Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu/kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala.Projekt-_sklady_komisji.pdf&id=7113 UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala.Projekt.-_Roczny_program_wspolpracy.pdf&id=7114 UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kietrza http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala.Projekt-_wynagrodzenie_Burmistrza.pdf&id=7115 UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala.Projekt-_dieta_soltysa.pdf&id=7116 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przysługującym radnym Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Uchwala.Projekt.-dieta_radni.pdf&id=7117 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=uchwala_budzet_30112018.pdf&id=7118 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=WPF.pdf&id=7119 UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2018 rok http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.1_zmiana_budzetu.pdf&id=7136 UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Podatkowej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.2_zmiana_WPF.pdf&id=7137 UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kietrza http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.3_Uchwala.Projekt-_wynagrodzenie_Burmistrza.pdf&id=7138 UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Kietrzu http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.4_uchwala-_klub_senior_2B.pdf&id=7139 UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.5_Projekt_uchwaly_2018_-_dotacja_dla_zlobkow.pdf&id=7140 UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.6_ustanowienia_wieloletniego_programu_oslonowego.pdf&id=7141 UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.7_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego.pdf&id=7142 UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.8_okreslenia_zasad_zwrotu_wydatkow.pdf&id=7143 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.9_poprawiona_uchwala_diety_dla_radnych_i_soltysow.pdf&id=7144 UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.10_Uchwala-_odwolanie_Skarbnika.pdf&id=7145 UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=3.11_uchwala-_powolanie_Skarbnika.pdf&id=7146 UCHWAŁA NR IV/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=WPF.pdf&id=7213 UCHWAŁA NR IV/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2019 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=budzet_2019.pdf&id=7214 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zmiana_szczegolowego_sposobu_swiadczenia_uslug.pdf&id=7215 UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zmiana_Regulaminu_utrzymania_czystosci.pdf&id=7216 UCHWAŁA NR IV/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i uprawy rolne http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=dzierzawa_ogrodek_2C_dzialka_2C_uprawy_rolne.pdf&id=7217 UCHWAŁA NR IV/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z przeznaczeniem na cele garażowe i handlowe http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=dzierzawa_garaze_2C_kiosk.pdf&id=7218 UCHWAŁA NR IV/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2019 rok http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=projekt_-_plan_pracy_rady.pdf&id=7219 UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 rok http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=projekt_uchwaly-_plan_pracy_komisji.pdf&id=7220 Bogusława Paul Bogusława Paul Krzysztof Dereń Krzysztof Dereń 2018-12-13 00:00:00 2018-12-13 14:34:56 2018-12-13 14:38:18 2019-01-18 10:51:39