ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 10.A.2019 Burmistrza Kietrza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-14 16:35:32 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 10.A.2019
Burmistrza Kietrza z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat gruntu z przeznaczeniem na ogródek działkowy, ogródek przydomowy położonego w Kietrzu, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
 
                Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. /, uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i uprawy rolne oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 9.A.2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat gruntów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i uprawy rolne położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Dzierżysławiu, stanowiących własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza :
 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Oznaczenie nieruchomości
Pow.   w ha
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania. przestrz.  m. Kietrz
Cel  dzierżawy i powierzchnia dzierżawy
Okres dzierżawy
Wysokość czynszu rocznego
 za 1m²
KW Nr
OP1G/00021162/3
 dz. nr 1856
0,1563
Kietrz    
ul. Okopowa
Działka oznaczona w ewidencji gruntów:
teren osiedlowy niezabudowany Bp.
Teren zabudowy usługowej.
Wydzierżawienie gruntu                 o łącznej pow. 0,0743 ha                        z przeznaczeniem na ogródek działkowy.
do 3 lat
0,080 zł/m² plus podatek vat wg obowiązującej stawki.
KW Nr OP1G/00021689/3
dz. nr 1985
0,2665
Kietrz    
ul. Głowackiego
Działka oznaczona w ewidencji gruntów:
teren osiedlowy niezabudowany Bp.
Teren zabudowy mieszkaniowo wielorodzinnej-usługowej.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0078 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
do 3 lat
 0,080 zł/m² plus podatek vat wg obowiązującej stawki.
KW Nr
OP1G/000 21162/3
dz. nr 240
0,5000
Kietrz
ul. Mickiewicza
Działka oznaczona w ewidencji gruntów:
grunty orne R III b
Teren dróg publicznych
G – główna.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0050 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
do 3 lat
 0,080 zł/m² plus podatek vat wg obowiązującej stawki.
 
2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.
4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
« powrót do poprzedniej strony