Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2006

Szczegóły informacji

Protokół XLVI sesji - 28.09.2006 r.

Informacja ogłoszona dnia 2007-01-03 11:54:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 28 września 2006 roku

Protokół Nr XLVI/2006
Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 28 września 2006 roku
 
Posiedzenie Rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych; obecnych: 14 radnych Nieobecny: S. Idzi
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Pracownicy domów kultury i bibliotek w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nowej Cerekwii, Nasiedlu,
- przedstawiciele klubów i związków sportowych: Marian Węgrzynowicz, Zbigniew Piaskowy, Grażyna Skoczylas, Jakub Mróz, Mariusz Leśniak,
- do odznaczenia: Kazimierz Rocz
- sołtysi: Nowa Cerekwia, Dzierżysław, Ściborzyce, Pilszcz, Ludmierzyce, Wojnowice, Nasiedle, Kozłówki,
- uczniowie wytypowani do nagrody Burmistrza
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Franciszek Sobczuk, powitał zebranych i przedstawił porządek obrad – w załączeniu do protokołu. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
1.1. wręczenie odznaczeń
Burmistrz Kietrza wręczył odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa” Panu Kazimierzowi Roczowi składając odznaczonemu gratulacje w uznaniu jego zasług.
1.2. wręczenie nagród Burmistrza
Burmistrz Kietrza wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia wyróżnionym uczniom:
  • Dominikowi Konopce,
  • Justynie Świdzińskiej,
  • Annie Tołpie i
  • Przemysławowi Zającowi
gratulując im jednocześnie osiągnięć.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady z dnia 31 sierpnia 2006 roku.
Do protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym treść protokołu przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – jak w materiałach sesji
- Przewodniczący Komisji miejskiej – złożył informację o pracy tej komisji w okresie międzysesyjnym – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- F. Sobczuk – zbyt wysoko wyceniono działki niewykazane pod budownictwo stąd brak chętnych do ich zakupu,
 
Ad. 6. Debata na temat kultury i sportu.
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Kietrza stwierdzając między innymi, że sport jest oczkiem w głowie władz gminy, więcej środków będzie kierowane tam gdzie osiągane są dobre wyniki; w 2005 roku nasi zawodnicy uczestniczyli w 17 imprezach sportowych
Zastępca Burmistrza stwierdził, iż sport w gminie rozwija się w dobrym kierunku, działają kluby: w Kietrzu „Włókniarz”, na wsiach „Orzeł” i kluby zrzeszone w gminnym zrzeszeniu LZS – tu przedstawił dyscypliny uprawiane w tych klubach. Działa również szkolne zrzeszenie sportowe, uczniowski klub sportowy a także strzelecki klub sportowy „Orlęta”. Poinformował o turniejach odbywanych w ciągu roku. Podziękował również wszystkim nauczycielom wf, którzy społecznie pomagają przy organizacji turniejów, podziękował koordynatorom sportu szkolnego i wszystkim działającym społecznie (bez wynagrodzeń i gratyfikacji) działaczom i trenerom w klubach. Być może nie prezentujemy zbyt wysokiego poziomu – ważny jest liczny udział młodzieży.
Pan Marian Węgrzynowicz – koordynator sportu w szkołach – przedstawił organizację i strukturę sportu w szkole w obecnym kształcie oraz kształt optymalny, po osiągnięciu którego praca z uczniem rozpoczynałaby się już w klasie zerowej a od klasy 4 możliwe byłoby tworzenie klas sportowych bez specjalizacji, natomiast w gimnazjum i liceum byłyby to klasy o poszerzonym programie wychowania fizycznego. Sport szkolny w naszej gminie jest na wysokim poziomie – tu omówił osiągnięcia uczniów w różnych dyscyplinach sportowych – przedstawił również możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, w tym unijnych, na finansowanie zajęć z najbardziej uzdolnioną młodzieżą oraz poinformował o podjęciu starań o nawiązanie współpracy ze szkołami przygranicznymi w Czechach. O osiągnięciach sportowych uczniów informują lokalne media, szkolne tablice ogłoszeń, a także, co 4 lata, organizowana jest wystawa osiągnięć. Podziękował Radzie, Burmistrzom, Sekretarzowi (przewodniczącemu komisji antyalkoholowej) oraz wszystkim, którym na sercu leży usportowienie młodzieży, za przychylność i pomoc. Burmistrz Kietrza poinformował zebranych, że od kilku lat rywalizujemy o tytuł najbardziej usportowionej gminy w powiecie – dwa razy otrzymaliśmy puchar (2005r. i 2006r.). Podziękował opiekunom, trenerom, wychowawcom i wszystkim uczestnikom rywalizacji.
Z kolei P. Zuzanna Zapotoczna – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury- omówiła strukturę, finanse i pracę merytoryczną Miejskiego Domu Kultury, wiejskich domów oraz biblioteki miejskiej i jej filii – materiały w załączeniu do protokołu.
W dyskusji nad przedstawionymi zagadnieniami udział wzięli:
- M. Węgrzynowicz – uważa, że placówki kultury mogłyby zająć się organizowaniem zajęć popołudniowych dla młodzieży uczącej się poza gminą i wracającej do miejsca zamieszkania; dotyczy to również zajęć wakacyjnych – na ten cel („dochodzący” obóz) można otrzymać pieniądze z kuratorium i urzędu marszałkowskiego,
- F. Sobczuk – w jaki sposób wyliczono średnie wynagrodzenie – na etat, czy zatrudnionego ? - przy przebudowie wejścia do domu kultury występują duże przestoje, panuje bałagan, teren budowy nie jest zabezpieczony, - w jakiej dyscyplinie zbiera laury A. Tołpa ? - jakie dyscypliny są uprawiane poza piłką nożną?
- Z. Zapotoczna – średnie wynagrodzenie wyliczono na pełny etat, - przestój wystąpił z przyczyn obiektywnych, konieczne było ustalenie granicy działek, dokonanie zmian w projekcie, pozostałe pytania należy kierować do wykonawcy,
- M. Węgrzynowicz – A. Tołpa ma najlepsze wyniki w badmintonie, ale uczestniczyła ponadto w wielu innych zawodach i dyscyplinach, - młodzież uczestniczy (obowiązkowo) w zawodach lekkoatletycznych a także w badmintonie, piłce nożnej, siatkowej, koszykówce, biegach przełajowych, tenisie stołowym i innych – łącznie uczestniczyła w 67 różnych imprezach sportowych,
- T. Grabczyński – czy na 2007 rok przewidywane są działania w świetlicach wiejskich (kursy tańca, gotowania itp.), - czy w ramach środków z funduszu przeciwalkoholowego można zakupić sprzęt dla zawodników będących uczniami?
- Z. Zapotoczna – nie ma możliwości wysyłać pracowników merytorycznych do świetlic, poza tym gotowanie czy szycie to nie są zadania ośrodka kultury może w ramach współpracy z kołami gospodyń lub liderami odnowy wsi,
- P. Duda – jako wykonawca remontu wejścia do domu kultury nie zamierza polemizować z Przewodniczącym na temat prowadzonych prac i ich zabezpieczenia,
- L. Wilk – konieczne jest eksponowanie osiągnięć tak kulturalnych jak i sportowych we wszelki możliwy sposób,
- J. Kozina – podpowiada Sołtysowi Grabczyńskiemu, że fundacja Danone prowadzi program finansujący taką działalność, -świetnie ogląda się dyplomy, należałoby wcześniej interesować się działalnością,
- Z. Zapotoczna – domy kultury zawsze eksponują osiągnięcia dzieci i ich prace,
- E. Stodolak – zapisy regulaminu nie zezwalają na takie działanie, przydziału dokonuje cała komisja, być może trzeba zmienić regulamin – przedstawi tę kwestię komisji, - prosi sołtysów o konkretyzację wniosków: co chcą, kto będzie dokonywał zakupów i w jakiej formie,
- M. Węgrzynowicz – informacje o wynikach zawodów na każdym szczeblu podaje Radio Opole, Echo Gmin, każda gazetka szkolna a także strona internetowa gminy,
- J. Kozina – taką informację zamieści każda gazeta, nawet kościelna oraz NTO, z którą gmina ma bardzo dobry kontakt. Innych uwag nie wniesiono.
O godz. 15,15 salę obrad opuścił Przewodniczący Rady – F. Sobczuk powierzając prowadzenie obrad zastępcy – Leszkowi Dudkowi.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu przedstawiła Skarbnik Gminy – jak w załączonych materiałach. Uwag do projektu nie wniesiono. Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLVI/252/2006.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Na salę obrad powrócił przewodniczący Rady i przejął prowadzenie obrad.
- J. Matela – w planie zagospodarowania przestrzennego są drobne błędy, mimo zapewnień ze strony projektantów nie uwzględniono wszystkich wniosków; gmina podjęła działania prawne zmierzające do usunięcia błędów.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
Burmistrz Kietrza poinformował, że firma produkująca okna odkupiła od amerykanów zakład III dawnego weluru. Docelowo zamierzają zatrudnić ok. 100 osób.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,3o.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
/-/ Franciszek Sobczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-03 11:54:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-03 11:54:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-01-03 12:54:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3146 raz(y)