ࡱ> q`bjbjqPqP.::jjjj $ h; R22  P ?Ij$0  22 ddK ZaBcznik Nr 1 do informacji z wykonania bud|etu Gminy Kietrz za I pBrocze 2009 roku. Plan i wykonanie dochodw bud|etowych za I pBrocze 2009 roku Lp DziaB Wyszczeglnienie Plan Wykonanie % ZalegBo[123456781.010Rolnictwo i Bowiectwo765.098615.097,3180,4-2010Dot. cel. otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu administracji rzd. oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 615.098 615.097,31 100,0 -6290Zrodki na dofinansowanie wBasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych zrdeB 150.000 - - -2.600Transport i Bczno[567.8091.3420,2561,200830WpBywy z usBug6.8091.34219,7561,206330Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wBasnych gmin 561.000 - - -3.700Gospodarka mieszkaniowa2.100.350662.147,9231,5133.103,740470WpBywy z opBat za zarzd, u|ytkowanie i u|ytkowanie wieczyste nieruchomo[ci 12.000 9.141,08 76,2 10.810,440750Dochody z najmu i dzier|awy skBadnikw majtkowych Skarbu PaDstwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze 1.174.800 492.848,04 42,0 111.381,800760WpBywy z tyt. przekszt. prawa u|ytkowania wieczystego przysBugujcego osobom fizycznym w prawo wBasno[ci 35.000 - - -0770WpBywy z tyt. odpBatnego nabycia praw wBasno[ci nieruchomo[ci 849.950 151.179,68 17,8 6.5000830WpBywy z usBug28.6008.341,5229,2-0920PozostaBe odsetki-637,60-4.411,504.750Administracja publiczna739.151392.945,1653,2- 0920PozostaBe odsetki-9.281,28--0970WpBywy z r|nych dochodw-2.080--2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 96.230 48.114 50,0 -2360Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zadaD z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadaD zleconych ustawami 775 462 59,6 -2700Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin, pozyskane z innych zrdeB 339.839 30.701,09 9,0 -6298Zrodki na dofinansowanie wBasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych zrdeB 302.307 302.307,79 100,0 -5.751Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 27.262 25.758 94,5 -2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 27.262 25.758 94,5 -6.752Obrona narodowa1.000---2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 1.000 - - -7.754BezpieczeDstwo i ochrona przeciwpo|arowa 35.957 500 1,4 -0570Grzywny, mandaty i inne akry pieni|ne od osb fizycznych 1.500 500 33,3 -2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 1.000 - - -2708Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin, pozyskane z innych zrdeB 33.457 - - -8.756Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jedn. nie posiadajcych osobowo[ci prawnej 8.866.844 3.734.433,19 42,1 983.460,350010Podatek dochodowy od osb fizycznych 3.437.157 1.386.812 40,3 -0020Podatek dochodowy od osb prawnych 60.000 37.946,19 63,3 -0310Podatek od nieruchomo[ci3.138.1871.201.527,9138,3895.050,410320Podatek rolny1.640.000747.990,2045,648.074,370330Podatek le[ny6.0003.321,6655,4101,700340Podatek od [rodkw transportowych 170.000 80.403,10 47,3 8.506,800350Podatek od dziaBalno[ci gospodarczej os. fiz. opBacany w formie karty podatkowej 20.000 4.707,40 23,5 8L4 \ ^ ` > L N b d l n p r t ȼ}uhG$CJaJh#CJaJhnNPh#CJaJhG$5CJaJhnNPhZ5CJaJhnNPhy6CJaJhnNPhZCJaJhnNPhZ6CJaJh5 hZCJhG$CJaJh5 hZCJaJh5 hZ5CJ hZCJh#hG$hZ+^ ` b h j v x | ~ $If $$Ifa$gdZ$a$gdZgdZ`gdZ kd$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa $$Ifa$gdy kd$$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa  > N d n r $$Ifa$gd{p $$Ifa$$Ifr t kdH$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fat v $$Ifa$gd# $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd# $IfgdG$$If      . B X f h r t z | @RThjrt02@BúúúñúúúúúhRb5CJaJhG$5CJaJhnNPh#5CJaJhnNPhnNPCJaJhnNPh#CJaJhG$CJaJh#CJaJhnNPhG$CJaJF $$Ifa$gd# *$$$Ifkdl$$IfF֞T!='7 v0'44 Fa     $$Ifa$gd# $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd# $IfgdG$ $ , . *$$$$Ifkd$$IfF֞T!='7 v0'44 Fa. X h t | $$Ifa$gd{p $$Ifa$$If kd$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd# $$Ifa$$If '!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd# $$Ifa$$If'!!$IfkdD$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4@Tjt $$Ifa$gds8 $Ifgds8$Ifkd $$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa024BDFXZ\fhj~ $$Ifa$gd{p $$Ifa$$IfBDVXZdfh|~$F"$&8:<Z\<>NPRXZ\bdfln $&(*246BDp|~ʿhnNPhyCJaJhyCJaJhnNPh#CJaJh{pCJaJhnNPhG$CJaJhG$CJaJh#CJaJF~'!!$Ifkd $$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $&(*,.0:<>@BD $$Ifa$gd1~$IfDF\ $$Ifa$gd1~\^`j'!!$Ifkd $$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4j<>@BPRTVZ\^`dfhjn $$Ifa$gdy$Ifnpr|'!!$Ifkd $$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4| &(*468D $$Ifa$gdy$If DFHR'!!$Ifkd $$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4Rp~ $$Ifa$gd{p $$Ifa$ $$Ifa$gd%$If'!!$Ifkd($$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$$If'!!$IfkdG$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 :J`jn $$Ifa$$If:HJ^`hjlnp\^@TVjl|~̼Լ̴hnNPh{},CJaJh{},CJaJhRbCJaJh>CJaJh:>CJaJhnNPh:>CJaJhnNPh#CJaJh:>5CJaJhnNPh#5CJaJBnpkdf$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fapv $$Ifa$ $Ifgd:>$If'!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$$If *'!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4*@BDFHVXZ\^lnprt~ $$Ifa$gd1~$If'!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd1~$If'!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd1~ $Ifgd:>'!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 "*,0&(*024rtV݇|phOih>5CJaJhh2Y`CJaJhnNPh2Y`CJaJhnNPh2Y`5CJaJh2Y`5CJaJh:>5CJaJh>5CJaJhnNPh:>5CJaJhSCJaJhRbCJaJh{},CJaJh>CJaJh5CJaJhnNPh:>CJaJh:>CJaJ)"$&(*. $$Ifa$gd1~$If.06>'!!$Ifkd%$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4>@ (*,.2 $$Ifa$gd1~$If24kdD$$IfF4ִ!T!='g v0'  44 Faf446@VXZ\^lnprt $$Ifa$gd$If'!!$Ifkdt$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd$If*, "*.6:BHJr ĹııııĨ|qhOihOiCJaJhnNPh2Y`CJaJhnNPhOi5CJaJh2Y`5CJaJhnNPh2Y`5CJaJhOi5CJaJhCJaJhnNPhCJaJhhCJaJhOih5CJaJhOih>5CJaJhOihD5CJaJhOihOi5CJaJ)kd$$IfF4ִ!T!='g v0'  44 Faf4"$&(*.0246:<>@BF $$Ifa$gd$IfFHNV'!!$Ifkd$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4VX $$Ifa$gd1~$If kd$$IfFִ!T!='g v0'  44 FaX Z f h p r | ~ $$Ifa$gd1~$If r z !!!!!!!!!!!!"""""#############R$T$f$h$j$|$~$$$$$$$$$$$$% % %%%%%%Źְְְ֥⥝h2Y`CJaJhnNPh2Y`CJaJh2Y`5CJaJhnNPh2Y`5CJaJhOi5CJaJhOiCJaJhnNPhOi5CJaJhnNPhOiCJaJhOihOiCJaJhRbCJaJ> (""$Ifkd$$IfF4֞T!='`7 v0'44 Fa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$Ifa$gd1~$If!!!!(""$Ifkd< $$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Fa!""""""""""""" $$Ifa$gd1~$If """"(""$Ifkdn!$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Fa""################# $$Ifa$gd1~$If##kd"$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa##$R$T$h$j$~$$$$$ $IfgdOi $$Ifa$gd1~$If $$$$'!!$Ifkd#$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4$$$$$ % %%%% $$Ifa$gd1~$If %%\%n%p%%%%%%%%%%%&&&F&P&R&b&d&l&n&z&&&&&&&&&'''''''''''''''''(`lnxz4@BNPXZ\UhnNPh_&CJaJh2Y`CJaJh_&CJaJhOiCJaJhnNPh2Y`CJaJhnNPhOiCJaJN%% %*%'!!$Ifkd$$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4*%\%p%%%% $$Ifa$gd1~$If%%%%'!!$Ifkd&$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4%%%%&& $$Ifa$gd1~$If&& &*&'!!$Ifkd!'$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4*&F&R&d&n&|& $$Ifa$gd1~$If|&~&&&'!!$Ifkd@($$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4&&&&&&&''' $$Ifa$gd1~$If '''$''!!$Ifkd_)$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4$'''''''''''( $$Ifa$gd1~$If 27.813,470360Podatek od spadkw i darowizn36.0005.64915,7-0410WpBywy z opBaty skarbowej57.00021.90238,4-0430WpBywy z opBaty targowej25.00010.71042,8-0460WpBywy z opBaty eksploatacyjnej 5.000 2.969,09 59,4 -0480WpBywy z opBat za wydawanie zezwoleD na sprzeda| alkoholu 120.000 104.018 86,7 -0490WpBywy z innych lokalnych opBat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 5.000 18.053,43 361,1 3.867,300500Podatek od czynno[ci cywilnoprawnych 140.000 90.186 64,4 46,300690WpBywy z r|nych opBat7.5006.981,3393,1-0910Odsetki od nieterminowych wpBat z tytuBu podatkw i opBat 0 11.240,95 - -0920PozostaBe odsetki014,93--9.758R|ne rozliczenia11.861.9186.743.53056,9-2920Subwencje oglne z bud|etu paDstw 11.861.918 6.743.530 56,9 -10.801O[wiata i wychowanie515.068486.755,2194,5311,100690WpBywy z r|nych opBat200.000167.898,3184,0-0750Dochody z najmu i dzier|awy skBadnikw majtkowych Skarbu PaDstwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze 0 2.202,90 - 311,100960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni|nej 0 1.586 - -2708Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 267.808 267.807,80 100,0 -2709Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 47.260 47.260,20 100,0 -11.851Ochrona zdrowia4200--2010Dot. celowe otrzymane bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu admin. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminom 420 0 - -12.852Pomoc spoBeczna3.317.1001.690.059,9751,0523.754,90 0830WpBywy z usBug6.5002.828,8743,5-0970WpBywy z r|nych dochodw10.0002.20022,0704,452010 Dot. celowe otrzymane bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu admin. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminom 2.831.600 1.395.539 49,3 -2030 Dot. celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj wBasnych zadaD bie|cych gminy 461.000 274.811 59,6 -2360Dochody jst zwizane z realizacj zadaD z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych ustawami 8.000 14.681,10 183,5 523.050,4513.854Edukacyjna opieka wychowawcza 140.363 117.995 84,1 -2030Dot. celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj wBasnych zadaD bie|cych gminy 140.363 117.995 84,1 -14.900Gospodarka komunalna i ochrona [rodowiska 51.000 51.000 100,0 -6290Zrodki na dofinansowanie wBasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych zrdeB 51.000 51.000 100,0 -15.921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.375 12.421,78 55,5 374,02 0690WpBywy z r|nych opBat7.0002.375,9534,0-0750Dochody z najmu i dzier|awy skBadnikw majtkowych Skarbu PaDstwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze 10.000 7.893,27 78,9 -0830WpBywy z usBug5.3752.152,5640,0369,420920PozostaBe odsetki00-4,6016.926Kultura fizyczna i sport726.9083.109,200,4-2700Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 3.109 3.109,20 100,0 -2708Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 57.799 0 - -6330Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wBasnych gmin 666.000 0 - -OgBem:29.738.62314.537.094,7448,91.641.565,31 $'!!$Ifkd~*$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4$`nz $$Ifa$gd1~$If'!!$Ifkd+$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd1~$If'!!$Ifkd,$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf44BPZ^ $$Ifa$gd1~$If^`bl'!!$Ifkd-$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4l $$Ifa$gd1~$If \`bdtv@BPRT`bdlnpz|fhjlnʿʿʿʷʿʿʿʿʷʷʿhlCJaJhnNPhrYCJaJhrYCJaJh9 CJaJhnNPh_&CJaJh_&CJaJh2Y`CJaJhnNPh2Y`CJaJH'!!$Ifkd.$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4bdtv $$Ifa$gd1~$If '!!$Ifkd0$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $IfgdrY $$Ifa$$If'!!$Ifkd81$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4@BRTbdnp| $$Ifa$$If |~'!!$IfkdW2$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$$If'!!$Ifkdv3$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4fhln $$Ifa$gd$If "$68@BDFH&(<>FHTVXZżżżżѥhnNPhL5CJaJhLCJaJhnNPhrY5CJaJhlhrYCJaJhrY5CJaJhnNPh2Y`5CJaJhDU5CJaJhnNPh2Y`CJaJhrYCJaJh2Y`CJaJhnNPhrYCJaJ4'!!$Ifkd4$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd$If'!!$Ifkd5$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4$8BF $$Ifa$gd%y $$Ifa$$IfFHkd6$$IfFִ!T!='g v0'  44 FaHJT $$Ifa$gd$If '!!$Ifkd7$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4(>HV $$Ifa$gda$IfVXkd69$$IfFִ!T!='g v0'  44 FaXZd $$Ifa$gdJv$If'!!$IfkdZ:$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4\l(*6:FXdht "$&(* BƻƻƻƪhDU5CJaJhrYCJaJhnNPhrYCJaJhnNPhrY5CJaJhSCJaJhLCJaJhCJaJhnNPhCJaJhnNPhLCJaJA*,.0246:<>@BDFXZ\^`bdhjlnpr $$Ifa$gdJv$Ifrt $$Ifa$gdJv'!!$Ifkd;$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 "& $$Ifa$gdL $$Ifa$gdJv$If &(*4'!!$Ifkd<$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf44 $$Ifa$gdL $$Ifa$gdJv$If *'!!$Ifkd'>$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4* $$Ifa$gdL $$Ifa$gdJv$If %$Ifkdb?$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 "BJNRV $$Ifa$gdA= $$Ifa$$IfBHJLNPRTVX`V`brt|~ 8:<JLNVXԽԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣԐhnNPhDUCJaJhDUCJaJhLCJaJh5CJaJhDU5CJaJhnNPhL5CJaJhLhLCJaJhnNPhLCJaJhnNPhrYCJaJhnNPhrY5CJaJhL5CJaJ8VXkd@$$IfFִ!T!='g v0'  44 FaXZd`bdfhprtvx|~ $$Ifa$gd$If%$IfkdA$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$$Ifkd C$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa "$&(*,.8Vbt~ $$Ifa$ $Ifgdk{$If' $Ifgdk{kd1D$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$ $$Ifa$gdFE$If% $Ifgdk{kdzE$$IfF4,֞T!='7 v0'44 Faf4 "$&:<>@BLNPRTX $$Ifa$gd[ $$Ifa$ $$Ifa$gdFE$IfXZ\' $Ifgdk{kdF$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4\fhjl.024DFHJTVXZ^ $$Ifa$gdDU $$Ifa$gd[ $$Ifa$ $$Ifa$gd D $$Ifa$gdFE$If,.0BDFRTV\^8:HJLbdftvx$(,żżżżh{_hDUCJaJhDUhDUCJaJhnNPhDU5CJaJhDU5CJaJhL5CJaJhnNPhL5CJaJhnNPhLCJaJhLCJaJhnNPhDUCJaJhDUCJaJ<^`bl'!!$IfkdG$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4l8:<>JLNPdfhjvxz| $$Ifa$ $$Ifa$gdFE$If(""$Ifkd/I$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Fa $$Ifa$gd Q $Ifgd Q$If kdoJ$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa& $$Ifa$gd$If"*%$IfkdK$$IfF4S֞T!='7 v0'44 Faf4*, $$Ifa$gdxr$If kdL$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa $$Ifa$gd$IfV~Xf&(*.04VXZ\^`bdlnpɽɽ޲ꪲꞪ޲ꪲhnNPhCJaJh{_hCJaJhnNPh5CJaJhCJaJh{_hDUCJaJhbh5CJaJhbhDU5CJaJhDU5CJaJhnNPhDU5CJaJhnNPhDUCJaJhDUhDUCJaJ4kdM$$IfFִ!T!='g v0'  44 FaVXfh|~ $$Ifa$gd $Ifgdt kdN$$IfFִ!T!='g v0'  44 Fa $$Ifa$gd{_ $Ifgdt' $IfgdtkdP$$IfF4֞T!='`7 v0'44 Faf4fhjlnpr $$Ifa$gd{_ $Ifgdt $$Ifa$gd{_' $Ifgdtkd6Q$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Faf4& $$Ifa$gd{_ $Ifgdt&(*4' $IfgdtkdOR$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Faf44X\`dn $$Ifa$gd{_ $Ifgdtnpx' $IfgdtkdhS$$IfF4֞T!=' 7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd $$Ifa$$IfkdT$$IfF4ִ!T!='g v0'  44 Faf4p~*.2Fɽɽɽɽɱ h*{5CJ hZ5CJ hZCJhnNPhZCJaJh)hZ5CJaJh)h)5CJaJh)h.85CJaJhnNPhCJaJhhCJaJhCJaJhh5CJaJ7 $$Ifa$gd $$Ifa$$If $Ifgdt' $IfgdtkdU$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd $$Ifa$$If' $IfgdtkdV$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4 $$Ifa$gd $$Ifa$$If'!!$Ifkd5X$$IfF4֞T!='7 v0'44 Faf4, $$Ifa$gd $$Ifa$,.2468::55555gdZkd~Y$$IfF4ֈT!=' v0'44 Faf4:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtgdZtvxz|~$a$gdZgdZhZhZ5CJaJ,1h. A!"#$% "$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F6$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F0'5755 5555v/ / / / 4 F6$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F0'5755 5555v/ / / / 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FB$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ / / / 4 Ff4B$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ / / / 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4.$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F40',5g555 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ 4 Ff4.$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F40',5g555 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F>$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / / 4 F0$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / 4 F0$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FB$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ / / / 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FG$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff4G$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff4=$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FF$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40',5755 5555v/ / / / 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 FG$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff4=$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F4,0'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff4>$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ / / / 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F4S0',5755 5555v/ 4 Ff4"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F"$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F0'5g555 5555v/ 4 F$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ 4 Ff4$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+5755 5555v/ 4 Ff4.$$If!vh5g555 5555v#vg#v#v#v #v#v#v#vv:V F40',5g555 5555v/ 4 Ff4G$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff49$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / 4 Ff4G$$If!vh5755 5555v#v7#v#v #v#v#v#vv:V F40'+,5755 5555v/ / / / 4 Ff4,$$If!vh55 5555v#v#v #v#v#v#vv:V F40',55 5555v/ / / / 4 Ff4<@< ZNormalny_HmHsHtH:@: Z NagBwek 1$@&CJJAJ Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listy^C@^ ZTekst podstawowy wcity\^\`CJJB@J ZTekst podstawowy$a$5CJ nop '279:;@`pqrst|}~efghpqrsuvwxz{|}!"#,-.345?@AF !"#./05"#$)8?HMOPQVhjqs|} Z[\]^_cdefghlmnopqvwxyz{}~l m n o p x y z { |       , - 3 4 8 9 > ? A B C H H I J Q R S U V W Y Z [ ] ^ a e f )*45?@EFHIJOrsz{#)27>?@Eghpq{|  07=BDEFKelsxz{|12:;CDIJLMNS !)*1278>?@E\bkprsty!#$%*MNYZdejkmnrvw klmuvw !%')+,-2  +1:?ABCHbiot{|} !&'()*,-.3456%&'(2345;<=>IJNRSqrz{  ABIJQRXY[\]^c+,34>?DELMNOTkqz3456789@ABCDEFOPQRSTUZ[\]^_`bcdix~IJKQRS\]^defhijoGHIJRSTUWXYZ\]^_abckv0000000 00 00 00 00 00 00 00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0I0DI0DI0DI0DI0D@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0 @0@00 @0@0@0 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 0 0 0 0000000 0000000 0000000 0000000 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 000 000 000 000 0 `0 @0 @0 @0@00 @0@00 @0@00 @0@0@0 @0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0 `0 @0@0@0@0 @0 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@0@0 @0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0 @0 @0 @0 @0 @00 @00 00 00 @0 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 0 @0 @0 @0 @0 @00 @00 @00 @0@0 @0 @0@0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 0 0 0 0000000 0000000 0000000 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 000 0 0 0 0 000 000 000 000 0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000nop '279:!,3?@AF./"#$)8?HMOPQVhjqs|} l x   C H a e f )4?EHIJOrz#)27>?@Egp{  07=BDEFKelsxz{| )17>?@E\bkprsty!#$%*MYdjmnrvw ku !%')+,-2  +1:?ACHbiot{}&,.3456%2;INRSqz AIQX[\]^c+3>DLMNOkqz3bcdixIhijoK0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0@ K0K0K0K0K0K0K0K0@FFK0K0K0K0K0K0K0K0CK0(B)K0K0K0K0I0K0K0K0K0K0K0K0K0Ct\WK0 K0 K0 K0 K0K0K0I0K0K0K0K0K0K00K0K0@lK0K0K0K0K0K0K0@FFK0K0K0K0K0K0K0@F|K0K0K0K0K0K0K0I0&K0K0K0K0K0K0K0AK0K0K0K0K0K0K0@K0K0K0K0K0K0K0K0AK0I0z I0 K0K0K0K0@K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 @K0$K0$K0$K0$K0$K0$K0$@K0(I0*I0*K0(K0(K0(K0(@K0*K0*K0*K0*K0*K0*K0*@K0.K0.K0.K0.K00K00K00K00K00K00K00K00K00K0$!K00I0I0&I00K00I0&K0!I04 I0 I04 I0 K0!I04I04K04K04K04K04K04K04K04@K08K08K08K08K08K08K08K0<K0<K0<K0<K0<K0<K0<K0<KȠK0K0>K0>K0>K0>K0>K0>K0>KȠK0K0@K0@K0@K0@K0@K0@K0@K0K0BK0BK0BK0BK0BK0BK0B@K0K0DK0DK0DK0DK0DK0DK0DAK0K0FK0FK0FK0FK0FK0FK0F@K0HK0HK0HK0HK0HK0HK0H@K0JK0JK0JK0JK0JK0JK0J@K0LK0LK0LK0LK0LK0LK0L@K0RK0RK0RK0RK0RK0RK0R@K0TK0TK0TK0TK0TK0TK0T@K0XK0XK0XK0XK0XK0XK0X@K0ZK0ZK0ZK0ZK0ZK0ZK0Z@K0\K0\K0\K0\K0\K0\K0\@K0^K0^K0^K0^K0^K0^K0^@K0`K0`K0`I0`K0`K0`K0`K0`@K0bK0bK0bK0`K0`K0`K0`I0dK0dK0dK0dK0dK0`K0dK0dK0d@K0fK0fK0fK0fK0fK0fK0fI0` I0a I0h I0` K0`a42!I0hI0hK0hK0hK0hK0hK0hK0hK0lK0lK0lK0lK0lK0lK0lK0nK0nK0nK0nK0nK0nK0nK0n@#XK0K0rK0yz4!K0nK0nK0nK0nI0rK0rK0rK0rK0rK0rK0rK0rK0r@'ЙK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0|K0t0K0tK0tK0tK0tK0tK0tK0v0K0vK0vK0vK0vK0vK0vK0x0K0xK0xK0xK0xK0xK0xK0z0K0zK0zK0zK0zK0zK0zK0zK0zK0zK0|K0|K0|K0|K0|K0|K0|K00K0K0K0K0K0K0K0@9LDKK0K0K0K0K0t@=!K0I0rK0I0K0@;KK0K0K0K0K0K0K0K0@K0UI0SI0K0QK0K0b?!K0I0`K0I0K0I0K0K0K0I0K0K0K0K0@K0 @K0fK0 KK0 I@K0@I0M I0 I0K K0KB!I0 I0K I0 I0G I0G,B!I0I0G I0I0hK0K0I0K00K0K0K0K0K0I0< I0> I0 I0< K0< I0 I0< K0<E!I0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0I0 0n& Br %\Bp+9EMT_ r t  . ~D\jn|DRnp*.>24FV !!""##$$%*%%%&*&|&&'$'$^l|FHVXr&4* VXX\^l*&4n,:t !"#$%&'()*,-./012345678:;<=>?@ABCDFGHIJKLNOPQRSUVWXYZ[\]^`abcdefghiyz{|}~ioCKDJO U + 1 w } .1[a}.JSqv`aMRLQW \ 3 8 ch| 9 = einoGJRUWZ\_bQA1rqzDK 5 9 3 35t32` M?! &m{+{},L/h5.8685=>BFEG(/HpYH{IF~KLnNP QnSDURYrYH[pX]8h]2Y`bIbFhlAqmqxrrsJvyI z*{+{yw|1~Iec/~,A^~ERb#Qa_&Oi# ZbcQq>O~H:>{k{{_Ms8%{pyqS[A=h%yjG$[ DM@FI9|) '279:;@p|epuz!,3?@AF./05"#$)8?HMOPQVhjqs|} Zclv}~l x   , 3 8 > A B C H H Q U Y ] ^ a e f )4?EHIJOrz#)27>?@Egp{  07=BDEFKelsxz{|1:CILMNS )17>?@E\bkprsty!#$%*MYdjmnrvw ku !%')+,-2 +1:?ABCHbiot{|}&,-.6%2;IJNRSqz AIQX[\]^c+3>DLMOTkqz3@OZbcdix~IQ\dhijoGRW\abckv@ N @@ @ @@@@@@@ @$@&@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"1&cf&]bgo8go8!4d2HP?Z2 Anna {ydek Anna {ydekOh+'0p  , 8 DPX`h Anna ydekNormal Anna ydek93Microsoft Office Word@̒x@@,@*Igo՜.+,0 hp| 8 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F}&?IData Z1Table WordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q