ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2019 Burmistrza Kietrza

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-24 11:11:40 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 92.A.2019
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 23 maja 2019 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 1870/3 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VII/77/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1870/3 położonej w Kietrzu ,stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 55.A.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1870/3 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz,
 
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  1870/3
 
pow. 0,8294 ha
 
k.m. 5
 
KW Nr
OP1G/000
25779/9
 
Kietrz
ulica Matejki
i Długa
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w ścisłym centrum miasta. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę usługową oraz mieszkaniowo-usługową. Nieruchomość ma nieregularny kształt, teren o niewielkim nachyleniu. Na terenie działki, wzdłuż granicy z ulicą Długą i w części wzdłuż granicy z ulicą Matejki znajduje się szpaler starych drzew.
Przez teren działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej:
sieć  wodociągowa, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna.
Działka ma dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, teletechnicznej  i elektroenergetycznej.  
Działka ma bezpośredni dostęp do dróg publicznych, tj. ulic: Matejki                    i Długiej. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
32U – tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych.
Strefa „A” ochrony konserwatorskiej.
Zabytek wpisany do rejestru.
Stanowisko archeologiczne.
Ustalenia ogólne
i szczegółowe zawarte są
w tekście uchwały
o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz.
 
1 100 000,00 zł
netto
 
(słownie: jeden milion sto tysięcy  złotych  00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dacie
sprzedaży
 
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2.  Zobowiązania nabywcy w zakresie terminów zabudowy:
2.1. Nabywca działki zobowiąże się do zabudowy nieruchomości w ramach ustaleń ściśle wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. i zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie do 6 (sześciu) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 3 (trzech) lat, od daty podpisania tej umowy.
2.2. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości, określone w pkt. 2.1. terminy nie ulegają wydłużeniu.  
2.3. Za datę rozpoczęcia zabudowy uznaje się moment określony w przepisach prawa budowlanego, a za zakończenia zabudowy oddanie do użytku, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.  
2.4. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych  w pkt. 2.1. powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, a    w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą, wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt. 2.1. uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw.
2.5. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt. 2.1 z przyczyn określonych w pkt. 2.4 skutkować będzie ustaleniem dodatkowego terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy Kietrz w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód.
2.6. Niedotrzymanie terminów zabudowy, o których mowa w pkt. 2.1. skutkować będzie naliczeniem kar umownych wynoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Obowiązek ponoszenia kar powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego, po bezskutecznym upływie terminów rozpoczęcia lub zakończenia zabudowy, wskazany w umowie. Za każdy następny rok zwłoki, kara ta ulegnie zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Kary umowne za niedotrzymanie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabudowy nie kumulują się.    
2.7. W ramach nałożonego obowiązku zapłaty kar umownych wskazanych w pkt. 2.6. nabywca podda się egzekucji w myśl art. 777 §1 pkt 5 kpc w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z pkt. 2.1. i upływu 30 dni od pisemnego wezwania Gminy Kietrz o zapłatę określonej kary umownej.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
4. Z dniem 10 lipca 2019 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
5. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rudnicka-Głowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-24 10:46:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Szczygieł
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-24 11:11:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Szczygieł
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-24 11:11:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
76 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony