ࡱ> )`bjbj41't&t&t&t&D&7(((((o)o)o)[6]6]6]6]6]6]6$9h;l6M+o)o)M+M+6((J7+++M+.(([6+M+[6++:/t0(t( 俧6}t&{+_0 0t`707i0R;{+;0;0,o)h)J+!*<]*o)o)o)66{+o)o)o)7M+M+M+M+!t&t& ZaBcznik Nr 2 do UchwaBy Nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. Pola jasne wypeBnia wBa[ciciel nieruchomo[ci, nale|y czytelnie wypeBni drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKOZCI OPAAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOZCI, NA KTRYCH NIE ZAMIESZKUJ MIESZKACCY, A POWSTAJ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna Ustawa z 13 wrze[nia 1996 r. o utrzymaniu czysto[ci i porzdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z pzn. zm.)SkBadajcy * Formularz przeznaczony jest dla wBa[cicieli nieruchomo[ci, na ktrych nie zamieszkuj mieszkaDcy, a powstaj odpady komunalne z terenu gminy KietrzTermin skBadania Pierwszy termin skBadania do 15 maja 2013 r. lub w cigu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia , w ktrym nastpiBy zmiany danych okre[lonych w deklaracjiNazwa i adres siedziby organu wBa[ciwego do zBo|enia deklaracji Burmistrz Kietrza Urzd Miejski w Kietrzu ul. 3-Maja 1 48- 130 KietrzMiejsce skBadania Urzd Miejski w Kietrzu, ul. 3- Maja 1 , 48-130 Kietrz, w Punkcie ObsBugi Klienta lub poczt na wskazany wy|ej adres A. OBOWIZEK ZAO{ENIA DEKLARACJI (wynika z art. 6m ustawy)% pierwsza deklaracja % korekta deklaracji (data zaistnienia zmian) & .& - & ..& .- & & & & .. (dzieD) - (miesic) - (rok) B. PODMIOT SKAADAJCY DEKLARACJ% wBa[ciciel nieruchomo[ci % wspBwBa[ciciel, wspBposiadacz % dzier|awca ,najemca % u|ytkownik wieczysty % zarzdca nieruchomo[ci wsplnej % inny podmiot wBadajcy nieruchomo[ci C.DANE SKAADAJCEGO DEKLARACJ Rodzaj skBadajcego ( prosz zaznaczy wBa[ciwy kwadrat)% osoba fizyczna % osoba prawna % jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowo[ci prawnej C.1. Imi i nazwisko (dot. osb fizycznych) / PeBna nazwa (dot. osb prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowo[ci prawnej) 1. PESEL (dotyczy osb fizycznych) / NIP (dotyczy osb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowo[ci prawnej) 2. C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY SKAADAJCEGO DEKLARACJ (KORESPONDENCYJNY) KrajWojewdztwoPowiat3.4.5.GminaUlicaNr domu/ Nr lokalu6.7.8. Miejscowo[Kod pocztowyPoczta9.10.11. C. 3. ADRES NIERUCHOMOZCI NA KTREJ POWSTAJ ODPADY KOMUNALNE**GminaUlicaNr domu/ Nr lokalu 12. 13.14.Miejscowo[Kod pocztowyPoczta15.16.17. D. OZWIADCZAM, {E NA TERENIE NIERUCHOMOZCI WSKAZANEJ W CZZCI C.3. NINIEJSZEJ DEKLARACJI ODPADY BD GROMADZONE W SPOSB SELEKTYWNY*** % % TAK NIE E. USTALENIE WYSOKOZCI OPAATY18. Wielko[ pojemnikw na odpady komunalne19. Stawka opBaty za pojemnik20.Liczba pojemnikw (miesicznie) 21. Wysoko[ miesicznej opBaty (iloczyn kolumn 19 a). x 20 lub 19 b). x 20)a). je|eli zaznaczono TAK w dziale Db). je|eli zaznaczono NIE w dziale D 120 l& & .zB& & .zB 240 l& & .zB& & .zB1100 l& & .zB& & .zB2500 l& & .zB& & .zB5000 l& & .zB& & .zBKP-7& & .zB& & .zBWysoko[ opBaty miesicznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi /suma kwot z kolumny 21/22. & & & & & & & & & & & & . (nale|y poda kwot w PLN) OZWIADCZENIE I PODPIS SKAADAJCEGO DEKLARACJ LUB OSOBY REPREZENTUJCEJ SKAADAJCEGO DEKLARACJO[wiadczam, |e jestem [wiadomy/a o odpowiedzialno[ci wynikajcej z Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 23. Imi24. Nazwisko25. Data wypeBnienia deklaracji & .& - & ..& .- & & & & .. (dzieD) - (miesic) - (rok)26. Podpis skBadajcego deklaracj G. ADNOTACJE URZDOWE POUCZENIE   .0R<>@(*,.pͿͱ|qehEhN"5CJ0aJ0hEhN"CJ0aJ0hEhN"5CJaJh-hN"CJaJ h-hN"hEhN"CJaJhEhN"5CJaJhhN"5CJ \aJ h-hN"5CJ\aJhN"5CJ\aJh'<hN">*CJaJhN">*CJaJhN"hN"CJaJhN"CJaJ' X T $7$8$H$IfgdE$$7$8$H$Ifa$gdE |]^|gdN"gdN"$|]`|a$gdN" ^`gdN" 7$8$H$^ `gdN"  .aPPB $7$8$H$IfgdE$$7$8$H$Ifa$gdEkd$$Ifl:0|p& < t00*644 l` apytE.0TaPP$$7$8$H$Ifa$gdEkd$$Ifl0|p& < t00*644 l` apytETaSAS0$$7$8$H$Ifa$gdE9$7$8$H$If]9gdE $7$8$H$IfgdEkd$$Ifl0|p& < t00*644 l` apytE>@*Pkd$$Ifl0|p& < t00*644 l` apytE$$7$8$H$Ifa$gdE*,.pa\K6$h$7$8$H$If^ha$gdE$$7$8$H$Ifa$gdEgdN"kd$$Ifl0|p& < t00*644 l` apytE&tt$$7$8$H$Ifa$gdEykd$$IflF|&0* t 00*644 lap ytEFLPZ^j$&(*vxz,.02NPTZ\^̒uhEhN"CJPJaJhEhN"5CJPJ\aJh-hN"CJaJhEhN"5CJ0aJ0hEhN"5CJaJhEhN"5CJaJhhhN"CJaJ h-hN"hEhN"CJaJhEhN">*CJaJhEhN"CJaJhEhN"CJ0aJ0-&(*vt$$7$8$H$If^a$gdEgdN"pkdO$$Ifl|&0* t00*644 lap ytEvx,vva$ H$7$8$H$Ifa$gdE$$7$8$H$Ifa$gdEwkd$$Ifl|&0* t 00*644 lap ytENp[$ $7$8$H$Ifa$gdE$H$7$8$H$If^`Ha$gdEgdN"pkd$$Iflz|&0* t00*644 lap ytENP(Ztt$$7$8$H$Ifa$gdEykd@$$Ifl|&0* t 00*644 lap ytEZ\^{ $7$8$H$IfgdEgdN"pkd$$Iflv|&0* t00*644 lap ytEr  . 2 D F H xxxjjjjhEhN"5CJ\aJhEhN"5CJPJ\aJh-hN"CJaJhEhN"5CJaJhEhN"CJaJhEhN"CJaJhEhN"5CJaJ h-hN"hEhN"5CJPJ\aJhEhN"5CJPJaJhEhN"CJPJaJhEhN"CJPJaJ)yy $$Ifa$gdEykd$$Ifl7|&0* t 00*644 lap ytEy $$Ifa$gdEykdG $$IflV|&0* t 00*644 lap ytEwwwwwwwwwwwrFf $$Ifa$gdEK$ykd $$Ifl|&0* t 00*644 lap ytE ytkk $IfgdEgdN"ykd$$Ifl|&0* t 00*644 lap ytE $$Ifa$gdEyyy $$Ifa$gdEykd$$Ifl|&0* t 00*644 lap ytE I=== $$Ifa$gdEkdU$$IflF| &%  t00*6  44 lapytE  F ^RRR $$Ifa$gdEkd`$$IflF| &% t00*6  44 lapytEF H N T Z \ I==== $$Ifa$gdEkdA$$IflF| &%  t00*6  44 lapytEH X \ ^ >!@!V!X!""""""#####0#2#4#X####D$J$L$$$%%% %Z%\%ø٭yá#hEhN"5B*CJ\aJphhEhN"CJ0aJ0hEhN"CJaJhEhN"5CJaJhehN"CJaJh-hN"CJaJhN"CJaJhEhN"5CJ\aJ h-hN"hEhN"5CJPJ\aJhEhN"5CJPJ\aJ.\ ^ v I=== $$Ifa$gdEkdL$$IflF| &%  t00*6  44 lapytE I==== $$Ifa$gdEkdW$$IflbF| &%  t00*6  44 lapytE >!^UPD $$Ifa$gdEgdN"]gdN"kdb$$IflF| &% t00*6  44 lapytE>!@!L!X!"yyy $$Ifa$gdEykdC$$IflO|&0* t 00*644 lap ytE""""""I==== $$Ifa$gdEkd$$IflF|g & * t00*6  44 lapytE"""##^RRR $$Ifa$gdEkd$$IflF|g & * t00*6  44 lapytE## #(#0#I=== $$Ifa$gdEkd$$IflF|g & * t00*6  44 lapytE0#2#4#D$$%%^YK??? $$Ifa$gdE $7$8$H$IfgdEgdN"kd$$IflF|g & * t00*6  44 lapytE%% %\%gbQ$$7$8$H$Ifa$gdEgdN"kd$$IflF0|&E t00*644 lapytE\%^%%%%&<&V&|&&&&vvvvvvvvvv$$7$8$H$Ifa$gdEwkd$$Ifl|& t 0644 lap ytE \%^%d%%%%%%:&<&B&&&&&&'"'$','P'l'r't''''''''''''''''''"(&(((N(R(T(v(z(|(,)2)4)<))))))**+++++++++ h-hN"hhhN"CJaJhEhN"CJaJhEhN"5CJaJhEhN"CJ\aJhEhN"CJaJhEhN"5CJaJhN"E&&&&'E<++$$7$8$H$Ifa$gdE $IfgdEkd\$$Ifl4\|Z&`b~`` t0644 lap(ytE''$':'P'X'n'p'r' $IfgdE$$7$8$H$Ifa$gdEr't'''-$$7$8$H$Ifa$gdEkdo$$Ifl4r| Z&b?? t0644 lap2ytE''''$$7$8$H$Ifa$gdE''''.$$7$8$H$Ifa$gdEkd$$Iflr| Z&b?? t0644 lap2ytE''''$$7$8$H$Ifa$gdE''''.$$7$8$H$Ifa$gdEkd$$Ifl!r| Z&b?? t0644 lap2ytE''''$$7$8$H$Ifa$gdE'' ((.$$7$8$H$Ifa$gdEkd $$Ifl!r| Z&b?? t0644 lap2ytE("($(&($$7$8$H$Ifa$gdE&(((6(B(.$$7$8$H$Ifa$gdEkd!$$Ifl!r| Z&b?? t0644 lap2ytEB(N(P(R($$7$8$H$Ifa$gdER(T(^(j(.$$7$8$H$Ifa$gdEkd"$$Ifl!r| Z&b?? t0644 lap2ytEj(v(x(z($$7$8$H$Ifa$gdEz(|(4). $7$8$H$IfgdEkd#$$Ifl!r| Z&b?? t0644 lap2ytE4)<)|))))*e`B & F H$7$8$H$If^`gdEgdN"kd%$$Ifl!0|&  t0644 lapytE$$7$8$H$Ifa$gdE**++vv$$7$8$H$Ifa$gdEwkd%$$Ifl|&0* t 00*644 lap ytE++++tt$$7$8$H$Ifa$gdEykd&$$Ifl+|&0* t 00*644 lap ytE++>,@,-".h.veeWeW $7$8$H$IfgdE$$7$8$H$Ifa$gdEkd5'$$Ifl0|& t00*644 lapytE+,L,T,Z,d,h,t,-".*.h.j.l.......8 6:h8:JNbd $BL<Rʿʭ~~~~~~hN"CJaJhGUbhN"CJaJhGUbhN"5CJ\aJUhGUbhN"5CJaJ#hGUbhN"5CJOJQJ^JaJhXhN"CJaJ h-hN"hEhN"CJaJhEhN">*CJaJhEhN"CJaJhEhN"5CJaJ1h.j.l..vq`$$7$8$H$Ifa$gdEgdN"kd'$$Ifl0|& t00*644 lapytE...v$$7$8$H$Ifa$gdEwkd($$Ifl|&0* t 00*644 lap ytE....yeQQQQ$|7$8$H$]^|a$gdN"$ 7$8$H$^ `a$gdN" $7$8$H$a$gdN"ykdf)$$Ifl|&0* t 00*644 lap ytEW przypadku niewpBacenia w okre[lonych ustawowo terminach kwoty opBaty lub wpBacenia jej w niepeBnej wysoko[ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuBu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. opostpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity- Dz. U. z dnia 13 wrze[nia 2012r. poz. 1015 ). Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 wrze[nia 1996 r. o utrzymaniu czysto[ci i porzdku w gminach wBa[ciciel nieruchomo[ci jest obowizany zBo|y do wBa[ciwego organu deklaracj za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo[ci pierwszego mieszkaDca. W przypadku zmiany danych bdcych podstaw ustalenia wysoko[ci nale|nej opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wBa[ciciel nieruchomo[ci jest obowizany zBo|y now deklaracj w terminie 14 dni od dnia nastpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezBo|enia deklaracji o wysoko[ci opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wtpliwo[ci, co do danych w deklaracji wBa[ciwy organ okre[la, w drodze decyzji, wysoko[ opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorc pod uwag uzasadnione szacunki, w tym [redni ilo[ odpadw komunalnych powstajcych na nieruchomo[ciach o podobnym charakterze. Sposb gromadzenia odpadw bdzie podlegaB bie|cej kontroli. W przypadku nie wywizywania si z obowizku selektywnego gromadzenia odpadw komunalnych wBa[ciwy organ w drodze decyzji naliczy opBat za odbir odpadw zmieszanych wraz z zalegBymi odsetkami. OBJAZNIENIA Sposb wypeBnienia deklaracji: Cz[ A Nale|y zaznaczy, czy dana deklaracja skBadana jest po raz pierwszy, czy zaistniaBa zmiana w deklaracji wpisujc x we wBa[ciwym kwadracie. Cz[ B Nale|y zaznaczy x we wBa[ciwym kwadracie w zale|no[ci, czy dany podmiot jest wBa[cicielem nieruchomo[ci, dzier|awc lub najemc, zarzdc, wspBwBa[cicielem, u|ytkownikiem wieczystym lub innym podmiotem wBadajcym nieruchomo[ci. Cz[ C Okre[lamy dane skBadajcego w zale|no[ci czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowo[ci prawnej zaznaczajc x we wBa[ciwym kwadracie. Cz[ C.1. W pozycji 1. wpisujemy imi i nazwisko lub peBn nazw. Natomiast wypeBniajc pozycji 2. nale|y pamita o prawidBowym wskazaniu identyfikatora PESEL (dot. osb fizycznych) lub NIP ( dot. osb prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowo[ci prawnej). Cz[ C.2. W pozycjach od 3. do 11. wpisujemy adres zamieszkania lub siedziby skBadajcego deklaracj ( adres korespondencyjny). Cz[ C.3. W pozycjach od 12 do 17 wpisujemy adres nieruchomo[ci, na ktrej powstaj odpady komunalne. Cz[ D WBa[ciciel nieruchomo[ci o[wiadcza w jaki sposb bd gromadzone odpady komunalne, wpisujc x w odpowiednim kwadracie . Cz[ E Na nieruchomo[ci niezamieszkaBej, na ktrej powstaj odpady komunalne, wBa[ciciel okre[la wielko[ pojemnika na gromadzenie odpadw komunalnych zale|nie od faktycznego nagromadzenia odpadw (pozycja 18) oraz stawk opBaty za pojemnik (z podziaBem na gromadzenie selektywne i nieselektywne pozycja 19 a) i 19 b), ktra zostaBa okre[lona w odrbnej uchwale przez Rad Miejsk w Kietrzu. Nastpnie podaje liczb pojemnikw miesicznie (pozycja 20), ktra pomno|ona przez stawk opBaty daje wysoko[ miesicznej opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( pozycja 22). Cz[ F SkBadajcy deklaracj lub osoba reprezentujca skBadajcego deklaracj ( peBnomocnik) w pozycji 23 i 24 wpisuje odpowiednio Imi i Nazwisko, w pozycji 25- dat wypeBnienia deklaracji dzieD, miesic, rok, a w pozycji 26- skBada podpis. 2.OpBat wynikajc z deklaracji nale|y uiszcza w kasie urzdu lub na rachunek bankowy urzdu nr 22847510162002000040110005 3. SkBadajcy deklaracj zobowizany jest doBczy nastpujce dokumenty potwierdzajce dane zawarte w deklaracji: o[wiadczenie o korzystaniu przez kilku wBa[cicieli ssiadujcych ze sob nieruchomo[ci ze wsplnego punktu gromadzenia odpadw stanowice zaBcznik Nr 5 do uchwaBy, peBnomocnictwo w przypadku reprezentowania wBa[ciciela nieruchomo[ci przez peBnomocnika zgodnie z art. 98-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z pozn.zm.) oraz zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 29 sierpieD 1997 r. Ordynacji podatkowej ( Dz. U. z 2012, poz. 749 z pzn. zm.), * skBadajcy rozumie si przez to wBa[cicieli nieruchomo[ci, u|ytkownikw wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajce nieruchomo[ci w zarzdzie lub u|ytkowaniu, a tak|e inne podmioty wBadajce nieruchomo[ci, ** w przypadku wikszej liczby nieruchomo[ci wBa[ciciel skBada na ka|d nieruchomo[ osobn deklaracj, *** selektywne zbieranie odpadw gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub w workach nastpujcych frakcji odpadw (papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriaBowe, szkBo kolorowe, szkBo bezbarwne, odpady komunalne ulegajce biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegajce biodegradacji). :x <R>T $0]`0a$gdN" $0`0a$gdN"$0]^0a$gdN" $0^0a$gdN"$ & F h|^^^`a$gdN" $7$8$H$a$gdN"$|7$8$H$]^|a$gdN"R<>RTl "v8z| DXV4>z~Bvxz|~`dj"@^ت؞퓈hhN"CJaJhjhN"CJaJhhN"5CJaJhihN"5CJaJhYhN"5CJaJhXhN"CJaJhhN"CJaJhN"5CJaJhGUbhN"5CJaJhN"CJaJhGUbhN"CJaJ4"|~xzb@$ h7$8$H$]^`a$gdN"$h7$8$H$^h`a$gdN"$ h|7$8$H$]^|a$gdN"$0L]^0`La$gdN"$0]^0a$gdN"$0]^0a$gdN" TV hnDFHJP $*bȿȻh$rhXhN"aJhN"hGUbhN"CJaJh|hN"CJaJhGUbhN"CJaJhN"CJaJhLkhN"CJaJNVH{vvvtgdN"$ 2 7$8$H$]a$gdN"$ 7$8$H$]^`a$gdN"$ 7$8$H$]^`a$gdN"$ h07$8$H$]^0`a$gdN"$ h7$8$H$]^`a$gdN" 21h:pN". A!"#$% $$If!vh5 5<#v #v<:V l: t00*65 5</ ` apytE$$If!vh5 5<#v #v<:V l t00*65 5</ ` apytE$$If!vh5 5<#v #v<:V l t00*65 5</ ` apytE$$If!vh5 5<#v #v<:V l t00*65 5</ ` apytE$$If!vh5 5<#v #v<:V l t00*65 5</ ` apytE$$If!vh50*#v0*:V lF t 00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V l t00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V lz t00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V lv t00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V l7 t 00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V lV t 00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap ytEg$IfK$L$q!v h5:5:5:5:5:5:5:5:5 :5 :5 :#v ::V l9 t 6065 :/ e4pnytEkd $IfK$L$l9 ?y'a I ::::::::::: t 606,,,,44 lae4pnytE$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap ytE $$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l t00*65%5 5/ apytE$$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l t00*65%5 5/ apytE $$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l t00*65%5 5/ apytE $$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l t00*65%5 5/ apytE $$If!vh5%5 5#v%#v #v:V lb t00*65%5 5/ apytE$$If!vh5%5 5#v%#v #v:V l t00*65%5 5/ apytE$$If!vh50*#v0*:V lO t 00*650*/ ap ytE $$If!vh55 5*#v#v #v*:V l t00*655 5*/ apytE$$If!vh55 5*#v#v #v*:V l t00*655 5*/ apytE $$If!vh55 5*#v#v #v*:V l t00*655 5*/ apytE$$If!vh55 5*#v#v #v*:V l t00*655 5*/ apytE$$If!vh5E5#vE#v:V lF t00*65E5/ apytE$$If!vh50*#v0*:V l t 065/ ap ytE$$If!vh5 5 55R #v #v #v#vR :V l4 t06+++5b5~55/ ap(ytE/$$If!vh5 5555R #v #v#v#vR :V l4 t06+++,,5b5?55/ ap2ytE$$If!vh5 5555R #v #v#v#vR :V l t065b5?55/ ap2ytE$$If!vh5 5555R #v #v#v#vR :V l! t065b5?55/ ap2ytE$$If!vh5 5555R #v #v#v#vR :V l! t065b5?55/ ap2ytE$$If!vh5 5555R #v #v#v#vR :V l! t065b5?55/ ap2ytE$$If!vh5 5555R #v #v#v#vR :V l! t065b5?55/ ap2ytE$$If!vh5 5555R #v #v#v#vR :V l! t065b5?55/ ap2ytE$$If!vh5T5#vT#v:V l! t065 5 / apytE$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V l+ t 00*650*/ ap ytE$$If!vh55#v#v:V l t00*655/ apytE$$If!vh55#v#v:V l t00*655/ apytE$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap ytE$$If!vh50*#v0*:V l t 00*650*/ ap ytE666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666P@P N"Normalny$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHJAJ Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k, 0 Bez listy N"Tabela - Siatka7:V0 dCJOJPJQJ^JaJtHbOb N"Default 7$8$H$-B*CJOJPJQJ_HaJmHphsHtH1',F_`a*~rs**EWo|8RSo;<ABCj V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c h i j  # $ ' * - . / ; H O P S W [ \ ] ^ _ \ ] a b f j k w "Q+>N^klmx !'()*/5;<=>RS 456LMNOPZdew,4%yck !!""""7##$$$%~%%W&&,'-'.'/'0'3'000000000000000 0 000 0 00 0 0000 0000 000 0 0000 000 0000000 0000 000 000000 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00 00 0 0 0,0 0 00 000000 0 0 000 0 0 00 0 0 00 0 0 000000 00000 00 00 00000 0 000000000 0 000000 000000 000000 000000 000000 000000 00000000 0000 0 0 0 0 0000 0 0 00 0 0 0 00000000 000000000000000000000000000000000000000H \%+R!'0;Ohj .*&vNZ F \ >!""#0#%\%&'r'''''''(&(B(R(j(z(4)*++h... "#$%&()*+,-./123456789:<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRgikL# @0( B S ?ԹU!,"T##ZN3'R3'C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter H1100 l120 l19 a240 l2500 l5000 l ProductIDgk##u$y$3'9###3'^(t0Rry:hh^h`5.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.Rry^(|r h~;R7N"$rn:Ers*ERS;<ABC V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c h i j  # $ ' * . / ; H O P S W \ ] ^ _ \ ] b f j k w "klm !'()*/5;<=>RS456LMNO3'!3"!3@KG Z1'PP PPPPPPP P"P$P&P(P,P.PUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Ariala ArialNarrowArial Unicode MS7ArialMT7&{ @Calibri"qRgRg!G!G!4''JHP $P:2 ZaBcznik Nr 2Anna BroniewiczGCI Oh+'0d  , 8DLT\ Zacznik Nr 2Anna BroniewiczNormalGCI2Microsoft Office Word@@6}@6}!՜.+,0 hp| G'' Zacznik Nr 2 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`<Χ6}Data m*1Table<WordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q