ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół XL sesji - 30.03.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia  30 marca 2006 roku
 
 
PROTOKÓŁ  Nr XL/2006
 
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 30 marca 2006 roku.
 
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 13 radnych
Nieobecni: Marek Gawroński, Stanisław Idzi
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza
                                 - Zastępca Burmistrza
                                 - Skarbnik Gminy
                                 - Sekretarz Gminy
                                 - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM
                                 - Sołtysi: Dzierżysław, Pilszcz, Ściborzyce Wlk., Nowa 
                                                Cerekwia, Wojnowice, Ludmierzyce, Nasiedle
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady, powitał zebranych radnych i innych uczestników sesji oraz przedstawił porządek obrad – w załączeniu do protokołu.
 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady z dnia 23 lutego 2006 roku.
 
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
 
W głosowaniu jawnym treść protokołu przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje.
 
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu,
 
- A. Bednarski – przedstawił sprawozdanie z wspólnego posiedzenia komisji miejskiej i rewizyjnej – jak w protokole posiedzenia,
 
- P. Beleć – przedstawił sprawozdanie z wspólnego posiedzenia komisji wiejskiej i mieszkaniowej – jak w protokole posiedzenia,
 
- P. Duda – przedstawił sprawozdanie z posiedzenia komisji mieszkaniowej – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5 Zapytania i wolne wnioski.
 
- T. Grabczyński – prosi Przewodniczącego o umożliwienie dyskusji przed głosowaniem uchwały o bonifikacie,
                               - chciałby być informowanych o wszystkich sprawach dotyczących sołectwa w tym również o spotkaniach na każdym szczeblu ponieważ chce w nich uczestniczyć,
                               - prosi o informację czy przewidziana jest dyskusja w sprawie regulaminu przyznawania dotacji ze środków będących w dyspozycji komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,
 
- E. Stankiewicz – sołtysi wszystkich sołectw chcieliby być informowani o sprawach dotyczących ich sołectw,
 
- L. Wilk – prosi o informację o stanie rzek w gminie, czy istnieje zagrożenie powodziowe.
 
Ad. 6. Ochrona środowiska.
 
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Kietrza – w tym zakresie kompetencje są podzielone pomiędzy gminę, powiat i województwo przy czym kompetencją gminy jest zakres dotyczący życia komunalnego ludzi, powiat ma kompetencje  w odniesieniu do przedsiębiorstw natomiast województwo spełnia funkcje nadzorcze.
 
Obszerną informację przedstawiła P. Jadwiga Wróbel – kierownik referatu ochrony środowiska w urzędzie miejskim – materiały w załączeniu do protokołu.
 
- L. Dudek – jakie są efekty kontroli w firmie „Welur-Matt”, która spala odpady poprodukcyjne, gdzie interweniować w przypadku powtórzenia się sprawy,
 
- J. Wróbel – jest to sprawa Starostwa niemniej przeprowadziła tam kontrolę, która potwierdziła zarzuty, sporządziła pełną dokumentację kontroli łącznie z fotograficznym zapisem i przekazała do starostwa. Starostwo dokonało ponownej kontroli jednakże na skutek wcześniejszego powiadomienia właścicieli o terminie kontroli (obowiązek ustawowy) nie stwierdzono spalania odpadów. Ponieważ jednak skargi i interwencje powtarzają się zawnioskowano do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o monitorowanie zakładu. Ewentualne zgłoszenia należy kierować do gminy, która podejmie agresywne działania,
 
- P. Duda – skąd gmina zamierza pozyskać milion złotych na rekultywację starego wysypiska,
 
- J. Wróbel – w grę wchodzi tylko kredyt, podjęto już rozmowy w ministerstwie na temat poszukiwania kredytodawcy,
 
- F. Sobczuk – jakiego rodzaju prace konieczne są przy rekultywacji,
 
- J. Wróbel – projekt, utylizacja, zabudowa biologiczna,
 
S. Antoszczyszyn – w Wojnowicach są dodatkowe odwierty przy studniach głębinowych można by je wykorzystać jako punkty pomiarowe,
 
- J. Matela – koniecznych jest 6-7 punktów na terenie gminy, wskazano miejsca (miejscowości), można do tego celu wykorzystać inne odwierty nie mogą jednak mieć więcej niż 13 m głębokości. Istnieją już punkty w Kozłówkach, Nowej Cerekwii, Dzierżysławiu i Chróścielowie, potrzebne są jeszcze w Wojnowicach i Rozumicach,
 
- A. Wojtowicz – czy istnieje jeszcze Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Ziemi Kietrzańskiej, co dzieje się w rezerwacie,
 
- J. Wróbel – istnieje, choć jego działania nie są zbyt widoczne, w rezerwacie jest wiele zadań do wykonania – konieczne jest koszenie, które musi się odbywać pod nadzorem konserwatora przyrody, trzeba odnowić ścieżki a także ich oznakowanie oraz poprawić ogrodzenie. Nie na wszystko starczy środków.
 
Innych uwag nie zgłoszono.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
       7.1. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz – radni otrzymali materiały.
 
Burmistrz Kietrza – radni otrzymali treść uwzględniającą już wszystkie sugestie i wnioski zgłoszone w wyniku szczegółowej, dwukrotnej, analizy na posiedzeniach komisji Rady.
 
- F. Sobczuk – nie znalazł jednak w słowniczku definicji pojęć zabudowa zwarta i rozproszona, mimo iż było to wnioskowane,
- J. Wróbel – nie ujęto tych definicji ponieważ z tekstu regulaminu usunięto te pojęcia,
 
Innych uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XL/224/2006.
 
       7.2. udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich nr 30 zbywanej na rzecz Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ściborzycach Wielkich – radni otrzymali materiały.
 
Burmistrz Kietrza skomentował projekt uchwały – jak w materiałach – i wniósł o bonifikatę w wysokości 90% ceny sprzedaży.
 
Uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XL/225/2006.
 
Sołtys wsi Ściborzyce Wlk. podziękował Radzie, w imieniu społeczności wsi i Rady Parafialnej, za umożliwienie zakupu budynku  na kaplicę.
 
       7.3. ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach – radni otrzymali materiały.
 
Burmistrz Kietrza przedstawił komentarz do projektu – jak w załączonych materiałach.
 
Do projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XL/226/2006.
 
       7.4. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej – radni otrzymali materiały.
 
Projekt uchwały skomentował Burmistrz Kietrza – jak w materiałach – i zawnioskował o ustalenie opłaty w wysokości 40% różnicy ceny.
 
Innych wniosków i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
Ubył radny L. Dudek
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XL/227/2006.
 
       7.5. zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy Kietrz w ramach procedury repatriacyjnej dwóch rodzin polskiego pochodzenia – radni otrzymali materiały.  
 
Projekt uchwały skomentował Burmistrz Kietrza – temu działaniu przyświecają trzy idee – ściągnięcie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do GZLO, pozyskanie środków na remont budynku w Dzierżysławiu (po pożarze), w którym zapewnimy mieszkania dla repatriantów; ponadto niewątpliwie na podkreślenie zasługuje również patriotyczny aspekt działania.
Poinformował również o kwotach odszkodowania z tytułu ubezpieczenia spalonego budynku.
 
Do projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
Powrócił radny L. Dudek.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XL/228/2006.
 
       7.6. zmiany w budżecie miejskim na 2006 rok – radni otrzymali materiały.
 
Komentarz do projektu przedstawiła Skarbnik Gminy – jak w załączonych materiałach.
 
Do projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XL/229/2006.
 
 
 
 
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
 
- zagrożenia powodziowego już nie ma, we wtorek w Kozłówkach podtapiało budynki na skutek spiętrzenia spowodowanego przez naniesione brudy, obniżono tamę co spowodowało okresowe podniesienie stanu wody w Kietrzu ale to już minęło. Byliśmy zabezpieczeni, przygotowanych było 100 worków z piaskiem,
 
- statut gminy tworzy jednostki pomocnicze (sołectwa) a ich statuty jasno i wyraźnie określają obowiązki i prawa tych jednostek, ich rad  i organów wykonawczych jakimi są sołtysi. Żaden z tych dokumentów nie rodzi obowiązku ani też nie daje takich szerokich uprawnień o jakie upomina się sołtys. Nie ma też w zwyczaju, aby na spotkania organizowane przez inne jednostki i podmioty Burmistrz zapraszał dodatkowych gości nawet jeśli jest powiadamiany o tych spotkaniach bądź zapraszany do uczestnictwa w nich. Wszystkie sprawy i zadania, dla realizacji których konieczne są konsultacje, są konsultowane, o stanie wszelkich spraw prowadzonych przez gminę zdaje sprawozdanie na każdej sesji a ponadto w każdej sprawie można się zwrócić do gminy poprzez urzędników lub bezpośrednio do burmistrzów. Wszędzie tam, gdzie sołtys ma do spełnienia swoją rolę, jest mu ona powierzana i nie widzi powodu i możliwości rozszerzania uprawnień,
 
- regulaminu przyznawania środków będących w dyspozycji komisji przeciwdziałania alkoholizmowi nie wprowadzono pod obrady Rady ponieważ nie jest to jej kompetencją.
 
- T. Grabczyński – ten regulamin wyklucza z ubiegania się o środki LZS-y nie posiadające młodzieżowych drużyn,
 
- J. Matela – te pieniądze można przeznaczyć tylko na profilaktykę a trudno mówić o profilaktyce wśród dorosłych zawodników, którzy po meczu idą na „piwko”, zresztą są inne podmioty mogące występować o te środki z przeznaczeniem na imprezy dla dzieci i młodzieży – również sportowe.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
 
Przewodniczący Rady przekazał radnym druki oświadczeń majątkowych i przypomniał o zasadach i terminie ich składania. W związku z upływem bieżącej kadencji oświadczenia będą składane również na 2 miesiące przed jej końcem.
 
Burmistrz poinformował, że wnioski na dopłaty dla rolników będą rozsyłane w przyszłym tygodniu. Ponadto proponuje komisji mającej w swoich kompetencjach sprawy z zakresu ochrony środowiska wyjazd do Czech. W ostatnich dniach mieszkaniec Koberic poinformował go, że na wyrobisku kopalnianym będą składane jakieś niebezpieczne odpady.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,1o.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Rady
Franciszek Sobczuk
 
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-04-20 15:12:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-04-20 15:12:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-04-20 17:12:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XXXIX sesji - 23.02.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 23 lutego 2006 roku
 
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2006
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 23 lutego 2006 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych; obecnych: 14 radnych
Nieobecny radny: S. Idzi
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza
  • Zastępca Burmistrza
  • Sekretarz Gminy
  • Skarbnik Gminy
  • Prezes “Hydrokan”
  • Dyrektor Działu mieszkaniowego “Hydrokan”
  • Kierownik Referatu GKBiD UM
  • Sołtysi: Rogożan, Pilszcza, Ludmierzyc, Wojnowic, Nasiedla, Kozłówek, Nowej Cerekwii, Dzierżysławia i Ściborzyc Wielkich
Sesję otworzył Przewodniczący Rady, powitał zebranych radnych, zaproszonych gości i pozostałych uczestników sesji oraz przedstawił porządek obrad – jak w zawiadomieniu.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady z 26 stycznia 2006 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4. Informacje.
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu),
- P. Duda – złożył sprawozdanie z wspólnego posiedzenia komisji mieszkaniowej i miejskiej – jak w protokole posiedzenia,
 
- P. Beleć – złożył sprawozdanie z wspólnego posiedzenia komisji wiejskiej i rewizyjnej – jak w protokole posiedzenia.
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- F. Sobczuk – pożądana byłaby informacja (dla społeczeństwa) dotycząca zasad przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego, ludzie nie do końca są zorientowani o co w tym chodzi i co należy zrobić aby takiej wpłaty dokonać,
- P. Duda – jakie kwoty uzyskano ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w roku ubiegłym.
Ad. 6. Gospodarka komunalna.
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Kietrza stwierdzając, że pod pojęciem gospodarka komunalna kryje się szereg dziedzin życia miedzy innymi: zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków i nieczystości stałych, utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych, a także budynków i lokali komunalnych. W imieniu gminy tymi sprawami zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne “Hydrokan” Sp. z o.o. oraz Referat gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa w Urzędzie Miejskim stąd też temat omówią:
- Prezes “Hydrokan” – P. Zygmunt Bondarewicz – w zakresie pełnej działalności spółki oraz sprawy zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków,
- Dyrektor działu mieszkaniowego “Hydrokan” – P. Elżbieta Lechowicz – w zakresie administrowania zasobami lokalowymi gminy oraz zarządzania wspólnotami,
- Kierownik Referatu GKBiD UM – P. Kazimierz Bedryj – w zakresie zadań realizowanych przez referat w tym, w szczególności, planowanych i wykonanych w roku ubiegłym.
Wystąpienia wymienionych wyżej, w formie pisemnej, załączono do protokołu.
Do przedstawionych referatów nie wniesiono uwag.
Z przyczyn usprawiedliwionych ubyli radni: L. Dudek i J. Podkalicki (godz.14,15).
 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kietrz od dnia 1.04.2006r. do dnia 31.03.2007r. – radni otrzymali materiały.
Burmistrz Kietrza, w komentarzu do uchwały, przypomniał, że temat szczegółowo przeanalizowano na posiedzeniach komisji oraz przedstawił proponowane stawki cen wody i ścieków.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 10 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się – Uchwała Nr XXXIX/217/2006.
7.2. regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do uchwały Prezes “Hydrokan” przedstawił różnice obecnej wersji do regulacji przesłanej radnym na posiedzenia komisji, które wcześniej analizowały projekt.
- J. Kozina – w jaki sposób powiadamia się odbiorców o zaistnieniu sytuacji opisanych w § 22 i 23,
- Z. Bondarewicz – poprzez obwieszczenia na piśmie, w telewizji kablowej, poprzez policję,
Innych uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XXXIX/218/2006.
7.3. przeprowadzenia konsultacji społecznych – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do uchwały Sekretarz Gminy poinformował, iż konieczne są konsultacje w sprawie Krotoszyna oraz likwidacji osiedli w Kietrzu.
- F. Sobczuk – zwraca uwagę na brak parafy prawnika na projekcie uchwały a także prosi o informację czy są jakieś inne, nie przywołane w podstawie, przepisy prawne regulujące meritum sprawy, czy Rada może to dowolnie ustalać,
- E. Stodolak – kwestie konsultacji dotyczących osiedli reguluje tylko ustawa samorządowa, pozostałe kwestie nie są nigdzie uregulowane, pozostają do uznania Rady,
- T. Grabczyński – proponuje dodać zapis mówiący o obowiązku konsultowania z sołectwami terminów konsultacji,
- E. Stodolak – nie może być konsultacji w sprawie konsultacji, organem wykonawczym jest Burmistrz i on odpowiada za prawidłowe wykonanie uchwał,
- A. Bednarski – zwraca uwagę, że sołtys nie jest osobą uprawnioną do zgłaszania poprawek do uchwał,
Innych uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XXXIX/219/2006.
7.4. zmiany uchwały Nr XXXVI/203/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do uchwały Zastępca Burmistrza przypomniał, że uchwała tej treści podjęta została w listopadzie ubiegłego roku, nadzór Wojewody stwierdził w niej szereg błędów (w podstawie prawnej, powtórzone zapisy ustawy i inne). Jednocześnie zaproponował w § 7 pkt 1 maksymalną kwotę w wys. 200 złotych natomiast w § 25 pkt 1 kwotę 20 złotych.
- B. Beniak – (przewodnicząca ZNP) zaapelowała o pozostawienie dodatku mieszkaniowego, gmina oszczędza na jej wynagrodzeniu ponieważ pracuje społecznie,
- J. Kozina – to się chwali bo przez ostatnie 3 lata prezes związku kosztował gminę 100 tysięcy złotych,
Innych uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały z uwzględnieniem kwot zaproponowanych przez Burmistrza.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 10 głosami za, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się – Uchwała Nr XXXIX/220/2006.
7.5. zmiany w budżecie miejskim na 2006 rok – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do uchwały Burmistrz Kietrza poinformował, iż są to zmiany wymuszone wnioskami o fundusze, zasady ich składania zostały zmienione w październiku ubiegłego roku a dotyczyły kwestii ujednolicenia nazewnictwa, dopasowania kwot. Komentarz ten dotyczy również dwóch następnych uchwał dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Gminy. Zakres zmian opisany został w komentarzu do uchwał.
Uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XXXIX/221/2006.
7.6. zmiany Uchwały Nr XXVII/162/2005 z 31 marca 2005r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Kietrza – radni otrzymali materiały.
Komentarz – jak wyżej.
Do projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XXXIX/222/2006.
7.7. zmiany Uchwały Nr XXIII/138/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy do 2013 roku łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego – radni otrzymali materiały.
Komentarz – jak wyżej.
Do projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XXXIX/223/2006.
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje:
- informację i wzorcową instrukcję dotyczącą przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zamieściliśmy na stronie internetowej gminy (www.kietrz.pl) oraz w numerze 1 Informatora Samorządu Gminy Kietrz wydanym w styczniu 2006 roku,
- w roku 2005 ze sprzedaży lokali i obiektów uzyskano kwotę 475.446,28 złotych, z tego 115.699,80 złotych za lokale mieszkalne i 359.746,48 złotych za lokale użytkowe (w tym obiekty kółka rolniczego),
- E. Stankiewicz – poczta dysponuje numerami kont organizacji na rzecz których można przekazać 1 % podatku,
- F. Sobczuk - gmina mogłaby również zamieścić taką informację,
- Cz. Świętanowski – gdzie dzwonić po godz. 15,oo w sprawie stanu wody na rzece,
- J. Matela – na mój prywatny (domowy) numer lub straży pożarnej w Głubczycach,.
ad. 9. Informacje bieżące.
Zastępca Burmistrza przedstawił podsumowanie wyników turnieju sołectw oraz podziękował P. Jolancie Bedryj (Sołtys Nowej Cerekwii) za zorganizowanie spotkania podsumowującego turniej. Poinformował również, że w turnieju nie wzięły udziału sołectwa: Ludmierzyce, Rogożany i Rozumice.
W Gminnym Zrzeszeniu LZS od roku trwa kryzys spowodowany przez jednego członka, z pracy w zrzeszeniu zrezygnował jego prezes oraz księgowa. Bez struktur zrzeszenie nie będzie w stanie funkcjonować, nie będzie też miał kto podpisać umowę na dotację jeśli nie zostaną wybrane nowe władze. Na zwołanym wcześniej spotkaniu prezesów klubów brak było działaczy z Wojnowic i Pilszcza, jeśli frekwencja nie dopisze na jutrzejszym walnym zebraniu zrzeszenie przestanie działać, prosi więc sołtysów aby użyli swoich wpływów i spowodowali udział działaczy w zebraniu.
 
Przewodniczący Rady przedstawił pisma:
- Posła Marka Kawy - w sprawie wprowadzenia dodatkowego “gminnego becikowego” – dla zainteresowanych pismo do wglądu w biurze Rady,
- Starosty Strzeleckiego P. Józefa Swaczyny – w sprawie protestu przeciw decyzji rządu w sprawie dofinansowania ściany wschodniej z funduszy regionalnych,
- J. Matela – jest to niejako kara za “złe” głosowanie w ostatnich wyborach; jeśli państwo chce wspomagać ścianę wschodnią niech robi to z własnych środków a nie unijnych zabranych innym regionom,
Przewodniczący Rady wstępnie sformułował stanowisko – protest przeciw przesunięciu środków unijnych na ścianę wschodnią – i poddał je głosowaniu.
Przedstawione stanowisko Rada przyjęła jednogłośnie – przekazując je jednocześnie do dopracowania w szczegółach przez Burmistrza.
Burmistrz Kietrza poinformował również, że zgłosił wolę zorganizowania w Kietrzu konferencji w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,3o.
Protokołowała: A. Skalska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-16 11:46:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-16 11:46:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-16 12:46:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół XXXVIII sesji - 26.01.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 26 stycznia 2006 roku
 
 
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2006
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 26 stycznia 2006 roku.
 
Sesję rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 12 radnych
Nieobecni radni: L.Dudek, M. Gawroński, S. Idzi
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza
  • Zastępca Burmistrza
  • Skarbnik Gminy
  • Sekretarz Gminy
  • Sołtysi: Dzierżysław, Rogożany, Pilszcz, Ludmierzyce, Wojnowice, Nasiedle, Chróścielów, Kozłówki, Ściborzyce Wielkie,
  • Dyrektorzy Szkół: K. Łobos, J. Tarnowska, P. Skowronek, R. Kaczmar, D. Szwiec, D. Rudnicka, J. Jacheć.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady sesji, powitał zebranych radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad.
Do przedstawionego porządku nie wniesiono uwag.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady z dnia 28 grudnia 2005 roku.
Do treści protokołu nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym- w załączeniu do protokołu,
- Przewodniczący Komisji mieszkaniowej złożył informację o pracy tej komisji- jak w protokole posiedzenia,
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację o pracy tej komisji – jak w protokole posiedzenia,
ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- A. Wójtowicz – w dalszym ciągu kontenery opróżniane są nieregularnie, plastik i makulatura wala się wokół nich,
- na targowisku nie odgarnięto śniegu, przy wyższej temperaturze zrobi się błoto, konieczne byłoby jego utwardzenie i stworzenie wyjazdu na ul. Długą,
- F. Sobczuk – zmusić właścicieli do odśnieżania chodników wzdłuż własnych nieruchomości poprzez działania np. straży miejskiej,
- P. Beleć – ul. Kolejowa w Nasiedlu nie jest odśnieżana, obecnie jest tam lodowisko,
ad. 6. Debata o oświacie.
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Kietrza omawiając technikę i metodykę przygotowania przedłożonych radnym materiałów oraz zawartość poszczególnych tabel natomiast Zastępca Burmistrza omówił ich merytoryczną zawartość przestrzegając jednak aby nie porównywać danych na przestrzeni lat ponieważ zmieniły się uwarunkowania funkcjonowania oświaty w tym w szczególności wagi. Widać jednakże, że małe placówki powoli hamują przyrost kosztów choć są one jeszcze spore. W szkole podstawowej w Kietrzu koszty ogólne wzrosły zmalały jednak w przeliczeniu na jednego ucznia – jest to efekt przejścia do szkoły grupy “0” z przedszkola. Najbardziej na koszt funkcjonowania szkół wpływają koszty osobowe, często irracjonalne, wymuszane Kartą Nauczyciela. Na przestrzeni czterech lat “przybyło” nam 40 nauczycieli dyplomowanych, 35 mianowanych i 23 magistrów, o 98 godzin zwiększyła się liczba godzin nauczania indywidualnego, o 8 nauczycieli więcej przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia a jednocześnie o 79 godzin zmalała liczba zajęć pozalekcyjnych. Liczba nauczycieli nie zmalała a wzrósł ich status zawodowy.
- P. Duda – jak to więc jest, że nauczyciele coraz bardziej wykształceni a uczniowie potrzebują nauczania indywidualnego,
- J. Kozina – kwestia wykształcenia nauczycieli nie ma tu nic do rzeczy, poradnia kieruje uczniów a my musimy to wykonywać,
- F. Sobczuk – czy gmina ma jakikolwiek wpływ na ilość urlopów na poratowanie zdrowia czy godzin nauczania indywidualnego,
- J. Kozina – nie mamy żadnego wpływu, wykorzystaliśmy już wszystkie możliwości oszczędzania, możemy jeszcze tylko zabrać etat w bibliotece w Kietrzu i ewentualnie świetlice,
- P. Duda – jaką kwotę zaoszczędzono w 2005 roku (w stosunku do 2004r.) w wyniku podjętych działań naprawczych,
- J. Kozina – obrazuje to tabela 5.05,
- S. Antoszczyszyn – czy organ prowadzący może ograniczyć liczbę awansów,
- J. Kozina – nie jest to możliwe; kiedy wprowadzano zasady awansu wydawało się, że to będzie establishment, może 10 osób w gminie, tymczasem zrobiło się z tego pospolite ruszenie. Obecnie trochę te zasady zmieniono, może będzie lepiej,
- F. Sobczuk – należałoby wzmóc naciski na posłów i ministerstwo w kwestii ustalonych granic liczebności mieszkańców gminy, od których uzależniona jest wielkość subwencji – dzieci wiejskie przywożone do gimnazjum powinny mieć większą subwencję. Proponuje Radzie przyjęcie jakiegoś stanowiska (sprzeciwu) w tej kwestii,
- J. Podkalicki – w roku ubiegłym, w ramach oszczędności, obniżono pensje (etaty) niektórym pracownikom obsługi – czy przywrócono im pełny wymiar ?
- J. Kozina – obniżenia wymiaru czasu pracy dokonali dyrektorzy placówek nie organ prowadzący i nie zakładano przywrócenia do pełnych etatów, takie działanie zresztą nie miałoby sensu ponieważ znów wzrosłyby koszty. Nie zwolniono jednak nikogo,
- P. Beleć – w tabeli 7.5. wykazano, że koszty w przedszkolu mimo to wzrosły, skąd ten wzrost ?
- J. Kozina – nikogo nie zwolniono, tym, którym obniżono wymiar czasu pracy proponowano pełne etaty w innych placówkach – nikt propozycji nie przyjął. Wzrost kosztów wiąże się z awansem zawodowym i odprawami emerytalnymi,
- J. Matela – zwraca uwagę, że oświata to nie tylko koszty, należy się również przyjrzeć efektom nauczania i tu pytanie do dyrektorów szkół – czy są jakieś utrudnienia w prowadzeniu zajęć, że efektywność nauczania systematycznie maleje, że dzieci osiągają coraz słabsze wyniki,
- F. Sobczuk – może niezbyt znacznie ale rośnie koszt dużych placówek (LO, Gimnazjum, SP),
- J. Kozina – w Gimnazjum jest to efekt obciążenia gminy kosztami dowozu uczniów co wcześniej zabezpieczano w subwencji, Liceum nie można rozpatrywać osobno lecz łącznie ze szkołą zawodową i wtedy efekt jest na plus natomiast kosztom szkoły podstawowej jeszcze się przyjrzą,
- R. Kaczmar – nauczycielskie związki niemal ja osądziły za zmniejszenie wymiaru czasu pracy obsługi. Obsługa, w tym sekretarka, pracują na ¾ etatu bo na tyle jest pracy, własnym sumptem przeprowadzono remonty w szkole, efekty tej oszczędności widoczne będą w późniejszym terminie. Przywracając pełne etaty musiałaby zwolnić jedną osobę. Prosi, aby na koszty patrzeć z perspektywy dopłat z budżetu, zrobiono wiele aby je zmniejszyć,
- P. Skowronek – wyniki nauczania faktycznie są słabsze niż w pierwszych latach funkcjonowania gimnazjum – monitorują to. Jest to efekt malejącej motywacji uczniów, którzy przywiązują coraz mniejszą wagę do egzaminu ponieważ, aby go zdać, wystarczy wypełnić rubryki danych osobowych na arkuszu. Generalnie absolwenci naszego gimnazjum nie mają problemów z dostaniem się do dobrych szkół ponadgimnazjalnych jednak dyrekcja szkoły czyni starania w kierunku poprawy efektywności pracy i właściwej motywacji uczniów,
- D. Szwiec – podsumowała oszczędności w swojej szkole, personel zaaprobował ograniczenie etatów, otrzymują większe świadczenia z funduszu socjalnego. Kwestię niższych wyników nauczania widzi podobnie jak przedmówca – każdy uczeń szkoły podstawowej ma zagwarantowane miejsce w gimnazjum, stąd nie opłaca im się mitrężyć na egzaminie, wystarczy wpisać dane osobowe na arkuszu. Jest wielu takich, którzy chcą tylko skończyć to, co obowiązkowe a potem na zachód do pracy,
- F. Sobczuk – nie jesteśmy przygotowani do dyskusji nad wynikami nauczania, rozmawiamy o sprawach ekonomicznych,
- J. Kozina – nauczanie jest kwestią równie ważną, nad tym też trzeba pracować. Byliśmy, w rankingach, najlepszą gminą a teraz jedną z ostatnich,
 
 
- F. Sobczuk – czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli (co podkreślano) nieodpłatnie wykonywane są w ramach 18 czy 40 godzin,
- J. Kozina – nasza oświata wyprzedziła ministerstwo, robią to powyżej 18 a w ramach 40 godzin; np. białą zimę robią za darmo,
Innych głosów w dyskusji nie zanotowano.
Komisja Rewizyjna Rady sformułowała stanowisko dotyczący funkcjonowania oświaty w gminie i przedłożyła je Radzie, w formie uchwały, do uchwalenia.
Do treści stanowiska nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XXXVIII/212/2006.
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały.
Komentarz do projektu przedstawiła Skarbnik Gminy – jak w załączonych materiałach.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XXXVIII/213/2006.
7.2. zmian w Statucie Gminy Kietrz – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do projekty Sekretarz Gminy poinformował, że zmiana spowodowana została koniecznością wpisania Urzędu Miejskiego oraz zespołów szkolno-przedszkolnych jako jednostek organizacyjnych gminy.
Do projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwałą Nr XXXVIII/214/2006.
 
 
7.3. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok – radni otrzymali materiały.
W komentarzu Sekretarz Gminy wspomniał o uchwalonej na poprzedniej sesji “Karcie współpracy” jako dokumencie długofalowym, roczny program jest uściśleniem na dany rok. Jest to dokument niezbędny do wydatkowania środków na zadania własne gminy realizowane przez organizacje pożytku publicznego.
Do projektu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XXXVIII/215/2006.
7.4. planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2006 rok – radni otrzymali materiały.
Do przedłożonego przez Przewodniczącego Rady projektu nie wniesiono uwag.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XXXVIII/216/2006.
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Na zapytanie radnego P. Belecia odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Rady Powiatu.
Na pozostałe zapytania i wolne wnioski odpowiedzi udzielił Burmistrz kietrza jak następuje:
- zwróci uwagę prezesowi firmy wywozowej, ponieważ pierwszy termin wywozu przypadł w okresie silnych opadów śniegu można tę sytuację usprawiedliwić i mieć nadzieję, że się nie powtórzy,
- targowisko było odśnieżane, widać niedokładnie, natomiast utwardzenia nie ma w planie budżetu, można ewentualnie zaplanować na rok przyszły ale kosztu tego na pewno nie pokryją wnoszone opłaty,
- obowiązujące dotychczas ustawa i uchwała Rady o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nie przewidywały sankcji karnych za ich nieprzestrzeganie, nowa ustawa już reguluje te kwestie niemniej zwrócą się do zarządców posesji i zobowiążą straż miejską do kontroli odśnieżania.
Ad. 9. Informacje bieżące.
Burmistrz Kietrza poinformował o spotkaniu z posłem Ligi Polskich Rodzin a także o planowanym na godz. 11,oo w poniedziałek spotkaniu z D. Jazłowiecką. Zaprasza również redaktorów Informatora na spotkanie w sprawie opracowania pierwszego numeru – ok. godz. 15,oo.
Zastępca Burmistrza przedstawił pismo Przewodniczącej Rady Powiatu w sprawie likwidacji stacji dializ w Głubczycach z prośbą o opinię Rady w tej sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Przewodnicząca Rady Powiatu, przed opuszczeniem obrad naszej sesji, wyjaśniła, że sprawa, na razie, jest nieaktualna ponieważ Rada Powiatu w dniu dzisiejszym uchyliła swoją uchwałę zawierającą zgodę na takie działanie, nie ma więc potrzeby podejmowania i przesyłania jakiejkolwiek opinii. Proponuje jednak, aby Rada wyraziła swoje stanowisko w tej kwestii i sugeruje, aby nie wyrazić zgody na przekształcenie ZOZ poprzez likwidację stacji dializ.
Rada, jednogłośnie, przyjęła zaproponowane przez Przewodniczącego stanowisko.
Radny Andrzej Bednarski poinformował o odbytym (w dniu dzisiejszym) Konwencie Sołtysów i wyborze jego nowych władz w osobach sołtysów naszej gminy tj. Tomasza Grabczyńskiego, Annę Tworek i Elżbietę Stankiewicz.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,4o.
Protokołowała: A. Skalska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-02-21 08:36:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-02-21 08:36:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-02-21 09:36:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji