ࡱ> q`B bjbjqPqP.:: #.&    %%%%%%%$['h)R%   % _&@ @ @  %@ %@ @ @  ӯ @ u&0&@ * p*@ @ *T  @   %%*  &  FDRF ZaBcznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud|etu Gminy Kietrz za 2009 rok Plan i wykonanie dochodw bud|etowych za 2009 rok Lp DziaB Wyszczeglnienie Plan Wykonanie % ZalegBo[ci123456781.010Rolnictwo i Bowiectwo1.055.7341.133.370,17107,4-0750Dochody z najmu i dzier|awy skBadnikw majtkowych Skarbu PaDstwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze 2.330 2.329,71 100,0 -2010Dot. cel. otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu administracji rzd. oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 753.404 753.402,39 100,0 -6290Zrodki na dofinansowanie wBasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych zrdeB 300.000 377.638,07 125,9 -2.600Transport i Bczno[564.609563.66299,8-0830WpBywy z usBug3.6092.66273,8-6330Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wBasnych gmin 561.000 561.000 100,0 -3.700Gospodarka mieszkaniowa2.025.8491.366.655,0367,534.191,730470WpBywy z opBat za zarzd, u|ytkowanie i u|ytkowanie wieczyste nieruchomo[ci 12.200 12.188,59 99,9 7.884,210750Dochody z najmu i dzier|awy skBadnikw majtkowych Skarbu PaDstwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze 1.174.800 974.316,20 82,9 26.307,520760WpBywy z tyt. przekszt. prawa u|ytkowania wieczystego przysBugujcego osobom fizycznym w prawo wBasno[ci 3.000 1.755 58,5 -0770WpBywy z tyt. odpBatnego nabycia praw wBasno[ci nieruchomo[ci 804.899 358.359,08 44,5 -0830WpBywy z usBug28.60017.112,2059,8-0920PozostaBe odsetki2.3502.923,96124,4-4.750Administracja publiczna779.831757.272,5697,1- 0920PozostaBe odsetki11.80517.838,49151,1-0970WpBywy z r|nych dochodw3.0205.256,43174,1-2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 96.230 96.230 100,0 -2360Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zadaD z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadaD zleconych ustawami 1.000 936 93,6 -2700Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin, pozyskane z innych zrdeB 365.469 334.704,85 91,6 -6298Zrodki na dofinansowanie wBasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych zrdeB 302.307 302.306,79 100,0 -5.751Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 25.872 25.864 100,0 -2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 25.872 25.864 100,0 -6.752Obrona narodowa1.0001.000100,0-2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 1.000 1.000 100,0 -7.754BezpieczeDstwo i ochrona przeciwpo|arowa 101.057 68.271,54 67,6 - 0570Grzywny, mandaty i inne akry pieni|ne od osb fizycznych 4.500 5.183,34 115,2 -0690WpBywy z r|nych opBat10088,2088,2-0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni|nej 12.000 12.000 100,0 -2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 1.000 1.000 100,0 -2708Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin, pozyskane z innych zrdeB 33.457 - - -6290Zrodki na dofinansowanie wBasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych zrdeB 50.000 50.000 100,0 -8.756Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jedn. nie posiadajcych osobowo[ci prawnej 8.886.014 7.832.805,87 88,1 1.251.644,640010Podatek dochodowy od osb fizycznych 3.437.157 3.124.383 90,9 -0020Podatek dochodowy od osb prawnych 60.000 60.518,67 100,9 -0310Podatek od nieruchomo[ci3.138.1872.407.021,7076,71.175.375,640320Podatek rolny1.640.0001.612.332,8198,336.062,850330Podatek le[ny6.0005.793,7096,630,800340Podatek od [rodkw transportowych 170.000 157.202,15 92,5 17.381,9503508P . 0 2 $ & > @ J L N P R ^ ȼ~shph 7CJaJhax5CJaJhp5CJaJhnNPhZ5CJaJhnNPhy6CJaJhnNPhZCJaJh/Hs6CJaJhnNPhZ6CJaJh5 hZCJhCJaJh5 hZCJaJh5 hZ5CJ hZCJh#hhZ+0 2 4 : < H J N P r t ~ $If $$Ifa$gdZ$a$gdZgdZ`gdZB kd$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa $$Ifa$gdy kd$$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa & @ L P $$Ifa$gd{p $$Ifa$$IfP R kdH$$IfFִ!T!='g v0'  44 FaR T ^  $$Ifa$gd{p $$Ifa$$If^    6 N P n p r ^` "02:<>@BDLNjlvxhnNPh#CJaJhax5CJaJhG$5CJaJhnNPh#5CJaJhnNPh2uCJaJhph2uCJaJh2uCJaJhph 7CJaJh 7CJaJhnNPh 7CJaJ=  $$Ifa$  (""$Ifkdl$$IfF4֞T!='`7 v0'44 Fa 6 8 : < > @ P R T V X Z p r t v x z $$Ifa$gd# $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd# $IfgdG$ kd$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Fa $$Ifa$gd# ` $$Ifa$gd# $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd# $IfgdG$$Ifkd$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Fa $$Ifa$gd#"2<@ $$Ifa$gd{p $$Ifa$$If@Bkd$$IfFִ!T!='g v0'  44 FaBDNlx $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd# $$Ifa$$Iftv,.68JL(*,>@ ".028:ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŪhnNPhM1CJaJhM1CJaJhnNPh/HsCJaJh/HsCJaJhG$CJaJhnNPh#CJaJh/Hs5CJaJhnNPh#5CJaJhnNPh 7CJaJh 7CJaJ>'!!$Ifkd4$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4vxz| $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd# $$Ifa$$If'!!$Ifkd} $$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4.8L $$Ifa$gds8 $Ifgds8$IfLNkd $$IfFִ!T!='g v0'  44 FaNPZ *,.@ $$Ifa$gd{p $$Ifa$$If@BDN'!!$Ifkd $$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4N $$Ifa$gd1~$If $$Ifa$gd1~ *'!!$Ifkd $$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4* "$&0246: $$Ifa$gdy$If:<>H'!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4H $$Ifa$gdy$If 4@BJTV^`b*,468:<p|~ RT6ҾҪ𪢪h:>CJaJh#:CJaJhnNPh:>CJaJhM15CJaJhnNPh#5CJaJh&HCJaJhnNPh#CJaJhyCJaJhnNPhM1CJaJhM1CJaJhG$CJaJ< '!!$Ifkd9$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf44BV`d $$Ifa$gd{p $$Ifa$ $$Ifa$gd%$Ifdfhr'!!$IfkdX$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4r $$Ifa$$If'!!$Ifkdw$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4,6: $$Ifa$$If:<kd$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa<BLp~ $$Ifa$ $Ifgd:>$If'!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$$If '!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 68:<>LNPRTbdfhjvxz|~ $$Ifa$gd1~$If68JLN`bdtvx "$,.0ʿʿʿʿʿʿʿʿگүʿʿʿʿh5CJaJh{},CJaJhnNPh#:CJaJh#:CJaJh>CJaJhnNPh:>CJaJhnNPh3CJaJh3CJaJh:>CJaJ@'!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd#: $$Ifa$gd1~$If'!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd1~ $Ifgd:>'!!$Ifkd6$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4"$&(*. $$Ifa$gd1~$If.06>'!!$IfkdU$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4>@ *,.04 $$Ifa$gd1~$If0(*,246tvXZlnp{offfhl5CJaJhOihD5CJaJhOihOi5CJaJhOih>5CJaJhh3CJaJh3CJaJh2Y`CJaJh>CJaJhnNPh2Y`CJaJhnNPh:>CJaJhnNPh35CJaJh35CJaJh2Y`5CJaJh>5CJaJhnNPh:>5CJaJ(46kdt$$IfF4ִ!T!='g v0'  44 Faf468BXZ\^`nprtv $$Ifa$gd$If'!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd$If > @ !"!l!n!!!!!!!!!"""" " """""""""""""""""ӵꔬꔬꔬꔉ~vkvkvkvkhOihlCJaJhOiCJaJhOihOiCJaJhnNPh2Y`CJaJhnNPhl5CJaJhnNPh2Y`5CJaJhOi5CJaJhlhlCJaJhlCJaJhnNPhlCJaJhhlCJaJhOihl5CJaJhl5CJaJhOih>5CJaJ) kd$$IfF4ִ!T!='g v0'  44 Faf4 "!$!&!(!*!6!8!:!!J!L!N!P!R!^!`!b!d!f!j! $$Ifa$gdl$Ifj!l!r!z!'!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4z!|!!!!!!!"" " $$Ifa$gd1~$If " "kd$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa """"""""""""""" $$Ifa$gd1~$If""""(""$Ifkd, $$IfF4֞T!='`7 v0'44 Fa"""""##&#(#*#4#############$ $%%%(%*%<%>%D%F%H%J%L%wowowowowf]fwh 5CJaJh"75CJaJh"7CJaJhnNPh"7CJaJhnNPh"75CJaJh CJaJhnNPhZ/CJaJhnNPh CJaJhZ/CJaJhnNPhZ/5CJaJhnNPhlCJaJhnNPh#CJaJhOihlCJaJhlCJaJhnNPhl5CJaJhnNPhOiCJaJ$"# ##"#&# $$Ifa$gd1~$If&#(#*#4#(""$Ifkdl!$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Fa4########## $$Ifa$gd1~$If ####(""$Ifkd"$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Fa#%%%% %%%%%%*%,%.%0%2%>%@%B%D%F%J% $$Ifa$gd $$Ifa$gd1~$IfJ%L%N%X%& $Ifkd#$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 FaL%N%V%%%& &&&&&& &&&(&*&4&'''('0'>'F'R'Z'^'`'b'8(:(P(R(T(p(r(t((ǾЪЪЪЖNJǁuǁulh}U5CJaJhnNPh l5CJaJh l5CJaJhnNPh2Y`5CJaJh=.5CJaJhnNPhc=CJaJh=.CJaJhnNPhc=5CJaJhc=5CJaJhOi5CJaJhc=CJaJhlCJaJhnNPhOiCJaJhOiCJaJhnNPhOi5CJaJ%X%%%&&&&&&&& &"&&& $$Ifa$gd1~ $$Ifa$gd# $$Ifa$gdc=$If &&(&*&4&& $Ifkd"%$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Fa4&'''''('*','.'0'>'@'B'D'F'R'T'V'X'Z'^' $$Ifa$gd1~$If^'`'f'n'p'*$$$$IfkdX&$$IfF֞T!='7 v0'44 Fap'8(:(<(>(R(T(V(X(r(t(v(x(((((( $$Ifa$gd1~$If((((((())$)&)0)2)6)))))))))***2*4*<*>*V**********+++++ +*+~+++++++++np8ʿhCJaJUh 7CJaJhnNPh 7CJaJhnNPh2Y`CJaJhnNPh l5CJaJh l5CJaJhOi5CJaJhnNPh}U5CJaJD((kd'$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa((((())&)()2)4)8) $$Ifa$gd! $$Ifa$gd1~$If 8):)<)F)'!!$Ifkd($$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4F)))))))))) $$Ifa$gd1~$If ))))'!!$Ifkd)$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4)**4*>*X* $$Ifa$gd1~$IfX*Z*\*f*'!!$Ifkd*+$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4f****** $$Ifa$gd1~$If****'!!$Ifkde,$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4**++ +,+ $$Ifa$gd1~$If,+.+0+:+'!!$Ifkd-$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4:+~+++++++++ $$Ifa$gd1~$If ++++'!!$Ifkd.$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4Podatek od dziaBalno[ci gospodarczej os. fiz. opBacany w formie karty podatkowej 20.000 12.382 61,9 22.300,070360Podatek od spadkw i darowizn36.00010.57329,4270,450410WpBywy z opBaty skarbowej47.00041.13587,5-0430WpBywy z opBaty targowej25.00026.575106,3-0460WpBywy z opBaty eksploatacyjnej 7.600 7.530,72 99,1 -0480WpBywy z opBat za wydawanie zezwoleD na sprzeda| alkoholu 120.000 153.063,44 127,6 -0490WpBywy z innych lokalnych opBat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 20.000 23.125,19 115,6 -0500Podatek od czynno[ci cywilnoprawnych 140.000 154.720,42 110,5 -0690WpBywy z r|nych opBat7.50014.900,69198,7-0910Odsetki od nieterminowych wpBat z tytuBu podatkw i opBat 11.570 21.532,61 186,1 -0920PozostaBe odsetki-15,77--9.758R|ne rozliczenia11.861.91811.861.918100,0-2920Subwencje oglne z bud|etu paDstw 11.861.918 11.861.918 100,0 -10.801O[wiata i wychowanie644.029642.081,7999,7760,30 0690WpBywy z r|nych opBat285.400299.578,03105,0-0750Dochody z najmu i dzier|awy skBadnikw majtkowych Skarbu PaDstwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze 5.953 4.726,09 79,4 -0830WpBywy z usBug--276,97--0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni|nej 2.156 2.156 100,0 -0970WpBywy z r|nych dochodw14.01113.798,5898,5-2030Dot. celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj wBasnych zadaD bie|cych gminy 21.441 21.329,90 99,5 -2708Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 267.808 255.654,63 95,5 -2709Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 47.260 45.115,53 95,5 -11.851Ochrona zdrowia420420100,0-2010Dot. celowe otrzymane bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu admin. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminom 420 420 100,0 -12.852Pomoc spoBeczna3.465.5183.452.139,6399,6580.444,08 0830WpBywy z usBug6.0006.575,50109,6-0970WpBywy z r|nych dochodw5.0004.90098,0-2010 Dot. celowe otrzymane bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu admin. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminom 2.805.518 2.792.775,63 99,5 -2030 Dot. celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj wBasnych zadaD bie|cych gminy 623.000 621.170,03 99,7 -2360Dochody jst zwizane z realizacj zadaD z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych ustawami 26.000 26.718,47 102,8 579.739,6313.854Edukacyjna opieka wychowawcza 208.998 195.806,17 93,7 -2030Dot. celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj wBasnych zadaD bie|cych gminy 208.998 195.806,17 93,7 -14.900Gospodarka komunalna i ochrona [rodowiska 51.000 51.000 100,0 - 6290 Zrodki na dofinansowanie wBasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych zrdeB 51.000 51.000 100,0 -15.921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34.275 37.403 109,1 3.799,950690WpBywy z r|nych opBat4.5002.375,9552,8-0750Dochody z najmu i dzier|awy skBadnikw majtkowych Skarbu PaDstwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze 17.500 19.856,63 113,5 3.742,700830WpBywy z usBug5.3758.266,07153,857,250920PozostaBe odsetki-4,35--0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni|nej 6.900 6.900 100,0 -16.926Kultura fizyczna i sport726.908893.931,93123,0-2700Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 3.109 3.109,20 100,0 -2708Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 57.799 - - -6208Dotacje rozwojowe-191.099,32--6209Dotacje rozwojowe-33.723,41--6330Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wBasnych gmin 666.000 666.000 100,0 -OgBem:30.433.03228.883.601,6994,91.870.840,70 + $$Ifa$gd1~$If '!!$Ifkd0$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf48FT^l $$Ifa$gd1~$If8DFRT\^j$&24>@BFHx"24JLXZ^N\^rt24hUm5CJaJhnNPh2Y`5CJaJhDU5CJaJhnNPh 7CJaJh 7CJaJRlnpz'!!$IfkdQ1$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4z $$Ifa$gd1~$If'!!$Ifkd2$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4&4@D $$Ifa$gd1~$IfDFHR'!!$Ifkd3$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4R $$Ifa$gd1~$If '!!$Ifkd5$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4HJZ\rt $$Ifa$gd1~$If '!!$Ifkd=6$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4xz|~ $$Ifa$gdUm $$Ifa$$If'!!$Ifkdx7$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4"$46LNZ\` $$Ifa$$If `bdn'!!$Ifkd8$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4n $$Ifa$$If'!!$Ifkd9$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4NP^`tv $$Ifa$gd$If '!!$Ifkd);$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd$If'!!$Ifkdd<$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf44@D $$Ifa$gd%y $$Ifa$$If4>@BDF(*>@HJVXZ\^̯̯Ԧ}th}`}`}`}hXCJaJhnNPh95CJaJh95CJaJhnNPhrYCJaJhKbj5CJaJhZ5CJaJhnNPhrY5CJaJhDU5CJaJhlhUmCJaJ hUmhUmhUmhUmCJaJhUmCJaJhnNPhUmCJaJhnNPh2Y`CJaJhnNPh2Y`5CJaJhUm5CJaJ%DFkd=$$IfFִ!T!='g v0'  44 FaFHR $$Ifa$gd $$Ifa$gdUm$If '!!$Ifkd>$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4*@JX $$Ifa$gda$IfXZkd@$$IfFִ!T!='g v0'  44 FaZ\^h $$Ifa$gdJv$If"br.0:<BHJTdh|~XZdfhrtvûûγٳٳΗxٳmٳmٳmٳmhnNPhZCJaJhnNPhrY5CJaJhnNPhj/%CJaJhj/%CJaJhnNPhj/%5CJaJhKbjCJaJh9CJaJhZCJaJhCJaJhnNPhCJaJhnNPhLCJaJhLCJaJhnNPhL5CJaJhnNPhrYCJaJhXCJaJ*%$Ifkd9A$$IfF4g֞T!='7 v0'44 Faf402468:<HJLNPRTfhjlnpr|~ $$Ifa$gdJv $Ifgd9$If $$Ifa$gdJv'!!$IfkdB$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gdJv $$Ifa$gdj/%$If'!!$IfkdC$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4XZfhtv $$Ifa$gdL $$Ifa$gdJv$If '!!$IfkdE$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4ַhnNPhXCJaJhXCJaJhnNPhZCJaJhZCJaJhLCJaJhnNPhrY5CJaJh8CJaJhnNPh8CJaJhnNPhCJaJhCJaJhnNPh5CJaJhnNPhrYCJaJ5 $$Ifa$gdL $$Ifa$gdJv$If'!!$IfkdSF$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gdL $$Ifa$gdJv$If '!!$IfkdG$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gdL $$Ifa$gdJv$If '!!$IfkdH$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gdL $$Ifa$gdJv$If %$IfkdJ$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4"$.0246>FNV^frz~@JL\^hjl "024<>øøøøˬᬠØØØhnNPh{CJaJh{CJaJhXhX5CJaJhnNPhX5CJaJhXhXCJaJhXCJaJhnNPhXCJaJhnNPhrYCJaJhX5CJaJhnNPhrY5CJaJhDU5CJaJ7$04 $$Ifa$gdA= $$Ifa$$If46kdCK$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa68B>@BDFNPRTV^`bdfrtvxz~ $$Ifa$gd{$If~%$IfkdgL$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$ $$Ifa$gd{ $IfgdX$IfkdM$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa "@L^jn $$Ifa$ $Ifgdk{$Ifnpr' $Ifgdk{kdN$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4r| $$Ifa$ $$Ifa$gdFE$If% $Ifgdk{kdP$$IfF4,֞T!='7 v0'44 Faf4 "$&(2468:> $$Ifa$gd[ $$Ifa$ $$Ifa$gdFE$If>@B' $Ifgdk{kd[Q$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4BLNPR0246@BDFJ $$Ifa$gdDU $$Ifa$ $$Ifa$gd D $$Ifa$gdFE$If>.02>@BHJ$68PRbdj~  "&z|~żżżżżh;CJaJh;h;CJaJhnNPh;CJaJhnNPh;5CJaJh;5CJaJhX5CJaJhnNPhX5CJaJhnNPh{CJaJh{CJaJhXCJaJhnNPhXCJaJ9JLNX'!!$IfkdR$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4X$&(*8:<>RTVXdfhj $$Ifa$gd{$If(""$IfkdS$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Fa $$Ifa$gd Q $Ifgd Q$If kdU$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa  $$Ifa$gd;$If$%$Ifkd5V$$IfF4S֞T!='7 v0'44 Faf4$&|~ $$Ifa$gdxr$If fhtvx··¤¤¤¤xxxx֍hbh5CJaJh5CJaJhnNPhX5CJaJhnNPh 7CJaJh;h 7CJaJh 7CJaJh{_h 7CJaJhLCJaJhnNPh 75CJaJhnNPhXCJaJhX5CJaJhnNPh;5CJaJh;5CJaJ/kdSW$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa $$Ifa$gd;$If $$Ifa$gd; *!! $IfgdtkdwX$$IfF֞T!='7 v0'44 Fafhvx $$Ifa$gd $Ifgdt kdY$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa $$Ifa$gd{_ $Ifgdt ftv,.8:DFHJNPTvxz|ûûûûóóó꧟h.CJaJhnNPh.5CJaJhRCJaJhECJaJhXCJaJhnNPhX5CJaJhCJaJhnNPh:CJaJhnNPhXCJaJh{_hXCJaJ:' $IfgdtkdZ$$IfF4֞T!='`7 v0'44 Faf4tvxz|~ $$Ifa$gd{_ $Ifgdt $$Ifa$gd{_' $Ifgdtkd[$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Faf4.:F $$Ifa$gd{_ $IfgdtFHJT' $Ifgdtkd\$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Faf4Tx| $$Ifa$gd{_ $Ifgdt' $Ifgdtkd]$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Faf4BDlnp|~Z \ ^ l n p t v x | ~    ּhh< CJaJh< CJaJhhRCJaJhRCJaJhnNPhXCJaJhhXCJaJhXCJaJh< 5CJaJhR5CJaJhhX5CJaJh.CJaJhnNPh.CJaJh{_h.CJaJ1 ".0<>B $$Ifa$gd{_ $Ifgdt BDLT' $Ifgdtkd _$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4TV $$Ifa$gd $$Ifa$$Ifkd!`$$IfF4ִ!T!='g v0'  44 Faf4npr~ $$Ifa$gd $$Ifa$$If $Ifgdt' $IfgdtkdQa$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4\ ^ ` n p r v x z ~   $$Ifa$gd $$Ifa$$If  ' $Ifgdtkdb$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4    $$Ifa$gd $$Ifa$$If    , . 0 :  $ & ( : < > L N P V X Z l      2 4 8 : @ B Ǽ|sohZhZ5CJaJ h*{5CJ hZ5CJ hZCJhnNPhZCJaJh)hZ5CJaJhR5CJaJh)hX5CJaJhnNPhXCJaJhhRCJaJhhXCJaJhXCJaJhRCJaJhnNPhRCJaJhpkCJaJ+  ' $Ifgdtkdc$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4  $ ( , $$Ifa$gd $$Ifa$$If, . 0 ' $Ifgdtkde$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf40 :   & ( * , < > @ B N P R T X $$Ifa$gd $$Ifa$$IfX Z \ l '!!$IfkdKf$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4l   $$Ifa$gd $$Ifa$    :55555gdZkdg$$IfF4ֈT!=' v0'44 Faf4               gdZ      " $ & ( * , . 0 2 4 6 8 : > @ B $a$gdZgdZ,1h. A!"#$% "$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F>$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / / 4 F0$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / 4 F0$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FG$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4.$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F40',5g555 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ 4 Ff4.$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F40',5g555 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F>$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / / 4 F>$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / / 4 F>$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / / 4 F4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / 4 F4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / 4 F($$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F0'5755 5555v/ / / 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FG$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff4G$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FB$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ / / / 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FK$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F4g0'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff4G$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff4G$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff4=$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FF$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ / / / 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FG$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff4=$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F4,0'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff4>$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / / 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F4S0',5755 5555v/ 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F $$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F0'5755 5555v/ 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'5755 5555v/ 4 Ff4.$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F40',5g555 5555v/ 4 Ff4G$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff4G$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff4,$$If!vh55 5555v#v#v #v#v#v#vv:V F40',55 5555v/ / / / 4 Ff4<@< ZNormalny_HmHsHtH:@: Z NagBwek 1$@&CJJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listy^C@^ ZTekst podstawowy wcity\^\`CJJB@J ZTekst podstawowy$a$5CJ #cde &()*/  0@ABCDLMNOP[\]^_efghiklost;<=>FGHIQRSTZ[\]_`cgh !"'~ !+02349KQZ`bcfjk  V W X Y Z [ a b c d e f j k l m n o t u v w x y { | } l m n o p x y z { |       !     I J P Q Z [ a b d e f k   )*+,9:;<ABCDQRSX}~ ,-.3AKX]ghin|>?@GHIPQRWXYcdej 56<=FGLMOPQV()*+,34567ABCDEKLMNOQRSX}~&'-.0127IKQSUVY]^p{ 7?JPRSTY  !"#$%*+,-./02349HJRTVWX]FGHIPQRS]^_`efghjklq<=>EFGQRSXYZ\]aefvz~  %&'()+,045EO\almnopqrstuvwx}]^_`aklmno|}~ ~OPQRZ[\]hijkpqrsuvz~>?@ABCDKLMNOPQXYZ[\]^defghijlmquv   ( * / 1 3 4 5 : u v | } #!$!%!+!,!-!6!7!8!>!?!@!B!C!D!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""" "t"u"v"w""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""######### # # ##0000000 00 00 00 00 00 00 00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 0 0 0 0000000 0000000 0000000 0000000 0 0 0 0 000000 000000 000000 000000 0 0 0 00 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @0 @0 @0 @0@00 @0@00 @0@00 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0@00 @0@0@0@0@0@00 @0@0@0@0@0@00 @0@0@0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@00 @0@00 @0@00 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 0 0 0 0 @0 `0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@00 @0@0@0@0@00 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@00 000 @0@00 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@00 @0@0@0@0@0 @0@0@0@00 @0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0000 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 000 000 000 000 0 0 0 0 00000 00000 00000 I0I0I0I0I0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 0000000 0000000 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0 0 0 0 000 000 000 000 0 `0 @0 @0 000 000 000 @0@0@0 @0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 0 0 0 0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@0@0 @0 `0 @0@0@0@0 @0 0000 0000 0000 @0@0@0@0 @0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0 @0 @0 @0 @0 @00 @00 @00 @0@0 @0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 000 000 0000000 0000000 0000000 0000000 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0 0 0 0 0 0 0 0 0 `0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 0 0 0 00 00 00 I0I0 @0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @0 @0 @0 @0@00 @0@00 000 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@00 @0@00 @0@00 @0@0@0 @0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cde &()ostcgh !"' !+02349KQZ`bcfjk  } l x   !   d e f k )9AQRSX} ,.3AKX]gin|>GPWcej 5<FLOSX}&-0UY]^p{ 7?JPRSTY2349HVWX]FGHIPQRS]^_`efghjklqaefvz~ %+,045EO\almnopqrstuvwx}]k| ~OZ[hipquvz~>?KLXYdelquv  ( * 3 4 5 : u v | } #!B!C!D!I!!!!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""####### # # ##K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0@ K0K0K0K0K0K0K0K0@FFK0K0K0K0K0K0K0K0CK0(B)K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0Ct\WK0 K0 K0 K0 K0K0K0K0K0K0K0K0K00K0K0@lK0K0K0K0K0K0K0@FFK0K0K0K0K0K0K0@F|K0K0K0K0K0K0K0I0&K0K0K0K0K0K0K0AK0K0K0K0K0K0K0@K0K0K0K0K0K0K0K0AK0I0z I0 K0K0K0K0@K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 @K0$K0$K0$K0$K0$K0$K0$@K0(I0*I0*K0(K0(K0(K0(@K0*K0*K0*K0*K0*K0*K0*@K0.K0.K0.K0.K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00I0&K0!I04 I0 I04 I0 K0 K0 K04 K0 I04K04K04K04K04K04K04K04K04@K0!)I08 I0 I08 I0 I0!)I08K0"I08I08K08K08K08K08K0"I0I0I08I0I0I0I08K08I0H" I0H")I0< I0 I0< I0 K0H")I0<I0<K0<K0<K0<K0<K0<K0<K0<KȠK0K0>K0>K0>K0>K0>K0>K0>K0@K0@K0@K0@K0@K0@K0@K0BK0BK0BK0BK0BK0BK0BK0DK0DK0DK0DK0DK0DK0DK0FK0FK0FK0FK0FK0FK0FK0HK0HK0HK0HK0HK0HK0HK0JK0JK0JK0JK0JK0JK0JK0LK0LK0LK0LK0LK0LK0LK0RK0RK0RK0RK0RK0RK0RK0TK0TK0TK0TK0TK0TK0TK0XK0XK0XK0XK0XK0XK0XK0ZK0ZK0ZK0ZK0ZK0ZK0ZK0\K0\K0\K0\K0\K0\K0\K0^K0^K0^K0^K0^K0^K0^K0ST 1)K0`K0`I0`I0`I0`I0`K0`K0`@K0bK0bI0bK0_ K0 K0`K0`I0dK0dK0dK0dK0dK0`K0dK0dI0d@K0fK0fK0fK0fK0fK0fK0fI0` K0a! K0h I0` K0`a42!I0hI0u I0h I0u I0uv4I0hI0hK0hK0hK0hK0hK0hK0hI0| I0} I0l I0| I0|}5I0lI0 I0l I0 I0I0I0I0 I0I0I0I0 I0I0I0I0 I0I0I0K0 I0lI0lK0lK0lK0lK0lK0lK0lK0nK0nK0nK0nK0nK0nK0nK0n@#XK0K0rK0yz4!K0nK0nK0nK0nI0rK0rK0rK0rK0nK0nK0nK0nK0r@'ЙK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0|K0t0K0tK0tK0tK0tK0tK0tK0v0K0vK0vK0vK0vK0vK0vK0x0K0xK0xK0xK0xK0xK0xK0z0K0zK0zK0zK0zK0zK0zK0zK0zK0zI0|I0|K0|K0|K0zK0zK0 ?)I0zI0I00I0zK0zI00I00K0K0K0K0K0K0K0@9LDKK0K0K0K0K0 I0 I0< K0< I0 I0< K0<E!I0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0I0 0n&^ 60"L%(84> B )7DMRZag P R  @BLN@N*:Hdr:< .>46 j!z! " """&#4###J%X%&&4&^'p'((8)F)))X*f***,+:+++lzDR`nDFXZ 46~nr>BJX $FTBT  , 0 X l  B !"#$%&'(*+,-./012345689:;<=>?@ABCEFGHIJKLNOPQSTUVWXY[\]^_`bcdefhijklmnopqrstB sv9?kn#+?EP V 5 ; %+*/ #?B#0#AFos01-2GLX ] = B -2"19#BDOQ\^hj ###QA1RzaxDK 5 9 3 E35tM1#39]I2` M?!j/% &m{+{},=.L/Z/3h5"7.868#:5=c=>B(CFEG&H(/HpYH{IF~KLnNP QnSDU}URYrYH[pX]8h]2Y`bIbFhKbj!Ekl lUms,opAqmqxr/HsrsJvyI z*{+{yw|1~< I 7ec/X~2L,AZ^~ERb#Qa_&Oi# ZbcQq>O{L.~H:>:{k{{_Ms8F%{pypkqSl? [ A=h;%yj2uG$[8 DM!@FI9|) &()*/  @L[eklost;FQZ_`cgh !"'~ !+02349KQZ`bcfjk  V a j t { | } l x   !    I P Z a d e f k )9AQRSX} ,-.3AKX]ghin|>GPWcdej 5<FLOPQV(3AKQRSX}&-0127IKQSUVY]^p{ 7?JPRSTY*2349HJRTVWX]FP]ejklq<EQX\]aefvz~ %+,045EO\almx}]k| ~OZhpuvz~>KXdlmquv   ( * / 1 3 4 5 : u | #!+!6!>!B!C!D!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""" "t"""""""""""""#@|4{ #     " $ & * UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"q& C&& @ @!24d""2HX(?Z2 Anna {ydek Anna {ydekOh+'0p  , 8 DPX`h Anna ydekNormal Anna ydek144Microsoft Office Word@@o@ @n ՜.+,0 hp| @" Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FӯData h1Table**WordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q