ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Referat Organizacyjno - Prawny

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PLACÓWKACH DETALICZNYCH I GASTRONOMICZNYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-09-28 14:44:26 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr - brak tytułu

 
KARTA USŁUGI
 
 
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PLACÓWKACH DETALICZNYCH I GASTRONOMICZNYCH
 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski Kietrzu
ul. 3 Maja 1
           Urząd czynny od poniedziałku do piątku
          
Bernadetta Wituszyńska – podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
 pokój nr 22
                                     tel.: (077) 485-43-56 w.37
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń (m. in. pozyskanie opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych)   w n i o s k i  należy składać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wniosek o wydanie zezwolenia,
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą  spełnienie  warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
 4. dowód wniesienia opłaty.
OPŁATY:
Opłaty podstawowe za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą :
 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu
  ( za wyjątkiem piwa)
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wartość sprzedaży należy obliczać  oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła :
 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowy w terminach:  do 31 stycznia, do 31 maja , do 30 września  na rachunek gminy: BS Racibórz o/ Kietrz  nr konta;22 8475 1016 2002 0000 4011 0005 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kietrzu pokój nr 3
TRYB ODWOŁANIA:
W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia od decyzji przysługuje odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od  dnia doręczenia decyzji.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 nr 70 poz. 473 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3. Uchwała nr IV/23/2003 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 lutego 2003 roku   w sprawie ustalenia limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Kietrz.
 
Imię i nazwisko/ Stanowisko
Data
Opracował:
Bernadetta Wituszyńska podinspektor ds. działalności gospodarczej
 
Zatwierdził:
Leszek Wilk- Sekretarz Gminy
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony