ࡱ> vxstuq``bjbjqPqP.x::JJJJLM66666666HJJJJJJ$hkRn66666n66\\\666H\6H\\\6* `CĜJ\\0M\\\p|66\66666nnR 666M6666K ZaBcznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud|etu Gminy Kietrz za 2008 rok. Plan i wykonanie dochodw bud|etowych za 2008 rok Lp DziaB Wyszczeglnienie Plan Wykonanie % ZalegBo[123456781.010Rolnictwo i Bowiectwo866.245,83716.245,8382,7-2010Dot. cel. otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu administracji rzd. oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 716.245,83 716.245,83 100,0 -6290Zrodki na dofinansowanie wBasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych zrdeB 150.000 - - -2.600Transport i Bczno[ 4.000 2.260,81 56,5 -0690WpBywy z r|nych opBat4.0002.260,8156,5-3.700Gospodarka mieszkaniowa1.740.9501.840.359,46105,743.386,630470WpBywy z opBat za zarzd, u|ytkowanie i u|ytkowanie wieczyste nieruchomo[ci 13.000 13.408,97 103,1 6.665,140750Dochody z najmu i dzier|awy skBadnikw majtkowych Skarbu PaDstwa ,jst lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze 1.100.000 991.354,58 90,1 36.721,490760WpBywy z tyt. przekszt. prawa u|ytkowania wieczystego przysBugujcego osobom fizycznym w prawo wBasno[ci 29.000 5.321,16 18,4 -0770WpBywy z tyt. odpBatnego nabycia praw wBasno[ci nieruchomo[ci 578.450 801.536,44 138,6 -0830WpBywy z usBug20.00028.114,13140,6-0920PozostaBe odsetki500624,18124,8-4.750Administracja publiczna437.462429.220,7698,1- 0570Grzywny , mandaty i inne kary pieni|ne od ludno[ci 1.500 1.620 108,0 -0690WpBywy z r|nych opBat17.0006.672,6439,3-0920PozostaBe odsetki6.0007.586,26126,4-0970WpBywy z r|nych dochodw1.5671.22778,3-2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 92.890 92.890 100,0 -2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie|ce realizowane na podstawie porozumieD midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 22.235 22.235 100,0 -2700Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin, pozyskane z innych zrdeB 296.270 296.989,86 100,2 -5.751Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 6.236 3.758 60,3 -2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 6.236 3.758 60,3 -6.754BezpieczeDstwo i ochrona przeciwpo|arowa 1.000 1.000 100,0 -2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 1.000 1.000 100,0 -7.756Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jedn. nie posiadajcych osobowo[ci prawnej 8.198.837 7.925.686,07 96,7 953.290,740010Podatek dochodowy od osb fizycznych 3.124.648 3.465.617 110,9 -0020Podatek dochodowy od osb prawnych 50.000 56.343,18 112,7 -0310Podatek od nieruchomo[ci2.698.1892.207.505,4181,8854.178,110320Podatek rolny1.675.0001.712.689,29102,358.229,780330Podatek le[ny5.0005.328106,6101,700340Podatek od [rodkw transportowych 300.000 164.228 54,8 6.136,700350Podatek od dziaBalno[ci gospodarczej os. fiz. opBacany w formie karty podatkowej 20.000 17.381,38 86,9 34.541,150360Podatek od spadkw i da8P 0 2 4 & ( < > F H J L N ɽwlwhnNPhnNPCJaJhnNPh#CJaJhnNPhG5CJaJhnNPh#5CJaJhnNPhZ5CJaJhnNPhy6CJaJhnNPhZCJaJhnNPhZ6CJaJh5 hZCJh5 h#CJaJh5 hZCJaJh5 hZ5CJ hZCJh#hZ*2 4 6 < > J L P R t v $If $$Ifa$gdZ$a$gdZgdZ`gdZ` kd$$IfFִP!='b x0'  44 Fa $$Ifa$gdy kd$$$IfFִP!='b x0'  44 Fa ( > H L $$Ifa$gd{p $$Ifa$$IfL N kdH$$IfFִP!='b x0'  44 FaN P Z p r t v x z $$Ifa$gd# $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd#$If $$Ifa$gd# *$$$$Ifkdl$$IfF֞P!='2 x0'44 Fa $$Ifa$gd# $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd# l d6D BP"$*x"02FHPRTV\d$,hnNPh5CJaJhnNPhCJaJh1~5CJaJhnNPh{pCJaJhnNPh#5CJaJhnNPh#CJaJh1~CJaJD *$$$$Ifkd$$IfF֞P!='2 x0'44 Fa 8 : F H Z \ f h l $$Ifa$gd{p $$Ifa$$If l n kd$$IfFִP!='b x0'  44 Fan p z $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd# $$Ifa$$If '!!$Ifkd$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4 *DPd $$Ifa$gds8 $Ifgds8$IfdfkdD$$IfFִP!='b x0'  44 Fafhr  468DFHZ $$Ifa$gd{p $$Ifa$$IfZ\^h'!!$Ifkdh $$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4h $$Ifa$gd1~$If 4 $$Ifa$gd1~468B'!!$Ifkd $$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4B(*,.@BDFPRTVZ $$Ifa$gd1~$IfZ\^h'!!$Ifkd $$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4h"$&* $$Ifa$gd{p $$Ifa$gd~$If *,.8'!!$Ifkd $$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf48Vdx $$Ifa$gd{p $$Ifa$ $$Ifa$gd%$If'!!$Ifkd $$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4 $$Ifa$$If'!!$Ifkd$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4"2HRV $$Ifa$$IfVXkd"$$IfFִP!='b x0'  44 FaX^h $$Ifa$$If '!!$IfkdF$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4<J\fj $$Ifa$$Ifjlnx'!!$Ifkde$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4x $$Ifa$$If'!!$Ifkd$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4 $.2 $$Ifa$gd1~$If246@'!!$Ifkd$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4@TVXZ\jlnpr $$Ifa$gd1~$If'!!$Ifkd$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4 $$Ifa$gd1~$If '!!$Ifkd$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4 $$Ifa$gd1~$If '!!$Ifkd$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4 $$Ifa$gd1~$If24FHXZdf$.0DFXZdfJVZxz ( * 6 8 < !6!8!@!B!V!!!!!!!!""""""źźккккккккккккккккЯккhnNPh%yCJaJhnNPh{pCJaJhnNPhCJaJhnNPh#CJaJhnNPh#5CJaJhnNPh5CJaJhnNPh{p5CJaJEkd$$IfF4ִP!='b x0'  44 Faf4 "$&2468:FHJLNXZ\^`d $$Ifa$gd1~$Ifdflt'!!$IfkdO$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4tv $$Ifa$gd1~$If kdi$$IfFִP!='b x0'  44 Fa "$02468DFHJLXZ\^`d $$Ifa$gd1~$Ifdfltv*$$$$Ifkd$$IfF֞P!='2 x0'44 Fav>@BDXZ\^xz|~ $$Ifa$gd1~$Ifkd$$IfFִP!='b x0'  44 Fa ( * 6 8 < $$Ifa$gd1~$If < > @ J '!!$Ifkd$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4J $$Ifa$gd1~$If '!!$Ifkd $$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4 !!8!B!X! $$Ifa$gd1~$IfX!Z!\!f!'!!$Ifkd'!$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4f!!!!!! $$Ifa$gd1~$If!!!!'!!$IfkdF"$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4!!"""," $$Ifa$gd1~$If"*""""""">#@#######$8tȼʼԼ@VXbdh½ĽνнҽXdh|~ֿ ɽɽhnNPha5CJaJhnNPh%y5CJaJUhCJaJhnNPh%yCJaJhnNPh#CJaJhnNPh{pCJaJJ,"."0":"'!!$Ifkde#$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4:"~""""""""" $$Ifa$gd1~$If """"'!!$Ifkd$$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4"t#v#x########### $$Ifa$gd1~$If ####'!!$Ifkd%$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4rowizn35.50033.80795,2-0410WpBywy z opBaty skarbowej60.00052.572,1587,6-0430WpBywy z opBaty targowej25.00028.423113,7-0460WpBywy z opBaty eksploatacyjnej 5.000 5.544,74 110,9 -0490WpBywy z innych lokalnych opBat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 2.500 3.525 141,0 -0500Podatek od czynno[ci cywilnoprawnych 173.000 134.505,44 76,9 -0690WpBywy z r|nych opBat8.00013.253,84165,7-0910Odsetki od nieterminowych wpBat z tytuBu podatkw i opBat 17.000 24.962,64 146,8 -8.758R|ne rozliczenia10.913.74910.913.749100,0-2920Subwencje oglne z bud|etu paDstw 10.913.749 10.913.749 100,0 -9.801O[wiata i wychowanie763.755691.644,0490,6-0690WpBywy z r|nych opBat285.000313.578,69110,0-0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni|nej 4.710 5.777,70 122,7 -2030Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj wBasnych zadaD bie|cych gminy 141.069 121.255,10 86,0 -2700Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 59.260 61.859,61 104,4 -2708Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 237.579 165.763,64 70,0 -2709Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 36.137 23.409,30 65,0 -10.851Ochrona zdrowia140.420144.561,03103,0-0480WpBywy z opBaty za zezwolenie na sprzeda| alkoholu 140.000 144.141,03 103,0 -2010Dot. celowe otrzymane bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu admin. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminom 420 420 100,0 -11.852Pomoc spoBeczna4.282.9423.469.381,4681,0465.579,99 0830WpBywy z usBug2.0006.880,10344,0-0970WpBywy z r|nych dochodw9.0008.70096,7704,452010 Dot. celowe otrzymane bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu admin. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminom 3.663.050 2.911.489,41 79,5 -2030 Dot. celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj wBasnych zadaD bie|cych gminy 603.892 535.459,34 88,7 -2360Dochody jst zwizane z realizacj zadaD z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych ustawami 5.000 6.852,61 137,1 464.875,5412.853PozostaBe zadania w zakresie polityki spoBecznej 11.480 32.104,14 279,7 - 2440Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zadaD bie|cych jednostek sektora finansw publicznych 11.480 32.104,14 279,7 -13.854Edukacyjna opieka wychowawcza287.480256.968,25 89,4-2030Dot. celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realizacj wBasnych zadaD bie|cych gminy 287.480 256.968,25 89,4 -14.900Gospodarka komunalna i ochrona [rodowiska151.000100.00066,2-6290Zrodki na dofinansowanie wBasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych zrdeB 151.000 100.000 66,2 -15.921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.800 30.716,81 119,1 - 0690WpBywy z r|nych opBat20.00023.866,81119,3-0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni|nej 5.300 6.350 119,8 -2700Zrodki na dofinansowanie wBasnych zadaD bie|cych gmin pozyskane z innych zrdeB 500 500 100,0 -OgBem:27.831.356,8326.557.655,6695,41.462.257,36 #*48 $$Ifa$gd1~$If8:<F'!!$Ifkd&$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4Fz $$Ifa$gd1~$If'!!$Ifkd'$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4 $$Ifa$gd1~$If$'!!$Ifkd)$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4$dfrt $$Ifa$gd1~$If '!!$Ifkd*$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4ȼʼ̼μмԼ $$Ifa$$IfԼּؼ'!!$Ifkd>+$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4,.>@VXbdh $$Ifa$$If hjlv'!!$Ifkd],$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4vĽнԽ $$Ifa$$IfԽֽؽ'!!$Ifkd|-$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4VXfh|~ $$Ifa$gd$If '!!$Ifkd.$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4ƾܾ $$Ifa$gd%y $$Ifa$$Ifkd/$$IfFִP!='b x0'  44 FaVXnp $$Ifa$gd%y $$Ifa$gd$If '!!$Ifkd0$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4ֿ $$Ifa$gda$If kd"2$$IfFִP!='b x0'  44 Fa FVlx| $$Ifa$gdJv$IfVjlvxz~ "$0268: $&(468>@BD(*,0246 $&(*ֻλλλhnNPh,CJaJh,CJaJhnNPh^CJaJh^CJaJhnNPh CJaJh%yCJaJh CJaJhnNPh%y5CJaJhnNPhaCJaJhnNPh%yCJaJ<|~'!!$IfkdF3$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4"$026 $$Ifa$gdJv$If 68:D'!!$Ifkd4$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4D &(*,68:<@ $$Ifa$gdI $$Ifa$gdJv$If@BDN'!!$Ifkd5$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4N*,.2 $$Ifa$gdI $$Ifa$gdJv$If 246@'!!$Ifkd7$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4@ "& $$Ifa$gdI $$Ifa$gdJv$If &(*4'!!$Ifkd@8$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf44 $$Ifa$gdI $$Ifa$gdJv$If LNZnpz|~ *,.02LNZ\nprz|~Jǿ峪忢忢峎hFE5CJaJhnNPh+{CJaJh+{CJaJh+{5CJaJhnNPh%y5CJaJh%yCJaJhnNPh,CJaJh^CJaJhnNPh^CJaJhnNPh%yCJaJh,CJaJhpX]CJaJ5 (%$Ifkd{9$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4(*JZp| $$Ifa$gdA= $$Ifa$$Ifkd:$$IfFִP!='b x0'  44 Fa ,.2 $$Ifa$gd+{$If 246@'!!$Ifkd;$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4@<>@BDLNPRT\^`bdprtvx| $$Ifa$gd+{$If|~%$Ifkd'=$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4 $$Ifa$$Ifkdt>$$IfFִP!='b x0'  44 Fa >J\hl $$Ifa$ $Ifgdk{$IfJZ\fhj&(*8:<DF 68:FHJPR>@TVXfhj$&(468<>@FHNżżżΰh{_CJaJhnNPh{_CJaJhnNPh{_5CJaJh{_5CJaJh%y5CJaJhnNPh%y5CJaJhnNPhFECJaJh%yCJaJhnNPh%yCJaJhFECJaJ>lnp' $Ifgdk{kd?$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4pz $$Ifa$ $$Ifa$gdFE$If% $Ifgdk{kd@$$IfF4,֞P!='2 x0'44 Faf4 (*,.0:<>@BF $$Ifa$gd[ $IfgdFE $$Ifa$ $$Ifa$gdFE$IfFHJ' $Ifgdk{kd B$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4JTVXZ "8:<>HJLNR $$Ifa$gd[ $$Ifa$ $$Ifa$gd D $$Ifa$gdFE$IfRTV`'!!$Ifkd[C$$IfF4֞P!='2 x0'44 Faf4`,.02>@BDVXZ\hjln $$Ifa$ $$Ifa$gdFE$If("$IfkdD$$IfF4֞P!=' 2 x0'44 Fa&(*68:> $$Ifa$gdh $$Ifa$$If $Ifgdk{>@kdE$$IfFִP!='b x0'  44 Fa@BDFP&(*,:<>@TVXZfhjlp $$Ifa$gd{_ $Ifgdk{$IfNP$&p bdrt6<BVXdfjlnr|`bnp|~>@DLPX\hlph{_5CJaJhnNPh{_5CJaJh{_h{_CJaJh{_CJaJhnNPh{_CJaJQprz*$$$$IfkdF$$IfF֞P!='2 x0'44 Fa $$Ifa$gd Q $Ifgd QkdH$$IfFִP!='b x0'  44 Fa $$Ifa$gd{_$If%$Ifkd,I$$IfF4S֞P!='2 x0'44 Faf4dt $$Ifa$gdxr$IfkdJJ$$IfFִP!='b x0'  44 Fa~ $$Ifa$gdt$IfkdnK$$IfFִP!='b x0'  44 Fa24BDXZfhl $$Ifa$gdxr $$Ifa$gdt $Ifgdt lnkdL$$IfFִP!='b x0'  44 Fanpr| $$Ifa$gd{_ $Ifgdt' $IfgdtkdM$$IfF4֞P!='`2 x0'44 Faf4`bnp|~ $$Ifa$gd{_ $Ifgdt ' $IfgdtkdN$$IfF4֞P!=' 2 x0'44 Faf4@BDLNPXZ\hjlp $$Ifa$gdM $Ifgdt prt'!!$IfkdO$$IfF4֞P!=' 2 x0'44 Faf4ptPRVX^`ƿƯhZhZ5CJaJ h*{5CJ hZ5CJ hZCJhnNPhZCJaJht5CJaJhnNPh{_5CJaJh{_5CJaJhnNPh{_CJaJ $$Ifa$ $$Ifa$:55555gdZkdQ$$IfF4ֈP!='2x0'44 Faf4 "$&(gdZ(*,.02468:<>@BDFHJLNPRTVX\^`$a$gdZgdZ,1h. A!"#$% "$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F6$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F0'5255 5555x/ / / / 4 F6$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F0'5255 5555x/ / / / 4 F"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 FB$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40',5255 5555x/ / / / 4 Ff4"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4.$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F40',5b555 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40',5255 5555x/ 4 Ff4"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F6$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F0'5255 5555x/ / / / 4 F"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ 4 Ff4"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 FB$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40',5255 5555x/ / / / 4 Ff4"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 FG$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / / 4 Ff49$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / 4 Ff49$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / 4 Ff49$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / 4 Ff49$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / 4 Ff4=$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / 4 Ff4"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 FG$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / / 4 Ff4K$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / / 4 Ff4"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 FG$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / / 4 Ff4=$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F4,0'+,5255 5555x/ / / 4 Ff49$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / 4 Ff49$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+,5255 5555x/ / / 4 Ff4>$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+5255 5555x/ / / / 4 F"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F $$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F0'5255 5555x/ 4 F"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F4S0',5255 5555x/ 4 Ff4"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F"$$If!vh5b555 5555x#vb#v#v#v #v#v#v#vx:V F0'5b555 5555x/ 4 F$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255 5555x#v2#v#v #v#v#v#vx:V F40'+5255 5555x/ 4 Ff4$$If!vh5255555x#v2#v#v#v#v#vx:V F40'+,5255555x/ 4 Ff4<@< ZNormalny_HmHsHtH:@: Z NagBwek 1$@&CJJAJ Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listy^C@^ ZTekst podstawowy wcity\^\`CJJB@J ZTekst podstawowy$a$5CJ xdef $&'(-_`abcklmnoqrstuwxyz{}~ "(2349^_`abcdnopqrst   !"#()*+-./4rst|}~$)+,/4hiopvw}~ ]^_`ahijklstuvw}~  _ ` a b h i j k q r s t y z { | ~      # $ % & ' , - . / 0 2 3 6 : ; e f l m s t z { } ~      " # $ % & , - . / 0 2 3 6 : ;    % H I P Q [ \ b c e f g l    ? @ H I Q R W X a b c h #=DNSUVW\u|FGHIJPQRSTZ[\]^defghjklq+,34>?EFHILPQcny #+6<>?@E !"'xyz klmtuv  %.4678=W]chopqv !#$%*+,- !"+,-.4567BCGKL~ *+,-345689=AB`hsty{|}2:BGIJKLQ!",-346789>U\flnopu !"&'(,-.45689:BP^cpqstuvwxyz{|}~0000000 00 00 00 00 00 00 00 @0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 000000 000000 000000 0 000000000000000000I0DI0DI0DI0DI0D@0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0 @00 00 @0@0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0 @0@0@00 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0 00000 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0 @00 @00 @0@0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@00 @0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0@0 @00 @00 @0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0 @00 @00 @0@0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0@0 @00 @00 @0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0 @0@00 @0@00 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0@0 @00 @00 @0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0 @00 @00 @0@0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 `0 @0 @0 @0@0 @00 @00 @0@0 @0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 00 00 @00 @0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0 @0@00 @0@00 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@00 000 000 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@00 000 @0@00 @0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 @0 @0 @0@0 @00 @00 @0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@00 00000 00000 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 0 0 0 @0 `0 @0 @0 @0 0 0 @0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@00 @0@0@0@00 @0@0@0@0@0 @0 `0 @0@0@0@0 @0 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0@0 @0@0@00 @0@0@00 @0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0 @0@00 @0@0@0 @0@0@0 @0 000 0 0 0000 0000 0000 0000 0 @0 @0 @0 @0 0 00 0 @0 @0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 `0 @0 @0 @0@0 @0@0 @0@0 @0@0 @0 `0 @0 @0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0 `0 @0 0 @0 0 @0 @0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000def $&' "(2349^n/4r|$)+,/4hov} ]hs}  _ h q y ~  # , 2 3 6 : ; e l s z } ~  " , 2 6 : ;   % H P [ b e f g l    ? H Q W a b c h #=DNSUVW\u|lq+3>EHILPQcny #+6<>@E !"'x  %.468=W]choqv#%*+,-+4B+,34589=AB`hty{|}2:BGIJKLQ!,36789U\flno 89:BP^cpqstuvwxyz{|}~K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0@ K0K0K0K0K0K0K0K0@FFK0K0K0K0K0K0K0K0CK0(B)K0K0K0K0,-@I0,I0, I0I0I0I0K0K0K0K0K0K0K0K0Ct\WK0 K0 K0 K0 K0K0K0I0I0K0K0K0K0K00K0K0@lK0K0K0K0K0K0K0@FFK0K0K0K0K0K0K0@F|K0K0K0K0K0K0K0I0&K0K0K0K0K0K0K0AK0K0K0K0K0K0K0@K0K0K0K0K0K0K0K0AK0K0K0K0K0K0K0@K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 @K0"K0"K0"K0"K0"K0"K0"@K0$K0$K0$K0$K0$K0$K0$@K0(K0(K0(K0(K0(K0(K0(@K0*K0*K0*K0*K0*K0*K0*@K0.K0.K0.K0.K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K0&K04K04K04K04K04K04K04K04@K08K08K08K08K08K08K08K0<K0<K0<K0<K0<K0<K0<K0<KȠK0K0>K0>K0>K0>K0>K0>K0>KȠK0K0@K0@K0@K0@K0@K0@K0@K0K0BK0BK0BK0BK0BK0BK0B@K0K0DK0DK0DK0DK0DK0DK0DAK0K0FK0FK0FK0FK0FK0FK0F@K0HK0HK0HK0HK0HK0HK0H@K0JK0JK0JK0JK0JK0JK0J@K0LK0LK0LK0LK0LK0LK0L@K0RK0RK0RK0RK0RK0RK0R@K0TK0TK0TK0TK0TK0TK0T@K0XK0XK0XK0XK0XK0XK0X@K0ZK0ZK0ZK0ZK0ZK0ZK0Z@K0\K0\K0\K0\K0\K0\K0\@K0^K0^K0^K0^K0^K0^K0^@K0`K0`K0`I0`I0`I0`K0`K0`@K0bK0bK0bK0`K0`I0VK0`K0`I0dI0dK0dK0dK0dK0`K0dK0dK0d@K0fK0fK0fK0fK0fK0fK0fK0hK0hK0hK0hK0hK0hK0hK0jK0jK0jK0jK0jK0jK0jI0uI0vI0lI0uK0uv4I0lI0lK0lK0lK0lK0lK0lK0lK0nK0nK0nK0nK0nK0nK0nK0n@#XK0pK0pK0pK0pK0pK0pK0pI0I0I0rK08I0rI0rK0rK0rK0rK0rK0rK0rK0r@'ЙK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0tK0|K0t0K0tK0tK0tK0tK0tK0tK0v0K0vK0vK0vK0vK0vK0vK0x0K0xK0xK0xK0xK0xK0xK0z0K0zK0zK0zK0zK0zK0zK0zK0zK0zK0|K0|K0|K0|K0|K0|K0|K0?I0|K0?K0k>I0jK0hI00I0K0I00K00K0K0K0K0K0K0K0@9LDKK0K0K0K0K0K0K0@;KK0K0K0K0K0K0K0K0@K0UI0SI0I0QK0K0K0K0I0K0K0K0I0I0KK0K0K0GK0G@K0 @K0fI0 KI0 I@I0@K0hK0K0I0I0EI0I0CK0CEI0I0K0K0K0K0K0@K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0I0 0n& "JNp`DW L N l n dfZh4BZh*8VXjx2@dtdv< J X!f!!!,":"""##8F$ԼhvԽ |6D@N2@&4(2@|lpFJR`>@plnp(` !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\klmnopqrstuvwxyz{|}~`V\NT IOkp07@^cUY4>V[ z QVrz ""((56BOP]^bcoQA1YXzK 5 3 3t32` M?! &m{+L/h5685=BFEG(/HpYH{IF~KnNP QnSRYH[pX]8h]bIbFhAqmqxrJvyI z*{+{yw|1~Iec/~,A^~E#Qa# ZcQq>O~H{k{{_Ms8%{pq[A=h%yj[ DM@FI9| $&'(-_kqw}~ "(2349^n (-./4r|$)+,/4hov} ]hs}  _ h q y ~  # , 2 3 6 : ; e l s z } ~  " , 2 3 6 : ;   % H P [ b e f g l    ? H Q W a b c h #=DNSUVW\u|FPZdjklq+3>EHILPQcny #+6<>?@E !"'xkt %.4678=W]chopqv#$%-+4BCGKL~*389=AB`hty{|}2:BGIJKLQ!,3679>U\flnopu &,489:BP^cpq@O`=' PP PPPPPPPP P"PUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"q&^#fadžJ22!242HP(?Z2 Anna {ydek Anna {ydekOh+'0p  , 8 DPX`h Anna ydekNormal Anna ydek74Microsoft Office Word@0IZ@fh@ @ZĜ՜.+,0 hp| 2 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijlmnopqrwRoot Entry F0ĜyData R1TableWordDocument.xSummaryInformation(cDocumentSummaryInformation8kCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q