Protokół XLI sesji - 27.04.2006 r. Kietrz, dnia  27 kwietnia 2006 roku
 
 
 
 
PROTOKÓŁ  Nr  XLI/2006
 
Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 27 kwietnia 2006 roku.
 
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
 
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych
Nieobecny: Stanisław Idzi
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza
                                 - Zastępca Burmistrza
                                 - Sekretarz Gminy
                                 - Skarbnik Gminy
                                 - Kierownik Ref. Ochrony środowiska UM
                                 - Kierownik M-GOPS w Kietrzu
                                 - Sołtysi wsi: Nowa Cerekwia, Kozłówki, Dzierżysław, 
                                   Nasiedle, Ludmierzyce, Rogożany, Ściborzyce Wlk.,
                                   Pilszcz
                                 - liderzy „odnowy wsi”: T. Grabczyński, E. Stankiewicz,
                                   W. Polak, S. Taratuta, M. Gawroński
 
Posiedzenie otworzył P. Franciszek Sobczuk – Przewodniczący Rady Miejskiej – powitał zebranych radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad sesji.
 
Do przedstawionego porządku nie wniesiono uwag.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady z dnia 30 marca 2006 roku.
 
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje.
 
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – jak w 
  załączonych materiałach,
 
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację o pracy tej komisji w okresie
  międzysesyjnym – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5.  Zapytania i wolne wnioski.
 
- L. Dudek – kiedy zostaną połatane nawierzchnie dróg w mieście – ulice: Wojska
  Polskiego, Okrzei, Nowa są w fatalnym stanie,
 
- F. Sobczuk – jaka jest polityka gminy w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych,
  tworzenia wspólnot, zasady ich tworzenia a w szczególności wydzielania działek tych
  posesji.
 
Ad. 6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
 
W komentarzu do sprawozdania – analizowanego przez wszystkie stałe komisje Rady – Burmistrz przedstawił plan dochodów i wydatków budżetu, przebieg zmian planu na przestrzeni roku oraz sumy końcowe zamykające budżet. Dzięki pozyskanym z zewnątrz środkom i oszczędnemu gospodarowaniu udało się zamknąć budżet przy pomocy mniejszego, niż zaplanowano, kredytu. W całości spłacony został już kredyt na rozbudowę gimnazjum w kwocie miliona złotych. Jeśli radni mają jeszcze jakieś zapytania lub wnioski prosi o ich zgłoszenie.
 
Nie zgłoszono żadnych uwag.
 
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok.
 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił uchwałę tej komisji zawierającą pozytywną opinię o sprawozdaniu oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kietrza a także pozytywną opinię o wniosku absolutoryjnym wyrażoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Uchwale Nr 214/2006 Składu Orzekającego tej Izby z dnia 19 kwietnia 2006 roku.  
 
Rada nie zgłosiła uwag do przedstawionych dokumentów.
 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Kietrza.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) – Uchwała Nr XLI/230/2006.”
 
 
 
 
Ad. 7. Realizacja programu „Odnowa wsi” na terenie gminy Kietrz.
 
Burmistrz Kietrza, w krótkim komentarzu, poinformował o historii realizacji programu w naszej gminie, pierwszym sołectwem, które przystąpiło do programu był Pilszcz a następnie Dzierżysław, Rozumie, Ściborzyce Wielkie i Kozłówki. W tym roku wolę przystąpienia wyraziła Nowa Cerekwia. Sołectwa uczestniczące w programie będą mogły korzystać ze środków unijnych.
Osiągnięcia sołectw, uczestników programu, przedstawili kolejno:
 
- P. Stanisława Taratura – lider odnowy wsi Dzierżysław,
- P. Wojciech Polak – lider odnowy wsi Kozłówki,
- P. Tomasz Grabczyński – lider odnowy wsi Ściborzyce Wlk.,
- P. Elżbieta Stankiewicz – lider odnowy wsi Pilszcz,
- P. Marek Gawroński – lider odnowy wsi Rozumie.
 
Treść wypowiedzi załączono do protokołu.
Do treści prezentacji nie wniesiono uwag.
 
P. E. Stankiewicz podziękowała P. Wróbel i Burmistrzowi za pomoc okazaną przy realizacji programu.
 
- F. Sobczuk – bardzo cenna jest inicjatywa wsi Pilszcz dokumentowania realizacji zadań
  w ramach programu przy pomocy fotografii; dobrze byłoby, aby pozostali uczestnicy
  skorzystali z tego doświadczenia,
 
- J. Wróbel – wszystkie sołectwa prowadzą taką dokumentację; dziękuje za pozytywną
  ocenę jej pracy jednakże jej rolą jest tylko koordynacja, to wsie inicjują, planują i
  organizują prace i imprezy.
 
Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
8.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za 2005 rok – radni otrzymali materiały.
 
Temat skomentował Zastępca Burmistrza a jednocześnie Przewodniczący Rady Społecznej GZLO i w jej imieniu zawnioskował o przyjęcie sprawozdania.
 
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLI/231/2006.
8.2. zmiany uchwały Nr XXIX/179/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu – radni otrzymali materiały.
 
W komentarzu do uchwały Burmistrz poinformował, że jest to stypendium unijne, które w roku bieżącym może być wypłacane w formie pieniężnej i tego dotyczy zmiana obowiązującej uchwały
 
Uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLI/232/2006.
 
8.3. wyrażenia woli przystąpienia do Programu „LEADER” – radni otrzymali materiały.
 
Komentarz do tematu przedstawił Burmistrz Kietrza – jak w załączonych materiałach.
 
Uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLI/233/2006.
 
8.4. rozpatrzenia skargi P. Damiana Bosowskiego na działalność Burmistrza Kietrza – radni otrzymali materiały.
 
W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz podniósł kwestie merytoryczne i prawne zawarte w korespondencji przesyłanej skarżącemu oraz poinformował, iż te wyjaśnienia przedstawiał również P. Bosowskiemu w ustnych rozmowach podczas przyjęć stron.
 
- L. Wilk – przedłożone radnym materiały wyraźnie wskazują, że skarga jest bezzasadna
  wnioskuje więc o jej odrzucenie, pan ten zajmuje mieszkanie bezprawnie – kto w tej
  sytuacji poniesie koszty eksmisji,
 
- J. Matela – zarządca wezwał go do opuszczenia lokalu, ale nie przyjmuje wezwań stąd
  konieczne jest wystąpienie do sądu – koszty wyegzekwujemy od Pana Bosowskiego.
 
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się – Uchwała Nr XLI/234/2006.
 
8.5. rozpatrzenia skargi P. Wandy Jędrysek na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu – radni otrzymali materiały.
 
Komentarz merytoryczny i prawny do tematu przedstawił Kierownik Ośrodka P. Ryszard Kasprzycki – jak w załączonych materiałach.
 
- E. Stodolak – Pani ta kilka razy była u niego ale nie jest w stanie określić czego
  oczekiwała po tych wizytach,
 
- M. Gawroński – z przedłożonych materiałów wynika, że P. Jędrysek objęta jest wszelką
  możliwą (w granicach prawa) opieką ośrodka a przyznawane jej kwoty są wyższe niż
  dla pozostałych beneficjentów ośrodka stąd też wnosi o uznanie skargi za bezzasadną.
  Skądinąd jest mu wiadome, że rodzina ta utrzymuje (w Rozumicach) drugi dom,
  ruderę, której nie chcą sprzedać,
 
- R. Kasprzycki – aby dodatkowo pomóc tej rodzinie skontaktował się z powiatowym
  centrum pomocy rodzinie – jeśli wyrażą zgodę zostaną skierowani do Zakładu
  Aktywności Zawodowej w Branicach.
 
Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLI/235/2006.
 
Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
 
- na łatanie ubytków ogłoszony został przetarg, poprzedzono go obmiarem,
  obliczeniami, cała procedura trwa w czasie, łącznie z terminem odwołania. Nie możemy
  naginać ustawy o zamówieniach publicznych, bo za to grozi odpowiedzialność karna. W
  tym roku remontowana będzie ulica Zielona, Żymierskiego oraz droga do osiedla PGR
  w Wojnowicach. W sprawie napraw dróg powiatowych i wojewódzkich może
  wystosować pisma do ich zarządców, może to zrobić również Rada. Nie może jednak
  gmina realizować zadań na cudzym mieniu – za to również grozi odpowiedzialność
  karna.
 
- prawo nasze jest niestałe stąd w różnych latach różnie sprzedawano lokale mieszkalne -  po obrysie budynku, metr od budynku a także całe place. Każda niemal wspólnota w
  mieście jest inna. Sprzedaż kolejnych mieszkań w ramach wspólnoty musi być   
  dokonywana na warunkach pierwszej. Po sprzedaży wszystkich mieszkań wspólnota  
  może wystąpić o kupno dodatkowego gruntu.
 
- F. Sobczuk – mieszkania w budynku ul. Różana 3 sprzedano po obrysie więc gmina
  musi im sprzątać podwórko. Dobrze byłoby, aby tworząc nowe wspólnoty sprzedawać
  więcej gruntu,  - w innych gminach trwa już łatanie – czyżby mieli krótsze procedury ?
 
- J. Kozina – do zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich skierowano już bardzo
  wiele pism, nie odnoszą one jednak skutku; może więc doprowadzić do spotkania
  władz powiatu i gminy w tym również osób odpowiedzialnych  za drogi oraz radnych,
 
- L. Dudek – z wyjaśnieniami dotyczącymi dróg (ich statusu i remontów) należy dotrzeć
  do społeczeństwa poprzez wszelkie dostępne media,
 
- J. Matela – stosowne informacje zostaną zamieszczone w gminnych informatorach,
 
- F. Sobczuk – wnosi, aby Burmistrz, uwzględniając stanowisko Rady, wystąpił do
  zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich w kwestii remontów tych dróg,
 
W głosowaniu jawnym wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 10. Informacje bieżące.
 
Burmistrz Kietrza przekazał informacje o:
 
- odbywającym się w niedzielę w świetlicy wiejskiej w Nowej Cerekwii turnieju
  strzeleckim,
 
- warunkach zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze,
 
- fachowej pomocy przy wypełnianiu wniosków o dotacje unijne dla rolników – prosi o
  rozpropagowanie akcji wśród zainteresowanych,
 
- terminie wypłat stypendiów uczniowskich – tu również prosi o przekazywanie
  informacji zainteresowanym,
 
- zarządzeniu konsultacji społecznych dotyczących likwidacji osiedli w mieście – prosi
  radnych o rozpropagowanie  oraz zbieranie podpisów.
 
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,15.
Protokołowała: A. Skalska
 
 
 
]]>
Olga Gadżała Olga Gadżała Olga Gadżała Zuzanna Świerc 2006-05-15 10:38:58 2006-05-15 10:38:58 2006-05-15 10:38:58 2006-05-15 12:38:58