аЯрЁБс>ўџ lnўџџџk€џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС)`јПцИbjbjѓъѓъ.Ф‘€‘€W2џџџџџџЄњњњњJJJ^&2&2&2&24Z2,^ЄC’3Lо3о3о3о3c5c5c5?BABABABABABAB$ОEh&HžeBљJc5A5"c5c5c5eBњњо3о3c^Cc5c5c5c5њ8о3Jо3?Bc5c5?Bc5c5ЊС<|2J‹=о3†3 Рpѓ˜6}Ю&2c5==<Ћ=”tC0ЄCy=ФHc5ФH$‹=ФHJ‹= c5c5c5c5eBeBc5c5c5c5ЄCc5c5c5c5^^^ b'Ф ^^^b'^^^њњњњњњџџџџ WZгR WYPEANIONEJ DEKLARACJI ZaBcznik Nr 1 do UchwaBy Nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. Pola jasne wypeBnia wBa[ciciel nieruchomo[ci, nale|y czytelnie wypeBni drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKOZCI OPAAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOZCI, NA KTгRYCH ZAMIESZKUJ MIESZKACCY Podstawa prawna Ustawa z 13 wrze[nia 1996 r. o utrzymaniu czysto[ci i porzdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z pѓzn. zm.)SkBadajcy * Formularz przeznaczony jest dla wBa[cicieli nieruchomo[ci, na ktѓrych zamieszkuj mieszkaDcy z terenu gminy KietrzTermin skBadania Pierwszy termin skBadania do 15 maja 2013 r. lub w cigu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia , w ktѓrym nastpiBy zmiany danych okre[lonych w deklaracjiNazwa i adres siedziby organu wBa[ciwego do zBo|enia deklaracji Burmistrz Kietrza Urzd Miejski w Kietrzu ul. 3-Maja 1 48- 130 KietrzMiejsce skBadania Urzd Miejski w Kietrzu, ul. 3- Maja 1 , 48-130 Kietrz, w Punkcie ObsBugi Klienta lub poczt na wskazany wy|ej adres A. OBOWIZEK ZAO{ENIA DEKLARACJI (wynika z art. 6m ustawy) EMBED PBrush pierwsza deklaracja Ё% korekta deklaracji (data zaistnienia zmian) & .& - & ..& .- & & & & .. (dzieD) - (miesic) - (rok) B. PODMIOT SKAADAJCY DEKLARACJ EMBED PBrush wBa[ciciel nieruchomo[ci Ё% wspѓBwBa[ciciel, wspѓBposiadacz Ё% dzier|awca ,najemca Ё% u|ytkownik wieczysty Ё% zarzdca nieruchomo[ci wspѓlnej Ё% inny podmiot wBadajcy nieruchomo[ci C.DANE SKAADAJCEGO DEKLARACJ Rodzaj skBadajcego ( prosz zaznaczy wBa[ciwy kwadrat) EMBED PBrush osoba fizyczna Ё% osoba prawna Ё% jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowo[ci prawnej C.1. Imi i nazwisko (dot. osѓb fizycznych) / PeBna nazwa (dot. osѓb prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowo[ci prawnej) 1. JAN IKSICSKI PESEL (dotyczy osѓb fizycznych) / NIP (dotyczy osѓb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowo[ci prawnej) 2. C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY SKAADAJCEGO DEKLARACJ (KORESPONDENCYJNY) KrajWojewѓdztwoPowiat3. POLSKA4. OPOLSKIE5. GAUBCZYCKIGminaUlicaNr domu/ Nr lokalu6. KIETRZ7. KLASZTORNA8. 12 Miejscowo[Kod pocztowyPoczta9. KIETRZ10. 48-13011. KIETRZ C. 3. ADRES NIERUCHOMOZCI NA KTгREJ POWSTAJ ODPADY KOMUNALNE**GminaUlicaNr domu/ Nr lokalu 12. KIETRZ 13. KLASZTORNA14. 12Miejscowo[Kod pocztowyPoczta15. KIETRZ16. 48-13017. KIETRZ D. OZWIADCZAM, {E NA TERENIE NIERUCHOMOZCI WSKAZANEJ W CZZCI C.3. NINIEJSZEJ DEKLARACJI ODPADY BD GROMADZONE W SPOSгB SELEKTYWNY*** EMBED PBrush Ё% TAK NIE E. USTALENIE WYSOKOZCI OPAATY O[wiadczam, |e na terenie nieruchomo[ci wskazanej w cz[ci C.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje: **** 18. & & & & & 3& & & & & & & & & .. (nale|y poda liczb mieszkaDcѓw)Osoby zamieszkujce na terenie nieruchomo[ci wskazanej w cz[ci C.3. Pole nie dotyczy budynkѓw wielolokalowych, gdzie zostaB wybrany zarzd Imi i NazwiskoWskaznik cenowy1& JAN IKSICSKI& & & & & & & & & & & & & & & . 2& ZOFIA IKSICSKA& & & & & & & & & & & .& .& . 3& AMDRZEJ IKSICSKI& & & & & & & & & & & .& 4& .................................... & & & & & & & & & & .& & .. 5............................................................................................ 6…....................................……………………………..….. 7…………………………………………………………… 8…………………………………………………………… 9…………………………………………………………… 10.......................................................................................... 11………………………………………………………..… 12……………………………………………………..…… 13……………………………………………………..…… 14……………………………………………………….…. 15……………………………………………………..…… 16………………………………………………………..… 17……………………………………………………..…… 18………………………………………………………….. 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Suma wskaznikѓw ***** & & & 3& & & & .E.1. MIESICZNA STAWKA OPAATY 20. & .10& .& zB je|eli zaznaczono TAK w dziale D21. & & & & ..zB je|eli zaznaczono NIE w dziale DE.2. WYSOKOZ MIESICZNEJ OPAATY (prosz wypeBni tylko jedno pole) w przypadku odpadѓw zbieranych i odbieranych w sposѓb selektywny + odpady zmieszane jest to iloczyn pozycji 19 x 20, 2. w przypadku wyBcznie odpadѓw zmieszanych jest to iloczyn pozycji 19 x 21,22. & & & & 30....zB (poz. 19 x poz. 20) (nale|y poda kwot w PLN)23. & & & & & & & . (poz. 19 x poz. 21) (nale|y poda kwot w PLN) OZWIADCZENIE I PODPIS SKAADAJCEGO DEKLARACJ LUB OSOBY REPREZENTUJCEJ SKAADAJCEGO DEKLARACJO[wiadczam, |e jestem [wiadomy/a o odpowiedzialno[ci wynikajcej z Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.24. Imi Jan 25. Nazwisko IksiDski26. Data wypeBnienia deklaracji ..05..- & 04& - & 2013& (dzieD) - (miesic) - (rok)27. Podpis skBadajcego deklaracj Jan IksiDski G. ADNOTACJE URZDOWE POUCZENIE W przypadku niewpBacenia w okre[lonych ustawowo terminach kwoty opBaty lub wpBacenia jej w niepeBnej wysoko[ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuBu wykonawczego, zgodnie R  < > ^ f † n ” м:VЪV€jnАфшъ DFЌВЖРФаHšžъью њђщрзЬСИАИАИАИАИАИАђИЇњŸ›ˆŸњА€АwАwАwАђАђИ›Ÿ›hиu5>*CJaJhиu5CJ0aJ0jZhиu5Ujм7e hиu5UVhиu5jhиu5Uhиu55CJaJhиu5CJaJhиu55CJaJhиu55CJ\aJhиu55CJ\aJhиu5>*CJaJhиu5>*CJaJhиu5>*CJaJhиu5CJaJ hиu55-RpІи  ’ < > ^ ` f §ђыыы§о§дддШРШ$7$If $$7$G$Ifa$ „Фќ„|ќ]„Фќ^„|ќ $„Фќ„|ќ]„Фќ`„|ќa$„ф7$^„ф „ „Ф7$^„ `„ФЎИфИ§§f h „ † n šŽƒŽ $$7$Ifa$ $$7$G$Ifa$dkd$$If”:ж0wќkБ&є F ж€€жџЬџЬџЬџЬіжжжжџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџЬџЬn p ” моšŽŽ)dkd$$If”Іж0wќkБ&є F ж€€жџЬџЬџЬџЬіжжжжџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџЬџЬ $$7$G$Ifa$dkdШ$$If”ж0wќkБ&є F ж€€жџЬџЬџЬџЬіжжжжџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџЬџЬо”Ъю8VX~€jіътжЫЫЫfжЫжdkdX$$If”ъж0wќkБ&є F ж€€жџЬџЬџЬџЬіжжжжџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџЬџЬ $$7$Ifa$ $$7$G$Ifa$$7$If „9$7$If]„9 $7$G$If jlnАфцDš˜Œ}6ŒFkdш$$If”FжwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ$„h$7$If^„ha$ $$7$G$Ifa$dkd $$If”ж0wќkБ&є F ж€€жџЬџЬџЬџЬіжжжжџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџЬџЬDšœžъьТfєЖДЄ_Sє $$7$G$Ifa$Dkd{$$IfжwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ$„˜ў$7$G$If^„˜ўa$=kd$$If”жwќБ&:*іжжжж4ж4ж laіуќpж џџ $$7$Ifa$ |~€ТФ68fhШЪlцшъ fhjЎАВBDprvŒŽJtєьфриаЧиаиаиаиаиПЧЖрфрЋЃфриаЧиаšиПƒyƒnƒyЧhиu55CJPJaJhиu5CJPJaJhиu5CJPJaJhиu55CJPJ\aJhиu55CJ0aJ0j| hиu5Uj)e hиu5UVhиu55CJaJhиu5CJaJhиu55CJaJhиu5CJ0aJ0hиu5CJaJhиu5jhиu5Ujщhиu5Ujи'e hиu5UV+flцш№ВАœFFkd $$If”СжwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ$ Ц $7$Ifa$$„ф§„H$7$G$If^„ф§`„Ha$=kdЊ$$If”zжwќБ&:*іжжжж4ж4ж laіуќpж џџ$ ЦH$7$Ifa$штJLtѓшЊЈŸXM $$G$Ifa$Fkd $$If”7жwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ $7$G$If=kd= $$If”vжwќБ&:*іжжжж4ж4ж laіуќpж џџ $$7$Ifa$ $$7$G$Ifa$tvxˆŠ–іЏЄ]іFkd $$If”ЭжwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ $$G$Ifa$Fkd $$If”VжwќБ&:* жж џџџџіжжжж4ж4ж laіуќpж џџџџ $$Ifa$tv‚„ЖОЬЮˆŒ’”–š8tи : > А В X!Z!^!Є#Ў#f$j$l$Ž$ж$ђ$%z%ˆ%Š%І%Ј%Њ%Ќ%№%є%l&p&Ў&&'0'К'ђщсйсщсйщеЭщйРГРЈРЈРГРГеРГРйщŸ—Ÿ—ŸсЭеŒ„Эс|сйщсщсhиu5CJ0aJ0j)hиu5Ujи"e hиu5UVhиu5CJaJhиu55CJaJhиu55CJ\aJhиu55CJPJ\aJhиu55CJPJ\aJjhиu5Uhиu5hиu5CJaJhиu5CJaJhиu55CJaJhиu55B*CJaJph™3f0–˜št†ˆ’ЊИИЖЎЈaVVV $$G$Ifa$Fkde $$If”ЭжwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ$If$G$IfFkdѓ $$If”пжwќБ&:* жж џџџџіжжжж4ж4ж laіуќpж џџџџИКиє |qqq $$G$Ifa$‚kdз $$If”ЅжFwќœ ЛБ&% і ж€€€жџЬџЬџЬџЬџЬџЬіж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџЬџЬџЬџЬ , R ‘††† $$G$Ifa$mkdЫ$$If”щжFwќœ ЛБ&% ііж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџџџџџџR T r ’ А В |qqqh $$Ifa$ $$G$Ifa$‚kd•$$If”жFwќœ ЛБ&% і ж€€€жџЬџЬџЬџЬџЬџЬіж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџЬџЬџЬџЬВ Д Ь ц є |qqq $$G$Ifa$‚kd‰$$If” жFwќœ ЛБ&% і жжџџџџџџџџіж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџџџџџџџџє і !2!X!Z!|qqqh $$Ifa$ $$G$Ifa$‚kd}$$If”bжFwќœ ЛБ&% і ж€€€жџЬџЬџЬџЬџЬџЬіж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџЬџЬџЬџЬZ!\!^!о!р!ь!ј!‘„=„„Fkd;$$If”›жwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ $$G$Ifa$mkdq$$If”ЎжFwќœ ЛБ&% ііж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџџџџџџј!X#Z#v#x# #Ю#єqєhєє $$Ifa$‚kd­$$If”жFwќb }Б&ы 4 ж€€€жџЬџЬџЬџЬџЬџЬіж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџЬџЬџЬџЬ $$G$Ifa$Ю#а#ш#$$‘††† $$G$Ifa$mkdЁ$$If”ћжFwќb }Б&ы 4іж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџџџџџџ$$0$L$f$|qqq $$G$Ifa$‚kdk$$If”жFwќb }Б&ы 4 ж€€€жџЬџЬџЬџЬџЬџЬіж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџЬџЬџЬџЬf$h$j$z%є%l&‘†{r $$Ifa$ $$G$Ifa$ $7$G$Ifmkd_$$If”жFwќb }Б&ы 4іж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџџџџџџl&n&p&Ў&А&К'š˜H= $$G$Ifa$FkdВ$$If” жwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ $7$G$Ifdkdъ$$If”˜ж0wќМБ&Eѕ ж€жџЬџЬџџџџіжжжжџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџџџџК'Т'ш'.(Ј(Њ(4)Т)Ф)ђ)ѓшшшƒzrrb$„А$7$G$If]„Аa$$7$If $7$G$Ifdkd$$$If”Кж0wќБ&" ж€жџЬџЬџџџџіжжжжџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџџџџ $$7$Ifa$ $$7$G$Ifa$ К'Т'ш' (((d(Ј(*)4)*2*>*X*t*š*К*’/œ/ 0Ђ0Ў0ь0№0ј011 1v1z1 12F2V2œ2T3t3v3„3ˆ3Œ3ў3:4<4B4J4N4T4\4^4К4Т4Ц4Ь4о4@5D56,767@7J7R7d7ˆ7š7Є7іюцюіюцюіюікюіюіюіюеюіюіюеюЬіюЬіюФюіюіюіюіюМюеИеіЬіюАюЬцЇюіюеіюіеіhиu55CJaJhиu5CJ aJ hиu5hиu5CJaJhиu5CJaJhиu55CJaJ hиu55hиu5B* CJaJph€€hиu5CJaJhиu5CJaJhиu55CJaJBђ)***T*–*ж*D+,7,P,i,ђƒznccccccc $$7$Ifa$ $$7$G$Ifa$ $7$G$Ifokdь$$If4”ЩжFwќk7Б&`є Ьzіж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџџџџџџ „А$7$G$If]„А i,‚,п,њ,-0-K-f--œ-З-б-п-э-§-.:.Z.z.–.В.Ю.ъ./"/>/єхххххххххнзззззззззззззз$If$G$If$„А$7$If]„Аa$ $$7$Ifa$>/Z/v/’/”/–/Ю/д/Ў0№ъъ{rjbъ$G$If$7$If $7$G$IfokdО$$If4”џжFwќk7Б& Ьzіж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџџџџџџ$If$„А$7$If]„Аa$Ў0А0ь0ю0№0ј0њ0 1L1v1~1€1 1д12Љ’’’’’’’’’’ $$7$Ifa$ $$7$G$Ifa$Ukdˆ$$If”џж0wќkБ&є Fіжжжжџ4ж4ж laіуќpжџџџџ22F2œ2ˆ3є3|peN7 & F ЦH„„x§$7$If^„`„x§ & F Цќ„ќ„Lџ$7$If^„ќ`„Lџ $$7$Ifa$ $$7$G$Ifa$‚kd2$$If”ЩжFwќМгБ&E о ж€жџЬџЬџџџџџџџџіж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџџџџџџџџє30484:4<4>4@4B4\4„4К4Т4Ф4Ц4Ш4Ъ4Ь4о4 5@5ѓчммммммммчггггггмм $$Ifa$ $$7$Ifa$ $$7$G$Ifa$ „H$7$If^„H@5B5D56|za & F ЦH„ќ„џ$7$G$If^„ќ`„џ‚kd&$$If”’жFwќМгБ&E о ж€жџЬџЬџџџџџџџџіж ж ж ж џџ4ж4ж laіуќpжџЬџЬџџџџџџџџ66,7.7@7J7d7š7КЎgЎ]ЎS Цќ$If „Ф$If`„ФFkdˆ$$If”+жwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ $$7$G$Ifa$Dkd$$IfжwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬš7œ7м7о7l9Ь9::0:Љ’Š’{q Ц$If$If $7$G$If$7$If $$7$Ifa$ $$7$G$Ifa$Ukdњ$$If”ж0wќŒБ&%іжжжжџ4ж4ж laіуќpжџџџџЄ7ъ7№7ј7ў78 888z9Ь9д9:0:4:d:h:|:<ŠДŠ4‹’”œ”В”• –0–˜˜†™œ™ОšШš››И›Ю›Кœаœˆ˜ˆž˜žjЂ€ЂЮЃфЃ2ЅBЅЇЇмЇЈЉ ЉžЗЂЗВЗЄИјяшушушяјлвјЫлвМГЈІЈГžГЈГžГžГžГžГžГžГžГžГžГžГžГžГžГžГžГžЈ–žhиu5CJaJhиu5CJaJUhиu55CJ\aJhиu55CJaJhиu55CJOJQJ^JaJ hиu556hиu55CJaJhиu5CJaJ hиu55 hиu55>*hиu5>*CJaJhиu5CJaJ;0:2:4:`:b:d:ЉЇ›V›DkdN!$$IfжwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ $$7$G$Ifa$UkdЄ $$If”Ўж0wќŒБ&%іжжжжџ4ж4ж laіуќpжџџџџd:f:h:|:4‹‚ “”’”Ж”є”•ИВЄ––––ˆВri$„0§^„0§a$$ & F Ц|ќф§„^§„џ^„^§`„џa$$„Џў„|ќ7$]„Џў^„|ќa$$„Фќ„|ќ7$]„Фќ^„|ќa$$„ „Ф7$^„ `„Фa$$7$a$FkdМ!$$If”ѓжwќБ&:* ж€ж џЬџЬіжжжж4ж4ж laіуќpж џЬџЬ z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity- Dz. U. z dnia 13 wrze[nia 2012r. poz. 1015 ). Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 wrze[nia 1996 r. o utrzymaniu czysto[ci i porzdku w gminach wBa[ciciel nieruchomo[ci jest obowizany zBo|y do wBa[ciwego organu deklaracj za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo[ci pierwszego mieszkaDca. W przypadku zmiany danych bdcych podstaw ustalenia wysoko[ci nale|nej opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wBa[ciciel nieruchomo[ci jest obowizany zBo|y now deklaracj w terminie 14 dni od dnia nastpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezBo|enia deklaracji o wysoko[ci opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wtpliwo[ci, co do danych w deklaracji wBa[ciwy organ okre[la, w drodze decyzji, wysoko[ opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorc pod uwag uzasadnione szacunki, w tym [redni ilo[ odpadѓw komunalnych powstajcych na nieruchomo[ciach o podobnym charakterze. Sposѓb gromadzenia odpadѓw bdzie podlegaB bie|cej kontroli. W przypadku nie wywizywania si z obowizku selektywnego gromadzenia odpadѓw komunalnych wBa[ciwy organ w drodze decyzji naliczy opBat za odbiѓr odpadѓw zmieszanych wraz z zalegBymi odsetkami. OBJAZNIENIA Sposѓb wypeBnienia deklaracji: Cz[ A Nale|y zaznaczy, czy dana deklaracja skBadana jest po raz pierwszy, czy zaistniaBa zmiana w deklaracji wpisujc x we wBa[ciwym kwadracie. Cz[ B Nale|y zaznaczy x we wBa[ciwym kwadracie w zale|no[ci, czy dany podmiot jest wBa[cicielem nieruchomo[ci, dzier|awc lub najemc, zarzdc, wspѓBwBa[cicielem, u|ytkownikiem wieczystym lub innym podmiotem wBadajcym nieruchomo[ci. Cz[ C Okre[lamy dane skBadajcego w zale|no[ci czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowo[ci prawnej zaznaczajc x we wBa[ciwym kwadracie. Cz[ C.1. W pozycji 1. wpisujemy imi i nazwisko lub peBn nazw. Natomiast wypeBniajc pozycji 2. nale|y pamita o prawidBowym wskazaniu identyfikatora PESEL (dot. osѓb fizycznych) lub NIP ( dot. osѓb prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowo[ci prawnej). Cz[ C.2. W pozycjach od 3. do 11. wpisujemy adres zamieszkania lub siedziby skBadajcego deklaracj ( adres korespondencyjny). Cz[ C.3. W pozycjach od 12 do 17 wpisujemy adres nieruchomo[ci, na ktѓrej powstaj odpady komunalne. Cz[ D SkBadajcy deklaracj o[wiadcza w jaki sposѓb bd gromadzone odpady komunalne, wpisujc x w odpowiednim kwadracie . Cz[ E SkBadajcy deklaracj o[wiadcza ile osѓb zamieszkuje na terenie nieruchomo[ci, dla ktѓrej skBadana jest deklaracja i wpisuje to w pozycji 18. Dalsz cze[ E, w ktѓrej mie[ci si rubryka imi i nazwisko osѓb zamieszkujcych& wypeBniaj wBa[ciciele nieruchomo[ci w zabudowie jednorodzinnej oraz wBa[ciciele lokali w budynkach wielolokalowych, w ktѓrych nie zostaB wybrany zarzd. SkBadajcy deklaracj na podstawie wskaznika podanego w tabeli wylicza sum wskaznika wpisujc w pozycji 19. Cz[ E.1. SkBadajcy deklaracj w pozycji 20 lub 21 wpisuje miesiczn stawk opBaty w zale|no[ci, czy odpady komunalne gromadzone bd w sposѓb selektywny czy nieselektywny. Cz[ E.2. Wyliczamy miesiczn stawk opBaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypeBniajc (pozycja 19 x 20) lub (pozycja 19 x 21) co daje nam wysoko[ miesicznej opBaty. Cz[ F SkBadajcy deklaracj lub osoba reprezentujca skBadajcego deklaracj ( peBnomocnik) w pozycji 24 i 25 wpisuje odpowiednio Imi i Nazwisko, w pozycji 26- dat wypeBnienia deklaracji dzieD, miesic, rok, a w pozycji 27- skBada podpis. 2.OpBat wynikajc z deklaracji nale|y uiszcza w kasie urzdu lub na rachunek bankowy urzdu nr 22847510162002000040110005 Do osѓb zamieszkaBych na terenie nieruchomo[ci nie zalicza si osѓb przebywajcych poza miejscem zamieszkania powy|ej 1 miesica. 4. SkBadajcy deklaracj zobowizany jest doBczy nastpujce dokumenty potwierdzajce dane zawarte w deklaracji: o[wiadczenie skBadajcego deklaracj o osobach zameldowanych, ktѓre nie zamieszkuj na danej nieruchomo[ci- stanowicy zaBcznik Nr 4 do uchwaBy. peBnomocnictwo w przypadku reprezentowania wBa[ciciela nieruchomo[ci przez peBnomocnika zgodnie z art. 98-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z pozn.zm.) oraz zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 29 sierpieD 1997 r. Ordynacji podatkowej ( Dz. U. z 2012, poz. 749 z pѓzn. zm.), * skBadajcy rozumie si przez to wBa[cicieli nieruchomo[ci, u|ytkownikѓw wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajce nieruchomo[ci w zarzdzie lub u|ytkowaniu, a tak|e inne podmioty wBadajce nieruchomo[ci, ** w przypadku wikszej liczby nieruchomo[ci wBa[ciciel skBada na ka|d nieruchomo[ osobn deklaracj, *** selektywne zbieranie odpadѓw gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub w workach nastpujcych frakcji odpadѓw (papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriaBowe, szkBo kolorowe, szkBo bezbarwne, odpady komunalne ulegajce biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegajce biodegradacji), **** je|eli nieruchomo[ jest zabudowana budynkami wielolokalowym, w ktѓrych ustanowiono odrbn wBasno[ lokali, obowizki wBa[ciciela nieruchomo[ci obci|aj osoby sprawujce zarzd nieruchomo[ci wspѓln, w rozumieniuprzepisѓw ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wBasno[ci lokali( Dz. U. z 2000 r. , Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub wBa[cicieli lokali, je|eli zarzd nie zostaB wybrany- zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 13 wrze[nia 1996 r.o utrzymaniu czysto[ci i porzdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z pѓzn. zm.). ***** obliczenie wskaznika cenowego dotyczy wszystkich osѓb zamieszkaBych w budynkach jednorodzinnych jak i wielolokalowych 00011122233 • –0–˜˜†™œ™И›Ю›Кœаœˆ˜ˆž˜žjЂ€ЂЮЃфЃ2ЅBЅЇђщђрђрђрђщщгђЦђђђђђЦђ $„рў„0§]„рў^„0§a$ $„рў„0§]„рў`„0§a$$„0§^„0§a$$„0§`„0§a$ $„Фќ„0§]„Фќ^„0§a$ЇЈўЈЉЊтЊ8Ћ Ќ­Ю­юдТАžˆr\\$ Цh„Фќ„˜ў„ф§7$]„Фќ^„˜ў`„ф§a$$ Цh„Фќ„˜ў„˜ў7$]„Фќ^„˜ў`„˜ўa$$ ЦД„Џў„0§„Lџ7$]„Џў^„0§`„Lџa$$ ЦД„Џў„0§7$]„Џў^„0§a$$ Цh„Џў„|ќ7$]„Џў^„|ќa$$ Цh„Фќ„|ќ7$]„Фќ^„|ќa$$ & F Ц0§„Фќ„„ћ7$]„Фќ^„`„ћa$$„рў„0§„Lџ]„рў^„0§`„Lџa$ Ю­ЮЎИЏœАzБbВ ГД№Д№ЕъЖЂЗ~ИЂИЄИІИЈИЊИЌИЎИщщщгггНННННЋЋЉЉЉЉЉЉ$ Ц2 „Џў„0§7$]„Џў`„0§a$$ Цф§„Фќ„ф§„Lџ7$]„Фќ^„ф§`„Lџa$$ Ц˜ў„Фќ„˜ў„˜ў7$]„Фќ^„˜ў`„˜ўa$$ Цh„Фќ„0§„˜ў7$]„Фќ^„0§`„˜ўa$ЄИЎИкИцИќѓќhиu55CJaJhиu5ЎИВИЖИКИОИТИЦИЪИЮИвИжИкИмИрИтИфИцИєєєєєєєєєєєяээээFfv# $$G$Ifa$,1hА‚. АЦA!А‰"А‰#h$%ААФАФ ФЦ$$If–wќ!vh5жє 5жF#vє #vF:V ”: ж€€жџЬџЬџЬџЬіі5жє 5жF/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџЬџЬЦ$$If–wќ!vh5жє 5жF#vє #vF:V ” ж€€жџЬџЬџЬџЬіі5жє 5жF/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџЬџЬЦ$$If–wќ!vh5жє 5жF#vє #vF:V ”І ж€€жџЬџЬџЬџЬіі5жє 5жF/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџЬџЬЦ$$If–wќ!vh5жє 5жF#vє #vF:V ”ъ ж€€жџЬџЬџЬџЬіі5жє 5жF/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџЬџЬЦ$$If–wќ!vh5жє 5жF#vє #vF:V ” ж€€жџЬџЬџЬџЬіі5жє 5жF/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџЬџЬp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”F ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬСDd+ ;+шы№ZВ № “ №6‚ƒ„A?ƒПџ№€b№ЧЉ0ˆtgџяž!n№чЧЉ0ˆtgџ‰PNG IHDRэ)сdsRGBЎЮщ pHYsСХм§Ўщ{IDAT8OЕ“QР CЧюg–Х„!а†ч'ёекЊЈъ5Xї€}б)/ц_Dњ^>*ѓ$;УіlўзYѓ я$JИЮ/K ця%Ьњѓ$бiџїЖЩгЈyѓR >F$"вFЯЋ*%Ю§Ÿўчѓ;ыПiчЬЈTаK–ЮIENDЎB`‚^$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”іі5ж:*/ж aіуќpж џџl$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬСDd+ ;+шы№ZВ № “ №6‚ƒ„A?ƒПџ№€b№ЧЉ0ˆtgџя-!n№чЧЉ0ˆtgџ‰PNG IHDRэ)сdsRGBЎЮщ pHYsСХм§Ўщ{IDAT8OЕ“QР CЧюg–Х„!а†ч'ёекЊЈъ5Xї€}б)/ц_Dњ^>*ѓ$;УіlўзYѓ я$JИЮ/K ця%Ьњѓ$бiџїЖЩгЈyѓR >F$"вFЯЋ*%Ю§Ÿўчѓ;ыПiчЬЈTаK–ЮIENDЎB`‚^$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”zіі5ж:*/ж aіуќpж џџp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”С ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬСDd+ ;+шы№ZВ № “ №6‚ƒ„A?ƒПџ№€b№ЧЉ0ˆtgџяР !n№чЧЉ0ˆtgџ‰PNG IHDRэ)сdsRGBЎЮщ pHYsСХм§Ўщ{IDAT8OЕ“QР CЧюg–Х„!а†ч'ёекЊЈъ5Xї€}б)/ц_Dњ^>*ѓ$;УіlўзYѓ я$JИЮ/K ця%Ьњѓ$бiџїЖЩгЈyѓR >F$"вFЯЋ*%Ю§Ÿўчѓ;ыПiчЬЈTаK–ЮIENDЎB`‚^$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”vіі5ж:*/ж aіуќpж џџp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”7 ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”V жж џџџџіі5ж:*/ж aіуќpж џџџџp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”Э ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”п жж џџџџіі5ж:*/ж aіуќpж џџџџp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”Э ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬђ$$If–wќ!vh5ж%5ж 5жі#v%#v #vі:V ”Ѕ ж€€€жџЬџЬџЬџЬџЬџЬіі5ж%5ж 5жі/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџЬџЬџЬџЬШ$$If–wќ!vh5ж%5ж 5жі#v%#v #vі:V ”щіі5ж%5ж 5жі/ж /ж /ж /ж aіуќpжџџџџџџђ$$If–wќ!vh5ж%5ж 5жі#v%#v #vі:V ” ж€€€жџЬџЬџЬџЬ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abўџџџdefghij’§џџџms†pqrtvuwzxy{|}~‚Root Entryџџџџџџџџ) РF€ ™6}ЮoР4Data џџџџџџџџџџџџcа%WordDocument(џџџџџџџџ.ФObjectPool+џџџџРpѓ˜6}Ю€ ™6}Ю_224737244џџџџџџџџ РFРpѓ˜6}ЮРpѓ˜6}ЮOle џџџџџџџџџџџџPRINTџџџџ~CompObjџџџџџџџџџџџџMўџџџ ўџџџўџџџўџџџ !"#$%&'()*+,-./ўџџџўџџџўџџџ3456789:;<=>?@ABCDEFGўџџџIўџџџўџџџLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ўџџџўџџџўџџџdefghijklmnopqrstuvwxўџџџzўџџџўџџџ}~€, ЛЁ ьџ ЁA Ььџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFPBrushPBrushPBrushє9Вq@BM66(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџObjInfo џџџџOCXNAMEџџџџџџџџџџџџўџџџcontents џџџџўџџџOle10Nativeџџџџ џџџџDџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџOle10ItemNameџџџџџџџџџџџџ0_224733144џџџџ РFРpѓ˜6}ЮРpѓ˜6}ЮOle џџџџџџџџџџџџ1PRINTџџџџ2~d, ЛЁ ьџ ЁA Ььџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџCompObjџџџџџџџџџџџџHMObjInfoџџџџJOCXNAMEџџџџџџџџџџџџўџџџcontentsџџџџўџџџўџ џџџџ РFPBrushPBrushPBrushє9Вq@BM66(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџOle10NativeџџџџџџџџKDOle10ItemNameџџџџџџџџџџџџa_224733464 РFРpѓ˜6}ЮРpѓ˜6}ЮOle џџџџџџџџџџџџbџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd, ЛЁ ьџ ЁA Ььџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџ…ƒ„‡Šўџџџˆ‰‹ŽŒ‘ž“”•–—˜™š›œўџџџўџџџŸўџџџЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌ­ЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџPRINTџџџџc~CompObjџџџџџџџџџџџџyMObjInfoџџџџ{OCXNAMEџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFPBrushPBrushPBrushє9Вq@BM66(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџcontentsџџџџўџџџOle10Nativeџџџџџџџџ|DOle10ItemNameџџџџџџџџџџџџ’_224731864џџџџџџџџ# РFРpѓ˜6}ЮРpѓ˜6}Ю‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘ўџџџўџџџўџџџ•–—˜™š›œžŸ ЁЂЃЄЅІЇЈЉўџџџЋўџџџўџџџЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТўџџџўџџџХЦЧШЩЪЫўџџџЭЮЯаўџџџвўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd, ЛЁ ьџ ЁA Ььџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџOle џџџџџџџџџџџџ“PRINT "џџџџ”~CompObjџџџџџџџџџџџџЊMObjInfo!%џџџџЌџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFPBrushPBrushPBrushє9Вq@BM66(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџOCXNAMEџџџџџџџџџџџџўџџџcontents$&џџџџўџџџOle10Nativeџџџџ'џџџџ­DOle10ItemNameџџџџџџџџџџџџУџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџdўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0”˜Ьи№ќ $ D P \ ht|„Œт, WZгR WYPEЃNIONEJ DEKLARACJIџЬџЬіі5ж%5ж 5жі/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџЬџЬџЬџЬђ$$If–wќ!vh5ж%5ж 5жі#v%#v #vі:V ”  жжџџџџџџџџіі5ж%5ж 5жі/ж /ж /ж /ж aіуќpжџџџџџџџџђ$$If–wќ!vh5ж%5ж 5жі#v%#v #vі:V ”b ж€€€жџЬџЬџЬџЬџЬџЬіі5ж%5ж 5жі/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџЬџЬџЬџЬШ$$If–wќ!vh5ж%5ж 5жі#v%#v #vі:V ”Ўіі5ж%5ж 5жі/ж /ж /ж /ж aіуќpжџџџџџџp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”› ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬђ$$If–wќ!vh5жы5ж 5ж4#vы#v #v4:V ” ж€€€жџЬџЬџЬџЬџЬџЬіі5жы5ж 5ж4/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџЬџЬџЬџЬШ$$If–wќ!vh5жы5ж 5ж4#vы#v #v4:V ”ћіі5жы5ж 5ж4/ж /ж /ж /ж aіуќpжџџџџџџђ$$If–wќ!vh5жы5ж 5ж4#vы#v #v4:V ” ж€€€жџЬџЬџЬџЬџЬџЬіі5жы5ж 5ж4/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџЬџЬџЬџЬШ$$If–wќ!vh5жы5ж 5ж4#vы#v #v4:V ”іі5жы5ж 5ж4/ж /ж /ж /ж aіуќpжџџџџџџСDd+ ;+шы№ZВ № “ №6‚ƒ„A?ƒПџ№€b№ЧЉ0ˆtgџяm!n№чЧЉ0ˆtgџ‰PNG IHDRэ)сdsRGBЎЮщ pHYsСХм§Ўщ{IDAT8OЕ“QР CЧюg–Х„!а†ч'ёекЊЈъ5Xї€}б)/ц_Dњ^>*ѓ$;УіlўзYѓ я$JИЮ/K ця%Ьњѓ$бiџїЖЩгЈyѓR >F$"вFЯЋ*%Ю§Ÿўчѓ;ыПiчЬЈTаK–ЮIENDЎB`‚Ц$$If–wќ!vh5жE5жѕ#vE#vѕ:V ”˜ ж€жџЬџЬџџџџіі5жE5жѕ/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџџџџp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ” ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬЦ$$If–wќ!vh5ж5ж"#v#v":V ”К ж€жџЬџЬџџџџіі5ж5ж"/ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџџџџа$$If–wќ!vh5жє 5жЬ5жz#vє #vЬ#vz:V 4”Щіі+ж5жє 5жЬ5жz/ж /ж /ж /ж aіуќpжџџџџџџШ$$If–wќ!vh5жє 5жЬ5жz#vє #vЬ#vz:V 4”џіі+ж5жЬ5жz/ж /ж /ж /ж aіуќpжџџџџџџЈ$$If–wќ!vh5жє 5жF#vє #vF:V ”џіі5жє 5жF/ж /ж /ж /ж aіуќpжџџџџђ$$If–wќ!vh5жE5ж 5жо #vE#v #vо :V ”Щ ж€жџЬџЬџџџџџџџџіі5жE5ж 5жо /ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџџџџџџџџђ$$If–wќ!vh5жE5ж 5жо #vE#v #vо :V ”’ ж€жџЬџЬџџџџџџџџіі5жE5ж 5жо /ж /ж /ж /ж aіуќpжџЬџЬџџџџџџџџl$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”+ ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬЈ$$If–wќ!vh5ж5ж%#v#v%:V ”іі5ж5ж%/ж /ж /ж /ж aіуќpжџџџџЈ$$If–wќ!vh5ж5ж%#v#v%:V ”Ўіі5ж5ж%/ж /ж /ж /ж aіуќpжџџџџl$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬp$$If–wќ!vh5ж:*#v:*:V ”ѓ ж€ж џЬџЬіі5ж:*/ж aіуќpж џЬџЬF$$If!v h5ж<5ж<5ж<5ж<5ж<5ж<5ж<5ж<5ж <5ж <5ж F#v <#v F:V ”9іі5ж <5ж F/ж /ж /ж /ж aіlpжnџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџXkd."$$If”9жі <xД№,hЄр X ž <<<<<<<<<<Fіж,ж,ж,ж,џџџџџџџџџџ4ж4ж laіlpжnџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ1Tableџџџџ шHSummaryInformation(*џџџџФФDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџЬ@CompObjџџџџџџџџџџџџбzAnna BroniewiczNormalGCI2Microsoft Office Word@@@Rл{6}Ю@Rл{6}Ю1&+ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp|„Œ” œЄЌД М ёт\>2' ) WZгR WYPEЃNIONEJ DEKLARACJI TytuГўџ џџџџ РF(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq†œh@ёџh Normalny$a$1$A$*$+B*OJQJCJmHsHPJ^JaJ_HtHJAђџЁJ Domy[lna czcionka akapituTi@ѓџГT Standardowy :V і4ж4ж laі ,k@єџС, Bez listy .ўђџё. WW8Num1z05.ўђџ. WW8Num2z05LўђџL Domy[lna czcionka akapitu1Rў2R NagBѓwek1 Є№Єx$OJQJCJPJ^JaJDB2D Tekst podstawowy ЄЄx*/1B* Lista^JHўRH Podpis1 ЄxЄx $CJ6^JaJ]0ўb0 Indeks $^JfўOёџrf Default 1$7$*$1B*mHphOJQJCJsHPJ^JaJ_HtH@ў‚@ Zawarto[ tabeli $Jў’J NagBѓwek tabeli $a$ $5\:ў1Ђ: Zawarto[ ramkis2џџџџs2Фџџџџ)8Sl„…IžŸЏА34BCЗИЪnoŽЪхї+,?@ЕЖЗиђѓ"ЭЮЯѕіaГ 6stёŠ ‹ Œ Ѕ І К Л М D E K L M К У Ф Щ е м н ь њ  ) * 9 I X Y Z f s z { ‰ ™ Ќ ­ Ў Џ я № і ќ Ќ ­ Л М а ч ш є &345Нњ678WXнсєTUšстљ  *KkЂ7Pi‚пњ0KfœЗбпэ§ -=KYguƒ‘Ÿ­ЛЩЪЫчъWXvwx|}ІЛПРаъ#NФњ !.B]abcdefo… ЁЂ–— ЅВЭЮюяЖц 01234>W2Y2[2]2_2a2c2e2g2i2k2m2n2p2t2˜0€€8€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€Љ0€€€Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€ Љ0€€ ™0€€„ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ ˜0€€€Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ ˜0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ ˜0€€€Љ0€€€Љ0€€ ™0€€4 Љ0€€€Љ0€€ ™0€€| ˜0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ ™0€€\ Љ0€€ ™0€€ ˜0€€€Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ ˜0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€ Љ0€€ ™0€€ ˜0€€€Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ ˜0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ Ё0€€ Љ0€€ ™0€€ Љ 0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ 0€€€Љ 0€€€Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€€Љ0€€ ™0€€ ˜0€€€Љ 0€€ љ%0 љ%0л  љ%0нљ%0н љ%0нљ%0н  љ%0пљ%0пљ%0пљ%0п љ%0пљ%0пљ%0п  ˜0€€Љ0€€а ™0€€д Љ0€€а ™0€€д ˜0€€˜0€€љ%0TЏљ%0 љ%0 љ%0 љ%0 љ%0 љ%0 љ%0 љ%0 љ%0 љ%0 љ%0 џџџџ љ%0€љ%0<Џ34ЗИno+,ЕЖђѓЭЮѕі stŠ ‹ Ѕ І Л М D E K L У Ф м н ) * Y Z z { ­ Ў я № Ќ ­ ч ш 3467WXTU ЩЪWX Ё–—ЭЮ0123W2m2n2t2љ%0ф™Mљ%0  љ%0šMљ%0  љ%0TšMљ%0  љ%0ŒšMљ%0  љ%0 ФšMљ%0  љ%0 HШKљ%0  љ%0 АyKљ%0  љ%0<|Kљ%0  љ%0t|Kљ%0  љ%0„Kљ%0  љ%0МKљ%0  љ%0єKљ%0  љ%0ЈƒKљ%0  љ%0рƒKљ%0  љ%0„Kљ%0  љ%0d}Kљ%0  љ%0 !œ}Kљ%0  љ%0"#д}Kљ%0  љ%0$%РƒKљ%0  љ%0&'јƒKљ%0  љ%0()0„Kљ%0  љ%0*+h„Kљ%0  љ%0,- „Kљ%0  љ%0./>Kљ%0  љ%001P>Kљ%0  љ%023ˆ>Kљ%0  љ%045Р>Kљ%0  љ%067ј>Kљ%0  љ%089h‚Kљ%0  љ%0:; ‚Kљ%0  љ%0<=и‚Kљ%0  љ%0>?ƒKљ%0  љ%0@AHƒKљ%0  љ%0BC€ƒKљ%0  љ%0DEИƒKљ%0  љ%0FGl‘Kљ%0  љ%0HIЄ‘Kљ%0  љ%0JKм‘Kљ%0  љ%0LM’Kљ%0  љ%0NOL’Kљ%0  љ%0PQ„’Kљ%0  љ%0 Џљ%0H›Mљ%0ф љ%0фЏ tК'Є7ЄИцИ&*8B`f n оjDfшt–И R В є Z!ј!Ю#$f$l&К'ђ)i,>/Ў02є3@56š70:d:•ЇЮ­ЎИцИ!"#$%'()+,-./012345679:;<=>?@ACD]^_aфИ єіtƒ…Фгеs2:џ€:џ€:џ€:џ€№8№@ёї№№№О№( №€џџ€џџ №№†Ђ № Ѓ №<€‚ƒ„ƒПџ„П]†П]"ё№№ №№< №C №РЫџ№I s2ЄŸAсTџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ„h„˜ўЦh^„h`„˜ў5.„h„˜ўЦh^„h`„˜ў5.„а„˜ўЦа^„а`„˜ў.џ„А„PўЦА^„А`„Pўџ„@„Р§Ц@^„@`„Р§џ„а„0§Ца^„а`„0§џ„`„ ќЦ`^„``„ ќџ„№„ќЦ№^„№`„ќџ„€„€ћЦ€^„€`„€ћџ„„№њЦ^„`„№њџ„ „`њЦ ^„ `„`њџ„0„аљЦ0^„0`„аљ„h„˜ўЦh^„h`„˜ў5.„ „˜ўЦ ^„ `„˜ў.„p„˜ўЦp^„p`„˜ў.„@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ў.„„˜ўЦ^„`„˜ў.„р„˜ўЦр^„р`„˜ў.„А„˜ўЦА^„А`„˜ў.„€„˜ўЦ€^„€`„˜ў.„P„˜ўЦP^„P`„˜ў.„h„˜ўЦh^„h`„˜ў5.„ „˜ўЦ ^„ `„˜ў.„p„˜ўЦp^„p`„˜ў.„@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ў.„„˜ўЦ^„`„˜ў.„р„˜ўЦр^„р`„˜ў.„А„˜ўЦА^„А`„˜ў.„€„˜ўЦ€^„€`„˜ў.„P„˜ўЦP^„P`„˜ў.џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџWW8Num1WW8Num2WW8Num3џџхі)иu5žŸА34CЗИЪnoх+,@ЕЖЗђѓЭЮЯѕі stŠ ‹ Œ Ѕ І Л М D E K L M У Ф Щ е м н ь њ  ) * 9 I Y Z f s z { ‰ ™ ­ Ў Џ я № і ќ Ќ ­ М а ч ш є &345Н678WXнTUтљ  ЗЩЪчWXxЛ] ЁЂ–—ЅЭЮц0123W2Y2[2]2_2a2c2e2g2i2k2m2n2t2žžžž–ž–ž–ž–žžž"Жžžžžžž–žžžž––žžžžžž–žžž–ž––џ@€€KGє s2PP PPPPPP P"P$P&P(P*PX@P.P0P2P4P8PŠџџUnknownџџџџџџџџџџџџGю‡z €џTimes New Roman5€Symbol3&ю ‡z €џAriala$€ ArialNarrowArial Unicode MSC$юArialMTArial7&юя { @ŸCalibriO&ю џ€k9?Lucida Sans Unicode5&ю ‡za€џTahoma"ˆ№ФhRgRg1&+ƒ\1&+\!№4>2>22ƒ№џ§P№џџџџџџџџџџџџџџџі)Вџџ( WZгR WYPEANIONEJ DEKLARACJIAnna BroniewiczGCI$