ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Konkursy na rok 2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konkursie

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-11 11:18:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kietrza ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2013 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zaprasza do składania ofert.

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Nazwa zadania konkursowego: Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, samotnych i starych -środki przeznaczone na realizacje zadania: 30.000 złotych

2. Nazwa zadania konkursowego: Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza- Gabinet rehabilitacyjny w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 21 - środki przeznaczone na realizację zadania: 30.000 złotych

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.).

 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Burmistrz Kietrza przyznaje dotacje na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

 4. Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

 5. Wkład finansowy wnioskodawcy, na który składają się: finansowe środki własne i środki finansowe z innych źródeł musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.

 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu lub wycofać swoją ofertę.

III. Termin i warunki realizacji zadań:

 1. Zadania mogą być realizowane w okresie od 11 lutego do 31 grudnia 2013 r.

 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

 3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

 4. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Kietrz.

 5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie zawarta przez Gminę Kietrz umowa z wnioskodawcą.

IV. Warunki, termin i miejsce składania ofert.

 1. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełnić wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 3. Ofertę (wydruk komputerowy, druk wypełniony pismem drukowanym lub maszynopis) należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu wnioskodawcy wraz z dopiskiem na kopercie pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym.

 4. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym, złożone w przewidzianym terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

 5. Nie dopuszcza się możliwości uzupełnienia oferty.

 6. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy.

 7. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy tj. uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiący załącznik do umowy.

 8. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o których mowa w ust. 7 skutkuje nie otrzymaniem dotacji.

 9. Oferty należy składać na adres:

Urząd Miejski w Kietrzu

ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz

10. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2013 roku.

11. Dopuszcza się składanie przez jeden podmiot kilku ofert w konkursie. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie z jednym kompletem załączników jednocześnie oznaczając w kolejnej ofercie gdzie znajdują się załączniki.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Kietrza. Komisja kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji i przedstawia Burmistrzowi Kietrza, który podejmuje decyzję o wyborze ofert, przyznaniu dotacji i jej wysokości oraz zawiera stosowną umowę.

2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

3. Konkurs powinien być rozstrzygnięty nie później niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

VI. Kryteria formalne:

 1. Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

 1. jest organizacją pozarządową uprawnioną do złożenia oferty na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 2. jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w konkursie ofert,

 3. przedłożył kompletną i poprawną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Ofertę uznaje się za poprawną pod względem formalnym, gdy zostaną określone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.

 

VII. Kryteria merytoryczne:

 1. Złożona oferta obejmuje realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 2. Kalkulacja przedstawionych kosztów musi uwzględniać udział finansowy środków własnych lub środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości min. 10% całkowitego kosztu realizowanego zadania.

 3. Koszty organizacji zadania powinny być skalkulowane oszczędnie i racjonalnie.

 4. Przy ocenie komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę,

- rzetelność przedstawionej kalkulacji,

- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadania publiczne,

- udział środków finansowych własnych wnioskodawcy lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

 1. Pozytywna ocena dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie z Samorządem Gminy Kietrz, w tym rzetelność i terminowość rozliczeń z otrzymanych środków finansowych.

 2. Realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

VIII. Do ofert należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 2. Aktualny statut organizacji.

 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatorów zadania.

 4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2011 lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia ofert.

 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i składające się z następujących elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

 6. Do oferty mogą być załączone umowy o współpracy, rekomendacje.

 

IX. Postanowienia końcowe.

Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową w ramach realizowanego zadania.

 

X. Informacja dotycząca realizacji ww. zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2012.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2012 wyniosła 50.000 zł.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Józef Matela

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogusława Paul
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogusława Paul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-11 11:16:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Kopeczek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-11 11:18:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Kopeczek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-11 12:18:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony