ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-06-11 13:08:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  nr   GN/05
w Kietrzu   
        
      Nazwa usługi:   Sprzedaż  lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz. 2603/, ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U. z 2004 r.  nr 167, poz. 1758 z późn.zm., ustawa z dnia 24.06.1994 r.  o własności lokali /tekst jedn. z 2000 r. Dz.U. nr 80, poz. 903 z poźn.zm/, uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat i nr XIII/75/2003  z dnia 30.XII.2003 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu  nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek najemcy o nabycie lokalu (wniosek nie podlega opłacie skarbowej) Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
· Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za
  pośrednictwem Poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1,   48 – 130
  Kietrz
· Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki
  Nieruchomościami /pokój nr 23/ , nr telefonu (077) 4854356 wewn. 24,25,
  Godziny pracy : poniedziałek : 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek : 7:30 – 15:30
· Rodzaj rozstrzygnięcia: protokół uzgodnień, a następnie akt notarialny
  
Termin załatwienia sprawy:
Minimum 3  miesiące od złożenia wniosku do zawarcia umowy notarialnej
 
Opłaty:
-  wysokość ceny lokalu wraz z przynależnościami,
-  koszty przystosowania danej nieruchomości do zbycia, płatne przed wszczęciem
   postępowania z wyceną, które przepadają w przypadku rezygnacji  najemcy z
   kupna
-  koszty aktu notarialnego
Tryb odwoławczy:
-  brak
 
Uwagi:
Cenę nabycia lokalu ustala  rzeczoznawca majątkowy.
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych  na rzecz najemców udziela się bonifikaty w wysokości 80% ceny, jeżeli nabywca wnosi zapłatę ceny sprzedaży nieruchomości jednorazowo.,
Przy sprzedaży na rzecz najemców budynków mieszkalnych położonych na terenie sołectw Gminy Kietrz, udziela się bonifikaty w wysokości 90% ceny nieruchomości, jeżeli nabywca wnosi zapłatę ceny jednorazowo.
Jeżeli nabywca zbył nieruchomość lub wykorzystał ja na inny cel niż mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu Gminie kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
W przypadku gdy przy zawieraniu umowy najmu lokalu była uiszczana kaucja mieszkaniowa na poczet ceny kupna zalicza się kwotę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, obliczonej wg wzoru:      12 x stawka bazowa czynszu x pow. lokalu. Kwotę zwaloryzowanej kaucji zalicza się na poczet ceny przed udzieleniem bonifikaty.
Ponadto cena sprzedaży może zostać rozłożona na czas dłuższy niż 10 lat , przy zastosowaniu stopy procentowej wynoszącej 30 % stopy redyskonta weksli, stosowanej przez NBP.
« powrót do poprzedniej strony