Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2006

Szczegóły informacji

Protokół XLII sesji - 25.05.2006 r.

Informacja ogłoszona dnia 2006-06-12 10:32:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 25 maja 2006 roku
 
 
PROTOKÓŁ  Nr XLII/2006
 
Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 25 maja 2006 roku
 
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
 
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 12 radnych
Nieobecni: L. Dudek – usprawiedliwiony, M. Gawroński, S. Idzi
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza
                                 - Zastępca Burmistrza
                                 - Skarbnik Gminy
                                 - E. Bondarewicz – Dyrektor GZLO
                                 - Sołtysi: Nasiedle, Ludmierzyce, Pilszcz, Wojnowice,
Rogożany, Nowa Cerekwia, Dzierżysław,
  Ściborzyce Wielkie
 
 
Sesję otworzył  Przewodniczący Rady, powitał zebranych radnych i zaproszonych gości  oraz przedstawił porządek obrad poszerzony – w stosunku do przesłanego w zawiadomieniu – o punkt dotyczący rozpatrzenia wniosku o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz” (jako pkt 8 porządku); zmiana 1
 
Burmistrz Kietrza wnosi o ujęcie w porządku obrad trzech projektów uchwał, których podjęcie jest konieczne a  przesłanie ich radnym w ustawowym terminie nie było możliwe ponieważ niezbędne do nich dane merytoryczne otrzymaliśmy w ostatnich przed sesją dniach. Są to projekty uchwał:
·        w sprawie zmiany budżetu miejskiego na 2006 rok – jako pkt 7.3.; zmiana 2
·        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Kietrz – jako pkt 7.4.; zmiana 3
·        w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku – jako pkt 7.5.; zmiana 4
 
Wnosi również, aby z okazji zbliżających się „Dni Kietrza” nadać honorowe obywatelstwo miasta Panu Mariuszowi Orionowi Jędrysikowi – tę kwestię rozstrzygnąć w punkcie 10 porządku obrad; zmiana 5 (uzupełnienie)
 
Zmiany porządku obrad zostały poddane głosowaniu i zostały przyjęte:
- zmiana 1 – jednogłośnie
- zmiana 2 – jednogłośnie
- zmiana 3 – jednogłośnie
- zmiana 4 – jednogłośnie
- zmiana 5 – jednogłośnie
 
Porządek obrad, po zmianach, w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady z dnia 27 kwietnia 2006 roku.
 
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
 
- Burmistrz Kietrza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – jak w załączonych materiałach,
 
- Przewodniczący Komisji mieszkaniowej przedstawił informację o pracy tej komisji w okresie międzysesyjnym – jak w protokole posiedzenia,
 
- Przewodniczący Komisji miejskiej przedstawił informację o pracy tej komisji w okresie międzysesyjnym – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
 
- P. Duda – kiedy rozpocznie się remont ul. Zielonej,
                - prosi o przygotowanie, w formie pisemnej, wykazu najważniejszych inwestycji realizowanych przez gminę w mijającej kadencji przy udziale środków zewnętrznych z wyszczególnieniem kosztów poniesionych przez gminę,
 
- Z. Roik – prosi radnego o sprecyzowanie zakresu informacji,
 
- F. Sobczuk – prosi, aby wniosek radny sprecyzował na piśmie – tego wymaga regulamin pracy Rady,
 
- Z. Roik – informacje, których radny żąda, są dostępne w rocznych sprawozdaniach z wykonania budżetu,
 
- P. Duda – prosi więc o sporządzenie i przekazanie mu takiego wykazu,
 
- F. Sobczuk – konieczna jest interwencja w sprawie remontu nawierzchni ul. Głowackiego, która, dla służb powiatowych, kończy się przy szkole – dziury w dalszej części tej ulicy nie zostały połatane,
 
- T. Grabczyński – czy „Hydrokan” przyspieszy prace przy pokryciu cieku wodnego za remizą w Ściborzycach,
 
Innych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad. 6. Debata o służbie zdrowia.
 
Zastępca Burmistrza przeprosił radnych za opóźnienie w przygotowaniu materiałów informacyjnych spowodowane zamieszaniem wprowadzonym pismem Wojewody w sprawie odwołania z członkostwa w Radzie Społecznej P. Sobczuka.  Rada Społeczna nie zgadza się z postawą Wojewody, zresztą jego pismo jest nie do końca zgodne z prawem. Działanie Wojewody zmierza do upolitycznienia najniższych struktur stąd nasz sprzeciw a zarazem prośba o uzasadnienie decyzji – obecnie oczekujemy odpowiedzi Wojewody. Przedstawił ponadto sprawozdanie z pracy Rady Społecznej – materiały w załączeniu do protokołu.
 
P. Edward Bondarewicz – Dyrektor Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu – przedstawił szczegółową informację o strukturze i funkcjonowaniu GZLO a także o zamierzeniach na przyszłość – stosowne materiały w załączeniu do protokołu.
 
- L. Wilk – czy zanotowano skargi na postępowanie lekarzy w stosunku do pacjentów np. lekceważenie, chamstwo, pijaństwo – czy te sprawy są monitorowane,
 
- E. Bondarewicz – nie twierdzi, że jest idealnie, niemniej nie zgłoszono dotychczas żadnych skarg,
 
- J. Kozina – była jedna skarga dotycząca nieobecności lekarza w czasie, kiedy powinien przyjmować pacjentów; sprawę wyjaśniono i podjęto wobec lekarza stosowne działania,
 
- E. Bondarewicz – przychodzą ludzie i mówią o pewnych sprawach ale  nie są to skargi. Brak personelu powoduje takie sytuacje, nowi lekarze stawiają wysokie warunki, szczególnie płacowe,
 
- A. Wojtowicz – słyszał zarzuty w odniesieniu do usług gabinetu ginekologicznego; czy jest możliwość zatrudnienia drugiego ginekologa,
 
- E. Bondarewicz – gabinet świadczy usługi trzy razy w tygodniu, ma dużą ilość porad, zatrudniając kolejnego przekroczyliby limit i zwiększyłyby się koszty, poza tym nie ma chętnych. Podjął rozmowy z ZOZ Głubczyce ale stawiają niedogodne warunki, które umniejszyłyby nasz kontrakt, trwają jeszcze rozmowy w tej sprawie,
 
- A. Woniakowska – opisała sytuację świadczącą, w jej mniemaniu, o nieprawidłowym funkcjonowaniu pogotowia w Głubczycach; prosi o podjęcie interwencji w celu wyjaśnienia zasad funkcjonowania pogotowia w Głubczycach,
 
E. Bondarewicz – pacjent niepotrzebnie jechał na pogotowie, winien je wezwać,
 
- P. Duda – czy zaproszono na sesję przedstawicieli powiatowego ZOZ,
 
- F. Sobczuk – nie przewidywaliśmy debaty o lecznictwie ponad gminnym,
                     - Rada może przyjąć stanowisko w sprawie pogotowia prosi jednak  radną o sprecyzowanie zarzutu bądź zapytania,
 
- E. Bondarewicz – z przedstawionej sytuacji ocenia, że pracownicy pogotowia postąpili prawidłowo, pacjent (ewentualnie) winien zgłosić się na stały dyżur w Kietrzu,
 
- F. Sobczuk – uznał, że chodzi o sytuację, w której pacjent zgłaszając się do pogotowia nie uzyskuje porady,
 
- A. Woniakowska – prosi o wyjaśnienia dotyczące zasad funkcjonowania pogotowia w Głubczycach ponieważ rok temu dyr. Majcher zapewniał, iż będzie to pełne pogotowie,
 
- J. Kozina – wnosi, że chodzi tu raczej o tendencję, o kierunki działania szpitala rejonowego, które nie współgrają z obietnicami,
 
- F. Sobczuk – precyzuje więc:  wnosi o skierowanie zapytania do dyrektora ZOZ w Głubczycach (jednostki zawiadującej pogotowiem) o informację na temat funkcjonującego sposobu działania pogotowia w Głubczycach
W głosowaniu jawnym wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
Innych uwag nie wniesiono.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
       7.1. zmiany uchwały Nr XXX/207/97 z dnia 14 listopada 1997 roku o przystąpieniu Gminy Kietrz do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim – radni otrzymali materiały.
 
Komentarz do projektu przedstawił Burmistrz Kietrza – w materiałach sesji.
 
Uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W Głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/236/2006.
 
       7.2. wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu – gabinetu, usytuowanego w budynku Przychodni Rejonowej w Kietrzu ul. Kościelna 1 – radni otrzymali materiały.
 
Komentarz do projektu przedstawił Zastępca Burmistrza – w materiałach sesji.
 
Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/237/2006.
 
       7.3. zmiany budżetu miejskiego na 2006 rok – radni otrzymali materiały w dniu sesji.
 
Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – kwoty dotacji wprowadza się do budżetu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach (3 tys.) oraz na repatriantów (remont budynku w Dzierżysławiu). Zmiany wprowadza się również w programie inwestycyjnym poprzez przeniesienie kwoty 40 tys. zł z zadania ul. Kościuszki na zadanie ul. Zwycięstwa ponieważ w rozstrzygniętym przetargu jedyny oferent skalkulował remont tej drogi powyżej naszej wyceny.
Burmistrz Kietrza udzielił dodatkowych wyjaśnień dotyczących kosztorysu i ofert złożonych w przetargu, braku wykonawców oraz zmiany ustawy o zamówieniach publicznych. Przetarg na ul. Zieloną, Żymierskiego oraz drogę w Wojnowicach wygrała firma PRIM z Kędzierzyna-Koźla – nie rozpoczęła jednak robót, natomiast do przetargu na ul. Zwycięstwa przystąpiła tylko firma Telemar z Raciborza.
 
Do projektu nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/238/2006.
 
       7.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Kietrz – radni otrzymali materiały w dniu sesji.
 
Burmistrz Kietrza przedstawił komentarz do projektu uchwały – jest on dla gminy niezbędny, w tym dla planowanej budowy drogi 1/46.
 
Do projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/239/2006.
 
       7.5. wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku – radni otrzymali materiały w dniu sesji.
 
Burmistrz Kietrza przedstawił komentarz do projektu – jak w załączonych materiałach – proponując przyjąć wszystkie stanowiska jedną uchwałą.
 
Rada zgodziła się z propozycją Burmistrza.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/240/2006.
Ad. 8. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”.
 
Przewodniczący Rady odczytał treść wniosku Burmistrza Kietrza o przyznanie wyróżnienia Panu Frantiąkowi Petroąowi – w załączeniu do protokołu.
 
Zgodnie z regulaminem wyróżnienia, w głosowaniu jawnym - jednogłośnie, dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w osobach radnych Leszka Wilka i Andrzeja Wojtowicza, którzy przeprowadzili głosowanie tajne.
W jego wyniku Rada 12 głosami przyznała wyróżnienie zgodnie z wnioskiem – w załączeniu protokół komisji skrutacyjnej.
Statuetka wręczona zostanie uhonorowanemu na uroczystej sesji Rady z okazji „Dni Kietrza” w dniu 9 czerwca 2006 roku.
 
Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
 
·        na remont ul. Zielonej zawarto umowę, jednak wykonawca do tej pory nie rozpoczął robót – gmina nalicza odsetki; jeśli odstąpią od wykonawstwa opiszemy to w referencjach,
·        zgodnie z wnioskiem przygotuje informację o inwestycjach w okresie mijającej kadencji; na zakończenie kadencji taka informacja obejmie również inne zakresy działania gminy,
·        byłoby dobrze, aby w sprawie pominięcia części ul. Głowackiego przez wykonawcę remontu nawierzchni, do gminy zwrócili się mieszkańcy tego rejonu (podpisy na petycji) – gmina miałaby mocniejsze argumenty w rozmowach z powiatem,
·        zwrócił „Hydrokanowi” na to uwagę – do końca tygodnia mają dać wycenę zadania a następnie ustalone zostaną terminy realizacji.
 
Ad.  10. Informacje bieżące.
 
Burmistrz Kietrza zwrócił się z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa miasta Panu Mariuszowi Orionowi Jędryskowi – pochodzącemu z naszego miasta Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Głównemu Geologowi Kraju – przedstawił krótką charakterystykę postaci.
 
W głosowaniu jawnym wniosek, w formie uchwały, przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLII/241/2006.
 
Przewodniczący rady przedstawił pokrótce odpowiedź ministerstwa na nasze stanowisko w sprawie funkcjonowania oświaty – pełna treść do wglądu w biurze Rady,  oraz ofertę bezpłatnych badań mammograficznych.
Zaapelował również, aby – jak co roku – radni i sołtysi zrezygnowali z diet za uroczystą sesję przeznaczając je na sfinansowanie poczęstunku dla gości – zebrani zgodzili się z propozycją.
 
 
Burmistrz Kietrza przedstawił informacje:
 
·        pismo Wojewody Opolskiego w sprawie odwołania Franciszka Sobczuka ze składu Rady Społecznej GZLO oraz treść naszego pisma do Wojewody w tej sprawie,
·        o zlocie i manifestacji w Warszawie w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, która odbędzie się 28 czerwca br. – prosi o zgłaszanie chęci wyjazdu,
·        ulotkę posła SLD dotyczącą 55 mln.€
 
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-12 10:32:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-12 10:32:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-06-12 12:32:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3067 raz(y)