Zasada Przeciw Korupcji WYPRACOWANIE I WDROŻENIE KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KIETRZU
 
 
 
KODEKS   ETYKI PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W KIETRZU
 
 

Preambuła

 
Etyka (ethikos) słowo greckie, które nawiązuje do ethosu, czyli „charakteru”. Ethos tłumaczy się jako „zwyczaj”, „obyczaj”, gdyż słowo to odwołuje się do przyjętego w społeczności sposobu postępowania. Postępowanie etyczne to postępowanie zgodne z prawym charakterem.
Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom samorządowym Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz dostrzegając konieczność godnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu, oparty na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.
 
§ 1 Cele Kodeksu
 
1. Określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy   samorządowi wypełniając obowiązki służbowe;
 
2. Informowanie mieszkańców o standardach   zachowania i wykonywania obowiązków   służbowych, jakich mają prawo   oczekiwać od pracowników samorządowych;
 
3. Wspieranie pracowników samorządowych w prawidłowym wypełnianiu tych standardów zgodnie z oczekiwaniami i akceptacją społeczności lokalnej.
 
§ 2 Rola administracji samorządowej
 
1. Administracja samorządowa winna   pełnić rolę służebną w stosunku do społeczności    lokalnej.
2. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej, chroni uzasadnione interesy każdej osoby.
3. Działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Urzędu.
4. Pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.
5. Pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Kietrz i jej organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej.
6. Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
 
§ 3 Wykonywanie obowiązków pracownika samorządowego
 
1. Pracownik samorządowy wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
 
2. Pracownik w szczególności:
1)      pracując sumiennie, dąży do osiągnięcia najlepszych rezultatów
     swojej pracy;
2)      rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, mając na
     względzie wiek i zdolność rozumienia przez klienta Urzędu
     skomplikowanych przepisów;
3)      nie uchyla się od   podejmowania trudnych rozstrzygnięć
     oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie;
4)      jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie z najlepszą wolą;
5)       rozpatrując sprawy nie kieruje się emocjami, uwzględnia możliwość popełnienia błędów i dąży do naprawienie ich skutków;
6)       traktuje klientów w podobnych okolicznościach w taki sam sposób;
7)       rozpatrując sprawy mieszkańców informuje ich jednocześnie, iż mogą się odwoływać od niekorzystnych dla nich decyzji;
8)       dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;
9)       racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje gminnym majątkiem i środkami publicznymi, będąc gotowym do rozliczenia swoich działań w tym zakresie;
10)   jest lojalny wobec swoich   zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełnienia pomyłek;
11)   zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji odpowiednim organom;
12)   jest powściągliwy i rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojego urzędu.
13)   w przypadku posiadania takiej wiedzy, że w Urzędzie naruszany jest Kodeks Etyki przez innych pracowników natychmiast w tym fakcie informuje Burmistrza Kietrza.
 
§ 4 Rozwój i kompetencja pracowników samorządowych
 
1. Pracownik samorządowy dba   o rozwój własnych kompetencji, wiedzy i kultury osobistej.
 
2.Pracownik w szczególności:
1)       rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie;
2)       dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw;
3)       jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów;
4)       jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej i merytorycznej argumentacji;
5)       przestrzega zasad poprawnego zachowania, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je.
 
§ 5   Bezstronność postępowania i zapobiegania korupcji
 
1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.
2. Pracownik samorządowy w szczególności;
1)       nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;
2)       w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żądnym naciskom;
3)       nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które mogłyby kolidować z obowiązkami służbowymi;
4)       nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi, ze swojej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;
5)       od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;
6)       dochowuje tajemnic prawnie chronionych z jednoczesnym poszanowaniem prawa obywateli do informacji i zasadą jawności działania administracji samorządowej;
7)       akceptuje ograniczenia możliwości podjęcia przyszłej pracy u pracodawców, których sprawy były lub są przez niego prowadzone;
 
§ 6 Neutralność polityczna
 
1. Pracownik samorządowy w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
 
2. Pracownik samorządowy w szczególności:
1)       lojalnie i rzetelnie realizuje zadania Gminy Kietrz, bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;
2)       nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych;
3)       dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą 
       prowadzić do działań stronniczych;
4)       nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć ugrupowaniom politycznym;
5)        zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi 
       funkcje polityczne;
6)       nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu 
       w urzędzie.
 
§ 7 Postanowienia końcowe
 
1. Kodeks ma rangę dokumentu urzędowego i po podpisaniu go przez pracowników zostanie upubliczniony w celu poinformowania mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
 
2. Wprowadzenie zmian w Kodeksie może nastąpić na wniosek 10 pracowników
     Urzędu.
 
3. Nowo przyjmowani pracownicy do pracy w Urzędzie mają obowiązek
    zapoznania się z Kodeksem.  
 
 
hpim1706.jpg
 
]]>
Olga Gadżała Olga Gadżała Olga Gadżała Olga Gadżała 2005-06-29 12:20:37 2005-06-29 12:20:37 2005-06-29 12:20:37 2005-06-29 14:20:37