Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej podajemy osiągnięte przez gminę Kietrz w 2013r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych   do składowania wynosi 22,38 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. do 16 lipca 2013 – 50 %),
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 16,87 % (wymagany poziom  w 2013 roku – 12 %),
3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i  rozbiórkowych wynosi 100 % (wymagany poziom  w 2013 roku – 36 %).
 

Referat Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Melioracji
Urzędu Miejskiego w Kietrzu
]]>
Beata Młynarska Beata Młynarska Beata Młynarska Beata Młynarska 2014-08-22 12:39:59 2014-08-22 12:39:59 2014-08-22 12:43:24 2015-01-20 14:43:16