ࡱ> )`\ bjbj4;t4t4t4t4t4OP66666777MMMMMMM$_PhRjM97799M66N5?5?5?9R66M5?9M5?5?VEG66 6}t4:F 2GlN0OFx1S>1SG1SG,7hO8J5?8<8777MM>|777O9999/t4t4 ZaBcznik Nr 3 do UchwaBy Nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. Pola jasne wypeBnia wBa[ciciel nieruchomo[ci, nale|y czytelnie wypeBni drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKOZCI OPAATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOZCI W CZZCI NA KTREJ ZAMIESZKUJ MIESZKACCY ORAZ W CZZCI NA KTREJ NIE ZAMIESZKUJ MIESZKACCY, A POWSTAJ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna Ustawa z 13 wrze[nia 1996 r. o utrzymaniu czysto[ci i porzdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z pzn. zm.)SkBadajcy * Formularz przeznaczony jest dla wBa[cicieli nieruchomo[ci w cz[ci na ktrej zamieszkuj mieszkaDcy oraz w cz[ci na ktrej nie zamieszkuj mieszkaDcy, a powstaj odpady komunalne, poBo|onych na terenie gminy KietrzTermin skBadania Pierwszy termin skBadania do 15 maja 2013 r. lub w cigu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia , w ktrym nastpiBy zmiany danych okre[lonych w deklaracjiNazwa i adres siedziby organu wBa[ciwego do zBo|enia deklaracji Burmistrz Kietrza Urzd Miejski w Kietrzu ul. 3-Maja 1 48- 130 KietrzMiejsce skBadania Urzd Miejski w Kietrzu, ul. 3- Maja 1 , 48-130 Kietrz, w Punkcie ObsBugi Klienta lub poczt na wskazany wy|ej adres A. OBOWIZEK ZAO{ENIA DEKLARACJI (wynika z art. 6m ustawy)% pierwsza deklaracja % korekta deklaracji (data zaistnienia zmian) & .& - & ..& . - & & & & .. (dzieD) - (miesic) - (rok) B. PODMIOT SKAADAJCY DEKLARACJ ( prosz zaznaczy wBa[ciwy kwadrat)% wBa[ciciel nieruchomo[ci % wspBwBa[ciciel, wspBposiadacz % dzier|awca ,najemca % u|ytkownik wieczysty % zarzdca nieruchomo[ci wsplnej % inny podmiot wBadajcy nieruchomo[ci C. DANE SKAADAJCEGO DEKLARACJ Rodzaj skBadajcego ( prosz zaznaczy wBa[ciwy kwadrat)%osoba fizyczna % osoba prawna % jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowo[ci prawnej C.1. Imi i nazwisko (dot. osb fizycznych) / PeBna nazwa (dot. osb prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowo[c prawnej)1. PESEL (dotyczy osb fizycznych) / NIP (dotyczy osb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowo[ci prawnej) 2. C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY SKAADAJCEGO DEKLARACJ (KORESPONDENCYJNY) KrajWojewdztwoPowiat3.4.5.GminaUlicaNr domu/ Nr lokalu6.7.8.Miejscowo[Kod pocztowyPoczta9.10.11. C. 3. ADRES NIERUCHOMOZCI, NA KTREJ POWSTAJ ODPADY KOMUNALNE **GminaUlicaNr domu/ Nr lokalu 12. 13.14.Miejscowo[Kod pocztowyPoczta15.16.17. D. OZWIADCZAM, {E NA TERENIE NIERUCHOMOZCI WSKAZANEJ W CZZCI C.3. NINIEJSZEJ DEKLARACJI ODPADY BD GROMADZONE W SPOSB SELEKTYWNY*** % % TAK NIE E. USTALENIE WYSOKOZCI OPAATY O[wiadczam, |e na terenie nieruchomo[ci wskazanej w cz[ci C.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje: **** 18. & & & & & & & & & & & & & & .. (nale|y poda liczb mieszkaDcw)Osoby zamieszkujce na terenie nieruchomo[ci wskazanej w cz[ci C.3. Pole nie dotyczy budynkw wielolokalowych, gdzie zostaB wybrany zarzd Imi i NazwiskoWskaznik cenowy1& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 2& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & 3& & & & & & & & & & & & & & & & & . 4. 5............................................................................................. 6. 7. 8. 9. 10.......................................................................................... 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Suma wskaznikw ***** & & & & & & & & .E.1. MIESICZNA STAWKA OPAATY 20. & .& & .& zB je|eli zaznaczono TAK w dziale D21. & & & & ..zB je|eli zaznaczono NIE w dziale DE.2.WYSOKOZ MIESICZNEJ OPAATY (prosz wypeBni tylko jedno pole) w przypadku odpadw zbieranych i odbieranych w sposb selektywny + odpady zmieszane jest to iloczyn pozycji 19 x 20, 2. w przypadku wyBcznie odpadw zmieszanych jest to iloczyn pozycji 19 x 21,22. & & & & & & & (poz. 19 x poz. 20) (nale|y poda kwot w PLN)23. & & & & & & & . (poz. 19 x poz. 21) (nale|y poda kwot w PLN) F. DOTYCZY WAAZCICIELI NIERUCHOMOZCI NA KTREJ NIEZAMIESZKUJ MIESKACCY, A POWSTAJ ODPADY KOMUNALNE 24. Wielko[ pojemnikw na odpady komunalne25. Stawka opBaty za pojemnik26.Liczba pojemnikw (miesicznie) 27. Wysoko[ miesicznej opBaty (iloczyn kolumn 25 a). x 26 lub 25 b). x 26)a) je|eli zaznaczono TAK w dziale Db) je|eli zaznaczono NIE w dziale D 120 l & & .zB & & .zB 240 l & & .zB & & .zB1100 l & & .zB & & .zB2500 l & & .zB & & .zB5000 l & & .zB & & .zBKP-7 & & .zB & & .zBWysoko[ opBaty miesicznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi /suma kwot z kolumny 27/28. & & & & & & & & & & & & . (nale|y poda kwot w PLN) G. USTALENIE WYSOKOZCI OPAATYWysoko[ opBaty miesicznej za gospodarowanie odpadami /suma kwot: poz. 22 + poz. 28 lub poz. 23 + poz. 28/29. & & & & & & & & & & & & & & (nale|y poda kwot w PLN) OZWIADCZENIE I PODPIS SKAADAJCEGO DEKLARACJ LUB OSOBY REPREZENTUJCEJ SKAADAJCEGO DEKLARACJO[wiadczam, |e jestem [wiadomy/a o odpowiedzialno[ci wynikajcej z Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.30. Imi31. Nazwisko32. Data wypeBnienia deklaracji & .& - & ..& .- & & & & .. (dzieD) - (miesic) - (rok)33. Podpis skBadajcego deklaracj I. ADNOTACJE URZDOWE POUCZENIE T  z | vxɸ~~~maVOaVaVOaVO hGZh%h(h%CJaJh(h%5CJaJ hnh%5B*CJaJphh%5B*CJaJph hh%5B*CJaJphh%B*CJaJphh3h%B*CJaJph!hA@h%B*OJQJ^Jphh'<h%>*CJaJh3h%>*CJaJh3h%>*CJaJh%CJaJh3h%CJaJT T | $7$8$H$Ifgd|$$7$8$H$Ifa$gd||`|gd% 7$8$H$gd%$|]`|a$gd%gd% ^ `gd% 7$8$H$^gd% 7$8$H$^ `gd% \ vaPPG $Ifgd|$$7$8$H$Ifa$gd|kd$$Ifl 0|T& X  t00*644 l` apyt|vxaPP$$7$8$H$Ifa$gd|kd$$Ifl0|T& X  t00*644 l` apyt|$aSAS0$$7$8$H$Ifa$gd|9$7$8$H$If]9gd| $7$8$H$Ifgd|kd$$Ifl0|T& X  t00*644 l` apyt|"$B^\^`prtv&(*J ῳ訿蠕}}t}ihGZh%CJaJh%>*CJaJhGZh%>*CJaJh(h%>*CJaJh(h%CJaJh%CJaJhGZh%CJaJhGZh%5CJ0aJ0hGZh%CJ0aJ0hGZh%5CJaJhnh%CJaJ hGZh%h(h%CJaJh(h%5CJaJ(&@^`rPkd$$Ifl0|T& X  t00*644 l` apyt|$$7$8$H$Ifa$gd|rtva\K6$h$7$8$H$If^ha$gd|$$7$8$H$Ifa$gd|gd%kd$$Ifl!0|T& X  t00*644 l` apyt|tt$$7$8$H$Ifa$gd|ykd$$IflF|&0* t 00*644 lap yt| X}d$$7$8$H$If^`a$gd|$$7$8$H$If^a$gd|gd%hkdO$$Ifl|&0* t00*644 layt| X "$fhj Nlnpr024LRɾɳɳɳɳԠɾ󾃾h%CJaJhGZh%5CJaJh%5CJaJhnh%CJaJh%CJaJhGZh%CJaJh(h%CJaJhGZh%CJ0aJ0 hGZh%hGZh%5CJaJh(h%5CJaJhGZh%5CJaJ/f vva$ H$7$8$H$Ifa$gd|$$7$8$H$Ifa$gd|wkd$$Ifl|&0* t 00*644 lap yt|wb$ $7$8$H$Ifa$gd|$H$7$8$H$If^`Ha$gd|gd%jkd$$Ifl|&0* t00*644 layt|dtt$$7$8$H$Ifa$gd|ykd"$$Ifl|&0* t 00*644 lap yt| $Ifgd|gd%jkd$$Ifl|&0* t00*644 layt| ln 8prZ \ ؿ˯˨娿娇zjhCh%5CJPJ\aJh%5CJPJ\aJha%h%CJaJhGZh%CJaJhGZh%CJaJ hGZh%hGZh%5CJPJ\aJhGZh%5CJaJhGZh%CJPJaJhGZh%CJPJaJhGZh%5CJPJ\aJh(h%CJaJ%yy $$Ifa$gd|ykdi$$Ifl|&0* t 00*644 lap yt|y $$Ifa$gd|ykd $$Ifl|&0* t 00*644 lap yt|wwwwwwwwwwwrFf $$Ifa$gd|K$ykd $$Ifl|&0* t 00*644 lap yt| Z ytk $Ifgd|gd%ykd $$Iflz|&0* t 00*644 lap yt| $$Ifa$gd|Z \ f ~ yyy $$Ifa$gd|ykd$$Ifl|&0* t 00*644 lap yt| I=== $$Ifa$gd|kdV$$Ifl]F| &%  t00*6  44 lapyt| &!(!4!6!8!N!P!T!V!!!!!n#p###########$T$d$f$$$$$ȸyph%5CJaJh%CJaJhkh%CJaJhkh%5CJaJh[g#h%CJaJhkh%5CJ\aJ hkh%hkh%5CJPJ\aJh{h%CJaJh%CJaJhGZh%5CJPJ\aJ hGZh%hGZh%5CJ\aJ, occc $$Ifa$gd|kda$$IflF| &% t00*6  44 layt| I=== $$Ifa$gd|kd!$$Ifl(F| &%  t00*6  44 lapyt| !(!6!I=== $$Ifa$gd|kd,$$IflF| &%  t00*6  44 lapyt|6!8!>!F!N!I=== $$Ifa$gd|kd7$$IflF| &%  t00*6  44 lapyt|N!P!R!T!V!!ojjj^ $$Ifa$gd|gd%kdB$$IflF| &% t00*6  44 layt|!!!!n#{{{ $$Ifa$gd|wkd$$Ifl|&0* t 00*644 lap yt|n#p#x#z###I==== $$Ifa$gd|kd$$Ifl,F|g & * t00*6  44 lapyt|#####occc $$Ifa$gd|kd$$IflF|g & * t00*6  44 layt|#####I=== $$Ifa$gd|kd|$$IflF|g & * t00*6  44 lapyt|###Z$$%z%%oj\\\PP $$Ifa$gd| $7$8$H$Ifgd|gd%kd$$IflF|g & * t00*6  44 layt|$%"%&%v%x%z%%%%%%%%:&<&&&F'L'N'd'f'''(((·{{oddYMF heh%h|h%5CJaJh|h%CJaJh|h%CJaJh|h%5CJaJh|h%5CJaJh|h%CJaJ h-h%h|h%5CJaJh[g#h%CJaJ hGZh%h3h%CJaJhkh%CJaJh%CJaJh%CJ aJ hGZh%CJ0aJ0hGZh%CJaJhkh%5CJaJ%%%:&gbT $7$8$H$Ifgd|gd%kdG$$Ifl0|&P t00*644 lapyt|:&<&F'N''({jjj$$7$8$H$Ifa$gd| $$Ifa$gd|xkd&$$Ifl |&0* t 00*44 lap yt|((( )")P)i[[[F$$7$8$H$If]a$gd| $7$8$H$Ifgd|kd$$Ifl0|& t00*44 lapyt|(((p)r)0-1-.//Z/^/f/h/t/v//////0f0000 1,1r122R2T2\2^2b2f2h2233 3333 3D3F3z3|33}h|h%CJaJh|h%CJaJh|h%5CJaJh|h%CJaJh|h%CJaJh|h%5CJaJh|h%CJ aJ h|h%CJ aJ h% h|gh% h-h%h|h%5CJaJh|h%CJaJ1P)p)r)t))H:)$$7$8$H$Ifa$gd| $7$8$H$Ifgd|kd$$Ifl4F|p(&` t00*  44 lapyt| $7$8$H$If]gd|))*"******F+a+|+++++,,8,F,T,d,t,,, $Ifgd|$$7$8$H$If]a$gd|$$7$8$H$Ifa$gd|,,,,,,,,--"-0-$$7$8$H$If]a$gd| $Ifgd| 0-1-2-2.8./^PPGG $Ifgd| $7$8$H$Ifgd|kd$$Ifl4HF|p(&  t00*  44 lapyt|//Z/\/^/f/h/v/////xgggggggggg$$7$8$H$Ifa$gd|kd$$IflU0|p& < t00*44 lapyt| /D0f0000 1:kdX$$IflF|<&Ppp t00*  44 lapyt|$$7$8$H$Ifa$gd| 1r11f23 3 333F3|33333 $$Ifa$gd|$$7$8$H$If`a$gd| & F Hx$7$8$H$If`xgd| hH$7$8$H$If^Hgd| & F L$7$8$H$If^`Lgd|$$7$8$H$Ifa$gd|3333444 4 4444445<5@5D5d5h5x5|5~55555*6.6^6b6d6f6l66zoozooozozoocXh'h%CJaJh'h%5CJaJhGZh%CJaJh%CJaJhGZh%5CJaJh%5CJaJ hGZh%hkh%5CJ\aJh%5CJaJhkh%5CJaJh[g#h%CJaJ heh%h|h%5CJaJh|h%CJaJh|h%CJaJh|h%CJ aJ "33334$7$8$H$If`gd|$$7$8$H$Ifa$gd| $$Ifa$gd|4444KF-$$7$8$H$If^`a$gd|gd%kdR$$IflF|<&Ppp t00*  44 lapyt|445<5x55b6{{j{{$$7$8$H$Ifa$gd| $7$8$H$Ifgd|vkdL $$Ifl|& t 044 lap yt%b6d6f6z666\SBB0$7$8$H$If^gd|$$7$8$H$Ifa$gd| $Ifgd|kd $$Ifl4+\|z&``` t044 layt%666666677$7:7F7J7L7Z7\7f7p7r7777777777777777 8 8,80828@8J8V8l8x8|8~88888888v9z9ɾɾжжɾжжɾɾɾɟh%5CJaJh'h%CJaJhGZh%5CJaJh%CJaJhGZh%CJaJ hGZh%hGZh%CJ\aJh'h%CJaJh'h%5CJaJhGZh%5CJaJ6666666 $Ifgd|$$7$8$H$Ifa$gd|667$7F7H7J7I88888$$7$8$H$Ifa$gd|kd!$$Ifl4r|Z z& t044 layt%J7L7\7r7777J99999$$7$8$H$Ifa$gd|kd"$$Iflr|Z z& t044 layt%7777777J99999$$7$8$H$Ifa$gd|kd#$$Ifl!r|Z z& t044 layt%777 8,8.808J99999$$7$8$H$Ifa$gd|kd$$$Ifl!r|Z z& t044 layt%0828@8V8x8z8|8J99999$$7$8$H$Ifa$gd|kd%$$Ifl!r|Z z& t044 layt%|8~888888J99999$$7$8$H$Ifa$gd|kd&$$Ifl!r|Z z& t044 layt%88~999J<++$$7$8$H$Ifa$gd| $7$8$H$Ifgd|kdq'$$Ifl!r|Z z& t044 layt%z9|9~9999999(:*:,:.:0:4:h:j:l::;;;B;D;F;J;L;;;<<<===ʿ}ri]ri]rӿөӖhGZh%5CJaJh%5CJaJhGZh%CJaJhGZh%5CJaJ h%5h%CJaJ hGZh%hGZh%5CJaJhGZh%CJaJh[g#h%CJ aJ hGZh%CJaJh%5CJaJhGZh%5CJaJh%5CJaJh'h%CJaJh'h%5CJaJ"9*:,:.:j:rmgd%{kdZ($$Ifl!0|& t044 layt%$$7$8$H$Ifa$gd|j:l:F;;B<<<yhhhh$$7$8$H$Ifa$gd| $7$8$H$Ifgd|wkd)$$Ifl|&0* t 00*644 lap yt|<<==gbD & F $7$8$H$If^`gd%gd%kd)$$Ifl00|& t00*644 lapyt|==>y $7$8$H$Ifgd|wkd*$$Ifl|&0* t 00*644 lap yt|=>>>>>?????? ?X?`?f?p?t??@"A$A(A,AlAnApArAAAAABBBB8hη{pph3_wh%CJaJh3_wh%5CJ\aJUh3_wh%5CJaJh%5CJaJh{h%CJaJhGZh%>*CJaJhGZh%CJaJhGZh%>*CJaJhGZh%CJaJhGZh%5CJaJh%5CJaJ hGZh%hGZh%CJaJ+>>>?tt$$7$8$H$Ifa$gd|ykd0+$$Ifl|&0* t 00*644 lap yt|??X?Z?@$AlAqcccc $7$8$H$Ifgd|$$7$8$H$Ifa$gd|}kd+$$Ifl=0|& t00*644 layt|lAnApAA}l$$7$8$H$Ifa$gd|gd%}kd,$$Ifl0|& t00*644 layt|AAAv$$7$8$H$Ifa$gd|wkd7-$$Ifl|&0* t 00*644 lap yt|AA&B(BBByyyyeQee$|7$8$H$]^|a$gd%$|7$8$H$]^|a$gd% $7$8$H$a$gd%ykd-$$Ifl|&0* t 00*644 lap yt| W przypadku niewpBacenia w okre[lonych ustawowo terminach kwoty opBaty lub wpBacenia jej w niepeBnej wysoko[ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuBu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. opostpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity- Dz. U. z dnia 13 wrze[nia 2012r. poz. 1015 ). Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 wrze[nia 1996 r. o utrzymaniu czysto[ci i porzdku w gminach wBa[ciciel nieruchomo[ci jest obowizany zBo|y do wBa[ciwego organu deklaracj za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo[ci pierwszego mieszkaDca. W przypadku zmiany danych bdcych podstaw ustalenia wysoko[ci nale|nej opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wBa[ciciel nieruchomo[ci jest obowizany zBo|y now deklaracj w terminie 14 dni od dnia nastpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezBo|enia deklaracji o wysoko[ci opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wtpliwo[ci, co do danych w deklaracji wBa[ciwy organ okre[la, w drodze decyzji, wysoko[ opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorc pod uwag uzasadnione szacunki, w tym [redni ilo[ odpadw komunalnych powstajcych na nieruchomo[ciach o podobnym charakterze. Sposb gromadzenia odpadw bdzie podlegaB bie|cej kontroli. W przypadku nie wywizywania si z obowizku selektywnego gromadzenia odpadw komunalnych wBa[ciwy organ w drodze decyzji naliczy opBat za odbir odpadw zmieszanych wraz z zalegBymi odsetkami. OBJAZNIENIA Sposb wypeBnienia deklaracji: Cz[ A Nale|y zaznaczy, czy dana deklaracja skBadana jest po raz pierwszy, czy zaistniaBa zmiana w deklaracji wpisujc x we wBa[ciwym kwadracie. Cz[ B Nale|y zaznaczy x we wBa[ciwym kwadracie w zale|no[ci, czy dany podmiot jest wBa[cicielem nieruchomo[ci, dzier|awc lub najemc, zarzdc, wspBwBa[cicielem, u|ytkownikiem wieczystym lub innym podmiotem wBadajcym nieruchomo[ci. Cz[ C Okre[lamy dane skBadajcego deklaracj w zale|no[ci czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowo[ci prawnej zaznaczajc x we wBa[ciwym kwadracie. Cz[ C.1. W cz[ci C.1.- w pozycji 1. wpisujemy imi i nazwisko lub peBn nazw. Natomiast wypeBniajc pozycj 2. nale|y pamita o prawidBowym wskazaniu identyfikatora PESEL (dot. osb fizycznych) lub NIP ( dot. osb prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowo[ci prawnej). Cz[ C.2. W pozycjach od 3. do 11. wpisujemy adres zamieszkania lub siedziby skBadajcego deklaracj ( adres korespondencyjny). Cz[ C.3. W pozycji od 12 do 17 wpisujemy adres nieruchomo[ci na ktrej powstaj odpady komunalne. Cz[ D WBa[ciciel nieruchomo[ci o[wiadcza w jaki sposb bd gromadzone odpady komunalne, wpisujc x w odpowiednim kwadracie . Cz[ E SkBadajcy deklaracj o[wiadcza ile osb zamieszkuje na terenie nieruchomo[ci, dla ktrej skBadana jest deklaracja i wpisuje to w pozycji 18. Dalsz cze[ E, w ktrej mie[ci si rubryka imi i nazwisko osb zamieszkujcych& wypeBniaj wBa[ciciele nieruchomo[ci w zabudowie jednorodzinnej oraz wBa[ciciele lokali w budynkach wielolokalowych, w ktrych nie zostaB wybrany zarzd. SkBadajcy deklaracj na podstawie wskaznika podanego w tabeli wylicza sum wskaznika wpisujc w pozycji 19. Cz[ E.1. SkBadajcy deklaracj w pozycji 20 lub 21 wpisuje miesiczn stawk opBaty w zale|no[ci, czy odpady komunalne gromadzone bd w sposb selektywny czy nieselektywny. Cz[ E.2. Wyliczamy miesiczn stawk opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypeBniajc (pozycja 19 x 20) lub (pozycja 19 x 21) co daje nam wysoko[ miesicznej opBaty. Cz[ F Na nieruchomo[ci niezamieszkaBej, na ktrej powstaj odpady komunalne, wBa[ciciel okre[la wielko[ pojemnika na gromadzenie odpadw komunalnych zale|nie od faktycznego nagromadzenia odpadw (pozycja 24) oraz stawk opBaty za pojemnik (z podziaBem na gromadzenie selektywne i nieselektywne pozycja 25 a) i 25 b), ktra zostaBa okre[lona w odrbnej uchwale przez Rad Miejsk w Kietrzu. Nastpnie podaje si liczb pojemnikw miesicznie (pozycja 26), ktra pomno|ona przez stawk opBaty daje wysoko[ miesicznej opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pozycja 27). Cz[ G WBa[ciciel nieruchomo[ci wylicza wysoko[ ( sum) miesicznej opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku selektywnego gromadzenia odpadw komunalnych nale|y pomno|y pozycj 22 x 28 oraz przy nie selektywnym gromadzeniu odpadw komunalnych nale|y pomno|y pozycj 23 x 28. Cz[ H SkBadajcy deklaracj lub osoba reprezentujca skBadajcego deklaracj ( peBnomocnik) w pozycji 30 i 31 wpisuje odpowiednio Imi i Nazwisko, w pozycji 32- dat wypeBnienia deklaracji- dzieD, miesic, rok, a w pozycji 33- skBada podpis. OpBat wynikajc z deklaracji nale|y uiszcza w kasie urzdu lub na rachunek bankowy urzdu nr 22847510162002000040110005 Do osb zamieszkaBych na terenie nieruchomo[ci nie zalicza si osb przebywajcych poza miejscem zamieszkania powy|ej 1 miesica. SkBadajcy deklaracj zobowizany jest doBczy nastpujce dokumenty potwierdzajce dane zawarte w deklaracji: o[wiadczenie skBadajcego deklaracj o osobach zameldowanych, ktre nie zamieszkuj na danej nieruchomo[ci- stanowicy zaBcznik Nr 4 do uchwaBy. o[wiadczenie o korzystaniu przez kilku wBa[cicieli ssiadujcych ze sob nieruchomo[ci ze wsplnego punktu gromadzenia odpadw stanowicy zaBcznik Nr 5 do uchwaBy, peBnomocnictwo w przypadku reprezentowania wBa[ciciela nieruchomo[ci przez peBnomocnika zgodnie z art. 98-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pzn. zm.) oraz zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacji podatkowej ( Dz. U. z 2012, poz. 749 z pzn. zm.). * skBadajcy rozumie si przez to wBa[cicieli nieruchomo[ci, u|ytkownikw wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajce nieruchomo[ci w zarzdzie lub u|ytkowaniu, a tak|e inne podmioty wBadajce nieruchomo[ci ** w przypadku wikszej liczby nieruchomo[ci wBa[ciciel skBada na ka|d nieruchomo[ osobn deklaracj *** selektywne zbieranie odpadw gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub w workach nastpujcych frakcji odpadw (papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriaBowe, szkBo kolorowe, szkBo bezbarwne, odpady komunalne ulegajce biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegajce biodegradacji). **** je|eli nieruchomo[ jest zabudowana budynkami wielolokalowym, w ktrych ustanowiono odrbn wBasno[ lokali, obowizki wBa[ciciela nieruchomo[ci obci|aj osoby sprawujce zarzd nieruchomo[ci wspln, w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wBasno[ci lokali( Dz. U. z 2000 r. , Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141,poz. 1492), lub wBa[cicieli lokali, je|eli zarzd nie zostaB wybrany- zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 13 wrze[nia 1996 r o utrzymaniu czysto[ci i porzdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z pzn. zm.) ***** obliczenie wskaznika cenowego dotyczy wszystkich osb zamieszkaBych w budynkach jednorodzinnych jak i wielolokalowych pVl|||| $|^|a$gd% $|`|a$gd%|^|gd%$0L^0`La$gd%$ & F h|0^^^`a$gd%$|7$8$H$]^|a$gd%$7$8$H$]a$gd%$|7$8$H$]^|a$gd%VlnprnpVl6&lptvz|^ptT"&46Nɾɾɾɾɾɾɾɾh3_wh%CJaJh}1h%5CJaJhGUbh%CJaJhGUbh%5CJaJh3_wh%5CJ\aJh%5CJaJh3_wh%5CJaJh%CJaJBrtv|^t&8w$|]`|a$gd%$0L]^0`La$gd%$|]^|a$gd%$0L]^0`La$gd%$|]^|a$gd%$|]`|a$gd%$0L]^0`La$gd% $|`|a$gd% vz$DfNnpr2fhj6Fnp<Z6fhlFx,zPZ`8:hih%CJaJhLkh%CJaJhGUbh%CJaJh%h h%5CJaJh3_wh%5CJaJh:h%CJaJh%5CJaJh%CJaJh3_wh%CJaJ=8prhjpr|k 7$8$H$]gd% & F h00L7$8$H$]^0`Lgd% 0|7$8$H$]^|gd% & F h|00L7$8$H$]^0`Lgd%$|]`|a$gd%$|]`|a$gd%$|]^|a$gd% rTxlRtt$7$8$H$]^`a$gd%$7$8$H$]^`a$gd%$07$8$H$^0a$gd%$h7$8$H$]^h`a$gd%$h7$8$H$]^h`a$gd% & F h07$8$H$]`gd% R* \ 6 Z \ {{y$ 2 07$8$H$]`0a$gd%$ 2 0L7$8$H$]^0`La$gd%$ 2 0L7$8$H$]^0`La$gd%$ 2 7$8$H$]^`a$gd%$7$8$H$]^`a$gd% $JL B \ j : Z \ h$rh{h%CJaJh%CJaJh3_wh%CJaJh%CJaJ21h:p%. A!"6#$% $$If!vh5 5X #v #vX :V l  t00*65 5X / ` apyt|$$If!vh5 5X #v #vX :V l t00*65 5X / ` apyt|$$If!vh5 5X #v #vX :V l t00*65 5X / ` apyt|$$If!vh5 5X #v #vX :V l t00*65 5X / ` apyt|$$If!vh5 5X #v #vX :V l! t00*65 5X / ` apyt|$$If!vh50*#v0*:V lF t 00*650*/ ap yt|$$If!vh50*#v0*:V l t00*650*/ ayt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt|$$If!vh50*#v0*:V l t00*650*/ ayt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt|$$If!vh50*#v0*:V l t00*650*/ ayt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt|$IfK$L$q!v h535s5s5s5s5s5s5s5 s5 s5 s#v3#v s:V l t 6406535 s/ e4yt|fkd $IfK$L$l 8w ] C3ssssssssss t 6406,,,,44 lae4yt|$$If!vh50*#v0*:V lz t 00*650*/ ap yt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt| $$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l] t00*65%5 5/ apyt|$$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l t00*65%5 5/ ayt| $$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l( t00*65%5 5/ apyt| $$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l t00*65%5 5/ apyt| $$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l t00*65%5 5/ apyt|$$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l t00*65%5 5/ ayt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt| $$If!vh55 5*#v#v #v*:V l, t00*655 5*/ apyt|$$If!vh55 5*#v#v #v*:V l t00*655 5*/ ayt| $$If!vh55 5*#v#v #v*:V l t00*655 5*/ apyt|$$If!vh55 5*#v#v #v*:V l t00*655 5*/ ayt|$$If!vh5P5#vP#v:V l t00*65P5/ apyt|$$If!vh50*#v0*:V l  t 00*50*/ ap yt|$$If!vh55#v:V l t00*5/ apyt|$$If!vh5 55#v #v#v:V l4 t00*+5 55/ / apyt|$$If!vh5 55#v #v#v:V l4H t00*+5 55/ / apyt|$$If!vh5 5<#v #v<:V lU t00*5 5</ / apyt|$$If!vh5P5p5p#vP#vp:V l t00*5P5p/ apyt|$$If!vh5P5p5p#vP#vp:V l t00*5P5p/ apyt|$$If!vh5F*#vF*:V l t 05/ ap yt%$$If!vh5 5 5t5H #v #v #vt#vH :V l4+ t0+++5555/ ayt%$$If!vh5 5S55t5H #v #vS#v#vt#vH :V l4 t0+++,,55555/ ayt%$$If!vh5 5S55t5H #v #vS#v#vt#vH :V l t055555/ ayt%$$If!vh5 5S55t5H #v #vS#v#vt#vH :V l! t055555/ ayt%$$If!vh5 5S55t5H #v #vS#v#vt#vH :V l! t055555/ ayt%$$If!vh5 5S55t5H #v #vS#v#vt#vH :V l! t055555/ ayt%$$If!vh5 5S55t5H #v #vS#v#vt#vH :V l! t055555/ ayt%$$If!vh5 5S55t5H #v #vS#v#vt#vH :V l! t055555/ ayt%$$If!vh55#v#v:V l! t05 5/ ayt%$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt|$$If!vh55#v:V l0 t00*65/ apyt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt|$$If!vh55#v#v:V l= t00*655/ ayt|$$If!vh55#v#v:V l t00*655/ ayt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt|$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap yt|666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666P@P %Normalny$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHJAJ Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k, 0 Bez listy %Tabela - Siatka7:V0 dCJOJPJQJ^JaJtHbOb %Default 7$8$H$-B*CJOJPJQJ_HaJmHphsHtH;*C\]*RSab;<NNi{9:;\vwE X Y ] ^ _ | } ~ ? @ E Q X Y \ _ b c i o ?y/0[4Xs0JXfv &4BCD`c "7;iz7z   -HIJ*xyz&789:AL]^_`gr *\]^|}Eh'(Z[ .!#$$$% %%%&&V'a'~((( )d)e)f)n)))++,,>-G-///k0o1w1c2d222c3d3354n44556g66T77988 999:Y;;;;080000000000000000<000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,00000000000 00000000000 000 0 000000000000000000 000000000000000000 000 00 0000 000000 00000 000 00 0 000000 00000000 000 0 00 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 00 0 0 0000 0 0 0 00 0 0 0 0 0000 0 0 00 0 0 0 00000000000 00000000000000000000000000000000 00 00 000000000000000000000 $(36z9=\ "(-29DHPU^c vrZ 6!N!!n####%:&(P)),0-// 1344b666J77708|889j:<=>?lAAA8rR\ #%&')*+,./01345678:;<=>?@ABCEFGIJKLMNOQRSTVWXYZ[\]_`abdefgh\ $L# @0( B S ?tLttt t\LtLt Z:`p.;^@ft.;C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter < 1100 l120 l240 l25 a2500 l5000 l ProductIDGK 5555[6_6M;Q;;ESMV12MO "9NV&3S ` ; I  P FO pz  ,-wy`p}~%ox 'ajz{#%46IKZ\oq4> |%% ''a'j'q'r'~''''((((0)G)))--k0v0N3a3333384F4q4444505555566H6I6a6c666X7]7889999::k:s:::7;8;S;U;;;;666666666666666666;;^(t0P(\vMt8Jhh^h`5.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`5.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.vMt ^( P(\h~;v8ο|4$r%L*RSb;<Ni9:;vwX Y ] ^ _ | } ~ ? @ E Q X Y \ _ b c i o /00BC`7HIJ*xyz&789:AL]^_`gr\]^|}'(;!3"!3@KG  GGGGGGGG;PP PP(@PPPPP P"P(PT@P.P0P2P4P6P<P@PBPUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Ariala ArialNarrowArial Unicode MS7&{ @Calibri"qRgRgM3mM3m!24;;JHP $P42ZaBcznik Nr 3Anna BroniewiczGCI  Oh+'0d  , 8DLT\Zacznik Nr 3Anna BroniewiczNormalGCI2Microsoft Office Word@F#@$%6}@$%6}M3՜.+,0 hp| m;' Zacznik Nr 3 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fظ6}Data .1TableISWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q