Zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu Zarządzenie Nr 19/2005
Burmistrza Kietrza
z dnia 20 lipca 2005 roku
 
 
 
 
w sprawie wprowadzenia systemu oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu
 
 
 
Na podstawie §1 litera b Zarządzenia Nr 20/2003r. Burmistrza Kietrza z dnia 10 września 2003r. w sprawie zasad zarządzania personelem – ustalam co następuje:
 
 
§ 1
 
  1. Pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Kietrzu generalnie raz w roku podlegają okresowej ocenie pracy.
 
  1. W szczególnych przypadkach od zasady tej można stosować odstępstwo jak np.: uzyskanie oceny niezadowalającej przez pracownika, kolejna ocena może być dokonana po upływie 6 miesięcy od ostatniej oceny negatywnej.
 
 
§ 2
 
Zasady określone w §1 ust 1 nie dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu na podstawie powołania przez Burmistrza (zastępca) i Radę Miejską (sekretarz, skarbnik) oraz pracowników obsługi.
 
§ 3
 
 
Po przeprowadzeniu szkolenia i konsultacji z pracownikami Urzędu w dniu 15 czerwca br. ustalam następujące karty ocen:
 
a)      karta oceny pracownika zał. Nr 1
b)      karta samooceny pracownika zał. Nr 2
c)       karta oceny pracownika (dotyczy kierowników referatów, ocena bezpośredniego przełożonego) zał. Nr 3
d)      znaczenie pytań zawartych w kartach oceny pracownika zał. Nr 4
e)      wprowadzenie do zarządzenia zał. Nr 5
f)        ankieta samooceny Urzędu Gminy zał. Nr 6
 
 
§ 4
 
Okresowa indywidualna ocena pracy określona w Zarządzeniu jak i w załącznikach, stosunku do pracowników samorządowych mianowanych, nie jest równoznaczna z okresową oceną kwalifikacyjną, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.).
 
§ 5
 
  1. W trakcie przeglądu kadrowego kierownictwo Urzędu Miejskiego po zasięgnięciu opinii kierowników referatów, formułuje jakościowe oceny pracy pracowników w następujących kategoriach.
 
- niezadowalająca (nz) Nz = < 23 pkt
- dostateczna (ds.)       Ds = 24 – 33 pkt
- zadowalająca (za)      Za   = 34 – 43 pkt
- dobra (db)                 Db = 44 – 53 pkt
- bardzo dobra (bd)      Bd = 54 – 63 pkt
- wyróżniająca (wr)      Wr = 64 – 70 pkt
 
  1. Oceny wystawia się na karcie oceny pracownika (załącznik nr 1). Karta po wystawieniu oceny objęta jest tajemnicą służbową.
  2. Burmistrz lub w jego imieniu upoważniona do tego osoba z grona kierownictwa, informuje zainteresowanych o ocenach niezadowalających i dostatecznych, formułując jednocześnie oczekiwania co do poprawy jakości pracy. Z rozmowy sporządza się notatkę służbową i włącza do akt.
  3. Ocena pracy jest jawna wyłącznie dla osoby, której dotyczy.
  4. Dwukrotnie uzyskanie oceny niezadowalającej jest podstawą do wypowiedzenia stosunku pracy ( nie dotyczy ten punkt pracowników mianowanych).
  5. Do przeszeregowania lub podwyższenia wynagrodzenia potrzebna jest ocena co najmniej zadowalająca.
  6. Do otrzymania nagrody potrzebna jest ocena od dobrej w górę.
  7. Dokumentację systemu wynagrodzenia prowadzi inspektor ds. gospodarczych i kadr, który pod nadzorem Sekretarza Gminy przygotowuje procedurę przeglądu kadrowego.
 
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, a ocena pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu zostanie dokonana na przełomie miesiąca września i października br.
     
 
ankieta_oceny_pracownika_zal1.pdf
karta_samoocenu_pracownika_zal2.pdf
karta_oceny_pracownika_zal3.pdf
znaczenie_pytan_zawartych_a_kartach_oceny_zal4.1.rar
ankieta_zal5.pdf
ankieta_samoocenu_urzedu_gminy_zal6.pdf
 
 
 
 
]]>
Olga Gadżała Olga Gadżała Olga Gadżała Olga Gadżała 2005-10-04 11:21:14 2005-10-04 11:21:14 2005-10-04 11:21:14 2005-10-04 13:21:14