ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

W dniu 17 lipca br. gmina Kietrz podpisała umowę dotacji  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pod nazwą: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz-V nabór”. Zadanie obejmowało demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kietrz i zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu.

Beneficjentami końcowymi dotacji byli właściciele 11 nieruchomości położonych na terenie gminy Kietrz, którzy otrzymali 90% dofinansowania na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest.

Całkowity koszt zadania wyniósł 40.304,30 zł brutto, a środki przeznaczone na dofinansowanie pochodziły z:

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 9.673,03 zł (24%)

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w  wysokości 14.106,51 zł (35%)

   budżetu gminy Kietrz w wysokości 12.494,33 zł (31%).

Pozostała kwota w wysokości 4.030,43 zł (stanowiąca 10% całkowitej wartości zadania), została pokryta przez właścicieli nieruchomości, z których usunięto azbest.

W wyniku realizacji  zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 24,54 Mg wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania miała na celu  usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz”, przyjętym uchwałą Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 maja 2011 r.

Beata Młynarska

 

V konkursowy nabór wniosków na 2014 r. o dofinansowanie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski w Kietrzu informuje wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy o możliwości skorzystania z dotacji na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

            W związku z powyższym gmina Kietrz ogłasza nabór wniosków właścicieli nieruchomości, którzy w 2014 r. zamierzają usunąć materiały zawierające azbest z obiektów budowlanych (pokrycie dachowe) lub składowanych na posesji. Wnioski należy składać w terminie do dnia  18 marca 2014 r. (włącznie) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu. Wypełnione wnioski wraz z niezbędną dokumentacją przed złożeniem można zweryfikować pod kątem  prawidłowości wypełnienia w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, pok. nr 38. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, ze względu na konieczność terminowego sporządzenia przez gminę wniosku do wojewódzkiego funduszu o przyznanie środków.

Środki przeznaczone na dofinansowane pochodzić będą z :

  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- 50%,

  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu- 35%

  środków własnych beneficjenta-15% (przez środki własne beneficjenta-gminy rozumie się również  środki beneficjentów końcowych, np. osób fizycznych, które wpłacają na konto gminy wymagany wkład).

Dofinansowaniu  podlegają koszty związane z demontażem, zbieraniem (wyrobów wcześniej  zdemontowanych), transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. WFOŚiGW w Opolu nie przewiduje ogłaszania kolejnych naborów w 2014 r.

 

Poniżej podajemy wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW:

  1. wniosek właściciela nieruchomości,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o eksploatacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem dofinansowania,
  3. dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu– w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli,
  4. potwierdzenie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, że dany obiekt budowlany został zinwentaryzowany w Urzędzie Miejskim w Kietrzu (osoby fizyczne) lub kserokopia zgłoszenia do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (pozostałe podmioty),
  5. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest sporządzona przez osobę z uprawnieniami budowlanymi  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 05 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),
  6. zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę organowi administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.

           

Zasady udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu znajdują się na stronie www.wfosigw.opole.pl.

            Zainteresowane osoby, w przypadku pytań lub wątpliwości proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny (nr tel. 77- 485 43 56, wew. 22 lub 34)  z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu.  

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie będą ubiegać się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu, nadal mogą składać wnioski o dofinansowanie z budżetu gminy zgodnie z obowiązującym Regulaminem podjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji z budżetu gminy kwota dofinansowania przedsięwzięcia stanowi 40% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 1.300,00 zł na jeden obiekt budowlany w danym roku. Regulamin dotacji dostępny jest na stronie test.systemdobip.pl/um_kietrz w zakładce „ochrona środowiska”.

           

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Młynarska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-03 09:15:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-03 09:17:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-03 10:19:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 29 czerwca 2011 roku weszła w życie nowa Uchwała VI/43/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. dotycząca zasad udzielania dotacji na cele związane z ochrona środowiska i gospodarką wodną. O dofinansowanie mogą ubiegać się :

1). podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy:

2).jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej obejmującej kryteria wyboru inwestycji , tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczenia określa uchwała wraz z regulaminem, której treść podajemy poniżej.

 

Jadwiga Wróbel 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Melioracji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Wróbel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Wróbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-06 12:31:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mormul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-06 12:31:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mormul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-06 14:31:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Młynarska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-18 12:31:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mormul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-18 12:32:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mormul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-18 14:32:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek kolektory słoneczne i pompy ciepła

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Młynarska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-05 14:35:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mormul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-05 14:36:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mormul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-06 14:31:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek przydomowe oczyszczalnie ścieków

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Młynarska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-05 14:38:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mormul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-05 14:39:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mormul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-05 16:39:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek źródła ciepła

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Młynarska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-05 14:41:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mormul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-05 14:42:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mormul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-05 16:42:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2809 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek azbest

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Młynarska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-05 14:43:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mormul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-05 14:45:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mormul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-05 16:45:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji