Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska"

Szczegóły informacji

Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-06-29 11:45:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

                                          Zarządzenie Nr 5a
                                  Burmistrza Kietrza
                                         z dnia 25 lutego 2005 r.
 
 
  
w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji „Przejrzysta Polska”.
 
Na podstawie art.33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - zarządzam:
§ 1
 
Powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia Akcji „Przejrzysta Polska” w składzie:
1.     Eugeniusz Stdolak                Sekretarz Gminy
2.     Beata Czuchraj                    Z-ca głównego księgowego ds. podatk.
3.     Ryszard Kasprzycki              Kierownik OPS
4.     Teresa Błachowicz                Kier. Ref. Gosp. Nieruchomościami
5.     Kazimierz Bedryj                  Kier. Ref. Gosp. Kom. Bud. i Drogown.
6.     Jadwiga Wróbel                    Kier. Ref. Ochrony Środ. Roln. I Melior.
7.     Zofia Roik                            Skarbnik Gminy
8.     Aleksandra Skalska              Insp. ds. obsługi RM
§ 2
 
Do zadania Zespołu należy:
1.     Wybór zadań fakultatywnych do realizacji i przedstawienie ich do akceptacji
        Burmistrzowi Kietrza.
2.     Ustalenie składów osobowych zespołów zadaniowych do realizacji zadań
        obligatoryjnych i fakultatywnych.
3.     Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań przez zespoły zadaniowe.
 
 
§ 3
 
Osoby wskazane w zarządzeniu będą odpowiedzialne za realizację zadań obligatoryjnych i fakultatywnych tj:
1.     Beata Czuchraj – opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd.
2.     Eugeniusz Stodolak :
Ø      wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego,
Ø      opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu- zadanie
        fakultatywne,
3.     Ryszard Kasprzycki – opracowanie i wdrożenie programu współpracy z
        organizacjami pozarządowymi,
4.     Teresa Błachowicz , Kazimierz Bedryj, Jadwiga Wróbel – opracowanie z udziałem
        społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno- ekonomicznego gminy oraz
        krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom,
5.     Eugeniusz Stodolak:
Ø      Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi
        zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.
Ø      Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników,
6.     Zofia Roik – przygotowanie i rozpropagowanie (corocznego informatora
        budżetowego dla mieszkańców) pt: „Skąd mamy pieniądze i na co je
        wydajemy”.
7.     Aleksandra Skalska – koordynacja współpracy z Radą Miejską.
 
§ 4
 
Koordynację akcji powierzam Sekretarzowi Gminy, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.
§ 5
 
Zobowiązuję wszystkich pracowników urzędu do ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań i przygotowania niezbędnych materiałów.
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.