Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2006

Szczegóły informacji

Protokół III sesji - 28.12.2006 r.

Informacja ogłoszona dnia 2007-01-31 09:08:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 28 grudnia 2006 roku

Protokół Nr III/2006
Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 28 grudnia 2006 roku
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 14 radnych; obecnych: 14 radnych
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- sołtysi: Nowa Cerekwia, Dzierżysław, Pilszcz, Rogożany, Ludmierzyce, Wojnowice, Nasiedle, Kozłówki
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Franciszek Sobczuk, powitał zebranych i przedstawił porządek obrad – w załączeniu do protokołu.
Ponieważ przedstawiony porządek różni się od przesłanego w zawiadomieniu ponieważ Burmistrz wniósł o zdjęcie uchwały o opłacie administracyjnej, której ustalenie, ze względu na zmianę prawa, nie leży w kompetencji Rady, Przewodniczący Rady poddał go głosowaniu.
W głosowaniu jawnym zmieniony porządek obrad przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006 roku. Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje
- Burmistrz Kietrza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – materiały w załączeniu do protokołu,
- P. Duda – Przewodniczący Komisji mieszkaniowej – przedstawił informację z wspólnego posiedzenia komisji wiejskiej i mieszkaniowej – jak w protokole posiedzenia,
- A. Wójtowicz – Przewodniczący Komisji miejskiej – przedstawił informację z wspólnego posiedzenia komisji miejskiej i rewizyjnej – jak w protokole posiedzenia,
- S. Antoszczyszyn – Przewodniczący Komisji rewizyjnej – przedstawił informację z posiedzenia tej komisji – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- A. Taratuta – nawiązując do sprawozdania Burmistrza stwierdza, że administracja ma pół roku na sporządzenie bardzo dobrego projektu do RPO,
- F. Sobczuk – zapis protokołu z posiedzenia komisji miejskiej jest niepełny, brak informacji, że dyskusja w sprawie dróg dotyczyła dróg administrowanych przez Kombinat Rolny – wewnętrznych dróg na osiedlu ul. Głowackiego, Zatorze i osiedle Pilszcz – w tym dróg transportu rolnego,
- Cz. Świętanowski – konieczne jest uregulowanie kwestii dotyczących wałęsających się psów – tu proponuje wprowadzenie rejestracji psów, wydawania świadectw pochodzenia a także egzekwowania zaświadczeń o utylizacji, - w odniesieniu do projektu uchwały dotyczącej opłaty targowej wyraził pogląd, że uzależnienie opłaty od wielkości stoiska jest nieprzemyślane (jak to mierzyć), że opłaty są „ogromne” i będą działać jak straszak, a także iż należałoby najpierw zrobić na targowisku porządek a dopiero potem pobierać opłaty, - czy w roku przyszłym, w Kozłówkach, remontowana będzie świetlica a także odcinek drogi, którego remont obiecywano już dawno, - kiedy sołtysi otrzymają wypłatę prowizji za inkaso ostatniej raty podatku.
 
Ad. 6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2007.
Radni i sołtysi otrzymali materiały na inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej. W komentarzu Burmistrz Kietrza przedstawił kolejne etapy i terminy przygotowywania projektu budżetu gminy, przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej i opiniowania przez stałe komisje Rady. Elementem materiałów przekazanych radnym i sołtysom był budżet w układzie zadaniowym i tu można było znaleźć informacje o planowanych do realizacji w roku przyszłym zadaniach, w tym o remoncie drogi, przepustu i rozpoczęciu remontu świetlicy w Kozłówkach. Z kolei przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2007 rok. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/7/2006.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – w załączeniu do protokołu. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/8/2006.
 
7.2. opłaty targowej – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do projektu uchwały Burmistrz Kietrza przedstawił dotychczasowy sposób naliczania opłat wykazując, iż proponowany nie czyni handlującym żadnej krzywdy tym bardziej, że wynika z ich sugestii. Również stawki są porównywalne z dotychczas obowiązującymi u nas oraz na innych targowiskach. Nowe stawki obowiązywałyby od kwietnia 2007r. – do tego czasu chcielibyśmy uporządkować i utwardzić targowisko. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/9/2006.
 
7.3. zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kietrz – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu przedstawił Zastępca Burmistrza – w załączeniu do protokołu. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/10/2006.
 
7.4. zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza – L. Wilk – jak w materiałach sesji. Proponuje się ustalenie stawek na poziomie 15 zł - klasy liczące do 16 uczniów; 30 zł – klasy od 17 do 24 uczniów i 45 zł w klasach powyżej 24 uczniów
– wniosek I. - S. Antoszczyszyn – w imieniu komisji rewizyjnej Rady – aby zlikwidować uznaniowość przyznawania proponuje stałe kwoty w wysokości 15 zł, 25 zł i 35 zł przy liczebności klas jak wyżej
– wniosek II - K. Tracz – proponuje ustalenie stawek na poziomie proponowanym przez NSZZ „Solidarność” to jest – 25 zł, 35 zł i 45 zł przy liczebności klas jak wyżej
– wniosek III, - T. Grabczyński – z czego wynika dodatek wiejski,
- L. Wilk – to wymóg ustawowy,
- A. Taratuta – kto decyduje o przyznaniu wychowawstwa,
- L. Wilk – dyrektor szkoły, po konsultacjach,
Przewodniczący Rady poddał wnioski pod głosowanie jawne i tak:
- wniosek I – otrzymał 3 głosy za,
- wniosek II – otrzymał 8 głosów za,
- wniosek III – otrzymał 3 głosy za,
a tym samym przyjęto wniosek II (Komisji Rewizyjnej). Innych uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały uwzględniając przyjęty wniosek. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/11/2006.
 
7.5. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do projektu uchwały Sekretarz Gminy poinformował, że środki dla organizacji pozarządowych zapisane są w budżecie gminy natomiast program jest niezbędny, aby móc je wydać. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/12/2006.
 
7.6. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – radni otrzymali materiały. W komentarzu Burmistrz stwierdził, że P. Leszek Wilk powołany na Zastępcę Burmistrza a wcześniej wybrany na radnego, zrzekł się mandatu (wymóg prawa) – Rada musi stwierdzić jego wygaśnięcie. Uwag do projektu nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/13/2006.
 
7.7. planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2007 rok – radni otrzymali materiały.
Przewodniczący Rady przedstawił własne propozycje tematów – do ubiegłorocznych dodano administrowanie gminą (w sierpniu).
- T. Grabczyński – w planie nie uwzględniono odnowy wsi,
- J. Matela – ten temat mógłby być w marcu przy ochronie środowiska,
- F. Sobczuk – zgadza się z wnioskiem – przypomina, że na sesji absolutoryjnej informację składa także Kierownik OPS,
W głosowaniu jawnym wniosek radnego Grabczyńskiego przyjęto jednogłośnie. Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr III/14/2007.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
- wniosku do RPO nie robimy sami lecz wspólnie z Branicami i mamy trochę więcej czasu. W dniu jutrzejszym odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Rzeki Troi i ta działalność ruszy. W urzędzie powstanie komórka, która będzie przygotowywać wnioski (3 osoby), ale też będziemy musieli korzystać z pomocy z zewnątrz,
- drogi o nawierzchni gruntowej przejęte od Kombinatu są w różnym stanie, instalacje, np. wodociągi, nie są przekazane, trwa korespondencja w tej sprawie ale Agencja nie robi nic aby ten problem rozwiązać,
- problem wałęsających się psów występuje co roku, kiedy sprowadzeni przez gminę pracownicy schroniska przystępują do akcji psy znikają pochowane przez właścicieli. Za ostatnią akcję zapłaciliśmy 1.200 zł, wyłapano część psów ale problem pozostał,
- prowizja wypłacona zostanie zaraz po nowym roku,
- na temat drogi i świetlicy w Kozłówkach mówił przy okazji omawiania projektu budżetu na przyszły rok.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
Burmistrz Kietrza poinformował o planowanym na 4 stycznia spotkaniu w sprawie odnowy wsi zapraszając na nie wszystkich sołtysów; zaprosił również chętnych do współpracy w organizacji turnieju sołectw.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy zobowiązani w terminie złożyli oświadczenia majątkowe – ich analizę przedstawi na kolejnej sesji Rady.
Przedstawił również propozycję Regionalnego Instytutu Samorządowego w Katowicach przekazania danych radnych (indywidualnie) do przygotowywanej publikacji „Radni województwa opolskiego” w ramach serii „Kto jest kim”. Po krótkiej dyskusji radni nie wykazali zainteresowania publikacją.
Wiceprzewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności rozliczenia kampanii wyborczej.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,3o.
Protokołowała: A. Skalska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-31 09:04:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-31 09:08:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-01-31 10:08:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2926 raz(y)