci samorządu, biznesu, osoby prywatne.
- T. Grabczyński - czy w ramach bycia członkiem stowarzyszenia są określone zasady i wielkość pomocy.
- Burmistrz - zasady działania stowarzyszenia są umowne, każda Gmina przekazuje 3,5 tys. zł. na tzw. rozkręcenie. Do przedłożonego projektu nie wniesiono więcej uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr 57/XI/2007.
 
8.3. statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu - radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz. Na ostatniej sesji Kierownik OPS wyjaśnił nam dlaczego trzeba zmienić statut. Jest to wynikiem przyjęcia do realizacji nowych zadań, które nie zostały ujęte w obowiązującym dzisiaj statucie. Nadzór Prawny Wojewody stwierdził nieważność uchwały, którą Rada podjęła na sesji czerwcowej, wskazał, że uchwała nie podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Dlatego musimy przyjąć ją jeszcze raz. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr 58/XI/2007.
 
8.4. zmiany budżetu miejskiego na rok 2007 - radni otrzymali materiały. Komentarz do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Omówiła szczegółowo plan dochodów i wydatków budżetowych, plan rozchodów i wydatków inwestycyjnych - jak w materiałach sesji. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr 59/XI/2007.
 
8.5. nadanie nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Pilszcz - radni otrzymali materiały.
8.6. nadanie nazwy ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Pilszcz - radni otrzymali materiały. Komentarz do uchwał przedstawił Burmistrz.
Pilszcz składa się z dwóch części - wioski i osiedla po byłym pegeeerze gdzie nie ma nazw ulic. Zachodziła konieczność nazwania ulic na tym osiedlu. Sołectwo Pilszcz wystąpiło też do nas z takim wnioskiem. Tam gdzie droga jest własnością gminy to można to zrobić, tam gdzie droga jest własnością Agencji Nieruchomości to trzeba zwrócić się do niej o zgodę i otrzymaliśmy taką zgodę od nich. Do przedłożonych projektów nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treści uchwał.
W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie. Ubył radny Dudek - Uchwała Nr 60/XI/2007.
W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie. - Uchwała Nr 61/XI/2007.
 
8.7. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata części nieruchomości gruntowej, położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz - radni otrzymali materiały. Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz. Zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata w drodze bez przetargowej wymaga uchwały Rady Miejskiej. Firma NAPRZÓD Rydułtowy chce zainstalować na wysypisku moduł do segregacji śmieci i rekultywować wysypisko po zakończeniu okresu żywotności. Aby Firma mogła to wszystko zrobić Rada musi przyjąć taką uchwałę. Ja jako Burmistrz mogę udzielić im dzierżawy tylko na trzy lata.
- F. Sobczuk - Rekultywacja wysypiska. Zobowiązać firmę w umowie aby podjęli się tego, może się zdarzyć, że po okresie eksploatacji firma ogłosi upadłość.
- Burmistrz - płatność z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej - uzgodniliśmy to z Prezesem w umowie dzierżawy. Firma będzie ponosić koszt równowartości jaki gmina płaci za odrolnienie. Stawki wywieszone są na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Gwarancja rekultywacji wysypiska zostanie ujęta w umowie - radca prawny przygotuje takie oboszczenia. Temat ten był poruszany już w rozmowach z firmą Rydułtowy.
- A. Suchecki - jest to duża firma. Czy nie zasypią nas śmieciami.
- Burmistrz - jak postawią moduł do segregacji śmieci to pewnie będą wozić odpady z innych gmin do nas, ale będą też segregować śmieci i odzyskiwać to co zostało już zeskładowane. Dla terenu naszej gminy określili żywotność naszego składowiska do 2013 roku.
- P. Duda - co na to wszystko Hydrokan.
- Burmistrz - podpisaliśmy umowę trójstronną. Hydrokan zobowiązał się przekazać wszystkie cesje umów jakie firma zawarła z mieszkańcami i będą podwykonawcą firmy Rydułtowy. Zastrzegliśmy sobie też, że firma Rydułtowy musi mieć siedzibę na naszym terenie i zatrudnić osobę z naszego terenu czyli będą musieli wynająć w Hydrokanie pomieszczenie. Chcemy żeby ludzie mieli kontakt z tą firmą.
- S. Antoszczyszyn - jak zmieni się ustawa śmieciowa i wprowadzi ona obowiązek płacenia za śmieci od osoby, to co wtedy. W Raciborzu każdy płaci od osoby.
- Burmistrz - jak wejdzie taka ustawa to uprości nam ona sprawę. Ludzie będą mieli wybór - droższy kubeł, tańszy worek. Do przedłożonego projektu nie wniesiono więcej uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie. - Uchwała Nr 62/XI/2007.
 
8.8. ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach - radni otrzymali materiały. Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz.
Spółdzielnia mieszkaniowa ma tak wydzielony teren, że jeden budynek leży na trzech działkach. Nowa ustawa, która umożliwia wykup mieszkań sprawiła, że osoby kupowałyby mieszkanie leżące na trzech działkach o różnym terminie użytkowania wieczystego. Spółdzielnia składała wcześniej wniosek aby ujednolicić terminy użytkowania dla tych terenów i to uporządkować. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie. - Uchwała Nr 63/XI/2007.
 
8.9. procedury uchwalania budżetu - radni otrzymali materiały. Komentarz do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Terminy składania projektów planów rzeczowych i finansowych do budżetu na nadchodzący rok nie uległy zmianie. Odstąpiliśmy przy tej uchwale od załączników - wniosków na których składało się projekty ponieważ nikt ich nie stosował, narzuciliśmy teraz dowolność. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym treść uchwały przyjęto jednogłośnie. - Uchwała Nr 64/XI/2007.
 
Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
- Burmistrz - w odpowiedzi na zapytania Pana Andrzeja Taratuty:
- budynek w Pilszczu po Straży Granicznej myślimy przejąć, wyremontować i przeznaczyć dla rodzin z Kazachstanu. Zwróciliśmy się do Starosty jako reprezentanta wojewody o zgodę na nieodpłatne przejęcie. Dostaliśmy taką zgodę. Teraz spisujemy protokoły uzgodnień, jak wszystko będzie przygotowane to podpiszemy akt notarialny.
- droga Pilszcz - Dzierżysław jest to droga wojewódzka i jest ona w opłakanym stanie. Było to omawiane na posiedzeniu komisji. Chcemy zaprosić Pana Marszałka i pokazać mu tą drogę.
 
Ad. 10. Informacje bieżące.
- F. Sobczuk - w trakcie czytania protokołów z komisji, było kilka błędów. Prośba do Przewodniczących komisji o ich weryfikację przed czytaniem na sesji i do Sekretarza o przeglądanie ich.
- Druga sprawa to pismo od Pana Gierłach - Przewodniczący odczytał pismo. Jest to kompetencja komisji mieszkaniowej i proszę powiadomić Państwa Gierłach o terminie następnej komisji i zostanie ta sprawa jeszcze raz rozpatrzona.
- chciałbym zaproponować aby dwie osoby z Rady Pan L. Dudek i P. Duda pojechali z Burmistrzem z delegacją na Ukrainę. Czy są jakieś przeciwwskazania aby te osoby pojechały. Radni nie zgłosili żadnego sprzeciwu.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16.10.
Protokołowała: J. Wach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-13 11:36:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-13 12:05:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-13 14:05:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół X sesji - 28.06.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 28 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr X /2007
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 28 czerwca 2007 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,00
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 15 radnych
 
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Z-ca dyr. PUP Głubczyce Ewa Bugnar, - Kierownik OPS w Kietrzu R. Kasprzycki, - Gminne Centrum Informacji Dorota Buch,
- Sołtysi: Nowa Cerekwia, Rogożany, Lubotyń, Ściborzyce Wlk., Ludmierzyce , Pilszcz, Wojnowice, Dzierżysław,
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk, powitał zebranych radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad.
Przewodniczący Rady wniósł o ujęcie w porządku obrad dodatkowej uchwały:
- w sprawie zmian w statucie GZLO w Kietrzu - w punkcie 7.7 porządku obrad, która to z przyczyn niezależnych, nie mogła być przygotowana w stosownym terminie
Innych uwag nie wniesiono.
W głosowaniu jawnym zaproponowaną poprawkę przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady z dnia 31 maja 2007 roku i protokołu IX uroczystej sesji Rady z dnia 8 czerwca 2007 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym treść protokołu:
 Nr VIII - przyjęto 14 głosami za - radny H. Lechowicz wyszedł na chwilę,
 Nr IX - przyjęto 14 głosami za - radny H. Lechowicz wyszedł na chwilę,
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- Przewodniczący Komisji miejskiej złożył informację z posiedzenia tej komisji – jak w protokole posiedzenia,
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację z posiedzenia komisji rewizyjnej – jak w protokole posiedzenia.
Pan A. Wojtowicz i Burmistrz Kietrza wręczyli statuetkę I Półmaratonu Kietrz - Rohov radnemu J. Czekańskiemu w podziękowaniu za pomoc finansową w organizacji maratonu.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- A. Taratuta - w Pilszczu, z drogi głównej na wojewódzką nie ma znaku „pierwszeństwo przejazdu” a jest on potrzebny, gdyż kierowcy wymuszają pierwszeństwo i kiedyś może dojść do wypadku,
- co z budynkiem po byłym przedszkolu w Dzierżysławiu, czy został zasiedlony,
- pół roku temu miało powstać w urzędzie biuro zajmujące się pozyskiwaniem środków unijnych dla gminy. Czy coś już powstało?
- z dotacji celowych na 2007 rok na Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa zostało przeznaczonych 25 tys. zł. Czy nie lepiej byłoby część tych pieniędzy przeznaczyć na dofinansowanie boisk na EURO 2012.
- Sołtys Dzierżysławia G. Kozdrowicka - na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Zamkową i na drodze z Pilszcza do Lubotynia znaki „ograniczenie prędkości” są uszkodzone.
 
Ad. 6. Debata na temat bezrobocia.
- Burmistrz Kietrza - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w szczegółowy sposób narzuca na powiat zadania z zakresu polityki rynku pracy. W naszej Gminie od ponad dwóch lat funkcjonuje Gminne Centrum Informacji, które służy wszystkim mieszkańcom pomocą w poszukiwaniu pracy, napisaniu CV lub podania, założeniu własnej działalności gospodarczej. Oprócz tego gmina organizuje od 1992r. - prace interwencyjne - w tym roku 4 osoby skorzystały z tego typu zatrudnienia, od tamtego roku - prace społecznie użyteczne - ok.20 osób pracujących 40h w miesiącu i otrzymujących ok.6.30 zł./h, staże - 4 osoby.
- Z-ca dyr. PUP Głubczyce Ewa Bugnar - przedstawiła stan bezrobocia na terenie gminy Kietrz - w załączeniu do protokołu.
- Gminne Centrum Informacji Dorota Buch - przedstawiła działalność GCI w Kietrzu - w załączeniu do protokołu.
- Kierownik OPS w Kietrzu Ryszard Kasprzycki - zmienia się struktura bezrobocia w gminie. Już nie dwie osoby w rodzinie są bezrobotne ale przeważnie żona zostaje w domu z dziećmi a mąż pracuje a tym samym zmienia się sytuacja dochodowa tych rodzin i już nie dwie osoby starają się o pomoc z OPS. Ludzie zaczynają podejmować pracę 20-30 km od domu bo to powoli zaczyna się im opłacać lepiej niż wyjazd za granicę i rozłąka z rodziną. Problemem jest nasza komunikacja publiczna - sobota, niedziela, święta, ferie, wakacje ludzie nie mogą dojechać na szkolenie, do pracy. Jest to duża bariera dla osób, które chcą pracować. Jest grupa ludzi, którzy twierdzą, że nie ma z ich wykształceniem pracy dla nich oraz ludzie, którzy nadają się tylko do prac interwencyjnych. Dla wielu osób barierą w podjęciu pracy są zarobki. Ludzie wykształceni nie chcą pracować za niskie pensje, natomiast ludzie bez wykształcenia, bezrobotni jak dostaną pomoc z OPS i dorobią sobie resztę na czarno albo na pracach społecznie użytecznych to nie opłaca się im rejestrować w urzędzie pracy i podejmować pracy legalnej na pełny etat. Występuje też bariera wiekowa - chętniej przyjmowane do pracy są osoby do 40 roku życia niż starsze. Wszyscy jesteśmy zgodni, że są pozytywne i negatywne strony bezrobocia.
- F. Sobczuk - jaki rodzaj nauki(wieczorowy, zaoczny) upoważnia do nie podjęcia pracy. Ja jako pracodawca przed 2 laty zatrudniałem pracowników w ramach prac interwencyjnych. Na początku pracownik miał ochotę do pracy ale po roku pojechał na zachód i złożył wypowiedzenie. Powiadomiłem o tym fakcie PUP i urząd przedstawił mi 10 kandydatur z czego tylko 2 osoby chciały podjąć pracę. Po paru dniach osoba nie zgłosiła się do pracy. Powiadomiłem o tym fakcie urząd pracy i znowu przedstawiono mi nowe kandydatury. Na 7 osób skierowanych do mnie do pracy, żadna osoba nie miała ochoty pracować. Interesuje mnie z jakich przepisów wynikają umowy związane z pracami interwencyjnymi gdyż są one dla pracodawców bardzo restrykcyjne i czy takie sytuacje dotyczą też innych urzędów.
- E. Bugnar - jeżeli chodzi o rodzaj nauki to tylko osoby uczące się w systemie dziennym nie mogą mieć statutu bezrobotnego inne formy nauki czyli: zaoczni i wieczorowi mogą rejestrować się w urzędzie pracy. Do 25 roku życia osoba może przebywać w domu, uczyć się i nie rejestrować się w urzędzie pracy gdyż podlega pod ubezpieczenie rodziców. Młodzi ludzie rejestrują się w urzędach bo wydaje im się, że muszą albo powinni i nie znają przepisów. Część z nich chce pracować i równocześnie się uczyć - są to przeważnie osoby z biednych rodzin, a część osób nie jest zainteresowana podjęciem jakiejkolwiek pracy i takie osoby właśnie podnoszą nam statystyki - rejestrują się w urzędzie pracy, uczą się i nie mają ochoty pracować. Jeżeli chodzi o prace interwencyjne - tutaj sposób zatrudniania pracowników regulują rozporządzenia. Obowiązują nas teraz przepisy unijne i są one bardzo restrykcyjne. Jeżeli pracodawca zobowiąże się zatrudnić pracownika w ramach prac interwencyjnych to musi utrzymać takie stanowisko przez 2 lata i jeżeli bezrobotny nie chce pracować, rezygnuje z pracy, porzuca pracę to musi on przez ten okres 2 lat zatrudnić innych skierowanych aby to stanowisko utrzymać. Urząd pracy refunduje pracodawcy poniesione przez niego koszty na wynagrodzenie i składkę na ubezpieczenie zdrowotne przez okres do 6 m-cy. To nie jest nasz wymysł, to są rozporządzenia unijne. Dofinansowania są niewielkie a wymagania duże.
- R. Kasprzycki - jedna uwaga odnośnie osób uczących się. Rodziny o niskich dochodach idą do urzędu pracy zarejestrować się potem przychodzą do OPS po pomoc bo nie mogą podjąć pracy, bo mają dzieci na wychowaniu. Aby dostać od nas pomoc muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy i jest to zamknięte koło. Ciężko znaleźć złoty środek na ten problem gdyż blokują nas ustawy.
- A. Taratuta - córka kończy w tym roku studia i otrzyma tytuł magistra. Czy aby podjąć staż musi być zarejestrowana w urzędzie pracy.
- E. Bugnar - tak, po ukończeniu studiów i zdaniu egzaminów córka z odpisem dyplomu powinna przyjść do urzędu, zarejestrować się i starać się o staż.
- P. Duda - starałem się o zatrudnienie 2 bezrobotnych i było strasznie dużo papierów, dokumentów, wypisywania, bardzo dużo załatwiania - straszna biurokracja. Czy potrzebne jest tak dużo papierów do zatrudnienia jednego bezrobotnego?
- E. Bugnar - nie mamy na to wpływu, możemy pomóc w wypełnianiu dokumentów. To nie są nasze wymysły. Regulują to wszystko ustawy, rozporządzenia i my musimy je wymagać. Jesteśmy z tego rozliczani, wszystkie dokumenty są kontrolowane przez audyt, kontrolę skarbową, wojewodę. Musimy wymagać dokumenty, które są niezbędne , konieczne do danej sprawy.
- A. Wójtowicz - w 2006 roku liczba bezrobotnych w gminie Kietrz wynosiła 816 osób, w 2007 roku 720 osób. Widać, że o 96 osób nastąpił spadek ilości osób zarejestrowanych jako bezrobotni z terenu gminy. Ile z tych osób podjęło pracę, ile odmówiło podjęcia pracy a ile wyrejestrowało się i wyjechało za granicę do pracy?
- E. Bugnar - trudno mi powiedzieć, nie prowadzimy takiej ewidencji, analizy.
- A. Taratuta - poinformował jakie firma AUCHAN proponuje wynagrodzenie za pracę. Osoba jak ma zarobić 600-700 zł., 300 zł. wydać na dojazdy to wiadomo, że nie opłaci się jej pracować. Wynagrodzenie jest argumentem aby opłacało się pracować i dojeżdżać do pracy.
- E. Bugnar - mieliśmy spotkanie z tą firmą. Firma zobowiązała się zapewnić bezpłatny transport jeżeli byłoby dużo chętnych do pracy z terenu gminy i okolic, wynagrodzenie 1300 zł. brutto + premie kwartalne, szkolenie na wózki widłowe. Wydaje się, że są to interesujące warunki.
- J. Matela - w tamtym roku odbyliśmy spotkanie z Prezydentem Raciborza Janem Osuchowskim. Rozpowszechniliśmy informację o możliwości pracy w powstającym wtedy sklepie AUCHAN. Wtedy oferowali zarobki od 1500-4000 zł. brutto. Kadra ze znajomością języka francuskiego - powyżej 4000 zł. brutto, osoby dyspozycyjne, mogące podróżować, zmieniać miejsce zamieszkania - do 6000 zł. brutto. - T. Grabczyński - trudna grupa - osoby powyżej 40 roku życia co się dla nich robi?
- E. Bugnar - proponujemy pracę i nie patrzymy na wiek. Firma KOROPLAST zatrudnia kobiety do 50 roku życia. My nie robimy żadnych rozgraniczeń wiekowych przy kierowaniu do pracy, uważamy, że te osoby są bardziej dyspozycyjne, mają odchowane dzieci i chęci do pracy.
- F. Sobczuk - osoby, które odbyły szkolenie w KOROPLAŚCIE, podjęły pracę ale po jakimś czasie zrezygnowały z niej czy ponoszą koszty szkolenia?
- E. Bugnar - nie, osoby przeszkolone i podejmujące pracę po szkoleniu, pracujące i rezygnujące po jakimś czasie nie ponoszą żadnych kosztów szkolenia. Natomiast osoby rozpoczynające szkolenie i porzucające je muszą pokryć koszty szkolenia i są wypisywane ze statutu bezrobotnego.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej, położonej w Pilszczu - radni otrzymali materiały.
W komentarzu do uchwały Burmistrz powiedział, że jeszcze ponad 30 tys. polskich rodzin jest w Kazachstanie. Pani Sołtys Pilszcza zaproponowała aby budynek po byłej strażnicy przejąć nieodpłatnie od Skarbu Państwa i przeznaczyć go na cele mieszkaniowe, między innymi dla repatriantów. Z powiatu poszedł już wniosek do województwa w tej sprawie. W dzisiejszych czasach kapitał ludzki zaczyna się coraz bardziej liczyć bo potrzeba rąk do pracy. Sprowadzenie repatriantów tutaj, zapewnienie im mieszkania, pracy to też może przynieść dla nas korzyści.
- E. Stankiewicz sołtys Pilszcza - stan techniczny budynku -strażnicy nie zmienił się od momentu przekazania choć minęło już pół roku. Dach jest cały, okna wszystkie, nic nie przecieka trzeba tylko założyć ogrzewanie. Ludzie pilnują sami budynku aby nie został zdewastowany. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałą przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr X/49/2007.
 
7.2. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kietrz na lata 2007-2011 – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza. Poprzednia uchwała traci moc. Uchwała ta określa zasady gospodarowania zasobem gminnym. Proszę o podjęcie tej uchwały z kwotami przeznaczonymi na remonty i inwestycje, które zostały ustalone na komisji miejskiej. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr X/50/2007.
 
7.3. przyjęcie Strategii rozwoju współpracy gmin pogranicza polsko - czeskiego na lata 2007-2013. Kietrz - Bilovec, Bolatice, Hnevosice, Kobierice, Oldrisov, Rohov, Sudice, Stepankovice, Trebom - radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza. W tamtym roku odbyliśmy warsztaty - 3 spotkania, na których powstał pomysł na realizację wspólnych projektów. Aby można się było powoływać na tę strategię w pisaniu projektów trzeba byłoby przyjąć projekt tej uchwały i wnioskować na jej podstawie o pomoc z unii. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr X/51/2007.
 
7.4. zmiana budżetu miejskiego na rok 2007 - radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Zmiany dotyczą przyjęcia w budżecie dotacji w kwocie 35.413 zł. na zadanie pn ”Pogranicze sztuk i kultur Kietrz-Bilowec 2007” oraz zmiany w załączniku nr 3 - wpisanie dotacji celowej w kwocie 25.000 zł. na Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach. Jest to kwota wcześniej planowana w ramach programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi na dofinansowanie letnich obozów harcerskich.
W odpowiedzi na pytanie radnego A. Taratuty - w sprawie przekazania z dotacji celowych na 2007 rok na Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa zostało przeznaczonych 25 tys. zł. i czy nie lepiej byłoby część tych pieniędzy przeznaczyć na dofinansowanie boisk na EURO 2012 Skarbnik Gminy powiedziała, że są to pieniądze ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i nie ma możliwości przesunięcia ich na inne cele.
- F. Sobczuk - czy wszystkie przetargi zostały podpisane, kwoty przekazane na dotacje zamieszczone w załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały.
- Skarbnik Gminy -tak, kwoty do załącznika są systematycznie wprowadzane jak zmieniają się dotacje.
- Sekretarz Gminy - program przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczony jest dla rodzin patologicznych, biednych ale nie dotkniętych alkoholizmem. Proszę nie mówić, że 25 tys. zł. zostało przeznaczonych dla rodzin z problemami alkoholowymi. Pieniądze te zostały przekazane dla dzieci z tych rodzin na wypoczynek letni.
Do przedłożonego projektu nie wniesiono więcej uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr X/52/2007.
 
7.5. przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz - radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza.
Firma GAMAR z Jeleniej Góry z chce zamiast 3 wiatraków postawić 7 wiatraków. Zmiana dotyczy przeznaczenia na cele inwestycyjne kolejnych działek rolnych. Jest to też dla nas dodatkowa korzyść bo co roku do budżetu gminy będzie wpływać 2% od wartości zabudowy.
- F. Sobczuk - czy są to działki Skarbu Państwa czy prywatne i czy działka rolna stanie się działką budowlaną po zmianach.
- Burmistrz Kietrza - są to tereny prywatne, być może jedna działka jest z kombinatu ale nie jestem pewny. Firma aby postawić wiatraki potrzebuje uzyskać pozwolenie na budowę. Potrzebują na postawienie fundamentu 25/25 metrów. Po wykopaniu i postawieniu fundamentów zasypią je, postawią maszt i można dalej uprawiać tą ziemię. Nie zmienia się charakter ziemi w całości tylko te 5 metrów. Wiatraki nie mogą stać od siebie bliżej niż 50 metrów, będą stały na terenach poza obszarem zabudowanym, nie są głośne, nie chodzą cały czas. Oprócz tego firma z Hiszpanii interesuje się też naszymi terenami i chciałaby postawić aż 50 wiatraków u nas. Do przedłożonego projektu nie wniesiono więcej uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr X/53/2007.
 
7.6. statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu - radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza.
Ustawodawca co jakiś czas zwiększa zadania OPS-ów. Przejrzeliśmy cały statut, zmieniliśmy nazwę i cały statut z zadań które zostały nam dołożone gdyż wprowadzanie pojedynczych zmian nie miało sensu.
- R. Kasprzycki dyr. OPS w Kietrzu - po 2004 roku doszło nam dużo dodatkowych zadań m.in.: prowadzenia spraw związanych z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, rozliczenia prac społecznie-użytecznych, zmian w ustawie o finansach publicznych określających formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych, reorganizację wewnątrz ośrodka - powstało stanowisko z-cy dyrektora ośrodka i z-cy głównego księgowego.
- F. Sobczuk - mam tu wątpliwości proceduralne. W §1 jest statut ośrodka z wcześniejszym oznaczeniem §1, jako wprowadzenie do protokołu. Proszę o skonsultowanie się z radcą prawnym i o ewentualne poprawienie tych nieścisłości. Do przedłożonego projektu nie wniesiono więcej uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr X/54/2007.
 
7.7. zmiana w Statucie Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu - radni otrzymali materiały w dniu sesji. Komentarz do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza. Zmiana podyktowana jest tym, że do tej pory w GZLO funkcjonowało laboratorium, które działało na starym sprzęcie. Nie stać nas na zakupienie nowego, drogiego sprzętu a utrzymywanie go na starym sprzęcie jest bezsensowne. Poprawi się jakość usług, nie trzeba będzie jeździć aby zrobić badania do innych miast. Na miejscu laboratorium powstanie punkt pobrań a robienie badań zostanie zlecone innej firmie. Wyniki badań będą dostarczane jeszcze w tym samym dniu. Zwolnią się pomieszczenia i będzie można zrobić w przyszłości np.: punkt rentgenowski w ośrodku gdyż aby utrzymać kontrakt z Funduszem Zdrowia na chirurgię, rentgen musi być w tym samym budynku co chirurgia. Ze statutu został wykreślony pkt. laboratorium a dodano pkt. punkt pobrań materiału do diagnostyki. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr X/55/2007.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
- J. Matela
- w odpowiedzi na pytanie p. A. Taratuty: - proszę dokładnie określić gdzie miałby stanąć znak A - 7 czy jest to droga gminna, powiatowa. Aby postawić taki znak musi być podjęta uchwała albo trzeba skierować pismo do powiatu.
- w sprawie zasiedlenia budynku to mamy tu problem z nadzorem budowlanym. Wydział architektury wydał decyzję na burmistrza a powinien wydać na gminę. Dopatrzył się tego Pan Pasternak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, że decyzja została żle wydana. Wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę tej decyzji. Mieszkania są już przydzielone tylko czekamy na zmianę tej decyzji dlatego na razie te problemy wstrzymują zasiedlenie budynku.
- po remoncie urzędu powstanie biuro - referat ds. promocji i rozwoju gminy. Będą tam siedzieć 3 osoby. Osoby są już wybrane z pracowników urzędu, mogą już pomóc ale jako referat będą funkcjonowały dopiero po remoncie. Mamy w planie kilka projektów małych i dużych m.in. budowa basenu krytego, zrobienie kanalizacji rzeki Troi i na te dwa główne projekty i kilka mniejszych chcielibyśmy zdobyć środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i te osoby będą się właśnie tym zajmować.
- pieniądze przekazane z dotacji na kluby sportowe są przeznaczane przez te kluby na zakup sprzętu sportowego i to od radnych zależy ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na sport. Środki z programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi nie mogą być przesuwane na dowolne cele.
Jeżeli chodzi o pytanie Pani G. Kozdrowickiej - Sołtys Dzierżysławia - to proszę też sprecyzować dokładnie gdzie znaki A-7 miałyby stanąć, napisać pismo i na komisji zostanie ono zaopiniowane.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
Burmistrz wraz z radnym A. Wójtowiczem Dyrektorem Biegu wręczyli pamiątkowe medale dla radnych, którzy wsparli finansowo I Półmaraton Kietrz - Rohov.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,30.
Protokołowała: J. Wach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-17 11:44:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-17 11:44:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-17 13:44:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół IX sesji - 08.06.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 8 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr IX /2007
Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 8 czerwca 2007 roku
 
Sesję rozpoczęto o godz. 18.00
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 15 radnych
W sesji uczestniczą zaproszeni goście, sołtysi oraz społeczeństwo gminy.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk i powitał wszystkich przybyłych i przedstawił jej porządek - jak niżej:
1. Wystąpienie powitalne Burmistrza Kietrza - Józefa Mateli.
2. Wystąpienie Opolskiego Kuratora Oświaty - Leszka A. Zająca.
3. Wystąpienie Mera Tismenicy - Jaremy Gałygi Jarosławowicza.
4. Odczytanie referatów okolicznościowych:
- Pani poseł Danuty Jazłowieckiej, a następnie pana Wojciecha Skowronka - Komendanta Straży Granicznej w Raciborzu, w związku z planowanym przystąpieniem Polski do układu z Schengen.
5. Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek wszystkim sponsorom I Półmaratonu Kietrz - Rohov.
6. Występ zespołu Andrzeja Garczarka.
 
Po zakończeniu sesji Przewodniczący Rady zaprosił gości na kameralne spotkanie w sali kawiarni Domu Kultury.
Realizacja porządku obrad i lista zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.
Protokołowała: E. Cyrupa .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-17 11:22:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-17 11:22:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-17 13:22:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół VIII sesji - 31.05.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 31 maja 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr VIII/2007
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 31 maja 2007 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,00
Stan Rady: 14 radnych - radny A. Wojtowicz przyszedł póżniej
 
Obecnych na sesji: 15 radnych
 
W posiedzeniu uczestniczą:
- Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Skarbnik Gminy
- Starosta Głubczycki J. Kozina
- Prezes „HYDROKAN” E. Bondarewicz,
- z-ca dyr. ZOZ Głubczyce A. Jakubowski,
- przedstawiciele związków zawodowych głubczyckiego ZOZ-u, MOZ NSZZ Solidarność,
- Sołtysi: Kozłówki, Nowa Cerekwia, Lubotyń, Ściborzyce Wlk., Rozumice, Ludmierzyce Wojnowice, Pilszcz, Dzierżysław,
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk, powitał zebranych radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady z dnia 26 kwietnia 2007 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- Przewodniczący Komisji mieszkaniowej złożył informację z posiedzenia tej komisji – jak w protokole posiedzenia,
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację ze wspólnego posiedzenia komisji miejskiej i rewizyjnej – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- K. Tracz - ul. Głubczycka 29
- p. Gawroński - buduje się drogę(dojazd do budynku) a w projekcie na ten rok nie zauważyłem aby były na to pieniądze,
- znaki drogowe - komisje ustaliły aby postawić 3 dodatkowe znaki „zakaz zatrzymywania się” na ul. Głubczyckiej - a co z parkingami,
- ul. Głubczycka - jest źle oznakowana chodzi o linię ciągła na krzyżówce na Kolonię,
- wysypisko śmieci - ludzie chcieli wywozić tam śmieci, gruz i nie mogli a teraz tiry wywożą tam gruz.
 
- S. Antoszczyszyn - w ramach prac interwencyjnych w Wojnowicach 2 osoby czyszczą rowy melioracyjne. Prośba aby ta ziemia została wywieziona przez firmę HYDROKAN bo nie chciałbym aby te osoby wywoziły tą ziemie na taczkach.
 
Ad. 6. Debata o służbie zdrowia.
- F. Sobczuk - co roku odbywa się sesja poświęcona służbie zdrowia i dotyczy ona szczebla gminnego i powiatowego. W tym roku otrzymaliśmy szereg pism m.in. od Zarządu Regionu NSZZ” Solidarność” z Opola i Głubczyc, protest związków zawodowych i Rady pracowników przeciwko prywatyzacji SP ZOZ Głubczyce.
- Burmistrz Kietrza - na gminie od 1998 roku ciąży obowiązek realizacji zadań z zakresu służby zdrowia. Nasze placówki służby zdrowia to Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Nasiedlu, Pilszczu, Dzierżysławiu, GZLO - Kietrz. Na terenie Gminy działają również prywatne z.o.z. np. Praktyka Lekarza Rodzinnego P. Żymełka w Nowej Cerekwii.
- E. Bondarewicz - przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu w 2006 roku - w załączeniu do protokołu.
- J. Kozina - starosta Głubczycki - przedstawił sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach - w załączeniu do protokołu.
- A. Jakubowski - z-ca dyr. ZOZ Głubczyce - nasi lekarze solidaryzują się ze strajkującymi lekarzami z całej polski ale pracują. Kontrakt wykonywany jest w 110% - nie ma kolejek - specjaliści - małe wahnięcia.
- B. Kulpek - MOZ NSZZ”Solidarność” - proszę o odczytanie pism skierowanych do rady w sprawie prywatyzacji SP ZOZ w Głubczycach bo radni na pewno ich nie znają.
Przewodniczący Rady odczytał treść pism i protestów(w załączeniu do protokołu).
- Starosta J. Kozina - chciałbym ustosunkować się do tych pism. Są to pomówienia. Piszą państwo w proteście, że starosta nie jest właścicielem zoz-u, lecz organem nadzorczym, a zatem nie ma prawa w jakikolwiek sposób dysponować mieniem - to dlaczego otrzymuję pisma od państwa w sprawie przeprowadzenia remontu itd. Piszecie dalej, że wynik finansowy nie uzasadnia do likwidacji zoz-u - zobowiązania ponad 12 mln., rezerwy zero złotych., strata na działalności podstawowej szpitala za ubiegły rok to 900 tys. zł.. Jeżeli chodzi o umorzenie pożyczki w 70% - to rozmawialiśmy już o tym na posiedzeniach zarządu i za 2-3 miesiące ta pożyczka zostanie umorzona. Dalej sugerujecie w proteście, że oferent został już wybrany - ta proszę powiedzieć kto jest tym oferentem? Do tej pory jeszcze nikt się nie zgłosił. Ogłosiliśmy konkurs na dzierżawę i przejęcie części świadczeń zdrowotnych przez prywatny podmiot. 05.06.2007r. upływa termin składania ofert. Powtarzam jeszcze raz nie chcemy likwidować szpitala, chcemy go tylko ratować. Przedstawię teraz skrótowo wyniki audytu. Trzy ważne rzeczy: - koszty osobowe - wzrost o 6,5 % za rok 2005 - usługi pralnicze - od 01.01 - 31.08.06 - ok. 73 tys. zł, od 01.09.2006 - ogłosiliśmy przetarg i wartość usługi spadła do 54 tys.zł, - największym naszym wierzycielem jest PZOZ K-Kożle - firma windykacyjna „Magellan” wzięła za ściągnięcie długu od nas 100 tys. zł. prowizji a max. można było zapłacić 75 tys. zł. - czyli resztę przepłaciliśmy. Dlatego zaczęliśmy zastanawiać się co dalej robić. Dlatego ogłosiliśmy konkurs bo chcemy aby nowy podmiot, który go wygra prowadził taką samą działalność jak dotychczas nasz zoz - sprzęt, pomieszczenia ma być dzierżawiony, ma być płacony czynsz dzierżawny a szpital będzie funkcjonował dalej normalnie. Wiąże się to też z redukcją załogi. Trudno. Załoga ma liczyć 150-160 osób. Było to uzgadniane w planie restrukturyzacyjnym w 2005 roku z załogą, związkami zawodowymi i wszyscy się na to zgodzili. Całej radzie powiatu zależy na tym aby szpital funkcjonował normalnie. Nie wiem czy jakaś oferta wpłynie na konkurs ale bez względu na wynik konkursu musimy jakoś rozwiązać, znaleźć wyjście z tej sytuacji bo upadniemy.
- E. Chowańska - przewod. zw. zawod. MOZ NSZZ ”Solidarność” - szpital w Głubczycach po likwidacji byłby własnością starostwa a nie przed. Ten konkurs mógłby się odbyć dopiero wtedy jak szpital znalazł się w krajowej sieci szpitali. Starosta zarzucił nam, że wiemy o umorzeniu pożyczki za 2-3 miesiące. My o tym nic nie wiemy. Z chwilą przerwania restrukturyzacji pożyczka nie zostanie umorzona, co obciąży budżet ewentualnego następcy prawnego, jak i starostwa(czyli podatników). Dla nas ważniejsze jest aby nam nie zabrakło sprzętu do pracy. Straty szpitala spadają - 2004 - ponad 4 mln., 2005 - ponad 1 mln., 2006 - 846.026.71 zł. straty czyli widać, że jest poprawa. Ustawa o zoz -ach mówi, że zoz może być utworzony przez spółkę nie mającą osobowości prawnej a nas ma przejąć podmiot prywatny - akcyjny.
- Burmistrz Kietrza - proszę aby mówiliśmy o czymś innym bo na razie jest to polemika między starostą a związkami zawodowymi. Usłyszeliśmy jaka jest kondycja szpitala wszyscy radni otrzymali bilans szpitala za rok 2006. Rada powiatu szuka rozwiązania i związki zawodowe też powinny to robić.
- G. Tichanów - przew. związków branżowych przy szpitalu - trzy lata temu było podobne zainteresowanie. Rada powiatu wbrew protestom wszystkich doprowadziła do powołania dr. Majchera i konsorcjum. A teraz widzi, że była to zła decyzja. Teraz proponuje nam prywatyzację szpitala. Chcemy tylko aby ta sytuacja nie powtórzyła się znowu.
- P. Duda - do pana A. Jakubowskiego - jakie były kwoty zobowiązań jak odchodził dyr. Skowyta a jakie jak dyr. Majcher.
- A. Jakubowski - dyr. Skowyra - około 3 mln. a dyr. Majcher - ok. 6 mln.
- Starosta J. Kozina - nikt nie powiedział, że jest to najlepsze rozwiązanie - przekształcenie - chcemy poprawy a nie cudów. Nie obwiniajmy się nawzajem tylko myślmy o przyszłości bo z przeszłości czerpie się nauki. Komisja rozstrzygająca konkurs będzie liczyć 12 osób w której skład wejdą rada społeczna, pracownicy zoz-u, organ założycielski, starostwo, prawnik i ta komisja na pewno nie pozwoli na wyłonienie oferty słabej. Możemy w każdej chwili unieważnić przetarg i możemy też rozwiązać umowę już podpisaną z podmiotem. Jest to nasze zabezpieczenie. Zwrócimy się też do innych osób aby ocenili tą umowę retorycznie. Poczekajmy to jest tylko przedwstępna umowa a rzeczywista umowa nastąpi na końcu.
- T. Grabczyński - jeżeli przekształcenie dojdzie do skutku to czy dla pacjentów wynikną z tego jakieś konsekwencje. - Starosta J. Kozina - nie będzie żadnych konsekwencji, szpital będzie działał tak jak dotychczas. Myślę, że pacjentów nic złego nie czeka.
- B. Kulpek - co stanie się z długiem nawet jak sprywatyzuje się szpital. 11 mln. zł. kto je spłaci.
- Starosta J. Kozina - wykazujemy go zawsze jak staramy się o pożyczkę jest to dług organu założycielskiego. Co z nim będzie. Nie wiem. Będziemy musieli go spłacić. Nasz plan to spłacić jak najszybciej zadłużenie w stosunku do pracowników, a z wierzycielami - ugadywać się.
- K. Tracz - mam wrażenie , że pan Starosta nie może dogadać się ze związkami zawodowymi. Proszę usiąść razem jeszcze przed 5 czerwca i dogadać się bo nam trudno jest powiedzieć coś na ten temat.
- E. Chowańska - widzę, że nie interesujecie się państwo radni tym problemem. Nic nie pytacie, tylko słuchacie. Pomóżcie znaleźć jakąś drogę wyjścia z tej sytuacji. Nie mamy żadnej pomocy od was.
- T. Grabczyński - my tak reagujemy bo nie było nigdy takiej debaty o tym problemie. Ciężko jest wyrazić zdanie o sprawie, której się nie zna. Teraz popieram propozycje Starosty ale być może za tydzień poprę inną propozycję - waszą. Dziękujemy, że takie spotkanie się odbyło, dowiedzieliśmy się więcej o tej sprawie i nie jest to czas stracony.
- P. Duda - my jako radni nie mamy wpływu na to aby coś na was wymóc, doradzić. To jest też w jakimś stopniu wasza wina, że nie sprawdzaliście szybciej działalności dyr. Majchera. Trzeba było robić coś szybciej.
- G. Tichanów - nie przyjechaliśmy tutaj jako dwie strony sporu. Myślę, że w ramach tej dyskusji przedstawiliśmy państwu jakiś obraz tej sprawy - czy chcecie mieć państwo szpital prywatny czy publiczny.
- E. Chowańska - dobrze jak ktoś dałby nam rozwiązanie. Apelujemy o to aby wstrzymać się z prywatyzacją aby bez pośpiechu wyjść z zadłużenia szpitala. My też nie wiemy co będzie dalej. Chcemy tylko aby publiczna służba zdrowia została bo jest to bezpieczniejsze niż szpital prywatny.
- F. Sobczuk - są dobre i złe strony prywatyzacji. Lekarze strajkują teraz bo chcą podniesienia płac za swoją pracę. W szpitalu prywatnym lekarz będzie wiedział za ile będzie pracował i nie będzie strajkował. W szpitalu publicznym lekarz może powiedzieć nie - nie będę pracować i co wtedy. Proszę też na to spojrzeć.
- Starosta J. Kozina - te rozwiązania które nastąpią 06.06.07(rozstrzygnięcie konkursu) będą 2-3 tyg. trwały, będą konsultowane i dopiero wtedy rada powiatu podejmie uchwałę. Szpital to przedsiębiorstwo. Podejmując taką decyzję w pierwszej kolejności będziemy martwić się o dobro pacjenta. Dług - poradzimy sobie z nim. Najważniejszy jest pacjent.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
7.1. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
- radni otrzymali materiały. W komentarzu do uchwały przewodniczący Komisji rewizyjnej S. Antoszczyszyn powiedział, że nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli we wszystkich jednostkach. Dlatego jest to wybiórcza kontrola. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałą przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr VIII/47/2007.
 
7.2. zmiana budżetu miejskiego na rok 2007
– radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Przedstawiła plan dochodów i wydatków budżetowych. Omówiła załączniki do uchwały związane ze zmianą budżetu.
- P. Duda - projekt remontu ul. Głubczyckiej nie ma go uwzględnionego w planie wieloletnim.
- Skarbnik Gminy - ten projekt został już rozpoczęty w tamtym roku i zostanie zakończony w tym roku więc w wieloletnim programie inwestycyjnym nie musi być już uwzględniony. Do przedłożonego projektu nie wniesiono więcej uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr VIII/48/2007.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
- J. Matela - w odpowiedzi na pytanie p. K. Tracza:
- droga ul. Głubczycka 29 - nie ma możliwości aby realizować zadanie, które nie jest zapisane w projekcie; wykonywane roboty były ujęte w planie budżetu na 2007 rok.
- ul. Głubczycka - jest to droga wojewódzka - pisaliśmy pisma aby zmienić oznakowania, inaczej malować linie na jezdni i za każdym razem odpowiedź była negatywna. - wywóz gruzu - jeżeli ktoś zgłosi się do nas z prośbą o wywiezienie gruzu to my nie odmawiamy - wywozimy. Mamy wykaz za tamten rok i jest tam kilka osób ukaranych gdyż pewnie wywozili gruz na dziko.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
- L. Wilk - chciałbym zaprosić państwa z osobami towarzyszącymi na Dni Kietrza w dniach od 08 - 10.06.07r. i aby było nas jak najwięcej.
- A. Wojtowicz - na I Półmaraton Kietrz&Rohov zebraliśmy od sponsorów 6 tys. zł, 5 tys. zł. dał Urząd marszałkowski. Zgłoszonych na chwilę obecną jest 30 uczestników biegu. Zwracam się z prośbą aby radni z diet dorzucili się do maratonu - wolne kwoty.
 
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,30.
Protokołowała: J. Wach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-06-21 08:51:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-06-21 08:57:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-06-21 10:57:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół VII sesji - 26.04.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 26 kwietnia 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr VII/2007
Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 26 kwietnia 2007 roku
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13.00
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 15 radnych
 
W posiedzeniu uczestniczą:
- Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Sołtysi: Rozumice, Ludmierzyce, Lubotyń, Wojnowice, Pilszcz, Dzierżysław, Nowa Cerekwia, Nasiedle, Ściborzyce Wielkie, Rozumice
- Kierownik MGOPS R.Kasprzycki
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk i powitał zebranych.
-F. Sobczuk - chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Aleksandrze Skalskiej za jej pracę. Zaczynając pracę w urzędzie była młodą osobą i przez ponad 20 lat obsługiwała posiedzenia Rady Miejskiej. Składam serdeczne podziękowania od Rady i radnych, sołtysów, Burmistrza.
 
Ad. 2. Podziękowania byłym sołtysom za ich pracę.
Burmistrz Kietrza - co jakiś czas kończy się kadencja z wyboru. Tak stało się w tym roku. Część z Państwa zrezygnowała z kandydowanie, część nie została wybrana. Za ofiarną pracę na rzecz lokalnych społęczności należy się Wam podziękowanie. Chciałbym wręczyć listy gratulacyjne i drobne upominki.
Burmistrz podziękował P. Grabczyńskiemu - sołtysowi Ściborzyc Wielkich, P. Szczepanikowi - sołtysowi Rozumic, P. Kozinie - sołtysowi Dzierzysławia oraz najdłużej pełniącemu funkcję sołtysa (24 lata) P. Bednarskiemu - sołtysowi Lubotynia.
 
Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Franciszek Sobczuk przedstawił porządek obrad i wniósł o ujęcie w porządku obrad dodatkowej uchwały:
1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu za rok obrachunkowy 2006 - w punkcie 8.3 porządku obrad która, to z przyczyn niezależnych, nie mogła być przygotowana w stosownym terminie.
Innych uwag nie wniesiono.
W głosowaniu jawnym zaproponowaną poprawkę przyjęto jednogłośnie.
Porządek obrad uwzględniający przyjęty wniosek w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu VI sesji rady z dnia 29 marca 2007 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 5 .Informacje: - Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym - w załączeniu do protokołu, - Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację z posiedzenia tej komisji – jak w protokole posiedzenia, Uwag do przedstawionych sprawozdań nie wniesiono.
 
Ad. 6.Zapytania i wolne wnioski.
- J. Foryś - Czy sołectwo Lubotyń może liczyć na jakieś środki pieniężne z tytułu przystąpienia do programu Odnowa Wsi,
- A. Taratuta - chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi za walkę o drogę z Pilszcza do Opawy i za pomoc w załatwieniu sprawy nawozów azotanowych. W najbliższym czasie ma być przepis byłej strażnicy i czy w związku z tym można byłoby zakwalifikować ją dla repatriantów. Co ze stacją PKP w Pilszczu. Kto jest jej właścicielem.
- E. Stankiewicz - gościliśmy u siebie studentów z Wydziału Historyczno - Architektonicznego z Wrocławia. Promotorem ich pracy jest prof. Kęsik. Interesują ich archeologiczne wykopaliska na terenie gminy Kietrz. Pod koniec czerwca mamy otrzymać z Uniwersytetu pracę na ten temat.
- T. Grabczyński - w którym miejscu jest sprawa drogi 1-46(obwodnica Opawa - Racibórz)
- P. Duda - w naszej miejscowości jest dużo budynków zaniedbanych, które straszą swoim wyglądem np. na ul. Głubczyckiej. Jest to wizytówka miasta. Są to w większości budynki prywatne. Czy można coś z tym zrobić.
 
Ad.7. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.
W komentarzu do sprawozdania - analizowanego przez wszystkie stałe komisje Rady - Burmistrz przedstawił plan dochodów i wydatków budżetu, przebieg zmian planu na przestrzeni roku oraz sumy końcowe zamykające budżet.
Dzięki pozyskanym z zewnątrz środkom i oszczędnemu gospodarowaniu udało się zamknąć budżet z różnicą dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami w kwocie ponad 100 tys. zł. co stanowi nadwyżkę środków z poprzedniego roku do dyspozycji w 2007 roku. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec 2006 roku wynosił prawie 700 tys. zł. i jest on spowodowany zbyt długim okresem oczekiwania na dofinansowanie zrealizowanych zadań ze środków unijnych. Oczekiwaliśmy na środki na „Wodociąg Rozumice” - środki z EFRR, cztery mikroprojekty - środki z funduszy Unii Europejskiej, „Ochrona obszaru pogranicza…” - środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Gdyby dopłaty z funduszy unijnych do zrealizowanych projektów były realizowane w krótszym czasie to w naszym budżecie nie występowałoby zjawisko zobowiązań wymagalnych. Jeżeli radni mają jeszcze jakieś zapytania lub wnioski prosi o ich zgłoszenie.
- P. Duda - dopłaty na Domy Pomocy Społecznej 12-13 tys. zł miesięcznie to dużo. Ile średnio wychodzi to na jedną osobę.
- R. Kasprzycki( Kierownik OPS w Kietrzu) - utrzymanie jednej osoby wynosi ok. 1500 - 1800 zł. m-cznie. W zależności od standardu domu. 70% płaci podopieczny, resztę gmina chyba, że rodzina, wstępni, zstępni mają 1000 zł. netto na osobę w rodzinie to wtedy możemy od nich ściągnąć pieniążki na utrzymanie tego podopiecznego w ośrodku. Jest to zadanie własne gminy i gmina musi sfinansować pobyt mieszkańców gminy Kietrz w tych domach. Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok oraz uchwałę tej komisji zawierającą pozytywną opinię o sprawozdaniu oraz opinię o wniosku o udzielanie absolutorium wyrażoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Uchwale Nr 198/2007 składu Orzekającego tej izby z dnia 18 kwietnia 2007 roku.
Rada nie zgłosiła uwag do przedstawionych dokumentów. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Kietrza.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie ( 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) - Uchwała Nr VII/43/2007.
 
Ad. 8.Podjęcie uchwał.
8.1.przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz - radni otrzymali materiały.
Burmistrz Kietrza - nasz plan zawiera pewne błędy. Jedna z naszych mieszkanek zorientowała się, że w obecnym planie jej działka została zakwalifikowana jako teren zalewowy. Pani ta chciała dokończyć budowę domu ale nie może gdyż bank na podstawie obecnego planu zagospodarowania przestrzennego nie chce udzielić jej kredytu, dlatego zwróciła się do nas o zmianę tego planu. Niestety nie jest to proces prosty i szybki. Mamy już firmę, która będzie wprowadzać wszystkie zmiany w planie, ale potrwa to przynajmniej do końca roku. Proszę o przyjęcie uchwały w celu podjęcia dalszych działań.
- F. Sobczuk - ze strony urbanistyczno - konsultacyjnej były pewne uwagi do zespołu opracowującego ten plan ale nie zostały one uwzględnione w tym planie. Te obostrzenia, które narzuciła nam firma w planie są zbyt restrykcyjne, odstępstwa od planu są bardzo małe. Przy rzece Troi cały pas ziemi jest zaznaczony jako zalewowy. Budując teraz dom można mieć rzeczywiście bardzo duże problemy. Co można zrobić aby ten plan odnosił się także do innych działek i był bardziej przyjazny dla nas.
- J. Matela - planowanie planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się z dwoma etapami. Pierwszy etap - to studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, drugi etap - to plan zagospodarowania przestrzennego powiązany ze studium. W pierwszej kolejności musimy zatem zmienić studium a póżniej plan zagospodarowania przestrzennego. Myślę, że do końca roku się z tym uporamy.
- P. Duda - w gminie jest duże zapotrzebowanie na działki budowlane. Czy robi się coś w tym kierunku aby je znaleźć i uwzględnić w nowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- J. Matela - mamy takie działki, w pierwszej kolejności chcemy zagospodarować i sprzedać tzw plomby - puste przestrzeni pomiędzy budynkami w zwartej zabudowie.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr VII/44/2007.
 
8.2. zmiany budżetu miejskiego na rok 2007 - radni otrzymali materiały.
Skarbnik Gminy przedstawiła komentarz do projektu uchwały - w załączeniu do protokołu. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie -Uchwała Nr VII/45/2007.
 
8.3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu za rok obrachunkowy 2006 - radni otrzymali materiały.
Komentarz do uchwały przedstawił Kierownik OSP w Kietrzu Pan Ryszard Kasprzycki - w załączeniu do protokołu.
- A. Taratuta - chciałbym podziękować za pomoc osobom, które w ramach prac interwencyjnych pomagały rolnikom w Pilszczu w pracach polowych w zeszłym roku.
- R. Kasprzycki - w tym roku też mają po 40 godz. m-cznie i mogą pomóc
- F. Sobczuk - kto sprawuje nadzór nad tymi pracownikami
- R. Kasprzycki - te osoby podlegają nadzorowi Pana Andrzeja Ciury oraz sołtysa
- J. Foryś(sołtys Lubotynia) - a co w sytuacji, jeśli zlecę tej osobie jakąś pracę i jej się coś stanie,
- J. Matela - jest to uregulowane odpowiednimi przepisami, są to prace społecznie użyteczne i odpowiedzialność nie spada na sołtysa. Jeżeli te osoby nie chcą pracować to proszę je kierować do nas i my podejmiemy odpowiednie kroki. Oprócz tego przechodzą szkolenie BHP. Mają pracować po 10 godz. w tygodniu.
- A. Suchecki - (pytanie do p. Kasprzyckiego kierownika OSP)Czy zauważył Pan lepszą sytuację na rynku pracy. Spada bezrobocie a tym samym mniej osób zwraca się o pomoc do opieki społecznej. Jak wygląda orzecznictwo chorobowe.
- R. Kasprzycki - jest trochę lepiej, z roku na rok ludzie młodzi zaraz po studiach rejestrują się jako bezrobotni na krótko i albo znajdują pracę albo wyjeżdżają za granicę i wyrejestrowują się. Ale są ludzie tzw. weterani bezrobocia, którzy są od dawna na bezrobociu i nie umieją, nie chcą sami znaleźć sobie pracy. Wiele osób choruje na choroby nowotworowe. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności najczęściej wydaje orzeczenia o niepełnosprawności osobom z dysfunkcjami widocznymi. Komisja przy ZUSie niejednokrotnie weryfikuje te orzeczenia, jednak wciąż liczba osób niepełnosprawnych się zwiększa. Dużo ludzi zostaje w domu i opiekuje się chorymi dziećmi, osobami starszymi.
- F. Sobczuk - dodatki mieszkaniowe. Ile jest osób, które mieszkają w domach jednorodzinnych i pobierają takie dodatki
- R. Kasprzycki - jest to nikły %. Większość pobierających dodatki są to osoby mieszkające w mieszkaniach komunalnych, mieszkania z kombinatu, mieszkania spółdzielcze
- T. Grabczyński - wydatki na pochówek. Jak to wygląda indywidualnie
- R. Kasprzycki - osoba samotna - ok. 2 tys. zł. - to koszt wykopania grobu, trumny, krzyża, konduktu. Jeżeli ktoś umiera poza miejscem zamieszkania, dochodzą koszty przewozu i przechowania zwłok w chłodni.
- A. Wojtowicz - wiele osób figuruje jako bezrobotne a pracuje za granicą i pobiera zasiłek
- R. Kasprzycki - tu jest problem. Trudno jest udowodnić, że dana osoba pracuje za granicą bo sama nasza wiedza nie wystarczy, musimy mieć dowód aby zawiesić zasiłek. Jeżeli nie pobiera zasiłku to możemy ją skierować na prace interwencyjne, wtedy zgłosi się lub nie. Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwalę przyjęto jednogłośnie - Uchwała Nr VII/46/2007.
 
Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
- Burmistrz Kietrza - w odpowiedzi na pytanie Pani sołtys Lubotynia - na każde nowo przyjęte sołectwo do programu Odnowa Wsi przysługuje 1 tys. zł. i są one dostępne.
- Jeżeli chodzi o zagospodarowanie strażnicy i dworca PKP w Pilszczu to dostaliśmy pismo od Rady Liderów z prośbą o zapoznanie się z tym problemem. Jeżeli chcielibyśmy przystosować strażnicę na budownictwo mieszkaniowe to wymaga ona gruntowego remontu. Pomysł dobry ale musimy dla repatriantów znaleźć pracę, muszą mieć gwarancję zatrudnienia .
Po drugie - kwestia dojazdu do pracy, szkoły, sklepu - pisząc do nich trzeba to wszystko uwzględnić w zaproszeniu . Na każdą rodzinę można dostać 110 tys. zł. około 30 - 35 tys. zł. to wyposażenie na życie. Pozostanie ok. 70 tys. zł. W tym budynku może zamieszkać 6 rodzin. Musimy mieć w budżecie pieniądze zagwarantowane ok. 600 tys. zł. na sam remont. Jest dużo argumentów za ale trzeba się zastanowić. - Stacja PKP - trzeba się rozeznać co Kolej Polska chciały za to. Są nam dłużni za zobowiązania podatkowe. Możemy w budżecie zaplanować pieniądze i kupić to od nich albo przejąć to w formie rekompensaty bezgotówkowej za ich zobowiązania wobec nas i my będziemy pokrywać koszty eksploatacji - prąd, wodę, gaz. I co dalej. Jak można to zagospodarować aby przynosiło zyski i nie dokładać. Potrzebny jest konkretny pomysł na to przejęcie. Szkoda aby to przejąć i ma to zniszczeć.
- Droga 1-46 - od strony Czech ma być to droga krajowa - u nas - droga wojewódzka. Marszałek województwa zobowiązał się prowadzić dalej rozmowy w tej sprawie. Zwrócę się po sesji do Marszałka co dalej z tą sprawą. - Jeżeli chodzi o stare, zaniedbane budynki, które straszą swoim wyglądem - możemy jedynie zwrócić się z pismem do właściciela w formie prośby o uporządkowanie posesji, naprawę, rozbiórkę.
 
Ad.10. Informacje bieżące.
- Przewodniczący odczytał pismo ZGŚ Opolskiego na temat działalności informacyjnej, szkoleniowej, badawczej i doradczej Związku w okresie od dnia 21 lutego 2007 r.
- L. Wilk - rozpoczęliśmy tworzenie projektu kanalizacji Gmin Dorzecza Rzeki Troi. Chciałbym zwrócić się o zgodę na sposób rozliczania się z gminą Branice. Chcielibyśmy rozliczać się pół na pół.
- P. Duda - o jakie kwoty chodzi
- L. Wilk - na razie nie możemy jeszcze tego określić. Dopiero firma projektowa określi nam dokładnie ile to będzie kosztować. Na budowę kanalizacji będziemy starać się o pieniądze z funduszy unijnych. Teraz chcemy wziąć kredyt z Banku Ochrony Środowiska tylko na samo przygotowanie dokumentacji. Dlatego nie możemy nic na razie określić w kwotach.
- S. Antoszczyszyn - w umowie między związkami międzygminnymi były już zagwarantowane pieniądze na budowę kanalizacji
- J. Matela - w umowie związku jest określony sposób jego finansowania. Musimy zastanowić się nad powołaniem koordynatora, który będzie zarządzał wszystkim. Koszt inwestycji wyniesie ok. 22 mln. zł jest to cały nasz budżet roczny. Część pieniędzy musimy zabezpieczyć w budżecie gminy, a o resztę będziemy się starać z unii. Kolejną możliwością jest utworzenie wraz z Gminą Branice podmiotu, który będzie projektem zarządzał i będziemy to wspólnie finansować. Inną ewentualnością jest oddanie urządzeń w zarząd firmie „HYDROKAN” . Przewodniczący poprosił radnych o zgodę w kwestii przygotowania dokumentów na ten projekt. Rada wyraziła taką zgodę.
- L. Wilk - w dniu dzisiejszym wydarzył się wypadek w Radyni gmina Głubczyce. Bramka na boisku przycisnęła 14 letnie dziecko śmiertelnie. Prośba do sołtysów o sprawdzenie wyposażenia boisk, placów zabaw.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16.00.
Protokołowała J. Wach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Wach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Wach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-06-12 12:59:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-06-12 15:17:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-06-12 17:17:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół VI sesji - 29.03.2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 29 marca 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr VI/2007
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 29 marca 2007 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,00
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 15 radnych
 
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy - Starosta Głubczycki J. Kozina - Radna powiatu D. Rudnicka, - Prezes ZNP D. Szwiec - Kierownik Ref. Ochrony Środowiska UM J. Wróbel - Prezes „HYDROKAN” E. Bondarewicz
- Sołtysi: Kozłówki, Lubotyń, Chróścielów, Nasiedle, Ściborzyce, Rozumice, Rogożany, Ludmierzyce, Wojnowice, Pilszcz, Dzierżysław, Nowa Cerekwia
- Liderzy „Odnowy wsi”: J. Jacheć, A. Polak, D. Rudnicka, S. Taratuta, T. Grabczyński
 
Ad. 2. Przyjęcie ślubowania radnego Rady Miejskiej w Kietrzu
Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania radnego - radny Przemysław Krawiec wypowiedział słowo: „ślubuję; tak mi dopomóż Bóg”.
 
Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk, powitał zebranych radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad. Przewodniczący Rady wniósł o ujęcie w porządku obrad dodatkowej uchwały:
1. w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
- w punkcie 8.8 porządku obrad, która to, z przyczyn niezależnych, nie mogła być przygotowana w stosownym terminie. Innych uwag nie wniesiono. W głosowaniu jawnym zaproponowaną poprawkę przyjęto jednogłośnie. Porządek obrad uwzględniający przyjęty wniosek, w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu V sesji Rady z dnia 27 lutego 2007 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 5. Informacje: - Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- Przewodniczący Komisji mieszkaniowej złożył informację z posiedzenia tej komisji – jak w protokole posiedzenia,
- Przewodniczący Komisji miejskiej złożył informację ze wspólnego posiedzenia komisji miejskiej i rewizyjnej – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 6. Zapytania i wolne wnioski. -
 E. Stankiewicz - pod koniec kwietnia zostanie nam przekazana strażnica. Chcielibyśmy ją jakoś zagospodarować. Obok znajduje się bardzo zaniedbany sad. Nie chcemy aby też ta strażnica została tak zniszczona. Chcielibyśmy aby na drugi rok coś zrobić aby służyła ona wiosce i gminie. Myślimy o sprowadzeniu repatryjantów ale to wiąże się z kosztami i bez pomocy gminy sami nie damy sobie rady.
- P. Duda - mam pytanie do pana Starosty o służbę zdrowia. Chodzi tu o Szpital Powiatowy w Głubczycach. Były dyrektor szpitala p. Majcher w ciągu 2,5 roku narobił długu rzędu 5 -6 mln. Co dalej z tym szpitalem?
- F. Sobczuk - w odniesieniu do sprawozdania z posiedzenia komisji mieszkaniowej w sprawie zadłużenia mieszkańców. Nasze społeczeństwo jest w miarę zdyscyplinowane. Za pół roku od firmy „HYDROKAN” uzyskam informację co w tej sprawie się robi i jak wygląda sytuacja.
- P. Duda - lepiej do końca roku. W grudniu na sesji dowiemy się ile osób uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych z jednoczesnym przeznaczeniem wynagrodzenia za te prace na spłatę zadłużenia oraz ile osób dobrowolnie spłaciło zadłużenie.
- F. Sobczuk - proszę teraz pana Starostę o zabranie głosu w sprawie szpitala w Głubczycach.
- J. Kozina - witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Przed dyskusją o szpitalu chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o znaki drogowe to są one już zamówione i od 10 kwietnia grupa remontowa będzie je sukcesywnie wymieniać na drogach powiatowych. Nie będzie nas to nic kosztować. W tamtym roku za samo ściągnięcie siatek z pól po zimie zapłaciliśmy 370 tys. zł. Za tą kwotę ci robotnicy mogą pracować cały rok. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia - można mówić dużo a jednocześnie mało. Sytuacja jest bardzo trudna. Umowa tzw. „konsorcjum” zawarta w ubiegłej kadencji pomiędzy dyrektorem SP ZOZ Głubczyce Antonim Majcherem a starostwem kończyła się z dnie 31 grudnia 2006 roku i pan A. Majcher zrezygnował z przedłużenia umowy. Nie zostawił też żadnego sprawozdania z podsumowania swojej działalności wskazał jedynie kandydaturę na swoje miejsce - panią Małgorzatę Lejczak, którą starostwo zaakceptowało. Trudno jest nam teraz ocenić, czy działalność dyr. Majchera była lepsza czy gorsza od jego poprzednika. Oceniamy po prostu obecny stan szpitala. A jest on bardzo zły. Zadłużenie wynosi ok. 11 mln. zł. Na koniec roku 2004 wynosiło 8 mln 992 tys. zł., a więc systematycznie wzrastało. Straty na działalności podstawowej za rok 2006 wynoszą ok. 840 tys. zł. Opracowany w ubiegłym roku plan budżetowy na rok 2007 również zakłada niedopuszczalną stratę w wys. 450 tys. zł. Od 1 marca br. firma audytorska na nasze zlecenie zajmuje się wyjaśnieniem wszelkich okoliczności opracowaniem raportu; wniosków, programu naprawczego. Mamy otrzymać ten raport pod koniec maja br. Jak państwo usłyszeliście sytuacja finansowa jest trudna ale można sobie z nią poradzić. Najważniejsze, aby szpital świadczył usługi. Przede wszystkim musimy zapewnić personel medyczny, a pieniądze na wynagrodzenia są. Stała się jednak rzecz taka, iż z dniem 1 stycznia br. dużo lekarzy wypowiedziało umowy o pracę. Chodzi tu głównie o lekarzy kędzierzyńsko - kozielskich, którzy zostali ściągnięci z zewnątrz a nasi lekarze z Głubczyc zostali wyatutowani. Teraz ci lekarze odchodzą i brakuje nam kadry lekarskiej. Sytuacja ta spowodowała, iż w pewnym momencie nie miał kto leczyć chorych. Na szczęście, ta sytuacja została opanowana dzięki działaniom doraźnym, lecz na dłuższą metę na takich warunkach szpital nie może funkcjonować. Zamierzamy przekształcić nasz SP ZOZ. Dlaczego o tym myślimy? Powiem na przykładzie szpitala w Kluczborku, który został też przekształcony. Jako placówka publiczna na 11 chirurgów przypadało 10 tys. punktów miesięcznie natomiast jako zakład niepubliczny na 4 chirurgów przypada 17 tys. punktów miesięcznie. Drugi przykład: apteka - publiczna - 80% leków się rozchodziło, niepubliczna - liczba leków „znikających” zmalała o 80%. Trzeci przykład: szpital ząbkowicki - cały remont tego szpitala kosztował 11 mln. a u nas tylko remont jednego oddziału wewnętrznego kosztował 3 mln. Przekształcenie będzie polegało na wydzieleniu części działalności, na które ogłosimy konkurs ofert. Wierzymy, iż znajdą się firmy czy tez podmioty, które przejmą części wydzielone szpitala. Pozostałymi nadal zarządzać będzie SP ZOZ i utworzą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Głubczycach. Odbywać się to będzie na zasadzie umów dzierżawnych poszczególnych wydziałów, pomieszczeń, sprzętu na określony czas pomiędzy właścicielem - starostwem a daną firmą, gdzie właścicielem całości majątku nadal pozostaje starostwo. Firma ta będzie użytkować pomieszczenia, sprzęty, płacić czynsz. Z tego czynszu będziemy chcieli w pierwszej kolejności spłacić najpierw długi szpitala i niecierpliwych dłużników. Po konkursie mogę zapewnić, że świadczenia będą utrzymywane na tym samym poziomie, jak dotychczas, a nawet lepszym. Zapewniam także, że cesja kontraktu będzie przejęta z NFZ, czyli tym samym świadczenia będą nadal bezpłatne, szpital będzie funkcjonował 24 godziny na dobę, że będą cztery podstawowe oddziały, będzie laboratorium, apteka, pogotowie, będzie sztuczna nerka, ZOZ, oddział paliatywny i będzie prowadzona podstawowa opieka zdrowotna, jak również specjalistyczna. Mam nadzieję, że po tych zmianach wszyscy będą zadowoleni.
 
Ad. 7. Ochrona środowiska. Odnowa Wsi.
Prezentacje Liderów z wykonanych zadań z zakresu Odnowy Wsi.
Burmistrz Kietrza powiedział, że gmina ponosi obowiązki z tytułu ochrony środowiska. Rozkłada się to na wszystkie trzy szczeble władzy: - wojewódzki, powiatowy i gminny. Przedstawił sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2004 - 2006 - sprawozdanie do wglądu w Referacie OŚRiM u p. J. Wróbel.
Gospodarka odpadami oraz zbiórka odpadów opakowaniowych typu: makulatura, tworzywa sztuczne oraz szkło białe na terenie Gminy Kietrz prowadzona jest bardzo dobrze. Na terenie gminy wytypowanych jest siedem jednostek zajmujących się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W gminie w 2005 roku uchwalone zostały regulaminy dotyczące: - udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Kietrz - dążenie do zmniejszenia ilości powstających odpadów paleniskowych, - udzielania dofinansowania z Gminnego Funduszu OŚiGW realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Kietrz. W roku 2006 wytypowano dwie apteki zlokalizowane w Kietrzu, w których ustawiliśmy konfiskatory do zbiórki przeterminowanych leków. Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kietrz w większości został zrealizowany pod względem rzeczowym. Nie przystąpiliśmy do tej pory jedynie do segregacji odpadów budowlanych i w przyszłych latach będziemy podejmować działania w tym zakresie. W krótkim komentarz, poinformował o programie „Odnowa wsi” w naszej gminie, jest on realizowany od 1997 roku. Pierwszym sołectwem, które przystąpiło do programu był Pilszcz W tym roku wolę przystąpienia do programu „Odnowa wsi” wyraziły Chróścielów, Lubotyń, Nasiedle, Rogożany. Urząd zrobił klasyfikację dotychczasowych sołectw uczestniczących w programie i wynika z niego, że: - Pilszcz - Lider - Dzierżysław, Ściborzyce Wlk. - Uczestnik - Rozumie - Zaawansowany - Kozłówki - Początkujący Nikt nie jest pasywnym uczestnikiem programu i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
- F. Sobczuk - proszę teraz p. J. Wróbel kierownik referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Melioracji o przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań z ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji i odnowy wsi za rok 2006 - treść wypowiedzi załączona do protokołu.
- K. Tracz - chciałbym wręczyć p. J. Wróbel dyplom za długą współpracę, pomoc, zaangażowanie w sprawy wsi i ich mieszkańców. Osiągnięcia sołectw, uczestników programu, przedstawili kolejno: - P. Danuta Rudnicka - lider odnowy wsi Pilszcz, - P. Stanisława Taratuta - lider odnowy wsi Dzierżysław, - P. Bolesław Sitnik - sołtys Rozumie, - P. Tomasz Grabczyński - lider odnowy wsi Ściborzyce Wlk., - P. Wojciech Polak - lider odnowy wsi Kozłówki, - P. Joanna Jacheć - lider odnowy wsi Nowa Cerekwia, Treść wypowiedzi załączono do protokołu. Do treści prezentacji nie wniesiono uwag.
- F. Sobczuk - z występów liderów wynika, że sołectwa mają skonkretyzowane plany co do dalszego rozwoju swojej społeczności i widzą perspektywy tej działalności. To nie są tylko kwestie porządku, gospodarności ale też więzi społeczne są bardzo ważne. W związku z wypowiedzią p. Burmistrza i p. J. Wróbel - niedawno w sklepie PROSAT kupiłem baterie i chciałem oddać stare i spotkałem się z dużym zdziwieniem. Jest jeszcze dużo miejsc gdzie ludzie nie wiedzą co mają robić.
- E. Stankiewicz - firma z Opawy poszukuje ludzi do pracy na naszym terenie ale jest problem z drogą dojazdową z Pilszcza do Opawy. Czy można z tym coś zrobić i kiedy.
- A. Suchecki - prosiłbym o nie przeprowadzanie analiz próbek azotu jesienią gdyż w tym czasie jest on bardzo ruchliwy. Sprawa kubłów na śmieci w Chróścielowie - prosiłbym o wcześniejsze ich przekazanie jeżeli da się to zrobić bo czekanie do końca roku mija się z celem.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. zmiany uchwały Nr XXX/202.97 z dnia 14 listopada 1997 roku o przystąpieniu gminy Kietrz do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim – radni otrzymali materiały W komentarzu do uchwały Burmistrz powiedział, że program ten jest bardzo pożyteczny, przyjął się na terenie gminy, niesie postęp i proszę o przyjęcie tej uchwały gdyż nowe wsie chcą w nim uczestniczyć. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałą przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr VI/35/2007.
 
8.2. zmiany uchwały Nr XLIV/242/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawił z -ca Burmistrza – jest to uchwała porządkująca. W 2006 r. było 20 uczniów otrzymujących stypendia w tym roku jest ich 17. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr VI/36/2007.
 
8.3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za rok obrachunkowy 2006 – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawił Burmistrz – w dniu 26 marca br. odbyło się spotkanie Rady Społecznej GZLO w Kietrzu. Dyskutowano o bilansie i zysku, który na koniec roku 2006 wyniósł 161.627,20 zł. Czyli jak się chce to wynik pozytywny też można osiągnąć. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr VI/37/2007.
 
8.4 powołanie z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu – radni otrzymali materiały. Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz - z dniem 30 stycznia br. p. Karpina Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odeszła na emeryturę. Z konkursu została wybrana p. E. Jureczko na to stanowisko ale, że pełniła ona wcześniej funkcję zastępcy kierownika to musieliśmy ogłosić na jej stanowisko konkurs. Z tego konkursu została wybrana p. E. Wojtowicz.
- F. Sobczuk - czy radny Wojtowicz może głosować gdyż jest to jego córka,
- E. Stodolak - na podstawie ustawy nie są to prywatne sprawy radnego dlatego może on bez przeszkód głosować. Do projektu nie wniesiono więcej uwag. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym – Uchwała Nr VI/38/2007.
 
8.5. zaciągnięcie długoterminowej pożyczki – radni otrzymali materiały. Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz – szukamy pieniędzy na rekultywację wysypiska śmieci dlatego jest potrzeba zaciągnięcia tej pożyczki. - F. Sobczuk - ogłoszono już konkurs ofert na wykonawstwo. - J. Matela - jak nie mamy zagwarantowanych pieniędzy to nie możemy ogłaszać konkursu. Dopiero po podjęciu uchwały mamy to zagwarantowane i możemy ogłaszać konkurs na rekultywację wysypiska. Więcej uwag do projektu nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr VI/39/2007.
 
8.6. zmiany budżetu miejskiego na rok 2007 – radni otrzymali materiały W komentarzu do projektu uchwały Skarbnik Gminy poinformowała, że dostaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów i zmniejszyły się subwencję ogólne z budżetu państwa o 4.772 zł. i dlatego musimy tą zmianę wprowadzić do budżetu. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr VI/40/2007.
 
8.7. złożenie oświadczenia lustracyjnego – radni otrzymali załącznik do uchwały w dniu sesji. Komentarz do projektu przedstawił Sekretarz Gminy – dokonana ustawą z dnia 14 lutego 2007r. nowelizacja ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów zmieniła zasady lustracji osób, które w myśl art. 4 ustawy sprawują funkcje publiczne, w tym również samorządowców. Akcja lustracyjna rozpoczęła się 15 marca 2007r. Radni, wójtowie, starosta, marszałek województwa i pozostałe osoby wymienione w ustawie do złożenia tego oświadczenia zostali zobowiązani - w terminie miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia o obowiązku ich złożenia. Obowiązek powiadomienia spoczywa na właściwym wojewodzie, który na przesłanie powiadomień ma również miesiąc, licząc od dnia 15 marca 2007 r. Konsekwencją niezłożeni oświadczenia w terminie jest pozbawienie wykonywanej funkcji z mocy prawa. Obowiązek ten nie obejmuje jedynie osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r. Uwag do projektu nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr VI/41/2007.
 
8.8. uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu - radni otrzymali materiały w dniu sesji. Komentarz do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady – p. P. Krawiec został wybrany w wyborach uzupełniających w dniu 25 marca 2007 r. i został przydzielony do składu Komisji ds. Rozwoju Miasta, Oświaty i Usług. Do projektu uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 14 głosami za i jednym głosie wstrzymującym – Uchwała Nr VI/42/2007.
 
Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
- J. Matela - w odpowiedzi na pytanie p. E. Stankiewicz - dnia 4 kwietnia br. odbędzie się spotkanie Euroregion Silesia i porozmawiam w sprawie budowy drogi z prezydentem Opawy.
 
Ad. 10. Informacje bieżące.
- F. Sobczuk - prosiłbym o złożenie wszystkich oświadczeń lustracyjnych w biurze Rady, napiszę pismo przewodnie i wyślemy to do wojewody. Proszę do 2 tygodni złożyć te oświadczenia. Jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe to proszę do 30 kwietnia br. złożyć w biurze Rady.
- S. Antoszczyszyn - pracuję w służbach mundurowych i w pracy muszę też złożyć oświadczenie lustracyjne. Czy muszę to zrobić w dwóch miejscach czy wystarczy w jednym.
- E. Stodolak - jeżeli dostanie Pan zawiadomienie wcześniej do pracy to proszę złożyć w pracy a w oświadczeniu lustracyjnym z Urzędu Miejskiego w Kietrzu w Części ”B” proszę wpisać, że złożył Pan już takie oświadczenie w miejscu zatrudnienia. Jeżeli zawiadomienie przyjdzie szybciej z Urzędu Miejskiego w Kietrzu to na odwrót.
- A. Taratuta - nie ma daty na oświadczeniu lustracyjnym
- F. Sobczuk - na piśmie przewodnim będzie data.
- A. Taratuta - czy tylko firma HYDROKAN może wywozić śmieci,
- J. Matela - aby wywozić śmieci trzeba mieć koncesję, trzeba mieć zgodę od nas gminy. Aby taką koncesję uzyskać proszę złożyć wniosek w urzędzie.
- F. Sobczuk - na transport odpadów od starostwa trzeba uzyskać decyzję ale jest to bardzo skomplikowane. Każdy przedsiębiorca aby mieć taką zgodę musi mieć koncesję.
- A. Taratuta - czy to prawda, że na placu po byłym Kółku Rolniczym w Kietrzu ma powstać sklep BIEDRONKA
- J. Matela - dużo ludzi pyta się o ten plac ale do tej pory nikt nie zwrócił się o pozwolenie na zabudowę albo inne zagospodarowanie tego terenu.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,45.
Protokołowała: J. Wach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-04-23 10:22:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-04-23 10:22:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-04-23 12:22:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji