ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół II sesji - 06.12.2006 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2007-01-03 12:13:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Kietrz, dnia 06 grudnia 2006 roku

PROTOKÓŁ Nr II/2006
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 06 grudnia 2006 roku
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 15 radnych
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Sołtysi: Nasiedle, Wojnowice, Ludmierzyce, Rogożany, Nowa Cerekwia, Pilszcz, Dzierżysław
- Starosta – Józef Kozina
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Franciszek Sobczuk, powitał zebranych radnych i innych uczestników sesji a szczególnie Starostę gratulując mu jednocześnie wyboru a następnie przedstawił porządek obrad posiedzenia – w załączeniu do protokołu.
Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono.
 
Ad. 3. Przyjęcie ślubowania radnej Rady Miejskiej w Kietrzu oraz Burmistrza Kietrza.
3.1. ślubowanie radnej Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania radnego – radna Helena Kułaga wypowiedziała słowo „ślubuję; tak mi dopomóż Bóg
3.2. ślubowanie Burmistrza Pan Józef Matela, wybrany w dniu 12 listopada 2006 roku na Burmistrza Kietrza, złożył przed Radą ślubowanie – „Obejmując urząd Burmistrza Kietrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” - tak mi dopomóż Bóg.
Przewodniczący Rady przekazał Burmistrzowi życzenia owocnej pracy na powierzonym stanowisku.
Burmistrz Kietrza przedstawił wystąpienie dotyczące zamierzeń na najbliższą kadencję – w załączeniu do protokołu.
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w dnia 28 listopada 2006 roku
Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym protokół przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
 
Ad. 5. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację z posiedzenia tej komisji w okresie międzysesyjnym – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 6 Zapytania i wolne wnioski.
- A. Wójtowicz – droga do Rozumic (od ściborzyckiej) jest pełna dziur, konieczne jest jej połatanie, - pozostawione po remoncie nawierzchni ul. Wojska Polskiego drobne kamyczki strzelają spod kół pojazdów, dobrze więc byłoby uprzątnąć je,
- T. Grabczyński – na ulicy, przy której mieszka w dniu wczorajszym postawiono znak informujący, że nie będzie ona odśnieżana – kto wobec tego ma ją odśnieżać ?
- A. Taratuta – na potrzeby nowej inwestycji w PGR Pilszcz zaanektowano część terenu osiedla w tym osiedlowe boisko konieczne więc byłoby wyznaczenie nowego placu, - w imieniu mieszkańców wsi prosi o pomoc w doprowadzeniu energii elektrycznej do powstałej kaplicy na cmentarzu w Pilszczu, a także o sponsorowanie (stałe) przejazdów emerytów na różne imprezy, Innych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – w załączeniu do protokołu. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr II/4/2006.
 
7.2. ustanowienia pomnika przyrody, drzewa rosnącego w Pilszczu – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza – w załączeniu do protokołu.
Sołtys Pilszcza poinformowała, że o to drzewo wieś dba już od lat, uporządkowano jego otoczenie i położono chodnik. Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, która nieco różni się od tej przesłanej radnym – dodany został paragraf 3 w brzmieniu: ”Wymieniony w § 1 pomnik przyrody podlega wpisowi do rejestru pomników przyrody województwa opolskiego”. Oznaczenia dotychczasowych paragrafów od 3 do 5 otrzymują oznaczenie od 4 do 6. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr II/5/2006.
 
7.3. uzupełnienia składów stałych komisji Rady – radni otrzymali materiały. Wobec zaprzysiężenia w dniu dzisiejszym radnej P. Heleny Kułaga, radny P. Duda (przewodniczący komisji mieszkaniowej) zgłosił jej kandydaturę do składu tej komisji – radna wyraziła zgodę. Z kolei radny A. Wójtowicz (przewodniczący komisji miejskiej) zgłosił kandydaturę radnej H. Kułaga do składu komisji miejskiej – radna wyraziła zgodę. Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały powołującej radną H. Kułaga do składu komisji mieszkaniowej i komisji miejskiej. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się – Uchwała Nr II/6/2006.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
- w sprawie wydzielenia boiska dla osiedla rozmawiał już wcześniej, nie dały one jednak spodziewanych efektów. Wznowi rozmowy z nowym prezesem kombinatu a o efektach poinformuje Radę,
- cmentarz jest własnością parafialną toteż gmina nie może finansować podłączenia energii może jednak pomóc w rozmowach z zakładem energetycznym,
- wyjazdy emerytów sponsorowano nieformalnie; zgodnie z prawem dotację na ten cel gmina może dać tylko wówczas jeśli związek jest organizacją pożytku publicznego, należy więc sprawdzić status prawny koła emerytów.
Starosta Powiatu udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące jego kompetencji jak następuje:
- tegoroczne środki powiatu na remonty dróg zostały już wykorzystane będzie więc to możliwe dopiero na wiosnę; uprzedza jednak, że powiat optuje za odcinkowym pokrywaniem dziur a nie łataniem,
- dywanik na ul. Wojska Polskiego to ponoć najnowszy a zarazem najtańszy trend – zobaczymy jak się sprawdzi. Sprawę kamyczków przekaże jutro odpowiednim służbom, - nie wszystkie drogi mogą być objęte zimowym utrzymaniem. W dniu wczorajszym ogłoszono drugi przetarg (na pierwszy nikt się nie zgłosił) na zimowe utrzymanie dróg w gminie Kietrz, poszły już specyfikacje na ilość kilometrów – nie wie czy będzie to można odkręcić.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
Burmistrz Kietrza rozdał radnym materiały dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych oraz poinformował o działaniach w tym zakresie zachęcając jednocześnie do przyłączenia się do tego ruchu. Poinformował również o odbytym posiedzeniu składy redakcyjnego gazetki, z którego wynika, że wyborcy domagają się większego kontaktu z radnymi, prosi więc radnych o indywidualne określenie preferowanych form kontaktu (stały dyżur, adres domowy, kontakt telefoniczny, mailowy lub inny).
Prosi również o fotografie (dysponuje aparatem fotograficznym) ponieważ społeczeństwo nie zna wszystkich radnych. Przewodniczący Rady poparł inicjatywę – radnym jest się dla całej gminy a nie tylko dla „swojego” okręgu. Przedstawił pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego – zaproszenie do przystąpienia do Związku. Przypomniał, że byliśmy już jego członkiem a nasza rezygnacja spowodowana była zbyt wysoką składką członkowską. Pismo to jest dostępne w biurze Rady. Przedstawił pismo Wojewody Opolskiego dotyczące oświadczeń majątkowych radnych oraz skutkach niezłożenia oświadczenia w terminie a także dokładnie omówił zapisy druku oświadczenia i sposób jego wypełnienia. Poprosił przewodniczących komisji o ustalenie terminów wspólnych posiedzeń komisji nad projektem budżetu na rok przyszły – posiedzenia winny się odbyć w przyszłym tygodniu. Kończąc sesję Przewodniczący zaapelował do radnych i sołtysów o składkę (datki pieniężne) na rzecz zorganizowania – jak co roku – kolacji wigilijnej dla samotnych i niezamożnych osób.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,2o.
Protokołowała: A. Skalska.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
/-/ Franciszek Sobczuk
« powrót do poprzedniej strony