Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2006

Szczegóły informacji

Protokół XLV sesji - 31.08.2006 r.

Informacja ogłoszona dnia 2006-10-03 14:17:04 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 31 sierpnia 2006 roku

 
PROTOKÓŁ Nr XLV/2006
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 31 sierpnia 2006 roku.
 
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo.
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 13 radnych
Nieobecni: P. Duda, S. Idzi
 
 
W sesji uczestniczą:
- Burmistrz Kietrza
- Z-ca Burmistrza
- Skarbnik Gminy
- Wicestarosta St. Preisner
- Sołtysi: Rogożany, Wojnowice, Pilszcz, Ludmierzyce, Nasiedle, Chróścielów.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady, powitał zebranych i przedstawił porządek obrad – w załączeniu do protokołu. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady z dnia 29 czerwca 2006 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym, protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- H. Lechowicz – przedstawił informację z dwóch posiedzeń komisji mieszkaniowej – jak w protokołach posiedzeń.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- J. Podkalicki – krążą plotki, że basen w Kietrzu nie będzie budowany, prosi o informacje w tej kwestii,
- A. Wójtowicz – jakiś czas temu na ul. Głowackiego w Kietrzu ustawiono nowe słupy sieci elektrycznej, dotychczas nie uprzątnięto ziemi po wykopach i podczas opadów tworzy się z niej błoto,
- A. Woniakowska, – kiedy i jaką pomoc otrzymają rolnicy za poniesione straty w uprawach, - na drodze z Dzierżysławia do Pilszcza załatano tylko dziury, pobocza pozostały wymyte, - nie zakończono naprawy odcinka drogi gminnej od sklepu do ul. Krasickiego w Pilszczu,
- S. Antoszczyszyn – kiedy odbędzie się przetarg na wykonanie drogi od osiedla do granic gminy w Wojnowicach,
- E. Stankiewicz – dziękuje Burmistrzowi i jego służbom, a w szczególności ref. ochrony środowiska i ref. Budownictwa, za współpracę i pomoc w działaniach odnowy wsi. Przedstawiła przygotowania do konkursu, zaangażowanie społeczeństwa całej wsi, szczególnie dyrektorki szkoły P. Danuty Rudnickiej – z tego miejsca dziękuje wszystkim,
- J. Podkalicki – na ul. Długiej poniżej przystanku zapadł się fragment chodnika, konieczna jest naprawa,
- L. Wilk – konieczne jest nawiezienie kruszywa na odcinek ul. Kościuszki (bez utwardzonej nawierzchni) jeszcze przed jesiennymi deszczami, - nawiązując do informacji przekazanej przez Burmistrza wyraża poparcie dla działań Marszałka w sprawie podziału środków – myśli, że jest wyrazicielem stanowiska całej Rady w tej sprawie, Rada, przez aklamację, przyjęła zaprezentowane stanowisko.
- E. Andruchowicz – konieczna jest przebudowa przepustu pod drogą gminną (ul. Okrężna) w Wojnowicach,
- L. Wilk – na zakręcie ul. Polnej w Kietrzu należy oczyścić rów oraz ściąć krzaki zasłaniające widoczność,
- F. Sobczuk – wysypany na ul. Żymierskiego grys zmywany jest przez deszcz do kanałów ściekowych – lepiej byłoby go pozamiatać, - ok. 1 m za nową nawierzchnią położoną na części ul. Głowackiego pozostawiono wpust do kanału bardzo nisko, co stwarza zagrożenie dla pojazdów - konieczne jest podniesienie do poziomu jezdni,
- P. Beleć – kiedy zostanie wykonana nawierzchnia ul. Kolejowej w Nasiedlu, - ktoś w powiecie zlecił ekspertyzę drogi transportu rolnego znajdującej się obok posesji P. Urszuli Pączko w Nasiedlu, skąd powiat wziął na to środki skoro brak ich nawet na łatanie ubytków,
Innych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad. 6. Realizacja budżetu w I półroczu 2006 roku.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o realizacji budżetu gminy w I półroczu br. – radni otrzymali materiały.
Burmistrz Kietrza poinformował, że realizacja budżetu przebiegała rytmicznie, zwrócił uwagę na akapit w opinii RIO dotyczący poziomu zadłużenia gminy, który jasno zadaje kłam rozpuszczanym przez „Diariusz Głubczycki” pogłoskom o rychłym bankructwie naszej gminy.
Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo realizację budżetu – jak w materiałach sesji.
- F. Sobczuk – prosi o informację, kiedy i w jakiej formie wracają środki utracone z tytułu zastosowanych ulg inwestycyjnych,
- Z. Roik – w subwencji uzupełniającej, po 2 latach, pod warunkiem, że, w roku udzielenia ulgi, dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca będzie niższy niż średni dochód na 1 mieszkańca w kraju. Wyjaśniła również sprawę ewentualnej kolejnej ulgi dla kombinatu,
- J. Matela – próbowaliśmy upominać się o te pieniądze poprzez P. Kuleszę – bez efektu. Od 2004 roku zmieniło się prawo, teraz nie jesteśmy w stanie udowodnić straty,
- F. Sobczuk – w zał. nr 3 w pozycji 17 wykazano bardzo wysoki procent realizacji wydatków, prosi o wyjaśnienie przyczyny,
- Z. Roik – ujęte są tu zadania związane z realizacją zadań odnowy wsi, które sfinalizowano w I półroczu. Innych uwag nie wniesiono.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – jak w materiałach sesji. Burmistrz Kietrza wyjaśnił kwestię zwiększenia kwoty za budowę nawierzchni drogi ul. Zwycięstwa, zaszła konieczność dokonania takiej zmiany a w tym czasie nie było sesji Rady,
- F. Sobczuk – dużym kosztem zrobiono dojazd do kilku posesji, był przekonany, że będzie to droga przelotowa – a dodatkowo postawiono zakaz zatrzymywania. Droga mogła być krótsza a przez to tańsza – wnosi o zdjęcie tego wydatku z budżetu w projekcie uchwały,
- J. Matela – czy więc – przez analogię – skoro na wodociąg zaplanowano 400 tys. zł a po przetargu wyszło 230 tys. zł – wydać mimo wszystko 400 tys. bo tyle zaplanowano ? Konieczna jest elastyczność, w tej drodze są wszystkie przyłącza i kable. Więcej niż planowano będzie kosztować samochód – nie wszystko można przewidzieć do złotówki,
- L. Wilk – ze względów bezpieczeństwa (bezpośrednie sąsiedztwo szkoły) jest nawet lepiej, że droga nie jest przelotowa,
- M. Gawroński – w kwestii polepszenia komunikacji lepszy efekt dałoby wykonanie nawierzchni ul. Różanej, myśli, że z czasem i to będzie zrobione,
- J. Kozina – względy bezpieczeństwa są bardzo ważne, tak zresztą było planowane. Komunikację znaczniej poprawiłoby przedłużenie drogi Głowackiego przez Gródczanki do Pietrowic,
- F. Sobczuk – jest przekonany, że te pieniądze przeznaczone na łatanie wykorzystanoby bardziej efektywnie podtrzymuje więc swój wniosek o zmniejszenie, w § 1 pkt 2, planu wydatków o kwotę 47.500 zł, W głosowaniu jawnym 1 głosem za, 8 przeciw, przy 4 wstrzymujących się wniosek został odrzucony.
Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 12 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się – Uchwała Nr XVL/248/2006.
 
7.2. określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu przedstawił Zastępca Burmistrza (w materiałach sesji) informując, że jest to wymóg ustawowy. Uwag do projektu nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLV/249/2006.
 
7.3. zmieniająca uchwałę nr XL/225/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Ściborzycach Wlk. nr 30 zbywanej na rzecz Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ściborzycach Wlk. – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu przedstawił Burmistrz Kietrza – w materiałach sesji. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLV/250/2006.
 
7.4. udzielenia bonifikaty od ceny ½ części nieruchomości położonej w Kietrzu ul. Raciborska 125 zbywanej na rzecz jej współwłaściciela – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu przedstawił Burmistrz Kietrza – jak w załączonych materiałach – wnioskując jednocześnie zastosowanie ulgi w wysokości 80% ceny. Innych wniosków i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały z uwzględnieniem treści wniosku Burmistrza. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 11 głosami za, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się – Uchwała Nr XLV/251/2006.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
- budowa basenu wpisana jest we wszystkie obowiązujące dla gminy plany i programy, dokumentacja jest przygotowana. Ma nadzieję, że przyszła Rada je przyjmie, poczyni starania o pozyskanie dalszych środków i rozpocznie budowę,
- dopilnuje, aby zapadnięty chodnik został zrobiony przed dożynkami,
- ul. Głowackiego jest drogą powiatową, jego służby, więc powinny dopilnować uporządkowania po wykopach, - dokumentację strat dostarczono już do Wojewody, to od niego zależy dalszy tok spraw.
W uzupełnieniu radny Bednarski poinformował, że Wojewoda na dniach będzie to rozstrzygał, - o drodze do Pilszcza będzie rozmawiał z Marszałkiem przy okazji jego udziału w dożynkach,
- brak już pieniędzy na naprawę drogi w Pilszczu, może na następną sesję zaproponować zmianę budżetu – po doświadczeniach z ul. Zwycięstwa sam nie zdecyduje,
- w najbliższym czasie (po samochodzie) przygotowywany będzie przetarg na drogę w Wojnowicach,
- spowoduje, aby w najbliższym czasie nawieziono kruszywa na ul. Kościuszki,
- na wykonanie przepustu w Wojnowicach ulokowano zlecenie w „Hydrokanie”- wyegzekwuje jego realizację, - grys na ul. Żymierskiego zostanie pozamiatany.
Z kolei uczestniczący w sesji Wicestarosta St. Preisner odpowiedział na pytania kierowane pod jego adresem: - przedstawił zadania wykonane przez powiat (dzięki niemu) w okresie kadencji na terenie gminy Kietrz, - podnoszenie studzienek wykonywał, na zlecenie powiatu, „Hydrokan” i tam należy zgłosić potrzebę podniesienia jeszcze tej jednej, - niezbędny zakres prac na ul. Polnej został wykonany, przy ulewie nie pomoże żaden, nawet wykoszony, rów, zresztą na koszenie nie ma pieniędzy. Nie wie też „czyje” są krzaki i kto powinien je przycinać, na to też powiat nie ma pieniędzy (specjalistyczną firmę musiałby ściągać z Opola); był tam znak „stop”, ale został ukradziony,
- w Nasiedlu nie robiono żadnych ekspertyz, mieszkanka zwróciła się o ustawienie znaków drogowych toteż właściwa komisja dokonała wizji lokalnej, - nie są w stanie połatać wszystkich dziur ze względu na brak środków, - w tym roku będą jeszcze robić nawierzchnię ul. Wojska Polskiego i drogę w Ludmierzycach,
- P. Beleć – na poprzedniej sesji Wicestarosta obiecał, że ul. Kolejowa będzie łatana a teraz wycofuje się z tego, - S. Preisner – nie jest w stanie obiecać i nie obieca, dziur jest mnóstwo a pieniędzy nie ma.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
- J. Kozina – prosi sołtysów o wzięcie i kolportaż plakatów dożynkowych,
- F. Sobczuk – czy wykonawca wejścia do domu kultury zdąży przed dożynkami,
- J. Kozina – umowa przewiduje zakończenie prac do końca września, zadanie podjęto nie „na dożynki”, ale dlatego, że rozpadały się schody,
- M. Gawroński – Burmistrz o tym nie wspomniał, chciałby więc poinformować radnych, że wieś Rozumice również została wyróżniona w odnowie wsi,
- L. Wilk – przekazał informację o działalności klubów 4H oraz poinformował, że P. Kozina zakwalifikował się do edycji wojewódzkiej nagrody „kryształowa koniczyna”,
- J. Matela – wyjaśnił kwestię oświetlenia osiedla na ul. Głowackiego – linii nie przekazano gminie, ponoć jest własnością wspólnot. Zakład energetyczny dokonałby naprawy gdyby udostępniono monterom klucz do skrzynki, który jest podobno w kombinacie.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Sobczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-10-03 14:16:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-10-03 14:17:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-10-03 16:17:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3038 raz(y)