Protokół I sesji - 27.11.2006 r. Kietrz, dnia 27 listopada 2006 roku

PROTOKÓŁ Nr I/2006
inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 27 listopada 2006 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 12,oo.
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych Nieobecni: H. Kułaga – usprawiedliwiona
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Sekretarz Gminy - Skarbnik Gminy - Sołtysi: Nowa Cerekwia, Rogożany, Ludmierzyce, Nasiedle, Pilszcz, Dzierżysław, Wojnowice
Inauguracyjną sesję Rady Miejskiej otworzył najstarszy wiekiem radny, Pan Franciszek Sobczuk, powitał zebranych i poczynił przygotowania do złożenia przez radnych ślubowania.
Z kolei odczytał rotę ślubowania; najmłodszy wiekiem radny, Tomasz Grabczyński, wyczytał kolejno nazwiska radnych, którzy, powstając, wypowiadali słowo „ślubuję”, przy czym niektórzy dodawali „tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowania nie złożyła, nieobecna na sesji radna, Pani Helena Kułaga.
Następnie przewodniczący obradom przedstawił porządek obrad sesji (w załączeniu do protokołu), do którego nie wniesiono uwag.
 
Ad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu – podjęcie uchwały.
Przewodniczący obradom F. Sobczuk poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej – komisja ta posłuży również do późniejszego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Wójtowicz zgłosił kandydatury radnych Leszka Wilka, Leszka Dudka oraz Henryka Lechowicza do składu komisji skrutacyjnej – zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
W głosowaniu jawnym skład komisji przyjęto 11 głosami za, 0 przeciw, przy 3 wstrzymujących się.
Z kolei przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Rady.
Radny Piotr Duda zgłosił kandydaturę Pana Franciszka Sobczuka do funkcji Przewodniczącego Rady – radny Sobczuk wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wobec zgłoszenia tylko jednej kandydatury Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące brzmienie karty do głosowania – „Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu; 1. Franciszek Sobczuk; TAK; NIE”.
Komisja przygotowała 14 kart do głosowania o ustalonej wyżej treści, opatrzyła je na odwrocie pieczęcią Rady poczym rozdała je radnym informując, że głosować należy poprzez obwiedzenie otoczką preferowanej odpowiedzi.
Jeden z członków komisji zebrał głosy do przygotowanej w tym celu urny, następnie komisja przystąpiła do przeliczania głosów i sporządzenia protokołu głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wynik głosowania – Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został radny Franciszek Sobczuk – stosowne materiały w załączeniu do protokołu sesji.
Pan Sobczuk podziękował Radzie za zaufanie i zobowiązał się godnie wypełniać swoje obowiązki.
Z kolei przedstawił treść uchwały stwierdzającej dokonany wybór – w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie (14 głosów za) – Uchwała Nr I/1/2006.
 
Ad. 5. Sprawozdanie o stanie gminy – wystąpienie Burmistrza Kietrza.
Burmistrz Kietrza, Pan Józef Matela, złożył sprawozdanie o stanie gminy – stosowna informacja w załączeniu do protokołu sesji.
 
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu,
Radny Leszek Wilk zgłosił kandydaturę radnego Leszka Dudka do funkcji Wiceprzewodniczącego Rady – radny wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
W związku ze zgłoszoną kandydaturą do funkcji wiceprzewodniczącego, wystąpiła konieczność zmiany składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.
W miejsce radnego Dudka zaproponowano kandydaturę radnego Andrzeja Taratuty – radny wyraził zgodę.
W głosowaniu jawnym zmieniony skład komisji przyjęto jednogłośnie. Wobec zgłoszenia tylko jednej kandydatury Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące brzmienie karty do głosowania – „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu; 1. Leszek Dudek; TAK; NIE”. Komisja przygotowała 14 kart do głosowania o ustalonej wyżej treści, opatrzyła je na odwrocie pieczęcią Rady poczym rozdała je radnym informując, że głosować należy poprzez obwiedzenie otoczką preferowanej odpowiedzi. Jeden z członków komisji zebrał głosy do przygotowanej w tym celu urny następnie komisja przystąpiła do przeliczania głosów i sporządzenia protokołu głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wynik głosowania – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został radny Leszek Dudek – stosowne materiały w załączeniu do protokołu sesji. Pan Dudek podziękował Radzie za okazane zaufanie.
Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały stwierdzającej wybór. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się – Uchwała Nr I/2/2006.
 
6.2. wybór przewodniczących stałych komisji Rady
Zgłoszenia kandydatów na przewodniczących komisji:
1. Radny P. Duda zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Antoszczyszyna na przewodniczącego komisji rewizyjnej – radny wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Radny L. Wilk zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Wójtowicza na przewodniczącego komisji miejskiej – radny wyraził zgodę na kandydowanie,
3. Radny A. Wójtowicz zgłosił kandydaturę radnego Piotra Dudy na przewodniczącego komisji mieszkaniowej – radny wyraził zgode na kandydowanie,
4. Radny A. Taratuta zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Sucheckiego na przewodniczącego komisji wiejskiej – radny wyraził zgodę na kandydowanie,
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W głosowaniu jawnym kandydatury:
1. Radnego S. Antoszczyszyna – przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się,
2. Radnego A. Wójtowicza – przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się,
3. Radnego P. Dudy – przyjęto 12 głosami za, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się,
4. Radnego A. Sucheckiego – przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę aby umożliwić przewodniczącym komisji ustalenie składów osobowych komisji. Po wznowieniu obrad wybrani przewodniczący komisji zgłosili kandydatury na członków komisji:
- S. Antoszczyszyn zgłosił kandydatów na członków komisji rewizyjnej w osobach radnych: - Henryka Lechowicza – radny wyraził zgodę - Andrzeja Wójtowicza – radny wyraził zgodę - Jana Czekańskiego – radny wyraził zgodę
- A. Wójtowicz zgłosił kandydatów na członków komisji miejskiej w osobach radnych: - Piotra Dudy – radny wyraził zgodę, - Tomasza Grabczyńskiego – radny wyraził zgodę
- A. Suchecki zgłosił kandydatów na członków komisji wiejskiej w osobach radnych: - Kazimierza Tracza – radny wyraził zgodę - Andrzeja Taratuty – radny wyraził zgodę - Tomasza Grabczyńskiego – radny wyraził zgodę - Dariusza Zajdy – radny wyraził zgodę
- P. Duda zgłosił kandydatów na członków komisji mieszkaniowej w osobach radnych: - Henryka Lechowicza – radny wyraził zgodę - Romana Rybaka – radny wyraził zgodę - Andrzeja Taratuty – radny wyraził zgodę
W głosowaniu jawnym kolejno przyjęto kandydatury na członków komisji: -rewizyjnej – H. Lechowicza (13 za, 0 prz.,1 wstrzym.) - A. Wójtowicza (12 za, 0 prz.,2 wstrzym.) - J. Czekańskiego (13 za, 0 prz.,1 wstrzym.) - miejskiej – P. Dudy (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - T. Grabczyńskiego (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - wiejskiej – K. Tracza (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - A. Taratuty (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - T. Grabczyńskiego (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - D. Zajdy (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - mieszkaniowej – H. Lechowicza (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - R. Rybaka (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) - A. Taratuty (13 za, 0 prz., 1 wstrzym.) Przewodniczący Rady przestawił treść uchwały o powołaniu przewodniczących i ustaleniu składów osobowych komisji. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr I/3/2006.
 
Ad. 7. Informacje bieżące.
Przewodniczący Rady poinformował o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych i sankcjach za niewypełnienie tego obowiązku – radnym rozdano stosowne druki. Skarbnik Gminy poinformowała o przygotowanym projekcie budżetu gminy na 2007 rok – obszerne materiały rozdano radnym – z prośbą o zapoznanie się i ewentualne uwagi.
Sesja budżetowa odbędzie się końcem grudnia bieżącego roku.
Burmistrz Kietrza przedstawił następujące sprawy:
- poprosił o zgłoszenie się chętnych do pracy w redakcji biuletynu informacyjnego,
- po świętach rozpocznie się kolejna edycja turnieju sołectw – prosi o zgłoszenie się chętnych do współpracy przy jego organizacji,
- prosi o ustalenie terminu posiedzenia komisji rewizyjnej, która musi zaopiniować projekt uchwały dotyczącej zmian w tegorocznym budżecie,
- poinformował o ukonstytuowaniu się Rady Powiatu i jego władz wykonawczych oraz o radnych powiatu pochodzących z naszej gminy,
- zgłosił pomoc przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych.
Radny A. Wójtowicz poinformował, że relację z I sesji Rady Powiatu można obejrzeć w telewizji kablowej o godz. 9,oo,13,oo,17,oo i 21,oo.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
/-/ Franciszek Sobczuk
]]>
Zuzanna Świerc Zuzanna Świerc Zuzanna Świerc Zuzanna Świerc 2007-01-03 12:07:51 2007-01-03 12:07:51 2007-01-03 12:07:55 2007-01-03 13:07:55