ࡱ> NPKLMq`bjbjqPqP.h::Dnnnnnnn T^|Utvvvvvv$ hsVunnnУУУ:nntУtУУnnУڡ P8G2 :У`%0UУɹZ`ɹУУɹn|УUDTXDDXnnnnnn ZaBcznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania bud|etu Gminy Kietrz za 2008 rok Plan i wykonanie wydatkw bud|etowych za 2008 rok Lp.DziaBRozdz.WyszczeglnieniePlanWykonanie%12345671.010Rolnictwo i Bowiectwo1.128.022,83,-915.170,0581,101004Biura geodezji i terenw rolnych60.000,-49.915,5983,201008Melioracje wodne10.000,---01010Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 185.000,- - -01028Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych55.177,-55.177,31100,001030Izby Rolnicze43.600,-39.594,-91,001095PozostaBa dziaBalno[774.245,83770.483,1599,52.600Transport i Bczno[1.489.140,-1.252.102,5784,160016Drogi publiczne gminne1.019.000,-852.083,8783,660095PozostaBa dziaBalno[470.140,-400.018,7085,13.700Gospodarka mieszkaniowa1.808.500,-1.692.527,8493,670001ZakBady gospodarki mieszkaniowej1.180.000,-1.142.327,4196,870005Gospodarka gruntami i nieruchomo[ciami 76.500,- 56.966,36 74,570095PozostaBa dziaBalno[552.000,-493.234,0789,44.710DziaBalno[ usBugowa69.000,-61.365,7588,971003Biura planowania przestrzennego69.000,-61.365,7588,95.750Administracja publiczna3.545.027,-3.403.869,9696,0 75011Urzdy wojewdzkie92.890,-92.890,-100,075022Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80.472,- 78.721,28 97,875023Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.231.970,- 3.139.171,62 97,175045Komisja poborowe235,-235,-100,075060Pomoc zagraniczna10.000,-9.999,52100,075075Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 109.460,- 67.687,04 61,875095PozostaBa dziaBalno[20.000,-15.165,5075,86.751Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 6.236,- 3.758,- 60,375101Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.711,- 1.711,- 100,075109Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw, prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 4.525,- 2.047,- 45,27.754BezpieczeDstwa publiczne i ochrona przeciwpo|arowa 325.785,- 286.427,09 87,975412Ochotnicze stra|e po|arne217.600,-182.730,3184,075414Obrona cywilna1.000,-1.000,-100,075416Stra| Miejska107.185,-102.696,7895,88.756Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowo[ci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 82.000,- 75.585,14 92,275647Pobr podatkw, opBat i niepodatkowych nale|no[ci bud|etowych 82.000,- 75.585,14 92,29.757ObsBuga dBugu publicznego178.270,-171.942,1696,575702ObsBuga papierw warto[ciowych, kredytw i po|yczek jednostek samorzdu terytorialnego 178.270,- 171.942,16L ( 4 > J X  * , 4 6 8 F   n p ~ 讥距距hF@CJaJhF@5CJaJhzz5CJaJhD 5CJaJhD 5CJ$aJ$hc5CJ$aJ$ hD aJ$hD CJ$aJ$hcCJaJhD CJaJhzzCJaJhD h =N 4 6 > J X z $If $$Ifa$$a$gdD gdD gdD *!! $$Ifa$kd$$IfF֞nO>(#5&J 0l(44 Fa $$Ifa$ *!! $$Ifa$kd$$IfF֞nO>(#5&J 0l(44 Fa , 6 $$Ifa$$If $$Ifa$6 8 : F *!! $$Ifa$kd&$$IfF֞nO>(#5&J 0l(44 FaF $$Ifa$$If :4+%$If $$Ifa$$Ifkd9$$IfF4ֈnO>(#5&`J 0l(44 Faf4  1kdA$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$  n p $$Ifa$$If $$Ifa$$If :4+%$If $$Ifa$$IfkdO$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4  1kd]$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$   " > N P ` b j l n | 0 2 J L T V X f 02:<>N~ "$<>FHJX*hKbCJaJhyPCJaJh1>{5CJaJhD 5CJaJhD hD CJaJh1>{CJaJP " > P b l $$Ifa$$If $$Ifa$$Ifl n p | :4+%$If $$Ifa$$Ifkdk$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 1kdy$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$ 2 L V $$Ifa$$If $$Ifa$V X Z f ' $$Ifa$kd $$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4f $$Ifa$$If :4+%$If $$Ifa$$Ifkd $$IfF4ֈnO>(#5&`J 0l(44 Faf42<>1kd $$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$>DLN~ $$Ifa$$If $$Ifa$' $$Ifa$kd $$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4 $>H $$Ifa$$IfHJLX:4+%$If $$Ifa$$Ifkd $$IfF4ֈnO>(#5&`J 0l(44 Faf4 $$Ifa$:4+%$If $$Ifa$$Ifkd$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4,BLN1kd$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$*,@BJLN^,.68:Jz .,.FHbdlnp~¹h/5CJaJh/CJaJhgvCJaJhKbCJaJhyP5CJaJhD 5CJaJhD hyPCJaJhD CJaJINT\^ $$Ifa$$If $$Ifa$' $$Ifa$kd$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4.8 $$Ifa$$If8:@HJ:111 $$Ifa$kd $$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4Jz $$Ifa$$If' $$Ifa$kd$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$$If $$Ifa$ ".:4+%$If $$Ifa$$Ifkd($$IfF4ֈnO>(#5&`J 0l(44 Faf4 $$Ifa$,:4+%$If $$Ifa$$Ifkd0$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4,.FHbdn $$Ifa$npr~:4+%$If $$Ifa$$Ifkd>$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf41kdL$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$ ( $$Ifa$$If $$Ifa$$If(*8(*246F *,:8:PRhjpxz| ",.<p۽hcCJaJh/5CJaJhgv5CJaJhD hgvCJaJhD 5CJaJhD CJaJh/h/CJaJJ(*,8:4+%$If $$Ifa$$IfkdZ$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$:4+%$If $$Ifa$$Ifkdh$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4*461kdv$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$6<DF  * $$Ifa$$If $$Ifa$ *,.:' $$Ifa$kd$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4: $$Ifa$$If 8:4+%$If $$Ifa$$Ifkd$$IfF4ֈnO>(#5&`J 0l(44 Faf48:<>@PRTVXhjlnpz $$Ifa$z|:111 $$Ifa$kd$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 ", $$Ifa$$If,.0%$Ifkd$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf40<p $$Ifa$$If $$Ifa$82) $$Ifa$$Ifkd$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$$If*<>RT\^`p\^rt"$Nfh®خڮhgCJaJh<5CJaJhg5CJaJUhW?CJaJhgvCJaJh/5CJaJhgv5CJaJh/CJaJhD 5CJaJhD hD CJaJA82) $$Ifa$$Ifkd $$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4*>T^ $$Ifa$$If^`fnp8/// $$Ifa$kd!$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4p $$Ifa$$If% $$Ifa$kd#$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4\^`rtv $$Ifa$$If 8/// $$Ifa$kd#$$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$$If"% $$Ifa$kd*%$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4" $$Ifa$ $$Ifa$gdW?$If 96,510.801O[wiata i wychowanie10.983.175,-10.705.886,1997,580101SzkoBy podstawowe5.557.048,-5.445.417,6698,080103OddziaBy przedszkolne w szkoBach podstawowych 371.033,- 357.703,97 96,480104Przedszkola565.631,-547.693,4796,880110Gimnazja2.343.250,-2.290.774,5097,880113Dowo|enie uczniw do szkB190.000,-189.387,3099,780120Licea oglnoksztaBcce1.103.341,-1.089.165,5098,780130SzkoBy zawodowe87.217,-82.044,5094,180146DoksztaBcanie i doskonalenie nauczycieli 58.720,- 58.174,49 99,180195PozostaBa dziaBalno[706.935,-645.524,8091,311.851Ochrona zdrowia175.920,-160.399,8091,285153Zwalczanie narkomanii5.000,---85154PrzeciwdziaBanie alkoholizmowi135.000,-124.479,8092,285195PozostaBa dziaBalno[35.920,-35.920,-100,012.852Pomoc spoBeczna5.418.261,-4.592.594,1184,885202Domy pomocy spoBecznej258.102,-258.101,39100,085212Zwiadczenia rodzinne oraz skBadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoBecznego 3.383.050,- 2.704.279,- 79,985213SkBadki na ubezpieczenie zdrowotne opBacane za osoby pobierajce niektre [wiadczenia z pomocy spoBecznej oraz niektre [wiadczenia rodzinne 45.000,- 23.223,01 51,685214ZasiBki i pomoc w naturze oraz skBadki na ubezpieczenie spoBeczne 724.480,- 607.461,68 83,685215Dodatki mieszkaniowe282.908,-282.907,20100,085219O[rodki pomocy spoBecznej529.000,-524.168,0699,185295PozostaBa dziaBalno[195.721,-192.453,7798,313.853PozostaBe zadania w zakresie polityki spoBecznej 2.000,- 2.000,- 100,085395PozostaBa dziaBalno[2.000,-2.000,-100,014.854Edukacyjna opieka wychowawcza571.811,-526.054,4592,85401Zwietlice szkolne272.851,-258.017,6094,685415Pomoc materialna dla uczniw298.960,-268.036,8589,715.900Gospodarka komunalna i ochrona [rodowiska 2.188.430,- 1.986.358,11 90,890001Gospodarka [ciekowa i ochrona wd931.500,-808.959,1486,890003Oczyszczanie miast i wsi215.000,-213.880,5899,590004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 136.450,- 121.249,99 88,790015O[wietlenie ulic, placw i drg249.400,-229.162,6191,990095PozostaBa dziaBalno[656.080,-613.105,7993,516.921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.174.646,- 1.049.066,54 89,392109Domy i o[rodki kultury, [wietlice i kluby 1.174.646,- 1.049.066,54 89,317.926Kultura fizyczna i sport114.134,-110.013,1096,492695PozostaBa dziaBalno[114.134,-110.013,1096,4 OGAEM: 29.260.357,83 26.995.120,86 92,3 "$8/// $$Ifa$kdG&$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4$Nh $$Ifa$$If% $$Ifa$kdN'$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4®ڮ $$Ifa$$Ifjl̯ޯ"8:RT\^`n̰ΰְذڰ,.FHPRTb±&(*>@JLZhCJaJh.sCJaJh %CJaJh<CJaJhD 5CJaJhD hD CJaJhgCJaJL82) $$Ifa$$Ifkdk($$IfF4ֈnO>(#5&`J 0l(44 Faf4jl $$Ifa$$If82) $$Ifa$$Ifkdw)$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4̯ $$Ifa$$If82) $$Ifa$$Ifkd*$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4":T^ $$Ifa$$If^`bn82) $$Ifa$$Ifkd+$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4nΰذ $$Ifa$$Ifذڰܰ82) $$Ifa$$Ifkd,$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4.HR $$Ifa$$IfRTVb82) $$Ifa$$Ifkd-$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4b $$Ifa$$If±82) $$Ifa$$Ifkd.$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4±(*>@J $$Ifa$$IfJLNZ82) $$Ifa$$Ifkd/$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4Z $$Ifa$gd % $$Ifa$$IfIJ̲β8/// $$Ifa$kd0$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4²β "$2^lvxijֳس4DFVXbdflxȴʴҴԴִ$&:<FHJX ">@\^ln|hDCJaJhx(uCJaJhv5CJaJh %hvCJaJh %5CJaJh %CJaJhD hD CJaJhD 5CJaJh5CJaJ@β" $$Ifa$$If"$&%$Ifkd2$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4&2^nrv $$Ifa$$If $$Ifa$vxz82) $$Ifa$$Ifkd$3$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4ijس $$Ifa$$If82) $$Ifa$$Ifkd14$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf44FXd $$Ifa$$Ifdfnvx8/// $$Ifa$kdC5$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4xʴԴ $$Ifa$$IfԴִش% $$Ifa$kdU6$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4&<H $$Ifa$$IfHJLX82) $$Ifa$$Ifkdr7$$IfF4ֈnO>(#5&`J 0l(44 Faf4X "$&>@BD\^`bl $$Ifa$$If lnp|82) $$Ifa$$Ifkd~8$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4|̷ηзҷԷ޷ $$Ifa$$Ifʷη޷rt,`rtй z|(dvxh>CJaJh>5CJaJhx(u5CJaJhD 5CJaJhD hx(uCJaJhD CJaJhCJaJL޷82) $$Ifa$$Ifkd9$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4rt $$Ifa$$If82) $$Ifa$$Ifkd:$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$$If ,82) $$Ifa$$Ifkd;$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4,`t $$Ifa$$If82) $$Ifa$$Ifkd<$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4й $$Ifa$$If8/// $$Ifa$kd=$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4z| $$Ifa$$If% $$Ifa$kd>$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$$If&(8/// $$Ifa$kd@$$IfF4ֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4(dx $$Ifa$$If% $$Ifa$kdA$$IfF4֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4ʻ޻ $$Ifa$$Ifʻܻ޻HZ\prz|~&(6z"$&4ξ "68@BDR~hRCJaJhMFCJaJh>5CJaJhx(u5CJaJhD hD CJaJhx(uCJaJhD 5CJaJH82) $$Ifa$$Ifkd+B$$IfF4ZֈnO>(#5&`J 0l(44 Faf4H\r| $$Ifa$$If|~8/// $$Ifa$kd7C$$IfF4ZֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4& $$Ifa$$If&(*6% $$Ifa$kdID$$IfF4Z֞nO>(#5&J 0l(44 Faf46z $$Ifa$$If82) $$Ifa$$IfkdfE$$IfF4ZֈnO>(#5&`J 0l(44 Faf4$ $$Ifa$$If$&(482) $$Ifa$$IfkdrF$$IfF4ZֈnO>(#5&J 0l(44 Faf44 $$Ifa$$If¾ξ82) $$Ifa$$IfkdG$$IfF4ZֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4ξ"8B $$Ifa$$IfBDFR82) $$Ifa$$IfkdH$$IfF4ZֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4R~ $$Ifa$$IfĿƿ8/// $$Ifa$kdI$$IfF4ZֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4ƿ24NPZ\jFXZnpxz|68TVrt~hMFCJaJhRCJaJhD hR5CJaJhD CJaJhD 5CJaJhMF5CJaJ5ƿ24NPZ $$Ifa$$IfZ\^j% $$Ifa$kdJ$$IfF4Z֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4j $$Ifa$$If 8/// $$Ifa$kdK$$IfF4ZֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4FZpz $$Ifa$$Ifz|~% $$Ifa$kdL$$IfF4Z֞nO>(#5&J 0l(44 Faf4 $$Ifa$$If8/ $$Ifa$kdM$$IfF4ZֈnO>(#5&J 0l(44 Faf4468TVrt~vvmmmm $$Ifa$ $$Ifa$gdR$If$If $$Ifa$hkdO$$IfF4Z5&l(0l(44 Faf4 ~^VQQOgdD $a$gdD kdO$$IfF4Z\>(#5& 0l(44 Faf4,1h. A!"#$% $$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F0l(5555J 555 / 4 Fa$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F0l(5555J 555 / 4 Fa$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F0l(5555J 555 / 4 Fa$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F40l(555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F40l(5555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(+555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(5555J 555 / 4 Faf4 $$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(+555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(+,555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5555J 555 #v#v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(5555J 555 / 4 Faf4$$If!vh555J 555 #v#v#vJ #v#v#v :V F4Z0l(555J 555 / 4 Faf4$$If!vh5l(#vl(:V F4Z0l(5l(/ 4 Faf4$$If!vh5555 #v#v#v#v :V F4Z0l(5555 / 4 Faf4<@< D Normalny_HmHsHtHD@D D NagBwek 1$$@&a$5CJ$D@D D NagBwek 2$$@&a$5CJ>@> D NagBwek 3$@&5CJJAJ Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyDh'Cdefx #DMW\]^du~  (1678>T_jopswx"&'?KX]^_e !&'*./DMW\]^d DENOYZ_`agHIST^_deflcdemnowxy ()*+,45678=>AEFyz   * / 0 3 7 8 . / 0 9 : ; E F G L M P T U o y    ' 4 B G H I O a m z    * / 0 1 7 R \ g l m n t  % & ' - C M X ] ^ b f g w #,237;<LXejklr !"./01678>9:DEPQVWX^s} =>FGOPVWX^t|$.9>?CGHrs BCMNYZ_`ag '(-./5_`lmz{*+9:?@ABCF0000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0 0 0 0 000 000 000 0 0 0 0 00000 00000 00000 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 00000 0 0 0 0 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000 0 0 0 0 00000 00000 00000 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 00 00 00 0 0000'Cdefx #DMW\]^du~  (1678>T_jopswx"&'?KX]^_e !&'*./DMW\]^d DNY_`agHS^deflcmw(4=>AEFy   * / 0 3 7 8 . 9 E L M P T U o y   ' 4 B G H I O a m z    * / 0 1 7 R \ g l m n t  % & ' - C M X ] ^ b f g w #,237;<LXejklr.678>9DPVWX^s} =FOVWX^t|$.9>?CGHr BMY_`ag '-./5_lz*9?@ABCFK0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 JY,%>U K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 *@K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 @K0 K0 K0 K0 K0 K0 @FFK0 K0 K0 K0 K0 K0 @K0 K0 K0 K0 K0 K0 *@K0 K0 K0 K0 K0 K0 @FFK0 K0 K0 K0 K0 K0 @FK0 K0 K0 K0 K0 K0 @FFK0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0K0 K0 K0 K0 K0 K0 @(K0 K0 K0 K0 K0 K0 @FFK0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 @K0 K0 K0 K0 K0 K0 @FFK0 K0 K0 K0 K0 K0 F@FK0 K0 K0 K0 K0 K0 C ((K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 F@K0" K0" K0" K0" K0" K0" @K0$ K0$ K0$ K0$ K0$ K0$ K0$ @K0& K0& K0& K0& K0& K0& K0& @ K0( K0( K0( K0( K0( K0( @4I0* I0* K0* K0* K0* K0* @K0, K0, K0, K0, K0, K0, C I0 K0. K0. K0. K0. K0. K0. @K00 K00 K00 K00 K00 K00 @FFK02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 @FFK04 K04 K04 K04 K04 K04 F@K06 K06 K06 K06 K06 K06 @K08 K08 K08 K08 K08 K08 K08 @K0< K0< K0< K0< K0< K0< fz t|0:K0> K0> K0> K0> K0> K0> AK0@ K0@ K0@ K0@ K0@ K0@ C()K0B K0B K0B K0B K0B K0B K0B E/0deK0D K0D K0D K0D K0D K0D IK0F K0F K0F K0F K0F K0F K0F @K0HK0HK0HK0HK0HK0H@K0JK0JK0JK0JK0JK0JK0J@K0LK0LK0LK0LK0LK0L@K0NK0NK0NK0NK0NK0N@K0PK0PK0PK0PK0PK0P@K0RK0RK0RK0RK0RK0R@K0TK0TK0TK0TK0TK0T@K0VK0VK0VK0VK0VK0V@K0XK0XK0XK0XK0XK0X@K0ZK0ZK0ZK0ZK0ZK0Z@K0\K0\K0\K0\K0\K0\@K0^K0^K0^K0^K0^K0^K0^@K0bK0bK0bK0bK0bK0b@K0dK0dK0dK0dK0dK0d@K0fK0fK0fK0fK0fK0fK0f@K0hK0hK0hK0hK0hK0h@K0jK0jK0jK0jK0jK0j@K0lK0lK0lK0lK0lK0l@K0nK0nK0nK0nK0nK0n@K0pK0pK0pK0pK0pK0p@K0rK0rK0rK0rK0rK0r@K0vK0vK0vK0vK0vK0v@K0xK0xK0xK0xK0xK0xK0x@K0zK0zK0zK0zK0zK0z@K0|K0|K0|K0|K0|K0|K0|@K0~K0~K0~K0~K0~K0~@K0K0K0K0K0K0@K0K0K0K0K0K0K0@K0K0K0K0K0K0@K0K0K0K0K0K0@K0K0K0K0K0K0@K0K0K0K0K0K0PK0,K0K0K0K0K0K0@K0.K0K0K0K0K0K0K0F@K00K0K0K0K0K0K0@K02K0K0K0K0K0K0K0@K04K0K0K0K0K0K0@K06K0D@K08K0K0K0K0K0 K0 @K0:I0I0I0 0 *-<Lfx 6 F  l V f >HN8J,n(6*:8z,0^p"$^nذRb±JZβ"&vdxԴHXl|޷,(|&6$4ξBRƿZjz~ !"#$%&'()*+,./0123456789:;=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVbcdeghijklmnopqrstuvwyz{|}~{  :>F/0x:?F BLMXY^ &',_klyz)*89>CF:>Ft: %<W?MFyP'pVKbcg.sx(u1>{vDzz/RF@D >gv #DMW\]^du~  (1678>T_jopswx"&'?KX]^_e !&'*./DMW\]^d DNY_`agHS^deflcmw(4=>AEFy   * / 0 3 7 8 . 9 E L M P T U o y   ' 4 B G H I O a m z    * / 0 1 7 R \ g l m n t  % & ' - C M X ] ^ b f g w #,237;<LXejklr.678>9DPVWX^s} =FOVWX^t|$.9>?CGHr BMY_`ag '-./5_lz*9?@F@ >>`Ka>>5&p D`` ` ``````UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"qIdžE2Ӧ ; & ; &!24::2HX(?D 2 Joanna Koba Joanna KobaOh+'0\  $ 0<DLT Joanna KobaNormal Joanna Koba10Microsoft Office Word@[@6&d@ ?2 ;՜.+,0 hp| & : Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJORoot Entry F ڸG2QData vP1TableɹWordDocument.hSummaryInformation(;DocumentSummaryInformation8CCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q