Informacja dla mieszkańców Informacja dla mieszkańców dot. uruchomienia PSZOK

Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Kietrz z terenów zamieszkałych, że z dniem 1 sierpnia 2014r. funkcjonować będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy składowisku odpadów w Dzierżysławiu. Zgodnie z obowiązującym prawem do PSZOK nie będą przyjmowane odpady z terenów niezamieszkałych. Odpady pochodzące z terenów niezamieszkałych odbierane są w każdej ilości bezpośrednio  z nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją.

W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie z terenów zamieszkałych odpady segregowane (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

 • papier, tektura;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkła; bezbarwne, kolorowe
 • opakowania wielomateriałowe;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady zielone;
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg/ rok na mieszkańca.

 

Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady:

 • zawierające azbest
 • szyby i części samochodowe
 • szkła zbrojone i hartowane

 

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:  

 • w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 - 17:00
 • w soboty, od godz. 8:00 do godz. 14:00

za wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy, w Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę od 9.00 do 12.00

 

Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK  jest okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Kietrz lub ostatniego dowodu wniesienia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Przyjmowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem PSZOK w gminie Kietrz, przyjętym Zarządzeniem Nr 38 /2014 Burmistrza Kietrza z dnia 23.07.2014r.

 

]]>
Regulamin PSZOK http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Regulamin_PSZOK.pdf&id=4192