Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 18/2012

BURMISTRZA KIETRZA

Z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie ; „GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY- kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2012 – 2016”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 141 poz.1591 z póżn. zmianami) art.48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 167 poz. 1027 z póżn. zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/150/201 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie „Gminny Program Zdrowotny –kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2012 – 2016”

 

Zarządzam co następuje :

 

§1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Gminny Program Zdrowotny – kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2012 – 2016”

§ 2. Ogłoszenie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o którym mowa w § 2 zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz.

§ 4. Powołuję komisję konkursową do wyboru realizatora programu zdrowotnego w składzie :

1) Jacek Karpina – Zastępca Burmistrza Kietrza - Przewodniczący

2) Bogusława Jabłońska – Główna Księgowa MOPS Kietrz - członek

3)Bogusława Paul – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej - członek

4)Ryszard Kasprzycki – Kierownik MOPS - członek

 

§ 5.Komisja przeprowadzi konkurs ofert zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. ‘Formularz oferty” dla podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie ofert stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokumenty stanowiące załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego zarządzenia zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Ryszardowi Kasprzyckiemu –Kierownikowi MOPS Kietrz, a do nadzoru nad wykonaniem zarządzenia zobowiązuję Jacka Karpinę –Zastępcę Burmistrza Kietrza

& 9.Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

 Józef Matela

]]>
Załacznik nr 1- Ogłoszenie http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Zalacznik_ogloszenie.doc&id=2739 Załacznik nr 2- Regulamin Komisji http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=regulamin_komisji.doc&id=2740 Załacznik nr 3 - formularz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Zalacznik_formularz.doc&id=2741 GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY KOMPLEKSOWA TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z TERENU GMINY KIETRZ http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=GMINNY__PROGRAM__ZDROWOTNY.doc&id=2742 Ryszard Kasprzycki Ryszard Kasprzycki Aneta Mormul Aneta Mormul 2012-05-18 08:17:48 2012-05-18 08:17:48 2012-05-18 08:21:24 2012-05-18 10:22:18