ࡱ> q`bjbjqPqP.::`rrrrrrrNhNhNhNh<h Azkkkkkkkk`ybybybybybyby$-{h}Vyurkkkkkyrrkkylllk"rkrk`ylk`yllrrlkk el<NhkFllt z0Azl} ld}ll}rlTkklkkkkkyynlkkkAzkkkkD ID Irrrrrr ZaBcznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania bud|etu Gminy Kietrz za 2008 rok Plan i wykonanie wydatkw zadaD zleconych za 2008 rok Lp.DziaBRozdz.WyszczeglnieniePlanWykonanie%123456781.010Rolnictwo i Bowiectwo716.245.,83716.245,83100,001095PozostaBa dziaBalno[716.245,83716.245,83100,04010Wynagrodzenia osobowe pracownikw 11.938,- 11.938,- 100,04110SkBadki na ubezpieczenia spoBeczne 1.813,51 1.813,04 100,04120SkBadki na Fundusz Pracy293,-293,-100,04430R|ne opBaty i skBadki702.201,32702.201,79100,02.750Administracja publiczna92.890,-92.890,-100,075011Urzdy wojewdzkie92.890,-92.890,-100,04010Wynagrodzenie osobowe pracownikw 78.961,- 78.961,- 100,04110SkBadki na ubezpieczenie spoBeczne 11.994,- 11.994,- 100,04120SkBadki na Fundusz Pracy1.935,-1.935,-100,03.751Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 6.236,- 3.758,- 60,375101Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.711,- 1.711,- 100,04010Wynagrodzenie osobowe pracownikw 1.454,- 1.454,- 100,04110SkBadki na ubezpieczenie spoBeczne 221,- 221,- 100,04120SkBadki na Fundusz Pracy36,-36,-100,075109Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 4.525,- 2.047,- 45,23030R|ne wydatki na rzecz osb fizycznych 2.860,- 1.470,- 51,44170Wynagrodzenia bezosobowe220,---4210Zakup materiaBw i wyposa|enia 640,- 290,- 45,34300Zakup usBug pozostaBych805,-287,-35,74.754BezpieczeDstwo publiczne i ochrona przeciwpo|arowa 1.000,- 1.000,- 100,075414Obrona cywilna1.000,-1.000,-100,04300Zakup usBug pozostaBych1.000,-1.000,-100,05. 851Ochrona zdrowia420,-420,-100,085195PozostaBa dziaBalno[420,-420,-100,04300Zakup usBug pozostaBych420,-420,-100,06,L 4 8  0 8 < > @ R ~  ƾƵƬƨ~v~jvhlbhlb5CJaJhlbCJaJhlbhlbCJaJhhCJaJhlbhy5CJaJhlbhyCJaJhyhlb5CJaJhh5CJaJhyCJaJhy5CJaJ h X5CJ hQ>5CJ$ h X5CJ$h X hQ>CJ hveCJ hZCJ h XCJ'N 6 8 @ L Z ^ $$Ifa$$a$gd Xgd Xgd X kd$$IfFִ;S 4#&Sn TT0)  44 Fa $$Ifa$ kd$$IfFִ;S 4#&Sn TT0)  44 Fa  2 > $$Ifa$$If $$Ifa$> @ kd6$$IfFִ;S 4#&Sn TT0)  44 Fa@ B D P R ~ $$Ifa$$If $$Ifa$ kdQ$$IfFִ;S 4#&Sn TT0)  44 Fa  0 2 > $$Ifa$$If $$Ifa$  . 0 < > @ B J L   * , . 0 : h | ~    L \ ^ ͸͸ hlbCJ h XCJ h X5CJh Xhh5CJaJh XCJaJh X5CJaJhlbhlb5CJaJhlb5CJaJhlbhlbCJaJhlbhlbCJaJhhCJaJhlbhhCJaJ6> @ B L ;22,$If $$Ifa$kdl$$IfF4ֈ; 4#&` TT0)44 Fa $$Ifa$ ;22,$If $$Ifa$kd$$IfF4ֈ; 4#&  TT0)44 Fa , . 2kd$$IfF4ֈ; 4#&  TT0)44 Fa $$Ifa$. 0 : h ~ $$Ifa$$If $$Ifa$ ;2222 $$Ifa$kd$$IfF4ֈ; 4#&  TT0)44 Fa  $$Ifa$$If kd$$IfFִ;S 4#&Sn TT0)  44 Fa $ & L ^ p | $$Ifa$$If $$Ifa$^ n p z | ~ Zn "24DFRT"$.02Bln𷯷h$$CJaJh$$h$$CJaJ h$$CJ h X5CJhh5CJaJh X5CJaJhlb5CJaJ hlbCJh X h XCJ hhCJE| ~ ' $$Ifa$kd $$IfF4֞;S 4#&n TT0)44 Faf4 $$Ifa$$IfX:4+4 $$Ifa$$Ifkd $$IfF4ֈ; 4#&` TT0)44 Faf4XZln $$Ifa$:4+4 $$Ifa$$Ifkd $$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf41kd $$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4 $$Ifa$  $$Ifa$gdh $$Ifa$$If $$Ifa$kd $$IfFִ;S 4#&Sn TT0)  44 Fa $$Ifa$$If $$Ifa$ ' $$Ifa$kd$$IfF4֞;S 4#&n TT0)44 Faf4 "24DFR $$Ifa$$IfRTV`:4+4 $$Ifa$$Ifkd$$IfF4ֈ; 4#&` TT0)44 Faf4 $$Ifa$:4+4 $$Ifa$$Ifkd$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4$021kd$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4 $$Ifa$24@Bnprtvx $$Ifa$$If $$Ifa$"$46:@BDFNP FHRT^`bhjlp żhh5CJaJh~m5CJaJh X5CJaJh$$5CJaJh$$h~mCJaJh~mCJaJh$$hCJaJh$$h$$CJaJh$$CJaJA*!! $$Ifa$kd$$IfF֞;S 4#&n TT0)44 Fa$&68B $$Ifa$$IfBDFP;22,$If $$Ifa$kd$$IfF4ֈ; 4#&` TT0)44 Fa2kd:$$IfF4ֈ; 4#&  TT0)44 Fa $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd~m$If $$Ifa$ H;22,$If $$Ifa$kdM$$IfF4ֈ; 4#&  TT0)44 FaHT`jl4kdn$$IfFֈ; 4#& TT0)44 Fa $$Ifa$lrz|~ $$Ifa$$If $$Ifa$ kd$$IfFִ;S 4#&Sn TT0)  44 FaFTVdfprt(*468Jtv0FH`bjlnpFHdfºº²²ººº²²ڰڧѧѧѧh X5CJaJUhhCJaJh~mCJaJh~mh~mCJaJh~mhh5CJaJh~m5CJaJ hhCJ h~mCJ h XCJ h X5CJh XB&(FVfr $$Ifa$$If $$Ifa$rtv' $$Ifa$kd$$IfF4֞;S 4#&n TT0)44 Faf4 $$Ifa$$If:1111 $$Ifa$kd$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4*6 $$Ifa$$If68kd$$IfFִ;S 4#&Sn TT0)  44 Fa8:<HJv $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFִ;S 4#&Sn TT0)  44 Fa $$Ifa$$If $$Ifa$ =4444 $$Ifa$kd$$IfFֈ; 4#& TT0)44 Fa.852Pomoc spoBeczna3.663.050,-2.911.489,4179,585212Zwiadczenia rodzinne oraz skBadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoBecznego 3.383.050,- 2.704.279,- 79,93110Zwiadczenia spoBeczne3.181.080,-2.572.025,7880,94010Wynagrodzenia osobowe pracownikw 56.056,- 40.371,90 72,04040Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.156,- 3.155,95 100,04110SkBadki na ubezpieczenia spoBeczne 91.907,- 60.209,14 65,54120SkBadki na Fundusz Pracy1.452,-1.056,7372,84170Wynagrodzenia bezosobowe8.800,-1.081,8612,34210Zakup materiaBw i wyposa|enia 6.800,- 1.447,77 21,34260Zakup energii6.200,-3.217,2151,94270Zakup usBug remontowych2.000,-219,6011,04300Zakup usBug pozostaBych13.786,-12.082,7687,74350Zakup usBug dostpu do sieci Internet 400,- 324,04 81,04370OpBaty z tytuBu zakupu usBug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.400,- 3.294,03 74,94410Podr|e sBu|bowe krajowe500,-380,8076,24440Odpisy na zakBadowy fundusz [wiadczeD socjalnych 1.813,- 1.813,- 100,04700Szkolenie pracownikw niebdcych czBonkami korpusu sBu|by cywilnej 1.000,- 435,- 43,54740Zakup materiaBw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdzeD kserograficznych 2.200,- 1.846,93 84,04750Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1.500,- 1.316,50 87,885213SkBadki na ubezpieczenie zdrowotne opBacane za osoby pobierajce niektre [wiadczenia z pomocy spoBecznej oraz niektre [wiadczenia rodzinne 45.000,- 23.223,01 51,64130SkBadki na ubezpieczenia zdrowotne 45.000,- 23.223,01 51,685214ZasiBki i pomoc w naturze oraz skBadki na ubezpieczenia spoBeczne 235.000,- 183.987,40 78,33110Zwiadczenia spoBeczne235.000,-183.987,4078,3 OGAEM: 4.479.841,83 3.725.803,24 83,2 0Hbl $$Ifa$$Iflnkd$$IfFִ;S 4#&Sn TT0)  44 Fanp|~FHJLdfhj $$Ifa$$If $$Ifa$' $$Ifa$kd$$IfF4֞;S 4#&n TT0)44 Faf4̏ $$Ifa$$If pzrtВҒ(*:<DFHv>PRfhtv̕Ε֕ؕڕz|(68DF&(6 hR\CJhh@t hCJ hhCJ h@tCJX Z:4+4 $$Ifa$$Ifkd $$IfF4ֈ; 4#&` TT0)44 Faf4Z\np $$Ifa$ܐ:4+4 $$Ifa$$Ifkd"$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4ܐސ $$Ifa$d:11+$If $$Ifa$kd-#$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4dfxz $$Ifa$ڑ:4+4 $$Ifa$$IfkdI$$$IfF4ֈ; 4#&  TT0)44 Faf4ڑ1kd_%$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4 $$Ifa$ FVhr $$Ifa$ $$Ifa$$Ifrtv:4+4 $$Ifa$$Ifkd{&$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4ВҒ $$Ifa$:4+4 $$Ifa$$Ifkd'$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4*<FH1kd($$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4 $$Ifa$HJT $$Ifa$ $$Ifa$$If:4+4 $$Ifa$$Ifkd)$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf41kd*$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4 $$Ifa$(tv $$Ifa$ $$Ifa$$If <:4+4 $$Ifa$$Ifkd,$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4<>@PRTfhjt $$Ifa$ tvx:4+4 $$Ifa$$Ifkd#-$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4Εؕڕ1kd?.$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4 $$Ifa$ڕܕHJZ\lnz $$Ifa$ $$Ifa$$If z|~:4+4 $$Ifa$$Ifkd[/$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4&(*68:D $$Ifa$ DFHR:4+4 $$Ifa$$Ifkdw0$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4&(*,6 $$Ifa$ 68:D:4+4 $$Ifa$$Ifkd1$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf468ΘИ :<DVXjlnšԚ̛Λ.08:<rt߽ h X5CJ(hR\5CJaJh@t5CJaJh X5CJaJh X h XCJ h X5CJ hR\CJ h@tCJh@t4ΘИҘ $$Ifa$ :111 $$Ifa$kd2$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4 "$&(:<>@BDXZ\^`bl $$Ifa$$Iflnpz' $$Ifa$kd3$$IfF4֞;S 4#&n TT0)44 Faf4zšԚ֚ $$Ifa$$If:111 $$Ifa$kd4$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4›̛ $$Ifa$$If ̛ΛЛڛ' $$Ifa$kd5$$IfF4֞;S 4#&n TT0)44 Faf4ڛ0: $$Ifa$$If:<>pr:444$Ifkd6$$IfF4ֈ; 4#& TT0)44 Faf4rtNF$a$gd Xkd7$$IfF4\;4#&TT0)44 Faf4 $$Ifa$ $$Ifa$gd X,1h. A!"#$% $$If!vh55S5n55 5T5T5#v#vS#vn#v#v #vT#v:V F0)55S5n55 5T5/ 4 Fa$$If!vh55S5n55 5T5T5#v#vS#vn#v#v #vT#v:V F0)55S5n55 5T5/ 4 Fa$$If!vh55S5n55 5T5T5#v#vS#vn#v#v #vT#v:V F0)55S5n55 5T5/ 4 Fa$$If!vh55S5n55 5T5T5#v#vS#vn#v#v #vT#v:V F0)55S5n55 5T5/ 4 Fa$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ / / / 4 Fa$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ / / 4 Fa$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ / / 4 Fa$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ / / / 4 Fa$$If!vh55S5n55 5T5T5#v#vS#vn#v#v #vT#v:V F0)55S5n55 5T5/ 4 Fa $$If!vh55n55 5T5T5#v#vn#v#v #vT#v:V F40)55n55 5T5/ 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ 4 Faf4$$If!vh55S5n55 5T5T5#v#vS#vn#v#v #vT#v:V F0)55S5n55 5T5/ 4 Fa $$If!vh55n55 5T5T5#v#vn#v#v #vT#v:V F40)55n55 5T5/ 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ 4 Faf4$$If!vh55n55 5T5T5#v#vn#v#v #vT#v:V F0)55n55 5T5/ 4 Fa$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ / / / 4 Fa$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ / / 4 Fa$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ / / / 4 Fa$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F0)5 55 5T5/ / / / 4 Fa$$If!vh55S5n55 5T5T5#v#vS#vn#v#v #vT#v:V F0)55S5n55 5T5/ 4 Fa $$If!vh55n55 5T5T5#v#vn#v#v #vT#v:V F40)55n55 5T5/ 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)5 55 5T5/ 4 Faf4$$If!vh55S5n55 5T5T5#v#vS#vn#v#v #vT#v:V F0)55S5n55 5T5/ 4 Fa$$If!vh55S5n55 5T5T5#v#vS#vn#v#v #vT#v:V F0)55S5n55 5T5/ 4 Fa$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F0)5 55 5T5/ 4 Fa$$If!vh55S5n55 5T5T5#v#vS#vn#v#v #vT#v:V F0)55S5n55 5T5/ 4 Fa $$If!vh55n55 5T5T5#v#vn#v#v #vT#v:V F40)55n55 5T5/ 4 Faf4"$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ / / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+5 55 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,555 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,5 55 5T5/ / / 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,5 55 5T5/ / / 4 Faf4($$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)+,5 55 5T5/ / / / 4 Faf4 $$If!vh55n55 5T5T5#v#vn#v#v #vT#v:V F40)55n55 5T5/ 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)5 55 5T5/ 4 Faf4 $$If!vh55n55 5T5T5#v#vn#v#v #vT#v:V F40)55n55 5T5/ 4 Faf4$$If!vh5 55 5T5T5#v #v#v #vT#v:V F40)5 55 5T5/ 4 Faf4$$If!vh55T5T5#v#vT#v:V F40)55T5/ 4 Faf4<@< XNormalny_HmHsHtHD@D X NagBwek 1$$@&a$5CJ$>@> X NagBwek 2$@&5CJJAJ Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyFF 5 Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ`'Cde !"()?JU[\]b 4?JPQTXYZr{ ,-67@AGHINgow}~KLMUVW_`aghin ! !"#(AGIKLMRqrxy  #+39:;@X`hnoswxy$1678>?  - . 7 8 B C H I J O n o w x  # + 4 9 : ; @ _ ` h i r s x y z   : ; A B I J O P Q V $ % - . 6 7 = > ? D     " ] ^ _ g h i r s t y z { !",-./01678=`ajkuv{|} 89:GHUV[\]^_b000000000 0 0 0 0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000 0 0 0 0 0 000 000 000 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 000000 000000 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 000 000 000 0 0 0 0 0000 0000 0000 0 0 0 0 000 000 000 0 0 0 0 0 000000 000000 000000 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 000 00 00 00 0 0000'CdeTXYZr{ ,6@GHINgow}~KU_ghin  #+39:;@X`hno$1678>? - 7 B H J O n w ; @ _ h r x z  $ - 6 = { ,678=`ju{|} 89GU[\]^_bK0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 AK0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 @K0K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 @PK0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 F@FK0 K0 K0 K0 K0 K0 @FK0 K0 K0 K0 K0 K0 @FK0 K0 K0 K0 K0 K0 @FFK0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 @ K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 BQSTK0 K0 K0 K0 K0 K0 @K0 K0 K0 K0 K0 K0 @^]a$K0 K0 K0 K0 K0 K0 AK0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 EYK0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 YK0 K0 K0 K0 K0 K0 @t[K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 @K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 @K0" K0" K0" K0" K0" K0" K0$ K0$ K0$ K0$ K0$ K0$ K0& K0& K0& K0& K0& K0& K0( K0( K0( K0( K0( K0( K0* K0* K0* K0* K0* K0* K0, K0, K0, K0, K0, K0, K0.K0.K0.K0.K0.K0.K00K00K00K00K00K00K02K02K02K02K02K02K04K04K04K04K04K04K06K06K06K06K06K06K08K08K08K08K08K08K08K0K0: K0: K0: K0: K0: K0: ^QK0K0< K0< K0< K0< K0< K0< K0< @K0K0> K0> K0> K0> K0> K0> @K0K0@ K0@ K0@ K0@ K0@ K0@ @K0K0I0I0 0 ^ 6 !2<Tp > @ > .  | XR2B Hlr68lnZܐdڑrH<tڕzD6lz̛ڛ:r "#$%&'()*+,-./013456789:;=>?@ABCDEFOPQRSUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoqrstuvwxyz{|Z e VZb/0f x V[b 9FGTUZ_bVZb* h$$Q>R\lb~m@ty45 XZve !"()?JU[\]b 4?JPQTXYZr{ ,6@GHINgow}~KU_ghin ! !"#(AGIKLMRqx  #+39:;@X`hnoswxy$1678>?  - 7 B H I J O n w  # + 4 9 : ; @ _ h r x y z   : A I O P Q V $ - 6 = > ? D   " ] g r y z { ,678=`ju{|} 9GU[\b@ ZZ@OaZZ@{p``` ` ``````UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma"qGdž2Ӧdž 2. 2. !24dYYHX(? X2 Joanna Koba Joanna KobaOh+'0p  , 8 DPX`h Joanna KobaNormal Joanna Koba10Microsoft Office Word@`@@?d@p<2. ՜.+,0 hp| Y Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry Fz<Data ~81Table}WordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q