Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2006

Szczegóły informacji

Protokół XLIV sesji - 29.06.2006 r.

Informacja ogłoszona dnia 2006-10-03 14:00:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kietrz, dnia 29 czerwca 2006 roku
 
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2006
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 29 czerwca 2006 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych
Nieobecny radny: L. Dudek
 
W sesji uczestniczą:
- Burmistrz Kietrza
- Zastępca Burmistrza
- Skarbnik Gminy
- Sołtysi: Nasiedle, Ludmierzyce, Wojnowice, Rogożany, Dzierżysław, Pilszcz, Nowa Cerekwia, Ściborzyce Wlk.
- Stanisław Wodyński – członek Zarządu Powiatu
- Stanisław Preisner – Wicestarosta
- Zbigniew Lenartowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Franciszek Sobczuk, powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad sesji proponując jednocześnie jego korektę - wobec nieobecności Dyrektora Urzędu Pracy i telefonicznego zapewnienia przyjazdu na godz. 14,oo – tj. przeniesienie podjęcia uchwał do punktu 6, a debaty na temat bezrobocia do punktu 7.
Burmistrz Kietrza wniósł o ujęcie w porządku obrad podjęcie uchwał:
1. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu – w punkcie 6.1. porządku obrad,
2. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2006 roku – w punkcie 6.6. porządku obrad, które to, z przyczyn niezależnych, nie mogły być przygotowane w stosownym terminie. Innych uwag nie wniesiono.
 
W głosowaniu jawnym zaproponowane poprawki przyjęto:
1. – jednogłośnie,
2. – 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
Porządek obrad, uwzględniający przyjęte wnioski, w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołów: XLII sesji Rady z dnia 25 maja 2006r. oraz XLIII sesji Rady z dnia 9 czerwca 2006r.
Do treści protokołów nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym treść protokołu:
* Nr XLII – przyjęto jednogłośnie,
* Nr XLIII – przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
- P. Duda – przedstawił informację o pracy komisji mieszkaniowej – ja w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- P. Beleć – otrzymał informację o planowanej przebudowie ul. Kolejowej w Nasiedlu, o frezowaniu jej poboczy; jest to historyczna droga, pod zniszczonym, szkodliwym asfaltem jest kostka (ekologiczna), jeśli jednak asfalt zostanie zerwany załamią się pobocza, zostanie wąska droga na której nie będzie można minąć się. Prosi o interwencję i wyjaśnienie tej sprawy,
- J. Kozina – cząstkowy remont dróg (powiatowych) miał być wykonany do 30.06. a to już jutro – niewiele wykonano poza miastami; termin wykoszenia rowów minął 25.06. – również nie dotrzymany – czy wykonawcy poniosą karę ?
- S. Antoszczyszyn – w Wojnowicach wykonano tylko częściowo, jak na ironię koło sołtysa i radnego; prosi ponadto o informację na jaki cel wykorzystane zostaną środki pozostałe z drogi do PGR Wojnowice,
- S. Idzi – po dożynkach w Kozłówce pozostał fragment zniszczonej drogi (Hydrokan wyciął asfalt), którego dotychczas nie naprawiono – prosi o interwencję.
 
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu – radni otrzymali materiały w dniu sesji. W komentarzu do projektu Burmistrz poinformował, iż jutro mija dodatkowy termin składania wniosków na rok szkolny 06/07 stąd taki pośpiech. W uzupełnieniu Zastępca Burmistrza poinformował, że w stosunku do już uchwalonego regulaminu zmieniły się tylko kwoty i oznaczenie roku szkolnego. Z dodatkowych środków skorzysta 20 uczniów przez 10 miesięcy. Uwag do projektu nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLIV/242/2006.
 
6.2. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – w materiałach sesji.
- A. Wójtowicz – dlaczego zabrano 50 tys. z zadania ul. Głowackiego,
- J. Matela – kwota ta była i tak za mała w stosunku do zakresu prac na ul. Głowackiego wystarczy natomiast na naprawę bruku na ul. Wieżowej, którą będzie przechodził korowód dożynkowy. Ulicę Głowackiego trzeba będzie ująć w budżecie na 2007 rok, Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLIV/243/2006.
 
6.3. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze – radni otrzymali materiały. Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLIV/244/2006.
 
6.4. zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Kietrz funkcjonujących na terenie miasta Kietrza – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do projektu Burmistrz Kietrza przypomniał, że sprawa była już omawiana, przeprowadzone zostały konsultacje, w których uczestniczyło 170 osób z czego 169 opowiedziało się za likwidacją osiedli w mieście. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLIV/245/2006.
 
 6.5. załatwienia skargi z dnia 02.06.2006 roku dotyczącej działalności Burmistrza Kietrza w sprawie wykonania remontu w budynku komunalnym – radni otrzymali materiały. Burmistrz Kietrza przedstawił komentarz do projektu uchwały podnosząc argumenty zawarte w uzasadnieniu będącym załącznikiem do uchwały – dokumentacja w materiałach sesji.
- F. Sobczuk – czy jest dokument potwierdzający kontrolę nadzoru budowlanego,
- J. Matela – to ustalenie z rozmowy telefonicznej, mimo naszej prośby dokumentu dotychczas nam nie przesłano,
- F. Sobczuk – proponuje więc skreślenie w załączniku zdania dotyczącego przeglądu dokonanego przez powiatowy inspektorat skoro nie dysponujemy dokumentem potwierdzającym ten fakt, Rada zgodziła się z sugestią Przewodniczącego. Innych uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały z uwzględnieniem zmiany. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLIV/246/2006.
 
6.6. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2006 roku – radni otrzymali materiały. W Komentarzu do projektu Burmistrz Kietrza przypomniał radnym , że uchwalając budżet na rok bieżący zakładaliśmy zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu stąd przedkładany projekt uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się – Uchwała Nr XLIV/247/2006.
 
Ad. 7. Debata na temat bezrobocia.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy P. Zbigniew Lenartowicz omówił problem bezrobocia na terenie powiatu a w tym kontekście w gminie Kietrz - jak w załączonych materiałach. Materiały te przekazał również radnym. Z kolei członek Zarządu Powiatu P. Stanisław Wodyński poinformował, że również samorząd powiatowy podejmuje rozliczne działania zmierzające do ograniczenia bezrobocia. Powiat jest dużym pracodawcą i dużym inwestorem, tworzy nowe miejsca pracy w sektorze sprzedaży usług obywatelskich (prowadzenie domów pomocy społecznej), utworzono placówkę interwencyjną dla dzieci będących w sytuacji kryzysowej a także zakład aktywności zawodowej (zatrudniają 43 osoby). Powiat chroni również rynek pracy poprzez utrzymanie istnienia szpitala oraz daje zajęcie przedsiębiorcom wydatkując 8 milionów złotych na inwestycje.
- A. Wójtowicz – jaki jest stan bezrobocia w Głubczycach na koniec maja,
- Z. Lenartowicz – nie dysponuje liczbami w odniesieniu do Głubczyc, może powiedzieć, że proporcjonalnie (do innych gmin) spada,
- F. Sobczuk – udział Kietrza w programach jest niewielki – skąd się to bierze – brak chętnych ?
- Z. Lenartowicz – nie jest w stanie określić przyczyn, jest ich wiele, mniej firm, mniej ofert, brak osób spełniających kryteria, nie mają kwalifikacji w stosunku do potrzeb pracodawców i inne. Np. na szkolenia muszą być chętni ale też muszą być gwarancje zatrudnienia,
- F. Sobczuk – prosi o wyjaśnienie kwestii dotyczących prac interwencyjnych, - gmina nasza, po cichu, została pozbawiona swojego przedstawiciela w Radzie Zatrudnienia, nie jest prawdą, że Pan Tracz reprezentuje w niej gminę, jest on reprezentantem rolników, nawet nas nie poinformowano o zmianach – jest to żenujące,
- S. Wodyński – radę zatrudnienia powołuje Starosta i skorzystał z tego uprawnienia, za swoje decyzje odpowiada przed bogiem i ojczyzną,
- Z. Lenartowicz – po zakończeniu kadencji poprzedniej rady jej członkowie otrzymali podziękowanie; nie komentuje braku takowego dla P. Sobczuka, - ustawowo zmieniono sposób realizowania prac interwencyjnych, podzielono bezrobotnych na różne kategorie i na tej bazie ustalono finansowanie prac interwencyjnych – szczegółowo omówił temat,
- A. Wójtowicz – ilu Kietrza znalazło miejsca pracy dzięki działaniom starosty,
- S. Wodyński – w tej kwestii udzieli informacji na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,
- P. Duda – syn starał się o dofinansowanie – nie otrzymał nic, mimo że stworzył wiele (ok. 18) miejsc pracy. Do pracodawców (firm) nie docierają informacje z urzędu pracy, oczekują pomocy a tej z urzędu pracy nie dostają, - startował w przetargu na prace w szpitalu powiatowym ale dawane są zaporowe ceny lub stawiane wymagania eliminujące mniejsze firmy,
- S. Wodyński – to nie powiat a SP ZOZ na podstawie umowy o przekazaniu dotacji przeprowadzał przetarg,
- Z. Lenartowicz – jest urzędnikiem wykonującym zadania zgodnie z prawem – prosi o konkrety kto i kiedy (w jego urzędzie) postąpił niewłaściwie, niezgodnie z prawem – będzie wyciągał konsekwencje,
- Z. Gawroński – 2 plakaty promujące programy dla całej gminy to chyba pomyłka, - urzędnicy (PUP) nie wychodzą do pracodawców, - państwo szkoli młodych, którzy następnie wyjeżdżają za granicę, - czy PUP szuka miejsc pracy za granicą, - powiat nie preferuje w przetargach firm z gminy,
- S. Wodyński – takie preferencje są prawnie niedopuszczalne,
- P. Duda – na poprzednim spotkaniu obiecano, że pracownicy PUP odwiedzą większe firmy co najmniej raz w roku,
- Z. Lenartowicz – nie on to obiecał, ale dostosuje się, urząd jest otwarty, zawsze można do nich przyjść, - nie broni urzędów pracy, jest tylko urzędnikiem, pośrednictwo pracy jest w sieci Eurek, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, oferty są w urzędzie w Głubczycach (dotyczące również pracy za granicą), - to bezrobotny, w sposób aktywny, winien poszukiwać pracy - efektywność to nie ilość plakatów, informacje są w kablówce, w lokalnej prasie, pośrednicy wzywają bezrobotnych, urząd pracy był inicjatorem spotkania z firmą WUREX w sołectwach i wiele innych działań,
- T. Grabczyński – pracodawcy nie chcą ludzi po czterdziestce – co robi urząd pracy dla tych ludzi, - na wsiach potrzebni są ludzie do koszenia trawy, opieki nad świetlicami – czy w tym kierunku podejmowane są jakieś działania,
- Z. Lenartowicz – urząd pracy nie tworzy miejsc pracy – to pytanie do Burmistrza, który może załatwić te kwestie w ramach prac społeczno-użytecznych, - ludzie po czterdziestce objęci są szczególną opieką – zatrudniani są w ramach prac subsydiowanych, pracodawcy zatrudniający takich ludzi mają ulgi, - urząd pracy nie odpowiada za sytuację gospodarczą kraju stąd też nie może odpowiadać za wyjazdy młodych za granicę, nie są upoważnieni do prowadzenia badań statystycznych w tym zakresie choć są o ich wynikach informowani,
- J. Kozina – jakich inwestorów ściągnięto na teren powiatu, nie tworzy się miejsc pracy dla ludzi z zawodowym wykształceniem – DPS-y nie mają dla nich miejsc pracy, - czy urząd pracy mógłby w gimnazjum przedstawiać analizy potrzeb rynku pracy w przyszłości, - urząd pracy winien wspomagać gminy w ściąganiu i zatrzymywaniu inwestorów,
- S. Wodyński – powiat jest pracodawcą w takim zakresie na jaki pozwala prawo a są to właśnie DPS-y – rozbudowują usługi obywatelskie, które następnie sprzedają, zaprasza do obejrzenia któregokolwiek DPS-u – to również jest biznes mimo że nic nie produkuje,
- J. Kozina – nie ma nic przeciwko DPS-om ale to monokultura, która odbije się czkawką; tu trzeba współpracy do ściągnięcia prawdziwego biznesu,
- Z. Lenartowicz – odbywają takie spotkania w szkołach średnich, z maturzystami, nie analizował takich potrzeb w odniesieniu do gimnazjów, tu decydują rodzice, lecz jeśli będzie taka inicjatywa przyjedzie z przyjemnością. Urząd pracy nie posiada instrumentów przyciągania inwestorów (to może marszałkowi powiedzieć w oczy), nie dysponuje terenami do zagospodarowania, nie tworzy planów zagospodarowania przestrzennego itp. I nie jest to obowiązkiem urzędu pracy,
- S. Idzi – firmy przekształcają się, ludzie muszą przekwalifikowywać się na koszt własny lub pracodawcy – tego urząd nie finansuje,
- S. Lenartowicz – kiedyś było to możliwe, obecnie (od 2004 roku) jest to o wiele trudniejsze, pracodawca musi tworzyć fundusz i wiele innych barier. Szkolenia są indywidualne, obłożone warunkami, i jeśli później się ich nie spełni trzeba zwrócić koszt szkolenia,
- J. Matela – gmina ma duże wsparcie i pomoc ze strony urzędu pracy, bardzo dobry był program „praca za czynsz”, może stworzyć taki program w odniesieniu do potrzeb wsi (świetlice, koszenie), - prosi radnych, aby kolportowaną w czasie sesji gazetę (Wieści) przekazać na makulaturę – to będzie wkład powiatu w rozwój naszej gminy (8 milionów na inwestycje, których w Kietrzu nie widać),
- Z. Lenartowicz – gminy i tak są uprzywilejowane w pracach interwencyjnych, - urząd pracy przygotował program „letnie porządki”, który został odrzucony ponieważ nie osiągnął 50% efektywności. Jeśli gmina zapewni udział finansowy w programie będą mogli zrobić coś więcej,
- J. Matela – informację o proponowanym programie winniśmy otrzymać najpóźniej w październiku aby współfinansowanie zapisać w budżecie na rok następny,
- Z. Lenartowicz – deklaruje przygotowanie programu jeśli ze strony gminy będzie miał deklarację współfinansowania i efektywności poprzez zatrudnienie,
- L. Wilk – prosi o informację (w %) ilu bezrobotnych objętych jest opieką urzędu pracy i ilu znalazło pracę dzięki urzędowi, - czy przeprowadzają analizy funkcjonowania ustaw dotyczących bezrobocia,
- Z. Lenartowicz – 16% to ci, którzy znaleźli pracę dzięki urzędowi, opieką objęci są wszyscy, - nie wyliczają stóp procentowych, bo nie mają stosownych informacji dotyczących gmin, - piszą do swoich przełożonych, ministerstwo zwraca się do nich o uwagi odnoszące się do stosowania aktów prawnych, robią na ten temat spotkania – tak więc ten przekaz jest, choć nie zawsze wykorzystywany,
- P. Duda – nie przyjmuje uczniów bo są traktowani jak pracownicy (obciążenia) a także dlatego, że musiałby co chwilę robić papiery mistrzowskie w różnych branżach. Nie ma też dobrych doświadczeń z kontaktów z urzędem pracy,
- Z. Lenartowicz – z każdej sytuacji wyciąga wnioski tak w stosunku do siebie jak i podległego personelu, - sprawy uczniów nie są jego kompetencją lecz OHP – coś jest nie tak, ale nie ma na to wpływu, Innych uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. Członek Zarządu Powiatu, P. Stanisław Wodyński, podziękował za umożliwienie spotkania (w zastępstwie Starosty), przyjął i zobowiązał się przekazać zgłoszone uwagi oraz poinformował o jutrzejszej sesji Rady Powiatu, która przyjmie min. program inwestycyjny obejmujący 4 drogi na terenie gminy Kietrz.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
- S. Preisner – sprawa ul. Kolejowej w Nasiedlu to nieporozumienie, nie ma i nie było żadnej decyzji dotyczącej frezowania tej drogi; nikt też nie upoważnił radnego Belecia do prowadzenia konsultacji w tej sprawie. Warto jednak zwrócić uwagę na budynek stacji w Nasiedlu oraz bruk na placu przed stacją. Roboty prowadzone są na drogach w kolejności natężenia ruchu, przy dysponowaniu środkami publicznymi nie uznaje koleżeństwa. Terminy podane na stronie internetowej będą przestrzegane i jeśli nie będzie wniosków o przesunięcie terminu wykonania będą stosowane kary.
- J. Matela – są problemy z wykonawcami dywaników cienkopowłokowych – nie stają do przetargu. Łatanie dziur odbywa się w dalszym ciągu. Z drogi do PGR Wojnowice pozostało trochę pieniędzy – zostaną wykorzystane na drogi, musi się jednak odbyć przetarg. We wtorek obejrzy drogę w Kozłówkach i postara się spowodować naprawę.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
- E. Stankiewicz – zaprasza Burmistrza do obejrzenia dróg również w Pilszczu, Przewodniczący Rady poinformował o wszczęciu przez Wojewodę postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały dot. wynajmu lokalu w GZLO a także o dwóch pismach – informacjach z pracy Związku Gmin Śląska Opolskiego w 15 rocznicę powstania związku – z ich treścią można zapoznać się w biurze Rady.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 18,oo.
Protokołowała: A. Skalska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-10-03 14:00:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-10-03 14:00:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-10-03 16:00:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3031 raz(y)