Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 261.A.2019 Burmistrza Kietrza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-12-10 08:05:20 przez Violetta Małkiewicz

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr  261.A.2019
Burmistrza Kietrza
z dnia 06 grudnia 2019 r.
 
w sprawie zmiany  Zarządzenia Burmistrza  Kietrza Nr 217.A.2019 z dnia 10 października 2019 roku  w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości oznaczonej działką 53 położonej w Kietrzu przy ulicy Bolesława Prusa 6, przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 i  ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),  art. 13 ust.1, art. 25  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Burmistrz Kietrza postanawia:
 
W Zarządzenia Burmistrza  Kietrza Nr 217.A.2019 z dnia 10 października 2019 roku  w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości oznaczonej działką 53 położonej w Kietrzu przy ulicy Bolesława Prusa 6, przeznaczonej do sprzedaży, zmienić dotychczasową treść pkt. 1 i nadać mu brzmienie określone w poniższej tabeli:
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  53
 
pow. 0,1004 ha
 
k.m. 1 obręb Kietrz
 
KW Nr
OP1G/00009135/5
 
Kietrz
ul. Bolesława Prusa nr 6
 
 
Nieruchomość położona w Kietrzu przy ulicy Bolesława Prusa nr 6, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 91m2 i zabudowaniami gospodarczymi ( garaż, pomieszczenie gospodarcze, o łącznej pow. 24,00m2), w stosunku do której prawo użytkowania wieczystego gruntu, ustanowione na rzecz osób fizycznych z dniem 8 sierpnia 2011 r. wygasło.
Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość zapisana jest jako: B – pow. 0,0527 ha, Bp – 0,0477 ha.
 
25MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane)
Strefa ochrony konserwatorskiej „B”.
Szczegółowe ustalenia zawarte są w tekście uchwały o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
127 100,00 zł, w tym:
- składnik budowlany (budynek mieszkalny                   z zabud. gospod.) 89 952,00 zł,
- składnik gruntu – 37 148,00 zł
Do ceny mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
 
 
Zbycie
w drodze bezprzetargowej
 
2. Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie.
4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust.1 i  ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),  art. 13 ust.1, art. 25  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Burmistrz Kietrza postanawia:
 
W Zarządzenia Burmistrza  Kietrza Nr 217.A.2019 z dnia 10 października 2019 roku  w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości oznaczonej działką 53 położonej w Kietrzu przy ulicy Bolesława Prusa 6, przeznaczonej do sprzedaży, zmienić dotychczasową treść pkt. 1 i nadać mu brzmienie określone w poniższej tabeli:
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  53
 
pow. 0,1004 ha
 
k.m. 1 obręb Kietrz
 
KW Nr
OP1G/00009135/5
 
Kietrz
ul. Bolesława Prusa nr 6
 
 
Nieruchomość położona w Kietrzu przy ulicy Bolesława Prusa nr 6, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 91m2 i zabudowaniami gospodarczymi ( garaż, pomieszczenie gospodarcze, o łącznej pow. 24,00m2), w stosunku do której prawo użytkowania wieczystego gruntu, ustanowione na rzecz osób fizycznych z dniem 8 sierpnia 2011 r. wygasło.
Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość zapisana jest jako: B – pow. 0,0527 ha, Bp – 0,0477 ha.
 
25MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane)
Strefa ochrony konserwatorskiej „B”.
Szczegółowe ustalenia zawarte są w tekście uchwały o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
127 100,00 zł, w tym:
- składnik budowlany (budynek mieszkalny                   z zabud. gospod.) 89 952,00 zł,
- składnik gruntu – 37 148,00 zł
Do ceny mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
 
 
Zbycie
w drodze bezprzetargowej
 
2. Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie.
4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.